Prehľad

Príslušenstvo k tabletom

Strana 2/2

Uži­toč­né prís­lu­šen­stvo

Do tej­to ka­te­gó­rie ra­dí­me prís­lu­šen­stvo, vďa­ka kto­ré­mu mô­že­me vy­uží­vať tab­le­ty efek­tív­nej­šie. Ide naj­mä o exter­né klá­ves­ni­ce, do­ty­ko­vé pe­rá - sty­lu­sy a sto­ja­ny, resp. do­ko­va­cie sta­ni­ce.

Klá­ves­ni­ce

Tab­let mô­že­te veľ­mi jed­no­du­cho vy­uží­vať aj na kan­ce­lár­sku prá­cu. Ap­li­ká­cia, kto­rá do­ká­že pra­co­vať s do­ku­men­tmi, sto­jí prib­liž­ne 5 až 15 EUR v zá­vis­los­ti od zvo­le­né­ho rie­še­nia. Ho­ci sof­tvé­ro­vá klá­ves­ni­ca na bež­né če­to­va­nie pos­ta­čí, ak chce­te zvý­šiť svo­ju pro­duk­ti­vi­tu, oce­ní­te kla­sic­kú har­dvé­ro­vú klá­ves­ni­cu.

Naj­po­pu­lár­nej­šie sú blue­toot­ho­vé klá­ves­ni­ce, kto­ré spá­ru­je­te s tab­le­tom bez­drô­to­vo. Over­te si však, že váš tab­let pos­ky­tu­je ko­nek­ti­vi­tu cez Blue­tooth - niek­to­ré lac­né an­droi­do­vé tab­le­ty to­to roz­hra­nie ne­pod­po­ru­jú. Vte­dy mož­no pri­po­jiť klá­ves­ni­cu aj cez roz­hra­nie USB. Blue­toot­ho­vé klá­ves­ni­ce sme vám bliž­šie pred­sta­vi­li v jed­nom z pred­chá­dza­jú­cich vy­da­ní PC RE­VUE, v rám­ci tes­to­va­nia nás os­lo­vil pré­mio­vý mo­del Lo­gi­tech k810 a Mic­ro­soft Wed­ge Mo­bi­le Key­board.

Do­ty­ko­vé pe­rá - sty­lu­sy

Sty­lu­sy a do­ty­ko­vé pe­rá po­nú­ka­jú al­ter­na­tív­ny spô­sob do­ty­ko­vé­ho ov­lá­da­nia. Vý­ho­da ta­ké­ho­to prís­lu­šen­stva je v tom, že pos­ky­tu­je o nie­čo pres­nej­šie ov­lá­da­nie v po­rov­na­ní s do­ty­kom, čo oce­nia naj­mä pou­ží­va­te­lia s hru­bý­mi pr­sta­mi. Zá­ro­veň sty­lu­som a do­ty­ko­vým pe­rom si dis­plej tab­le­tu „neu­ťap­ká­te" a v po­rov­na­ní s ov­lá­da­ním po­mo­cou pr­stov ho ne­mu­sí­te tak čas­to utie­rať a čis­tiť. Šikov­né rie­še­nie do­ty­ko­vé­ho pe­ra po­nú­ka na na­šom tr­hu Pres­ti­gio, ma­lé sty­lu­sy dis­tri­buu­je Ca­nyon.

stylus.jpg

Sto­ja­ny

Sto­ja­ny a do­ko­va­cie sta­ni­ce oce­ní­te naj­mä pri kan­ce­lár­skej prá­ci a sle­do­va­ní vi­dea. S do­ko­va­cí­mi sta­ni­ca­mi, ak ne­rá­ta­me fi­rem­né tab­le­ty s Win­dows 8, sa stret­ne­te prak­tic­ky iba v prí­pa­de iPa­du. V prí­pa­de An­droi­dov sú ob­ľú­be­né uni­ver­zál­ne sto­ja­ny, kto­ré vám pos­kyt­nú pot­reb­nú fun­kcio­na­li­tu aj pri lac­nej­ších za­ria­de­niach. Ce­no­vo dos­tup­né rie­še­nie dr­žia­ka (sto­ja­na) na tab­let po­nú­ka Ca­nyon.

Dopl­nko­vé prís­lu­šen­stvo

K tab­le­tom si mô­že­te do­kú­piť aj rôz­ne dopl­nky. Ok­rem hu­dob­ných do­ko­va­cích sta­níc sú ob­ľú­be­né naj­mä exter­né rep­ro­duk­to­ry, taš­ky ale­bo ru­ka­vi­ce, po­mo­cou kto­rých mô­že­te ov­lá­dať tab­let.

Rep­ro­duk­to­ry

Rep­ro­duk­to­ry, kto­rý­mi sú tab­le­ty vy­ba­ve­né, zvy­čaj­ne pos­ky­tu­jú iba zá­klad­nú fun­kcio­na­li­tu. Sí­ce hra­jú, ale kva­li­ta rep­ro­du­ko­va­né­ho zvu­ku nie je veľ­mi vy­so­ká. Ten­to ne­dos­ta­tok sa dá jed­no­du­cho od­strá­niť po­mo­cou rep­ro­duk­to­rov - na tr­hu náj­de­te via­ce­ro mo­bil­ných rep­ro­duk­to­rov, kto­ré mô­že­te vďa­ka kom­pak­tným roz­me­rom stá­le no­siť so se­bou. O ma­lých, ale vý­kon­ných rep­ro­duk­to­roch pra­vi­del­ne in­for­mu­je­me v no­vin­kách, resp. vo väč­ších po­rov­ná­va­cích tes­toch. Rep­ro­duk­to­ry, kto­ré sa ho­dia ako prís­lu­šen­stvo k tab­le­tom, po­nú­ka­jú na na­šom tr­hu spo­loč­nos­ti Lo­gi­tech, Ca­nyon, TDK, Ge­nius a ďal­šie.

reproduktory.jpg

Ver­dikt PC RE­VUE

Po­nu­ka prís­lu­šen­stva pre tab­le­ty je vo všeo­bec­nos­ti bo­ha­tá. Vý­rob­co­via sa však za­me­ria­va­jú naj­mä na mo­de­ly, kto­ré pa­tria me­dzi naj­pre­dá­va­nej­šie. Aj z to­ho hľa­dis­ka má naj­lep­šiu pod­po­ru iPad - k to­mu­to tab­le­tu si do­kú­pi­te prak­tic­ky čo­koľ­vek. Hor­šie to je v prí­pa­de an­droi­do­vých tab­le­tov, kde je po­nu­ka chu­dob­nej­šia.

Zdroj: PCR 5/2013


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­kom a no­te­boo­kom
Ultrabooky predstavujú zaujímavý segment prenosných počítačov. Disponujú ultratenkým telom, sú ľahké, a teda ide o vhodného spoločníka na cesty. čítať »
 
Mi­ni PC s An­droi­dom
Android sa majoritne udomácnil v smartfónoch a tabletoch, má však aj ďalšie využitie. Objavil sa napr. v minipočítačoch určených do funkcie multimediálneho centra. čítať »
 
Autor PMD-85: Vy­me­nil som pieš­ťan­skú ga­ráž za Si­li­con Valley
Viete o tom, že tento rok to je už viac ako 30 rokov, čo svetlo svetla uzreli počítače PMD-85? Starší členovia našej redakcie na nich vyrastali a dali im solídny hardvérový i softvérový základ. čítať »
 
Aty­pic­ký po­rov­ná­vač cien
Vo februárovom vydaní PC REVUE sme vám predstavili, ako fungujú porovnávače cien. Pricemania alebo Heureka sú obľúbené zdroje informácii, pokiaľ chcete niečo kúpiť. čítať »
 
Všet­ko v jed­nom
So seriálom Banka v mobile sme už navštívili niekoľko virtuálnych pobočiek našich bánk. Začali sme Tatra bankou, pokračovali sme Slovenskou sporiteľňou a v tejto časti sa z klasických značiek kamenných bánk presunieme do inovatívnej direct banky. čítať »
 
Naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid i Win­dows
Po pokojnejšom minulom mesiaci sa nám na testovacom stole objavilo opäť väčšie množstvo tabletov. Testované kúsky potešili rôznorodosťou a niektorými zaujímavými funkciami, pričom medzi recenzovanými zariadeniami nechýbali ani horúce novinky, ako je Samsung Galaxy Note 8.0 alebo ASUS Fonepad.  čítať »
 
Vie­te, ako spoz­ná­te bez­peč­ný web? Ze­le­ná sa...
Bežné certifikáty SSL sú drahé a môžu si ich dovoliť iba veľké firmy. A pritom je zabezpečenie dát a dôveryhodnosť prevádzkovateľa dnes na internete prioritou, ktorej sa dostáva čoraz viac pozornosti. čítať »
 
Goog­le: Vy­skú­šaj­te na­vi­gá­ciu za­dar­mo
Spoločnosť Google predstavila konečne aj na slovenskom trhu navigáciu určenú pre zariadenia s operačným systémom Google Android (2.2+) a Apple iOS (5.1+). Dá sa tak použiť na väčšine tabletov a smartfónov, a to zadarmo, pokiaľ neberieme do úvahy poplatky za internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter