Prehľad

Inovácie v chladení dátového centra

Strana 2/2

Za­ují­ma­vo ten­to prin­cíp vy­uži­la spo­loč­nosť ARM, brit­ský vý­rob­ca či­pov do mo­bil­ných te­le­fó­nov. Vo svo­jom dá­to­vom cen­tre v Cam­brid­gei vy­tvo­ri­li chla­dia­ci sys­tém, v kto­rom je vo­da ochla­dzo­va­ná v ot­vo­re­nej chla­dia­cej ve­ži. Vďa­ka mier­nym le­tám a daž­di­vé­mu an­glic­ké­mu po­ča­siu ne­pot­re­bu­jú chille­ry ani kli­ma­ti­zač­né jed­not­ky a od­pa­re­ná vo­da je v chla­dia­com sys­té­me dopĺňa­ná iba daž­ďo­vou vo­dou zo stre­chy dá­to­vé­ho cen­tra. Vnú­tor­né vý­men­ní­ky sú umies­tne­né v za­dných dvier­kach server­ov­ých sto­ja­nov, vďa­ka čo­mu ab­sor­bu­jú tep­lo zo server­ov blíz­ko pri je­ho zdro­ji. Čer­pad­lá sú v ok­ru­hu ši­kov­ne umies­tne­né tak, že v roz­vo­doch vo­dy vnút­ri dá­to­vé­ho cen­tra je zá­por­ný tlak, prí­pad­né poš­ko­de­nie te­da nes­pô­so­bí strie­ka­nie vo­dy, ale nao­pak, na­be­ra­nie bub­li­niek vzdu­chu do pot­ru­bia.

Ne­pria­my free­coo­ling vy­uží­va aj Goog­le, kto­rý pre­vádz­ku­je via­ce­ro dá­to­vých cen­tier po ce­lom sve­te. Nap­rík­lad v dá­to­vom cen­tre vo fín­skej Ha­mi­ne vy­uží­va na chla­de­nie stu­de­nú mor­skú vo­du. Tep­lo­ta mor­skej vo­dy sa me­dzi le­tom a zi­mou me­ní v po­rov­na­ní s von­kaj­ším vzdu­chom veľ­mi má­lo, a pre­to je vhod­ná ako pri­ro­dze­ný zdroj chla­du.

obr2.jpg

Chla­de­nie v dá­to­vom cen­tre Goog­le

Pria­my free­coo­ling

Pria­my free­coo­ling, ako už ná­zov na­po­ve­dá, zna­me­ná, že ohria­ty vzduch v dá­to­vom cen­tre sa pria­mo nah­rá­dza chlad­nej­ším von­kaj­ším vzdu­chom. V tom­to prí­pa­de je dô­le­ži­tá dôs­led­ná jem­ná filtrá­cia, aby sa do dá­to­vé­ho cen­tra ne­dos­tá­va­li čias­toč­ky pra­chu. V mier­nom pod­neb­nom pás­me je však mož­né je­ho vy­uži­tie po ove­ľa väč­šiu časť ro­ka, nie­ke­dy do­kon­ca aj po­čas let­ných no­cí.

Mož­no však ísť eš­te ďa­lej. V tep­lých, ale su­chých ob­las­tiach sa dá pou­žiť prin­cíp od­pa­ro­va­cie­ho chla­de­nia (chla­de­nie adia­ba­tic­kým od­pa­ro­va­ním vo­dy). Ide o vy­uži­tie fy­zi­kál­ne­ho prin­cí­pu spot­re­by sku­pen­ské­ho tep­la, keď pri od­pa­re­ní vo­dy sa spot­re­bu­je tep­lo a vzduch, do kto­ré­ho sa vo­da od­pa­rí, sa tým ochla­dí. Na tom­to prin­cí­pe fun­gu­je chla­de­nie ľud­ské­ho te­la pri po­te­ní, pre ten­to jav je nám zi­ma, keď mok­rí vy­jde­me z ba­zé­na a fú­ka vie­tor.

Nap­rík­lad Fa­ce­book vo svo­jom naj­nov­šom dá­to­vom cen­tre v Ore­go­ne v USA vy­uží­va pria­my free­coo­ling s vy­uži­tím prin­cí­pu od­pa­ro­va­cie­ho chla­de­nia von­kaj­šie­ho vzdu­chu. Vďa­ka spot­re­be sku­pen­ské­ho tep­la pri od­pa­re­ní vo­dy sa dá dá­to­vé cen­trum chla­diť von­kaj­ším vzdu­chom aj vte­dy, keď je von­kaj­šia tep­lo­ta vy­ššia než po­ža­do­va­ná tep­lo­ta vzdu­chu v dá­to­vom cen­tre. Vďa­ka vhod­ným kli­ma­tic­kým pod­mien­kam ne­mu­se­li byť zá­lož­né chla­dia­ce vý­men­ní­ky do­siaľ vô­bec nain­šta­lo­va­né a sys­tém fun­gu­je len na prin­cí­pe zvl­hčo­va­nia pri­vá­dza­né­ho von­kaj­šie­ho vzdu­chu. Sys­tém filtrov za­chy­tá­va všet­ky ne­čis­to­ty a sús­ta­va kla­piek a zmie­ša­va­cích ko­môr umož­ňu­je vy­uži­tie pria­me­ho free­coo­lin­gu aj v chlad­ných zim­ných me­sia­coch, keď by bol inak von­kaj­ší vzduch príl­iš chlad­ný na pou­ži­tie v dá­to­vom cen­tre. Zmie­ša­ním chlad­né­ho von­kaj­šie­ho vzdu­chu s pou­ži­tým tep­lým vzdu­chom a nás­led­ným dovl­hče­ním sa tak­to aj v zi­me „na­mie­ša“ do­ko­na­lý vzduch pot­reb­ný na fun­go­va­nie so­ciál­nej sie­te.

obr3.jpg

Sys­tém chla­de­nia dá­to­vé­ho cen­tra Fa­ce­boo­ku

Sys­tém od­pa­ro­va­cie­ho chla­de­nia náj­de­me už aj u nás na Slo­ven­sku. Rov­na­ký sys­tém, aký je pou­ži­tý v dá­to­vom cen­tre Fa­ce­boo­ku v Ore­go­ne, vy­uží­va v tro­chu men­šej mie­re spo­loč­nosť VNET v dá­to­vom cen­tre Di­gi­ta­lis v Bra­tis­la­ve. Von­kaj­ší vzduch je naj­prv pre­filtro­va­ný a nás­led­ne pre­cho­dom cez adia­ba­tic­ký zvl­hčo­vač ochla­de­ný pres­ne na po­ža­do­va­né pa­ra­met­re. Vzhľa­dom na mies­tnu klí­mu je však v ho­rú­cich let­ných me­sia­coch pot­reb­né aj chla­de­nie za po­mo­ci chille­rov. Efekt od­pa­ro­va­cie­ho chla­de­nia sa však aj vte­dy vy­uží­va v hyb­rid­ných chla­dia­cich ve­žiach po­dob­ne ako v prí­pa­de brit­ské­ho ARM. Za­ují­ma­vé je, že v zim­ných me­sia­coch sa tep­lý vzduch z bra­tis­lav­ské­ho dá­to­vé­ho cen­tra vy­uží­va na vy­ku­ro­va­nie skle­ní­kov su­se­dia­ce­ho zá­hrad­né­ho cen­tra.

obr4.jpg

Po­dob­né chla­de­nie pou­ží­va v dá­to­vom cen­tre Di­gi­ta­lis aj VNET

Vla­di­mír Kup­čo, CEO VNET, a. s.


Zdroj: PCR 5/2013


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­kom a no­te­boo­kom
Ultrabooky predstavujú zaujímavý segment prenosných počítačov. Disponujú ultratenkým telom, sú ľahké, a teda ide o vhodného spoločníka na cesty. čítať »
 
Mi­ni PC s An­droi­dom
Android sa majoritne udomácnil v smartfónoch a tabletoch, má však aj ďalšie využitie. Objavil sa napr. v minipočítačoch určených do funkcie multimediálneho centra. čítať »
 
Autor PMD-85: Vy­me­nil som pieš­ťan­skú ga­ráž za Si­li­con Valley
Viete o tom, že tento rok to je už viac ako 30 rokov, čo svetlo svetla uzreli počítače PMD-85? Starší členovia našej redakcie na nich vyrastali a dali im solídny hardvérový i softvérový základ. čítať »
 
Aty­pic­ký po­rov­ná­vač cien
Vo februárovom vydaní PC REVUE sme vám predstavili, ako fungujú porovnávače cien. Pricemania alebo Heureka sú obľúbené zdroje informácii, pokiaľ chcete niečo kúpiť. čítať »
 
Všet­ko v jed­nom
So seriálom Banka v mobile sme už navštívili niekoľko virtuálnych pobočiek našich bánk. Začali sme Tatra bankou, pokračovali sme Slovenskou sporiteľňou a v tejto časti sa z klasických značiek kamenných bánk presunieme do inovatívnej direct banky. čítať »
 
Naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid i Win­dows
Po pokojnejšom minulom mesiaci sa nám na testovacom stole objavilo opäť väčšie množstvo tabletov. Testované kúsky potešili rôznorodosťou a niektorými zaujímavými funkciami, pričom medzi recenzovanými zariadeniami nechýbali ani horúce novinky, ako je Samsung Galaxy Note 8.0 alebo ASUS Fonepad.  čítať »
 
Vie­te, ako spoz­ná­te bez­peč­ný web? Ze­le­ná sa...
Bežné certifikáty SSL sú drahé a môžu si ich dovoliť iba veľké firmy. A pritom je zabezpečenie dát a dôveryhodnosť prevádzkovateľa dnes na internete prioritou, ktorej sa dostáva čoraz viac pozornosti. čítať »
 
Goog­le: Vy­skú­šaj­te na­vi­gá­ciu za­dar­mo
Spoločnosť Google predstavila konečne aj na slovenskom trhu navigáciu určenú pre zariadenia s operačným systémom Google Android (2.2+) a Apple iOS (5.1+). Dá sa tak použiť na väčšine tabletov a smartfónov, a to zadarmo, pokiaľ neberieme do úvahy poplatky za internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter