Prehľad

Inovácie v chladení dátového centra

Strana 1/2

Až za 2 % sve­to­vej pro­duk­cie emi­sií CO2 je zod­po­ved­ný IT prie­my­sel. Je­den z dô­vo­dov je ob­rov­ská spot­re­ba elek­tric­kej ener­gie dá­to­vých cen­tier. Ok­rem na­pá­ja­nia elek­tric­ky ná­roč­ných server­ov tre­ba v dá­to­vých sá­lach udr­žia­vať sta­bil­né pros­tre­die (tep­lo­ta, vl­hkosť). Pre­to sa spot­re­ba dá­to­vé­ho cen­tra po­hy­bu­je aj oko­lo 1,8-ná­sob­ku ener­gie spot­re­bo­va­nej vý­poč­to­vou tech­ni­kou.

Video:


Uvá­dza­me časť tla­čo­vej kon­fe­ren­cie, na kto­rej sa vy­svet­ľu­je prin­cíp chla­de­nia dá­to­vé­ho cen­tra Di­gi­ta­lis v Bra­tis­la­ve. Ide o ana­ló­giu s chla­de­ním pou­ži­tým pri dá­to­vom cen­tre Fa­ce­boo­ku v ame­ric­kom Ore­go­ne.

Všet­ka elek­tric­ká ener­gia, kto­rú server­y spot­re­bu­jú, sa v ko­neč­nom dôs­led­ku pre­me­ní na tep­lo a uvoľ­ní sa do pries­to­rov dá­to­vé­ho cen­tra. So spot­re­bou server­ov ne­mô­žu ko­mer­čné dá­to­vé cen­trá nič ro­biť, za tie sú zod­po­ved­ní zá­kaz­ní­ci. Pre­to je dô­le­ži­té zob­rať si na muš­ku spot­re­bu pod­por­nej infra­štruk­tú­ry.

Úspor­né mož­nos­ti chla­de­nia dá­to­vé­ho cen­tra

V dá­to­vých cen­trách mož­no do­siah­nuť ús­po­ru ener­gie vy­na­lo­že­nej na chla­de­nie nie­koľ­ký­mi spô­sob­mi. Ich prí­nos zá­vi­sí pre­dov­šet­kým od kli­ma­tic­kých a geog­ra­fic­kých pod­mie­nok v da­nej lo­ka­li­te. Kon­venč­ný spô­sob chla­de­nia dá­to­vé­ho cen­tra je pou­ži­tie sá­lo­vých kli­ma­ti­zač­ných jed­no­tiek, kto­ré fun­gu­jú rov­na­kým spô­so­bom ako bež­ná kli­ma­ti­zá­cia v do­mác­nos­ti ale­bo v aute. Kom­pre­sor v bež­nej kli­ma­ti­zač­nej jed­not­ke stlá­ča plyn, kto­rý sa stla­če­ním zoh­re­je na vy­ššiu tep­lo­tu (40 ÷ 80 °C), tak­to ohria­ty pu­tu­je do von­kaj­šie­ho vý­men­ní­ka, kde je (stá­le pod vy­so­kým tla­kom) ochla­de­ný von­kaj­ším vzdu­chom na tep­lo­tu mier­ne nad úrov­ňou von­kaj­šie­ho vzdu­chu. Nás­led­ne pu­tu­je do vnú­tor­nej jed­not­ky, kde sa expan­zným ven­ti­lom tlak uvoľ­ní a tep­lo­ta ply­nu sa zní­ži rov­na­kým fy­zi­kál­nym prin­cí­pom, ako keď uvoľ­ní­te tlak z bom­bič­ky do só­do­vej fľa­še. Ta­ký­to stu­de­ný plyn cez vý­men­ník ochla­dzu­je vzduch v dá­to­vom cen­tre, pri­čom na­be­rie tep­lo a pu­tu­je nas­päť do kom­pre­so­ra, kto­rý ho zno­va stla­čí.

obr1.gif

Kon­več­né chla­de­nie dá­to­vé­ho cen­tra

Vzduch v dá­to­vom cen­tre pu­tu­je od kli­ma­ti­zač­ných jed­no­tiek k server­om a nas­päť. Všet­ko tep­lo, kto­ré server­y vy­pro­du­ku­jú, mu­sí z mies­tnos­ti od­viesť kli­ma­ti­zač­ná jed­not­ka. Vet­ra­nie ok­na­mi nep­ri­chá­dza pre praš­nosť a bez­peč­nos­ti do úva­hy, a pre­to kli­ma­ti­zač­né jed­not­ky mu­sia bež­ať v le­te aj v zi­me.

Ne­pria­my free­coo­ling

Aby bo­lo mož­né vy­užiť chlad­né roč­né ob­do­bia na ús­po­ru nák­la­dov na chla­de­nie, niek­to­ré dá­to­vé cen­trá pou­ží­va­jú chla­dia­ce sys­té­my, v kto­rých cir­ku­lu­je vo­da. Tou­to me­tó­dou mož­no do­siah­nuť vý­znam­né ús­po­ry pre­dov­šet­kým v ob­las­tiach, kde je krát­ke a chlad­né le­to. V pod­mien­kach stred­nej Euró­py sa dá tým­to spô­so­bom chla­diť dá­to­vé cen­trum prib­liž­ne 3 až 4 me­sia­ce v ro­ku. Ako ozna­če­nie ne­pria­my free­coo­ling na­po­ve­dá, vzduch v dá­to­vom cen­tre sa ochla­dzu­je ne­pria­mo – za po­mo­ci chla­dia­ce­ho mé­dia, v tom­to prí­pa­de vo­dy ale­bo nemr­znú­cej zme­si.  

Pri ne­pria­mom free­coo­lin­gu vnú­tor­né jed­not­ky po­mo­cou stu­de­nej vo­dy ochla­dzu­jú vzduch v dá­to­vom cen­tre, pri­čom tá­to stu­de­ná vo­da sa prip­ra­vu­je v sa­mos­tat­ných jed­not­kách na­zý­va­ných chille­ry. Chille­ry sí­ce v let­nom ob­do­bí spot­re­bu­jú po­dob­né množ­stvo elek­tri­ny ako bež­né kli­ma­ti­zač­né jed­not­ky, ale v chlad­ných ob­do­biach mož­no vo­du v ok­ru­hu ochla­dzo­vať pria­mo von­kaj­ším vzdu­chom. Na ten­to účel sa pou­ží­va­jú su­ché chla­di­če (ako chla­dič au­ta) ale­bo chla­dia­ce ve­že (ako v ató­mo­vej elek­trár­ni).


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­kom a no­te­boo­kom
Ultrabooky predstavujú zaujímavý segment prenosných počítačov. Disponujú ultratenkým telom, sú ľahké, a teda ide o vhodného spoločníka na cesty. čítať »
 
Mi­ni PC s An­droi­dom
Android sa majoritne udomácnil v smartfónoch a tabletoch, má však aj ďalšie využitie. Objavil sa napr. v minipočítačoch určených do funkcie multimediálneho centra. čítať »
 
Autor PMD-85: Vy­me­nil som pieš­ťan­skú ga­ráž za Si­li­con Valley
Viete o tom, že tento rok to je už viac ako 30 rokov, čo svetlo svetla uzreli počítače PMD-85? Starší členovia našej redakcie na nich vyrastali a dali im solídny hardvérový i softvérový základ. čítať »
 
Aty­pic­ký po­rov­ná­vač cien
Vo februárovom vydaní PC REVUE sme vám predstavili, ako fungujú porovnávače cien. Pricemania alebo Heureka sú obľúbené zdroje informácii, pokiaľ chcete niečo kúpiť. čítať »
 
Všet­ko v jed­nom
So seriálom Banka v mobile sme už navštívili niekoľko virtuálnych pobočiek našich bánk. Začali sme Tatra bankou, pokračovali sme Slovenskou sporiteľňou a v tejto časti sa z klasických značiek kamenných bánk presunieme do inovatívnej direct banky. čítať »
 
Naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid i Win­dows
Po pokojnejšom minulom mesiaci sa nám na testovacom stole objavilo opäť väčšie množstvo tabletov. Testované kúsky potešili rôznorodosťou a niektorými zaujímavými funkciami, pričom medzi recenzovanými zariadeniami nechýbali ani horúce novinky, ako je Samsung Galaxy Note 8.0 alebo ASUS Fonepad.  čítať »
 
Vie­te, ako spoz­ná­te bez­peč­ný web? Ze­le­ná sa...
Bežné certifikáty SSL sú drahé a môžu si ich dovoliť iba veľké firmy. A pritom je zabezpečenie dát a dôveryhodnosť prevádzkovateľa dnes na internete prioritou, ktorej sa dostáva čoraz viac pozornosti. čítať »
 
Goog­le: Vy­skú­šaj­te na­vi­gá­ciu za­dar­mo
Spoločnosť Google predstavila konečne aj na slovenskom trhu navigáciu určenú pre zariadenia s operačným systémom Google Android (2.2+) a Apple iOS (5.1+). Dá sa tak použiť na väčšine tabletov a smartfónov, a to zadarmo, pokiaľ neberieme do úvahy poplatky za internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter