(Ne)bezpečné komunikovanie na sieti

Ko­mu­ni­ká­cia je s na­mi na kaž­dom kro­ku. Zná­mi a pra­cov­né po­vin­nos­ti sa na nás va­lia z pra­cov­ných a osob­ných des­kto­pov, lap­to­pov, smar­tfó­nov a aj pros­tred­níc­tvom ko­mu­ni­kač­nej plat­for­my so­ciál­nych sie­tí či nás­tro­jov, ako je Sky­pe. Ky­ber­ne­tic­kí kri­mi­nál­ni­ci vy­uží­va­jú naj­rôz­nej­šie for­my so­ciál­ne­ho in­ži­nier­stva a čas­to s va­mi ko­mu­ni­ku­jú aj v rod­nom (v na­šom prí­pa­de slo­ven­skom) ja­zy­ku.

Prá­ve pred nie­koľ­ký­mi týž­dňa­mi sme za­zna­me­na­li za­ují­ma­vý prí­pad po­čí­ta­čo­vé­ho čer­va, kto­rý sa ší­ril cez ko­mu­ni­kač­ný sof­tvér Sky­pe a k svo­jim obe­tiam „sa pri­ho­vár­la" po slo­ven­sky. Sys­tém in­fi­ko­va­né­ho pou­ží­va­te­ľa roz­po­sie­lal je­ho kon­tak­tom zo Sky­pu sprá­vu: „ahoj, to su nao­zaj va­se fot­ky?" spo­lu s od­ka­zom na sú­bor ulo­že­ný na webe. Do webo­vej ad­re­sy údaj­ných fo­tiek vlo­ží ta­kis­to me­no ad­re­sá­ta, čím zvy­šu­je svo­je šan­ce na to, že obeť pod­ľah­ne svo­jej zve­da­vos­ti a na link nao­zaj klik­ne.

Pou­ží­va­teľ s ne­chrá­ne­ným sys­té­mom si po­tom do svoj­ho po­čí­ta­ča po je­ho ot­vo­re­ní stia­hol po­čí­ta­čo­vé­ho čer­va Dor­kbot, zná­me­ho ce­los­ve­to­vé­ho zlo­de­ja he­siel, kto­rý na svo­je ší­re­nie pou­ží­va ko­mu­ni­kač­né služ­by ako Fa­ce­book Chat, súk­rom­né sprá­vy na Twit­te­ri, Win­dows Li­ve Mes­sen­ger a, sa­moz­rej­me, Sky­pe. Ok­rem to­ho je in­fi­ko­va­ný po­čí­tač schop­ný vy­ko­ná­vať prí­ka­zy za­sla­né útoč­ní­kom. Bot­ne­ty, sie­te in­fi­ko­va­ných po­čí­ta­čov ria­de­ných z cen­tra pros­tred­níc­tvom mal­vé­ru, v anti­ví­ru­so­vom prie­mys­le pri­tom stá­le po­va­žu­je­me za jed­nu z naj­akút­nej­ších hro­zieb. Ho­ci Dor­kbot je naj­roz­ší­re­nej­ší v La­tin­skej Ame­ri­ke, na Slo­ven­sku sme ho za­zna­me­na­li už na je­seň 2012, pri­čom slo­ven­ská ver­zia priš­la len ne­dáv­no.

Ak má­te dob­ré bez­peč­nos­tné rie­še­nie, mal­vér by sa na váš po­čí­tač ne­mo­hol dos­tať - no ak sa pred­sa sta­ne­te obe­ťou, na webo­vej strán­ke ESE­Tu náj­de­te špe­ciál­ny nás­troj na vy­čis­te­nie sys­té­mu. A je za­dar­mo.

Škod­li­vý kód ozna­ču­jú­ci pou­ží­va­te­ľa pria­mo me­nom cez in­stant mes­sa­ging však nie je žiad­na no­vin­ka. Obzvlášť so­fis­ti­ko­va­nú hroz­bu sme v na­šom la­bo­ra­tó­riu ob­ja­vi­li už v ro­ku 2011. Iš­lo o trój­ske­ho ko­ňa Win32/Delf.QCZ. Trój­sky kôň je mal­vér, kto­rý sa tvá­ri ako uži­toč­ný a neš­kod­ný prog­ram, no v sku­toč­nos­ti vy­ko­ná­va škod­li­vú čin­nosť. Šíril sa cez Fa­ce­book, a ho­ci ko­mu­ni­ko­val v an­glič­ti­ne - dô­ve­ru zís­ka­val pria­mym os­lo­ve­ním a ozna­če­ním pou­ží­va­te­ľa v údaj­nom vi­deu, zá­ro­veň sa ko­men­tá­re pod vi­deom tvá­ri­li, ako­by po­chá­dza­li „od pria­te­ľov". Ten­to trój­sky kôň do­kon­ca do­ká­zal od­in­šta­lo­vať bez­peč­nost­ný a anti­ví­ru­so­vý sof­tvér.

Ak sa vám te­da v blíz­kej bu­dúc­nos­ti oz­ve na Sky­pe ale­bo Fa­ce­boo­ku pria­teľ a bu­de vás pres­vied­čať o va­šich fot­kách, pred klik­nu­tím zbys­tri­te po­zor­nosť. Aj ten­to me­siac všet­kým že­lá­me bez­peč­nú elek­tro­nic­kú ko­mu­ni­ká­ciu.

Člá­nok je prip­ra­ve­ný v spo­lup­rá­ci s fir­mou ESET.

Zdroj: PCR 5/2013Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­kom a no­te­boo­kom
Ultrabooky predstavujú zaujímavý segment prenosných počítačov. Disponujú ultratenkým telom, sú ľahké, a teda ide o vhodného spoločníka na cesty. čítať »
 
Mi­ni PC s An­droi­dom
Android sa majoritne udomácnil v smartfónoch a tabletoch, má však aj ďalšie využitie. Objavil sa napr. v minipočítačoch určených do funkcie multimediálneho centra. čítať »
 
Autor PMD-85: Vy­me­nil som pieš­ťan­skú ga­ráž za Si­li­con Valley
Viete o tom, že tento rok to je už viac ako 30 rokov, čo svetlo svetla uzreli počítače PMD-85? Starší členovia našej redakcie na nich vyrastali a dali im solídny hardvérový i softvérový základ. čítať »
 
Aty­pic­ký po­rov­ná­vač cien
Vo februárovom vydaní PC REVUE sme vám predstavili, ako fungujú porovnávače cien. Pricemania alebo Heureka sú obľúbené zdroje informácii, pokiaľ chcete niečo kúpiť. čítať »
 
Všet­ko v jed­nom
So seriálom Banka v mobile sme už navštívili niekoľko virtuálnych pobočiek našich bánk. Začali sme Tatra bankou, pokračovali sme Slovenskou sporiteľňou a v tejto časti sa z klasických značiek kamenných bánk presunieme do inovatívnej direct banky. čítať »
 
Naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid i Win­dows
Po pokojnejšom minulom mesiaci sa nám na testovacom stole objavilo opäť väčšie množstvo tabletov. Testované kúsky potešili rôznorodosťou a niektorými zaujímavými funkciami, pričom medzi recenzovanými zariadeniami nechýbali ani horúce novinky, ako je Samsung Galaxy Note 8.0 alebo ASUS Fonepad.  čítať »
 
Vie­te, ako spoz­ná­te bez­peč­ný web? Ze­le­ná sa...
Bežné certifikáty SSL sú drahé a môžu si ich dovoliť iba veľké firmy. A pritom je zabezpečenie dát a dôveryhodnosť prevádzkovateľa dnes na internete prioritou, ktorej sa dostáva čoraz viac pozornosti. čítať »
 
Goog­le: Vy­skú­šaj­te na­vi­gá­ciu za­dar­mo
Spoločnosť Google predstavila konečne aj na slovenskom trhu navigáciu určenú pre zariadenia s operačným systémom Google Android (2.2+) a Apple iOS (5.1+). Dá sa tak použiť na väčšine tabletov a smartfónov, a to zadarmo, pokiaľ neberieme do úvahy poplatky za internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter