Právnik radí

Nová skutková podstata nekalej súťaže

Pravnik.jpg Od 1. feb­ruára 2013 na­do­bu­dol účin­nosť zá­kon č. 9/2013 Z. z., kto­rým sa no­ve­li­zo­val Ob­chod­ný zá­kon­ník. Tá­to no­ve­la pri­ná­ša niek­to­ré po­zi­tív­ne zme­ny v ob­las­ti úp­ra­vy ne­ka­lej sú­ťa­že. Už nie­koľ­ko ro­kov je bež­né, že po kaž­dej zme­ne tý­ka­jú­cej sa ob­chod­nej spo­loč­nos­ti prí­de poš­tou zá­siel­ka od tzv. ka­ta­ló­go­vých fi­riem, čas­to skôr ako ozná­me­nie re­gis­tro­vé­ho sú­du o zá­pi­se spo­loč­nos­ti ale­bo zme­ny do ob­chod­né­ho re­gis­tra.

Ka­ta­ló­go­vé fir­my ma­jú veľ­mi prep­ra­co­va­nú stra­té­giu, pri­čom buď voľ­bou ob­chod­né­ho me­na, ale­bo náz­vu re­gis­tra vy­vo­lá­va­jú do­jem, že ka­ta­ló­go­vá fir­ma pred­sta­vu­je ofi­ciál­ny ve­rej­ný re­gis­ter ale­bo je to sub­jekt spl­no­moc­ne­ný na ve­de­nie ve­rej­né­ho re­gis­tra či inej ve­rej­nej evi­den­cie. V sku­toč­nos­ti však ide o po­nu­ku re­gis­trá­cie do rôz­nych ka­ta­ló­gov s nu­lo­vou pri­da­nou in­for­mač­nou hod­no­tou v po­rov­na­ní s ofi­ciál­nym a za­dar­mo dos­tup­ným re­gis­trom.

Ce­na za re­gis­trá­ciu pri­tom nie­koľ­ko­ná­sob­ne pre­vy­šu­je ob­vyk­lú tr­ho­vú ce­nu ta­kých­to slu­žieb. Nap­rík­lad Re­gis­ter ob­chod­ných spo­loč­nos­tí SR, kto­rý náj­de­te na ad­re­se www.reg­firm.sk, po­nú­ka re­gis­trá­ciu „len" za 89 eur. V texte pí­som­nej po­nu­ky na re­gis­trá­ciu sa vý­slov­ne uvá­dza veľ­mi ma­lým pís­mom, že nej­de o re­gis­trá­ciu v Ob­chod­nom ves­tní­ku „pod­ľa na­ria­de­nia vlá­dy č. 100/1993 Z. z.", čo je po­mer­ne hu­mor­né, pre­to­že pred­met­né na­ria­de­nie vlá­dy bo­lo zru­še­né už od 1. 2. 2004. Exis­tu­je len má­lo pod­ni­ka­te­ľov, kto­rí by ak­cep­to­va­li ta­kú­to po­nu­ku. Ka­ta­ló­go­vé fir­my však úmy­sel­ne vy­vo­lá­va­jú v prie­mer­ne po­zor­nom člo­ve­ku do­jem, že ide o ofi­ciál­ny re­gis­ter. Nie sú oje­di­ne­lé sú prí­pa­dy, keď pl­ne­nie po­ža­do­va­né za re­gis­trá­ciu ne­poc­ti­vá ka­ta­ló­go­vá fir­ma dôs­led­ne vy­má­ha pros­tred­níc­tvom ne­vy­be­ra­vé­ho a veľ­mi prep­ra­co­va­né­ho psy­cho­lo­gic­ké­ho a práv­ne­ho nát­la­ku, kto­ré­mu prie­mer­ný zá­kaz­ník ne­mô­že kva­li­fi­ko­va­ne a efek­tív­ne od­po­ro­vať.

Pre­to sa do Ob­chod­né­ho zá­kon­ní­ka za­vied­la roz­ší­re­ná de­fi­ní­cia ne­ka­lo­sú­ťaž­né­ho ko­na­nia, spo­čí­va­jú­ca v roz­ší­re­ní de­fi­ní­cie vy­vo­la­nia ne­bez­pe­čen­stva zá­me­ny. Tým je po no­vom aj ko­na­nie pod­ni­ka­te­ľa, kto­ré spo­čí­va v ta­kej voľ­be je­ho ob­chod­né­ho me­na ale­bo pou­ží­va­nia ta­ké­ho ozna­če­nia pod­ni­ku, kto­ré je ob­jek­tív­ne spô­so­bi­lé vy­vo­lať u ad­re­sá­tov je­ho ob­chod­nej do­ku­men­tá­cie ne­bez­pe­čen­stvo zá­me­ny pod­ni­ka­te­ľa s ve­rej­ným re­gis­trom ale­bo inou evi­den­ciou ve­de­nou na zá­kla­de zá­ko­na.

Pri po­sú­de­ní, či v da­nom prí­pa­de doš­lo k ne­ka­lo­sú­ťaž­né­mu ko­na­niu, bu­de, sa­moz­rej­me, roz­ho­du­jú­ce, či prie­mer­ne vzde­la­ný a oboz­ret­ný sú­ťa­ži­teľ mo­hol pri zbež­nom čí­ta­ní a pri pri­me­ra­nom stup­ni opatr­nos­ti v ča­se do­ru­če­nia ob­chod­nej do­ku­men­tá­cie pod­ni­ka­te­ľa roz­poz­nať, že nej­de o ko­reš­pon­den­ciu or­gá­nu po­ve­re­né­ho zá­ko­nom na ve­de­nie ve­rej­né­ho re­gis­tra ale­bo inej evi­den­cie. Dá sa pred­pok­la­dať, že za ne­ka­lo­sú­ťaž­né ko­na­nie bu­dú po­va­žo­va­né naj­mä prí­pa­dy, keď uve­de­ná ob­chod­ná ko­reš­pon­den­cia, pla­tob­ný for­mu­lár, zlo­žen­ka ale­bo iný pla­tob­ný pou­kaz, prí­pad­ne ob­jed­náv­ka na op­ra­vu za­pí­sa­ných úda­jov ne­bu­de dos­ta­toč­ne zre­teľ­ne in­for­mo­vať či bu­de in­for­mo­vať ne­jed­noz­nač­ným spô­so­bom, že ide vlas­tne o návrh na uzav­re­tie zmlu­vy.

V dôs­led­ku tej­to no­ve­li­zá­cie mô­že kto­koľ­vek, kto bol poš­ko­de­ný ko­na­ním ka­ta­ló­go­vej fir­my, vy­užiť práv­ne pros­tried­ky ochra­ny pred ne­ka­lou sú­ťa­žou. Oso­by, kto­rých prá­va bo­li ne­ka­lou sú­ťa­žou po­ru­še­né ale­bo oh­ro­ze­né, mô­žu sa pro­ti ru­ši­te­ľo­vi do­má­hať, aby sa toh­to ko­na­nia zdr­žal a od­strá­nil ten­to stav. Ďalej mô­žu po­ža­do­vať pri­me­ra­né za­dos­ťu­či­ne­nie, kto­ré sa mô­že pos­kyt­núť aj v pe­nia­zoch, náh­ra­du ško­dy a vy­da­nie bez­dô­vod­né­ho obo­ha­te­nia. Prá­vo, aby sa proti­práv­ne­ho ko­na­nia ka­ta­ló­go­vá fir­ma zdr­ža­la, mô­že up­lat­niť aj práv­nic­ká oso­ba op­ráv­ne­ná há­jiť zá­uj­my sú­ťa­ži­te­ľov ale­bo spot­re­bi­te­ľov.

Zdroj: PCR 5/2013Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­kom a no­te­boo­kom
Ultrabooky predstavujú zaujímavý segment prenosných počítačov. Disponujú ultratenkým telom, sú ľahké, a teda ide o vhodného spoločníka na cesty. čítať »
 
Mi­ni PC s An­droi­dom
Android sa majoritne udomácnil v smartfónoch a tabletoch, má však aj ďalšie využitie. Objavil sa napr. v minipočítačoch určených do funkcie multimediálneho centra. čítať »
 
Autor PMD-85: Vy­me­nil som pieš­ťan­skú ga­ráž za Si­li­con Valley
Viete o tom, že tento rok to je už viac ako 30 rokov, čo svetlo svetla uzreli počítače PMD-85? Starší členovia našej redakcie na nich vyrastali a dali im solídny hardvérový i softvérový základ. čítať »
 
Aty­pic­ký po­rov­ná­vač cien
Vo februárovom vydaní PC REVUE sme vám predstavili, ako fungujú porovnávače cien. Pricemania alebo Heureka sú obľúbené zdroje informácii, pokiaľ chcete niečo kúpiť. čítať »
 
Všet­ko v jed­nom
So seriálom Banka v mobile sme už navštívili niekoľko virtuálnych pobočiek našich bánk. Začali sme Tatra bankou, pokračovali sme Slovenskou sporiteľňou a v tejto časti sa z klasických značiek kamenných bánk presunieme do inovatívnej direct banky. čítať »
 
Naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid i Win­dows
Po pokojnejšom minulom mesiaci sa nám na testovacom stole objavilo opäť väčšie množstvo tabletov. Testované kúsky potešili rôznorodosťou a niektorými zaujímavými funkciami, pričom medzi recenzovanými zariadeniami nechýbali ani horúce novinky, ako je Samsung Galaxy Note 8.0 alebo ASUS Fonepad.  čítať »
 
Vie­te, ako spoz­ná­te bez­peč­ný web? Ze­le­ná sa...
Bežné certifikáty SSL sú drahé a môžu si ich dovoliť iba veľké firmy. A pritom je zabezpečenie dát a dôveryhodnosť prevádzkovateľa dnes na internete prioritou, ktorej sa dostáva čoraz viac pozornosti. čítať »
 
Goog­le: Vy­skú­šaj­te na­vi­gá­ciu za­dar­mo
Spoločnosť Google predstavila konečne aj na slovenskom trhu navigáciu určenú pre zariadenia s operačným systémom Google Android (2.2+) a Apple iOS (5.1+). Dá sa tak použiť na väčšine tabletov a smartfónov, a to zadarmo, pokiaľ neberieme do úvahy poplatky za internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter