Detailná recenzia

Samsung Galaxy S4 – životný partner

Strana 3/3

Ďalej je tu fun­kcia Group play na spo­je­nie via­ce­rých smar­tfó­nov S4 napr. pri preh­rá­va­ní vi­dea ale­bo audia. Vy­skú­šať sme ju však ne­moh­li, keď­že sme ma­li len je­den te­le­fón toh­to ty­pu. Tá­to fun­kcia náj­de up­lat­ne­nie aj pri vzde­lá­va­ní, keď sa z jed­né­ho te­le­fó­nu dis­tri­buu­je ob­sah na ce­lú sku­pi­nu te­le­fó­nov. Veľ­mi sa nám pá­či­la ap­li­ká­cia Op­tic­ká čí­tač­ka, kto­rá roz­poz­ná slo­vo nas­ní­ma­né cez ka­me­ru a po­tom ho vy­svet­lí. Skú­ša­li sme ju napr. na webo­vých strán­kach v an­glič­ti­ne a fun­gu­je to dob­re. Rov­na­ko ju mô­že­te pou­žiť na roz­poz­na­nie QR kó­du ale­bo na­čí­ta­nie kon­tak­tných úda­jov z vi­zit­ky. Pr­vých 100 000 európ­skych pou­ží­va­te­ľov Ga­laxy S4 si bu­de môcť za­dar­mo stiah­nuť hru Need For Speed The Most Wan­ted (bež­ná ce­na 1,6 EUR).

OptickáCitacka.png  

Op­tic­kou čí­tač­kou si mô­že­te ne­chať vy­svet­liť nez­ná­me slo­vá z pod­po­ro­va­ných ja­zy­kov, na­čí­tať QR kód ale­bo in­for­má­cie z vi­zit­ky

A te­raz k te­le­fó­nu. Ten je rých­ly pri bež­ných čin­nos­tiach, napr. ap­li­ká­cia na tvor­bu poz­ná­mok vy­tvo­re­ná v spo­lup­rá­ci s fir­mou Mo­les­ki­ne beží asi dvak­rát rých­lej­šie ako na Sam­sung Ga­laxy No­te 2. Po­rov­ná­va­li sme aj kva­li­tu fo­tog­ra­fií, pri­čom sme prib­liž­ne rov­na­ké fo­tog­ra­fie vy­tvo­ri­li po­mo­cou Ga­laxy S4 a po­mo­cou no­vé­ho HTC One. Kon­šta­tu­je­me, že v še­re a v no­ci pos­ky­tu­je HTC One nao­zaj lep­šie fo­tog­ra­fie s po­zo­ro­va­teľ­ne niž­ším šu­mom ako s Ga­laxy S4. Cez deň však zho­to­ví­te s Ga­laxy S4 o nie­čo lep­šie fo­tog­ra­fie ako s no­vým HTC One, a to hlav­ne pri po­rov­na­ní do­siah­nu­té­ho kon­tras­tu. Fot­ky z Ga­laxy S4 sú však ob­je­mo­vo väč­šie. Ak má­te nie­čo na ďal­šie spra­co­va­nie fo­tog­ra­fií v po­čí­ta­či, šu­mu sa tak­mer zba­ví­te.

Ak po­rov­ná­va­me kva­li­tu dis­ple­ja Sam­sung Ga­laxy S4 a no­vé­ho HTC One, nie je jed­no­du­ché ur­čiť ví­ťa­za. Po­vedz­me, že ide o po­rov­na­teľ­né dis­ple­je, pri­čom S4 lep­šie zob­ra­zu­je ob­ra­zy s do­mi­nan­ciou mod­rej far­by, za­tiaľ čo no­vé HTC One ve­die pri po­da­ní žl­tej far­by. No roz­die­ly nie sú veľ­ké. Pri­po­meň­me eš­te, že no­vé HTC One má uh­lo­prieč­ku dis­ple­ja 4,7 pal­ca. Zo strán­ky hru­bé­ho vý­ko­nu sú oba te­le­fó­ny ta­kis­to po­rov­na­teľ­né, po­kiaľ uva­žu­je­me o pro­ce­so­ro­vej vý­ba­ve S4 pre­dá­va­nej na Slo­ven­sku. HTC One jed­noz­nač­ne ve­die nad Ga­laxy S4 v kva­li­te rep­ro­du­ko­va­né­ho zvu­ku.

V Ga­laxy S4 sú ďa­lej fun­kcie za­me­ra­né na ov­lá­da­nie ges­ta­mi. Keď pre­chá­dza­te ru­kou nad dis­ple­jom, mô­že­te napr. lis­to­vať vo webo­vej strán­ke ale­bo v roz­sia­hlom do­ku­men­te. A fun­gu­je to spo­ľah­li­vo, keď vie­te, ako na to. Rov­na­ko sa mô­že­te bez do­ty­ku po­sú­vať v preh­rá­va­ní vi­dea ale­bo si lis­to­vať vo fo­to­ga­lé­rii. Aj S4 sle­du­je na­še oči, a keď od­vrá­ti­te zrak od dis­ple­ja s ak­tuál­ne preh­rá­va­ným vi­deom, to sa za­sta­ví. Zno­vu sa spus­tí, keď sa na dis­plej po­zrie­te. Kla­sic­ké ov­lá­da­nie po­riad­nym do­ty­kom prs­ta sa nám zdá prak­tic­kej­šie.

V Ga­laxy S4 pri­bu­dol aj infra­port, kto­rý je umies­tne­ný na hor­nej stra­ne te­le­fó­nu. S je­ho po­mo­cou mož­no veľ­mi jed­no­du­cho ov­lá­dať elek­tric­ké spot­re­bi­če. Nau­če­nie sa po­ve­lov pre kon­krét­ny prís­troj vo väč­ši­ne prí­pa­dov zna­me­ná vý­ber náz­vu vý­rob­cu spot­re­bi­ča a ove­re­nie si to­ho, či fun­gu­je za­pnu­tie/vy­pnu­tie. Pre znač­ky Sam­sung a LG to fun­go­va­lo bez prob­lé­mov a smar­tfón sa tak u nás stal náh­ra­dou bež­né­ho ov­lá­da­ča. Pri te­le­fo­no­va­ní má­te k dis­po­zí­cii aj mož­nosť pou­ži­tia pot­la­če­nia oko­li­té­ho šu­mu (im­pli­cit­ne za­pnu­té) a ďa­lej sa dá pris­pô­so­biť aj zvuk.

Sam­sung Ga­laxy S4 pred­sta­vu­je spo­me­dzi ak­tuál­ne naj­lep­ších smar­tfó­nov na tr­hu je­di­nú voľ­bu, pri kto­rej si pou­ží­va­teľ mô­že vy­me­niť ba­té­riu a má aj mož­nosť pou­žiť na roz­ší­re­nie pa­mä­te kar­tu mic­roSD. Z prís­lu­šen­stva nás oso­bit­ne za­ujal S View Co­ver. Je to ak­tív­ne puz­dro s okien­kom. Keď ho na­sa­dí­te a za­tvo­rí­te, dis­plej S4 sa zme­ní. Os­ta­ne svie­tiť plo­cha so zá­klad­ný­mi in­for­má­cia­mi (čas, dá­tum, in­for­má­cie o pri­ja­tých sprá­vach, mai­loch i ho­vo­roch, si­le sig­ná­lu GSM, ka­pa­ci­te ba­té­rie a pri­po­je­ní Wi-Fi). Pod­klad je čier­ny, väč­ši­na in­for­má­cií sa zob­ra­zu­je v kon­tras­tnej bie­lej far­be. Po chvíľ­ke sa dis­plej vy­pne, a ak ich chce­me opäť vi­dieť, tre­ba pot­la­čiť za­pí­na­cie tla­čid­lo. Pri­chá­dza­jú­ci ho­vor mož­no pri­tom reali­zo­vať, aj keď je ve­ko toh­to oba­lu za­tvo­re­né – sta­čí do­ty­ko­vé ges­to na prie­hľad­nom okien­ku. Ten­to obal chrá­ni dis­plej pro­ti poš­kra­ba­niu a aj ľa­vú časť te­le­fó­nu. S View Co­ver si ur­či­te za­ob­sta­raj­te ku Ga­laxy S4, je to vy­ni­ka­jú­ce prís­lu­šen­stvo. Dosť ťaž­ko sa však dá­va do­le z te­le­fó­nu. Sam­sung Ga­laxy S4 je prip­ra­ve­ný aj na bez­drô­to­vé na­bí­ja­nie. Reali­zu­je sa to dopl­nko­vým prís­lu­šen­stvom, kto­ré ob­sa­hu­je na­bí­jač­ku a špe­ciál­ne za­dné ve­ko. Na­bí­jač­ka sa pri­pá­ja do elek­tric­kej sie­te cez pô­vod­ný na­bí­ja­cí adap­tér.

SViewCover.jpg  

Tak na to­to sme ča­ka­li – ak­tív­ny kryt, kto­rý umož­ňu­je te­le­fo­no­va­nie, zob­ra­ze­nie naj­dô­le­ži­tej­ších in­for­má­cií a na­vy­še šet­rí ba­té­riu

Pris­túp­me ku kom­plexné­mu hod­no­te­niu. Sam­sung Ga­laxy S4 je vy­ni­ka­jú­ci smar­tfón. Z hľa­dis­ka di­zaj­nu pred­sta­vu­je v po­rov­na­ní s S3 evo­lú­ciu, je­ho bu­dú­ci ma­ji­teľ bu­de mu­sieť svoj­mu oko­liu do­ka­zo­vať, že je to už nao­zaj vy­sní­va­ná S4. To bu­de prob­lém pre ľu­dí, kto­rí sa roz­ho­du­jú im­pul­zív­ne. V tom­to sme­re je na tom no­vý HTC One ove­ľa lep­šie, le­bo je to re­vo­luč­ná zme­na, nao­zaj veľ­mi dob­re vy­ze­rá a je aj po­riad­ne od­ol­ný. Pre tých, kto­rí do­ká­žu oce­niť sku­toč­nú hod­no­tu, sú tu už v prí­pa­de S4 len dob­ré sprá­vy. V Ga­laxy S4 to­tiž nao­zaj náj­du vir­tuál­ne­ho ži­vot­né­ho par­tne­ra, kto­rý do­hliad­ne na ich zdra­vot­ný stav, sle­du­je oči i ru­ky, do­ká­že zme­rať tep­lo­tu i vl­hkosť v oko­lí. Po­má­ha pri nas­to­le­ní po­riad­ku vo fo­tog­ra­fiách a ši­kov­ne si po­ra­dí aj s prek­la­dom me­dzi rôz­ny­mi ja­zyk­mi. Exis­tu­je preň ve­ľa rôz­ne­ho uži­toč­né­ho prís­lu­šen­stva. Pre sku­toč­ne za­mes­tna­ných ľu­dí, kto­rí cez deň ve­ľa te­le­fo­nu­jú a na te­le­fó­ne vlas­tne pra­cu­jú, je tu jed­no­du­chá mož­nosť vý­me­ny ba­té­rie. Ba­té­ria s ka­pa­ci­tou 2600 mAh nám vy­dr­ža­la pri in­ten­zív­nom vy­uži­tí na je­den deň. Vy­ze­rá to tak, že tých­to te­le­fó­nov bu­de na Slo­ven­sku dos­ta­tok a bu­dú ich mať aj ope­rá­to­ri. Sam­sung Ga­laxy S4 po­va­žu­je­me za kan­di­dá­ta na naj­pre­dá­va­nej­ší špič­ko­vý smar­tfón v dru­hej po­lo­vi­ci ro­ka 2013.

Fotka1GalaxyS4.jpg

  Fotka2GalaxyS4.jpg  

Fotka1HTC.jpg

Fotka2HTC.jpg

Po­rov­na­nie fo­tog­ra­fií zo smar­tfó­nov Sam­sung Ga­laxy S4 (umies­tne­né ho­re) a no­vé­ho HTC One (umies­tne­né do­le). Fo­ti­li sme v auto­ma­tic­kom re­ži­me. Fot­ky z no­vé­ho HTC One za­be­ra­jú v prie­me­re o po­lo­vi­cu me­nej mies­ta.

Za­po­ži­čal: Sam­sung
Ce­na: 659 EUR, S-View co­ver – 34,90 EUR, súp­ra­va bez­drô­to­vá na­bí­jač­ka s kry­tom – 76,90 EUR, sa­mos­tat­ný kryt na bez­drô­to­vé na­bí­ja­nie – 36,90 EUR, sa­mos­tat­ná bez­drô­to­vá na­bí­jač­ka – 45,90 EUR

Zdroj: PCR 5/2013


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­kom a no­te­boo­kom
Ultrabooky predstavujú zaujímavý segment prenosných počítačov. Disponujú ultratenkým telom, sú ľahké, a teda ide o vhodného spoločníka na cesty. čítať »
 
Mi­ni PC s An­droi­dom
Android sa majoritne udomácnil v smartfónoch a tabletoch, má však aj ďalšie využitie. Objavil sa napr. v minipočítačoch určených do funkcie multimediálneho centra. čítať »
 
Autor PMD-85: Vy­me­nil som pieš­ťan­skú ga­ráž za Si­li­con Valley
Viete o tom, že tento rok to je už viac ako 30 rokov, čo svetlo svetla uzreli počítače PMD-85? Starší členovia našej redakcie na nich vyrastali a dali im solídny hardvérový i softvérový základ. čítať »
 
Aty­pic­ký po­rov­ná­vač cien
Vo februárovom vydaní PC REVUE sme vám predstavili, ako fungujú porovnávače cien. Pricemania alebo Heureka sú obľúbené zdroje informácii, pokiaľ chcete niečo kúpiť. čítať »
 
Všet­ko v jed­nom
So seriálom Banka v mobile sme už navštívili niekoľko virtuálnych pobočiek našich bánk. Začali sme Tatra bankou, pokračovali sme Slovenskou sporiteľňou a v tejto časti sa z klasických značiek kamenných bánk presunieme do inovatívnej direct banky. čítať »
 
Naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid i Win­dows
Po pokojnejšom minulom mesiaci sa nám na testovacom stole objavilo opäť väčšie množstvo tabletov. Testované kúsky potešili rôznorodosťou a niektorými zaujímavými funkciami, pričom medzi recenzovanými zariadeniami nechýbali ani horúce novinky, ako je Samsung Galaxy Note 8.0 alebo ASUS Fonepad.  čítať »
 
Vie­te, ako spoz­ná­te bez­peč­ný web? Ze­le­ná sa...
Bežné certifikáty SSL sú drahé a môžu si ich dovoliť iba veľké firmy. A pritom je zabezpečenie dát a dôveryhodnosť prevádzkovateľa dnes na internete prioritou, ktorej sa dostáva čoraz viac pozornosti. čítať »
 
Goog­le: Vy­skú­šaj­te na­vi­gá­ciu za­dar­mo
Spoločnosť Google predstavila konečne aj na slovenskom trhu navigáciu určenú pre zariadenia s operačným systémom Google Android (2.2+) a Apple iOS (5.1+). Dá sa tak použiť na väčšine tabletov a smartfónov, a to zadarmo, pokiaľ neberieme do úvahy poplatky za internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter