Detailná recenzia

Samsung Galaxy S4 – životný partner

Strana 2/3

Rov­na­ko mô­že­te na­sad­núť do au­ta a opäť sa „kro­ky“ ne­po­čí­ta­jú. Ne­po­mô­že vám ani ho­de­nie te­le­fó­nu po pod­la­he (pre­páč, Sam­sung). Rov­na­ko si však mô­že­te za­zna­me­nať aj ďal­šie cvi­če­nia, na vý­ber je bed­min­ton, bi­cyk­lo­vý tre­na­žér, fut­bal, golf, kor­ču­ľo­va­nie, tu­ris­ti­ka, špor­to­vý ta­nec, švi­had­lo, squash a ďal­šie. Po zvo­le­ní ak­ti­vi­ty za­dá­te čas reali­zá­cie cvi­če­nia a vi­dí­te, ako ste na tom s príj­mom a vý­da­jom ener­gie. Za­ují­ma­vé je to so za­dá­va­ním jed­la, kde si naj­prv vy­tvo­rí­te da­ta­bá­zu. Jed­lo si mô­že­te od­fo­tiť a za­dať je­ho ka­ló­rie a nes­kôr len vy­be­rať z da­ta­bá­zy. Nás­led­ne vi­dí­te všet­ky ku­mu­lo­va­né vý­sled­ky v tzv. Zdra­vot­nom pa­ne­li, a to aj v gra­fic­kej po­do­be. Nie je nič kraj­šie ako vi­dieť tú­žob­ne oča­ká­va­ný pok­les hmot­nos­ti a tá­to ap­li­ká­cia vám v tom sku­toč­ne po­mô­že. S Health tak po­va­žu­je­me za vy­ni­ka­jú­cu ap­li­ká­ciu.

Kroky.png

S Health po­čí­ta va­mi reali­zo­va­né kro­ky a evi­du­je vy­da­nú ener­giu

Jablko.png  

A tak­to si za­zna­me­ná­va­te pri­ja­tú ener­giu

Za­ují­ma­vý je aj S prek­la­dač. Ten fun­gu­je me­dzi nas­le­du­jú­ci­mi ja­zyk­mi: an­glič­ti­na (USA i brit­ská), bra­zíl­ska por­tu­gal­či­na, fran­cúz­šti­na, ja­pon­či­na, kó­rej­či­na, nem­či­na, ta­lian­či­na, zjed­no­du­še­ná čín­šti­na a špa­niel­či­na. Me­dzi tý­mi­to ja­zyk­mi mô­že­te prek­la­dať vý­ra­zy ale­bo ce­lé ve­ty, ale po­zor – ide o clou­do­vú služ­bu. Na to, aby fun­go­va­la, pot­re­bu­je­te te­da pri­po­je­nie na inter­ne­te a v za­hra­ni­čí pri na­po­je­ní cez 3G/4G by vás na roa­min­gu moh­la vy­jsť po­riad­ne dra­ho. No ak má­te na­po­je­nie Wi-Fi v ho­te­li, tá­to fun­kcia vás mô­že za­chrá­niť pri po­hy­be v Čí­ne, Ja­pon­sku ale­bo Kó­rei. Po an­glic­ky ale­bo ne­mec­ky asi nie­čo vie­te, tak­že sa aj tu po­koj­ne opý­ta­te na ces­tu ale­bo na­kú­pi­te nao­zaj­stné su­ve­ní­ry. S prek­la­dač fun­gu­je aj tak, že po­vie­te ce­lú ve­tu do mo­bi­lu, ten váš hlas roz­poz­ná a pre­lo­že­nú ve­tu za­se hla­so­vo vy­slo­ví. V exotic­kých kra­ji­nách to bu­de ur­či­te za­ují­ma­vé.

Preklad.png  

To­to je spô­sob, ako sa do­ho­vo­rí­te aj v exotic­kých kra­ji­nách, po­kiaľ má­te pri­po­je­nie na inter­net – z an­glič­ti­ny do čín­šti­ny mô­že­te pou­žiť aj prek­lad ce­lých viet


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­kom a no­te­boo­kom
Ultrabooky predstavujú zaujímavý segment prenosných počítačov. Disponujú ultratenkým telom, sú ľahké, a teda ide o vhodného spoločníka na cesty. čítať »
 
Mi­ni PC s An­droi­dom
Android sa majoritne udomácnil v smartfónoch a tabletoch, má však aj ďalšie využitie. Objavil sa napr. v minipočítačoch určených do funkcie multimediálneho centra. čítať »
 
Autor PMD-85: Vy­me­nil som pieš­ťan­skú ga­ráž za Si­li­con Valley
Viete o tom, že tento rok to je už viac ako 30 rokov, čo svetlo svetla uzreli počítače PMD-85? Starší členovia našej redakcie na nich vyrastali a dali im solídny hardvérový i softvérový základ. čítať »
 
Aty­pic­ký po­rov­ná­vač cien
Vo februárovom vydaní PC REVUE sme vám predstavili, ako fungujú porovnávače cien. Pricemania alebo Heureka sú obľúbené zdroje informácii, pokiaľ chcete niečo kúpiť. čítať »
 
Všet­ko v jed­nom
So seriálom Banka v mobile sme už navštívili niekoľko virtuálnych pobočiek našich bánk. Začali sme Tatra bankou, pokračovali sme Slovenskou sporiteľňou a v tejto časti sa z klasických značiek kamenných bánk presunieme do inovatívnej direct banky. čítať »
 
Naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid i Win­dows
Po pokojnejšom minulom mesiaci sa nám na testovacom stole objavilo opäť väčšie množstvo tabletov. Testované kúsky potešili rôznorodosťou a niektorými zaujímavými funkciami, pričom medzi recenzovanými zariadeniami nechýbali ani horúce novinky, ako je Samsung Galaxy Note 8.0 alebo ASUS Fonepad.  čítať »
 
Vie­te, ako spoz­ná­te bez­peč­ný web? Ze­le­ná sa...
Bežné certifikáty SSL sú drahé a môžu si ich dovoliť iba veľké firmy. A pritom je zabezpečenie dát a dôveryhodnosť prevádzkovateľa dnes na internete prioritou, ktorej sa dostáva čoraz viac pozornosti. čítať »
 
Goog­le: Vy­skú­šaj­te na­vi­gá­ciu za­dar­mo
Spoločnosť Google predstavila konečne aj na slovenskom trhu navigáciu určenú pre zariadenia s operačným systémom Google Android (2.2+) a Apple iOS (5.1+). Dá sa tak použiť na väčšine tabletov a smartfónov, a to zadarmo, pokiaľ neberieme do úvahy poplatky za internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter