Reportáž

Predpremiéra fotoaparátov Lumix

Spo­loč­nosť Pa­na­so­nic pred­sta­vo­va­la naj­nov­šie mo­de­ly svo­jich se­rióz­nych fo­toa­pa­rá­tov v his­to­ric­kom cen­tre Vied­ne a my sme pri tom ne­moh­li chý­bať. Vy­skú­ša­li sme si ich pri fo­te­ní pa­mia­tok a tu­ris­tic­kých at­rak­cií a na vir­tuál­nom DVD pri­ná­ša­me ukáž­ko­vú fo­to­ga­lé­riu. Opäť však pla­tí, že ide o ver­zie s ne­fi­nál­nym sof­tvé­rom, tak­že ne­mô­že­me hod­no­tiť pod­ľa kva­li­ty vý­stu­pu ani spra­co­va­nia me­nu.

Poď­me však as­poň na­hliad­nuť, čo nás bu­de v naj­bliž­ších me­sia­coch ča­kať v re­cen­ziách fo­toa­pa­rá­tov.

Pa­na­so­nic Lu­mix DMC-LF1

Ten­to ma­lič­ký fo­toa­pa­rát nás prek­va­pil a hneď sme sa za­ča­li te­šiť na je­ho tes­to­va­nie. Už dáv­nej­šie sme si ob­ľú­bi­li kon­cept ma­lič­ké­ho fo­toa­pa­rá­tu s mož­nos­ťou úpl­ne ma­nuál­ne­ho ov­lá­da­nia, so svet­lým ob­jek­tí­vom a so sní­ma­čom s ro­zum­ným roz­lí­še­ním a má­lič­ko väč­šou veľ­kos­ťou, než je štan­dard pri kom­pak­toch. Mo­de­lom LF1 sa za­čí­na v po­nu­ke Pa­na­so­ni­cu no­vý rad fo­toa­pa­rá­tov, kto­rý po­nú­ka pres­ne to­to: sní­mač Li­ve MOS naj­nov­šej ge­ne­rá­cie s veľ­kos­ťou 1/1,7" a roz­lí­še­ním 12 Mpix, k to­mu za­bu­do­va­ný ob­jek­tív F2.0 Lei­ca s naj­šir­ším oh­nis­kom 28 mm a 7-ná­sob­ným prib­lí­že­ním. K to­mu je ne­ča­ka­ne aj elek­tro­nic­ký hľa­dá­čik na tie špe­ciál­ne si­tuácie, keď pre sil­né sl­nko ne­vid­no na ob­ra­zov­ku. Veľ­mi uži­toč­ne vy­ze­rá aj ov­lá­da­cí pr­ste­nec oko­lo ob­jek­tí­vu s pre­men­li­vou fun­kciou. A to­to všet­ko v te­le s veľ­kos­ťou tra­dič­né­ho kom­pak­tu.

Pa­na­so­nic Lu­mix DMC-GF6

Pa­na­so­nic po pre­men­li­vých reak­ciách na pre­doš­lé ite­rá­cie sé­rie GF ko­neč­ne vie, čo pres­ne zá­kaz­ní­ci chcú od toh­to ty­pic­ké­ho mirrorless mo­de­lu - údaj­ne vy­ža­du­jú kom­bi­ná­ciu mož­nos­tí auto­ma­tic­ké­ho kom­pak­tu s ob­čas­ným vy­uži­tím tra­dič­nej­šie­ho ma­nuál­ne­ho nas­ta­vo­va­nia. Po­kiaľ sú zá­kaz­ník­mi za­čia­toč­ní­ci, chcú so svo­jím fo­toa­pa­rá­tom pos­tup­ne rásť a učiť sa vy­uží­vať čo naj­lep­šie je­ho mož­nos­ti.

GF6k_PopUp.jpg

Skú­se­ní fo­tog­ra­fi si chcú zoh­nať za­ují­ma­vé ob­jek­tí­vy a ma­nuál­ne vo­liť expo­zič­né pa­ra­met­re s nes­kor­šou úp­ra­vou ob­ráz­kov RAW. Ideál­ny mirrorless mo­del by však to­to všet­ko mal po­núk­nuť v mo­der­nom ma­lič­kom te­le so všet­ký­mi naj­ak­tuál­nej­ším fun­kcia­mi, ako je Wi-Fi, GPS či NFC na jed­no­du­ché spo­je­nie s bez­drô­to­vý­mi za­ria­de­nia­mi. To­to je pres­ne re­cept, pod­ľa kto­ré­ho vzni­kal GF6, a my mu­sí­me po­ve­dať, že po dni fo­te­nia sme z je­ho pou­ží­va­nia bo­li nad­še­ní.

GF6-dynamic monochrome.jpg

Re­žim dy­na­mic­ké­ho čier­no­bie­le­ho zá­be­ru je skve­lé rie­še­nie, ako z ne­zá­živ­nej ob­lač­nej sce­né­rie zís­kať pú­ta­vý zá­ber

V Pa­na­so­ni­cu za­pra­co­va­li na všet­kých as­pek­toch fo­toa­pa­rá­tu - zrý­chli­li už aj tak po­mer­ne rých­le za­os­tro­va­nie a za­pí­na­nie te­raz sľu­bu­je maximál­ny čas spúš­ťa­nia do pol se­kun­dy. Sní­mač by mal byť no­vý, s roz­lí­še­ním 16 Mpix a zlep­še­nou schop­nos­ťou fo­tog­ra­fo­va­nia v sla­bom sve­te, čo sa sľu­bu­je v kaž­dej ge­ne­rá­cii, ale pod­ľa na­šich pr­vých tes­tov je v tom­to prí­pa­de sľub pod­lo­že­ný skut­kom (mi­mo­cho­dom, ISO stú­pa až po 25 600). Ob­ra­zov­ka je vý­klop­ná, žiaľ, len sme­rom na­hor, no do­ká­že sa prek­lo­piť do po­lo­hy napl­no vpred. GF6 má ta­kis­to nie­koľ­ko za­ují­ma­vých ná­pa­dov na uľah­če­nie ov­lá­da­nia, nap­rík­lad pre­men­li­vú fun­kciu vý­klop­nej páč­ky oko­lo spúš­te, a prí­jem­ných ino­vá­cií v do­ty­ko­vom ov­lá­da­ní. Pri bež­nom tu­ris­tic­kom fo­te­ní bo­lo vy­lo­že­ne zá­bav­né skú­šať rôz­ne krea­tív­ne filtre a fo­tog­ra­fo­vať s kó­piou do RAW, aby sme ma­li so spra­co­va­ním fot­ky nes­kôr ot­vo­re­né mož­nos­ti. Bu­de to ur­či­te za­ují­ma­vý kon­ku­rent pre SO­NY NEX-3N.

Pa­na­so­nic Lu­mix DMC-G6

Sé­riu G v Pa­na­so­ni­cu za­ra­ďu­jú do ka­te­gó­rie so skrat­kou DSLM, kde M zna­čí mirrorless. Inak po­ve­da­né, ich po­da­re­né „géč­ka" sú mož­no op­ro­ti os­tat­ným bez­zr­kad­lov­kám pri­veľ­ké a kom­pli­ko­va­né, no ma­jú skôr pred­sta­vo­vať al­ter­na­tí­vu k štan­dar­dným zr­kad­lov­kám DSLR. Pre­to sa mô­žu poch­vá­liť elek­tro­nic­kým hľa­dá­či­kom, ma­sív­nym te­lom s veľ­mi po­hodl­ným úcho­pom, väč­šou hmot­nos­ťou aj ba­té­riou. Mo­del G6 prí­de na svet s rov­na­kou vnú­tor­nou elek­tro­ni­kou ako GF6, te­da s veľ­mi rých­lym os­tre­ním v kom­bi­ná­cii s čis­tým ob­ra­zo­vým vý­stu­pom aj v re­la­tív­ne sla­bom svet­le. Roz­die­ly me­dzi obo­ma trie­da­mi le­žia pri­már­ne vo vy­ho­to­ve­ní te­la a poč­te ov­lá­da­cích pr­vkov, kde G6 je mo­del po­hodl­ne pou­ži­teľ­ný aj nas­le­po pri fo­te­ní cez elek­tro­nic­ký hľa­dá­čik, pre­to­že na väč­ši­nu nas­ta­ve­ní net­re­ba vchá­dzať do me­nu. Z hľa­dis­ka špe­ci­fi­ká­cií je to zhru­ba všet­ko, čo sme sa doz­ve­de­li.

Z osob­ných skú­se­nos­tí mô­že­te je­di­ne chvá­liť prí­jem­ný hľa­dá­čik a kva­li­tu ob­ráz­kov v kom­bi­ná­cii s no­vo pred­sta­ve­ným ob­jek­tí­vom 14-140 mm. Ten je na pou­ži­tie s os­tat­ný­mi kom­pak­tný­mi mirrorless mo­del­mi troš­ku pri­veľ­ký, no k fi­lo­zo­fii sé­rie G sa ho­dí a po­nú­ka ne­ča­ka­ne os­tré ob­ráz­ky na ľu­bo­voľ­nom prib­lí­že­ní, kto­ré po pre­poč­te na 35mm oh­nis­ká sia­ha od 28 do 280 mm. Sve­tel­nosť F3.5-5.6 ne­pat­rí k naj­lep­ším, no pre po­dob­né ob­jek­tí­vy je štan­dar­dná a v kom­bi­ná­cii s účin­nou sta­bi­li­zá­ciou ob­ra­zu by ma­la sta­čiť na väč­ši­nu si­tuá­cií. Kom­bi­ná­cia G6 a no­vé­ho ob­jek­tí­vu je tak vý­bor­ný zá­klad na uni­ver­zál­ne vy­uži­tie, naj­mä vďa­ka re­ži­mu auto­ma­tic­ky zo­ší­va­nej pa­no­rá­my, kto­rý kom­pen­zu­je tak tro­chu už­šie po­le roz­hľa­du na naj­šir­šom oh­nis­ku.

kitao.jpg

Iči­ro Ki­tao, ria­di­teľ fo­tog­ra­fic­kej di­ví­zie Pa­na­so­ni­cu, pred­sta­vu­je al­ter­na­tí­vu k zr­kad­lov­kám: Pa­na­so­nic Lu­mix DMC-G6

Ne­vyh­nut­né nák­la­dy hra­di­la spo­loč­nosť Pa­na­so­nic.

Zdroj: PCR 5/2013


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­kom a no­te­boo­kom
Ultrabooky predstavujú zaujímavý segment prenosných počítačov. Disponujú ultratenkým telom, sú ľahké, a teda ide o vhodného spoločníka na cesty. čítať »
 
Mi­ni PC s An­droi­dom
Android sa majoritne udomácnil v smartfónoch a tabletoch, má však aj ďalšie využitie. Objavil sa napr. v minipočítačoch určených do funkcie multimediálneho centra. čítať »
 
Autor PMD-85: Vy­me­nil som pieš­ťan­skú ga­ráž za Si­li­con Valley
Viete o tom, že tento rok to je už viac ako 30 rokov, čo svetlo svetla uzreli počítače PMD-85? Starší členovia našej redakcie na nich vyrastali a dali im solídny hardvérový i softvérový základ. čítať »
 
Aty­pic­ký po­rov­ná­vač cien
Vo februárovom vydaní PC REVUE sme vám predstavili, ako fungujú porovnávače cien. Pricemania alebo Heureka sú obľúbené zdroje informácii, pokiaľ chcete niečo kúpiť. čítať »
 
Všet­ko v jed­nom
So seriálom Banka v mobile sme už navštívili niekoľko virtuálnych pobočiek našich bánk. Začali sme Tatra bankou, pokračovali sme Slovenskou sporiteľňou a v tejto časti sa z klasických značiek kamenných bánk presunieme do inovatívnej direct banky. čítať »
 
Naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid i Win­dows
Po pokojnejšom minulom mesiaci sa nám na testovacom stole objavilo opäť väčšie množstvo tabletov. Testované kúsky potešili rôznorodosťou a niektorými zaujímavými funkciami, pričom medzi recenzovanými zariadeniami nechýbali ani horúce novinky, ako je Samsung Galaxy Note 8.0 alebo ASUS Fonepad.  čítať »
 
Vie­te, ako spoz­ná­te bez­peč­ný web? Ze­le­ná sa...
Bežné certifikáty SSL sú drahé a môžu si ich dovoliť iba veľké firmy. A pritom je zabezpečenie dát a dôveryhodnosť prevádzkovateľa dnes na internete prioritou, ktorej sa dostáva čoraz viac pozornosti. čítať »
 
Goog­le: Vy­skú­šaj­te na­vi­gá­ciu za­dar­mo
Spoločnosť Google predstavila konečne aj na slovenskom trhu navigáciu určenú pre zariadenia s operačným systémom Google Android (2.2+) a Apple iOS (5.1+). Dá sa tak použiť na väčšine tabletov a smartfónov, a to zadarmo, pokiaľ neberieme do úvahy poplatky za internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter