Cestopis

Pozrite sa do Hongkongu a Šen-čenu

Strana 3/3

A je to tu - Foxconn West Ga­te. Von­ku sú za­par­ko­va­né stov­ky bi­cyk­lov a ka­mió­ny neus­tá­le pre­má­va­jú dnu a von. A vša­de je po­li­caj­ná kon­tro­la. Pri poh­ľa­de na Euró­pa­na s fo­toa­pa­rá­tom v ru­ke nie sú naj­šťas­tnej­ší a jas­ne mi dá­va­jú naj­avo, že dnu ma ne­pus­tia. Mne to nep­re­ká­ža, aj tak som mal na plá­ne pre­chádz­ku. Vy­be­rám sa zá­pad­ným sme­rom pozdĺž vy­schnu­tej rie­ky, ne­viem si pred­sta­viť, aká dl­há ces­ta ma ča­ká. Po nie­koľ­kých ho­di­nách som to zis­til. Foxconn je fab­ri­ka gi­gan­tic­kých roz­me­rov, po­zos­tá­va­jú­ca z de­sia­tok ob­rov­ských vý­rob­ných hál.

Niek­to­ré sú sta­ré a spus­tnu­té, niek­to­ré ultra­mo­der­né. Ce­lý areál (od­ha­dom 10 km2, Wiki­pe­dia uvá­dza len 3 km2) je oboh­na­ný 4-met­ro­vou ste­nou, nad ňou je os­tna­tý drôt. Pod­ľa ofi­ciál­nych zdro­jov tu pra­cu­je 250 000 ľu­dí, pod­ľa neo­fi­ciál­nych 400 000. Zo zá­pad­nej stra­ny le­mu­je areál rie­ka, z vý­chod­nej di­aľ­ni­ca. Inak ako cez strá­že­né mos­tí­ky sa do areá­lu ne­dá dos­tať. Dos­tá­vam sa na se­ver­nú stra­nu, na mies­to, kto­ré sa mier­ne po­do­bá na bra­tis­lav­skú Petr­žal­ku. Ok­rem to­ho, že bu­do­vy sú tu tes­ne ved­ľa se­ba, vša­de na ok­nách sú mre­že. Sa­mov­raž­dy ale­bo strá­že­nie? Pa­ne­lá­ky de­lí od fab­ri­ky je­di­ná ulič­ka, kto­rá je pl­ná stán­kov „s ob­čer­stve­ním". Va­rí sa na uli­ci, prie­mer­ná ce­na obe­da tu je 0,50 eura. Do­má­ca čín­ska stra­va, kto­rú som vždy chcel ochut­nať.

Za­mie­rim te­da k pa­ne­lá­kom. Je tu straš­ný pach a pl­no od­pa­du. Zni­če­né bu­do­vy, „her­ná" zó­na po­zos­tá­va­jú­ca zo šty­roch roz­pad­nu­tých bi­liar­do­vých sto­lov na uli­ci, ob­klo­pe­ná od­pad­ka­mi. Preš­la ma chuť, idem ďa­lej. Po­čas voľ­ných chvíľ sa do­má­ci zvyk­nú pre­chá­dzať pri rie­ke, prí­pad­ne hrať kar­ty v ma­lič­kých be­tó­no­vých dom­če­koch na uli­ciach. Všet­ci sú ús­luž­ní a mi­lí. Po nie­koľ­kých ho­di­nách rých­lej chô­dze mám dosť, jed­no­du­cho ne­mám šan­cu dos­tať sa dnu. Idem te­da náj­sť as­poň dob­ré mies­to, aby som uro­bil pa­no­ra­ma­tic­kú fo­tog­ra­fiu, ako Foxconn vô­bec vy­ze­rá. V ho­te­li skú­sim náj­sť ďal­šie in­for­má­cie o tom­to mes­teč­ku du­chov, pri kto­rom po­čas pra­cov­nej zme­ny ne­náj­de­te tak­mer ni­ko­ho.

IMG_1105.jpg

Tak­to to vy­ze­rá po obed­nej pres­táv­ke na ulič­ke ved­ľa Foxcon­nu - smrad tu je nep­red­sta­vi­teľ­ný

IMG_1110.jpg

Her­ná zó­na v obyt­nej čas­ti me­dzi pa­ne­lák­mi ved­ľa Foxconn Ci­ty

Štát­na vlaj­ka a cen­zú­ra

Je nes­ko­ro ve­čer, pri­chá­dzam do ho­te­la. Ot­vá­ram inter­net, aby som spra­vil re­šerš o Foxcon­ne. Už však nie som v Hon­gkon­gu, ale v čín­skej pro­vin­cii (aj keď sa­mos­tat­nej) a mu­sím si zvyk­núť, že ko­mun­izmus tu pred­sa len dý­cha na kaž­dom ro­hu. O pol­no­ci štát­na te­le­ví­zia kon­čí vy­sie­la­nie, na ob­ra­zov­ke sa ob­ja­ví štát­na vlaj­ka, za­hrá štát­na hym­na a do sied­mej rá­no má­te s te­le­víz­nym vy­sie­la­ním jed­no­du­cho smo­lu. A keď­že 97,5 % oby­va­teľ­stva pri­jí­ma sig­nál cez DVB-T a sa­te­lit ne­má prak­tic­ky nik­to, do­má­ci sa ani ne­ču­du­jú, že te­le­ví­zia jed­no­du­cho v no­ci nej­de. To mô­že mať aj svo­je po­zi­tív­ne strán­ky, ale keď zis­ťu­jem, že Fa­ce­book, YouTu­be, Vi­meo či za­hra­nič­né spra­vo­daj­ské por­tá­ly váš pre­hlia­dač jed­no­du­cho ne­na­čí­ta z dô­vo­du štát­nej cen­zú­ry, za­čí­na mi byť do pla­ču. Nie pre zá­vis­losť od Fa­ce­boo­ku, ale z ľú­tos­ti do­má­cich. Vy­hľa­dá­va­nie na zná­mych vy­hľa­dá­va­čoch je strik­tne „mo­de­ra­ted", me­nej zná­me za­hra­nič­né vy­hľa­dá­va­če sú ta­kis­to za­blo­ko­va­né. Kto neh­rá pod­ľa vlád­nych pra­vi­diel, má na tom­to tr­hu smo­lu.

Na­priek to­mu sa mi da­rí náj­sť nie­koľ­ko za­ují­ma­vých in­for­má­cií o Foxcon­ne. Na­vy­še v Hon­gkon­gu som si v kníh­ku­pec­tve za­kú­pil kni­hu Fac­to­ry Girls, kto­rá je tam bes­tselle­rom a dá­va za­ují­ma­vý ob­raz o prá­ci v čín­skych fab­ri­kách. Za­mes­tnan­ci by tu ma­li mať ba­zén, špor­to­vis­ko, te­le­víz­nu sta­ni­cu (Foxconn TV), ne­moc­ni­cu a z di­aľ­ky vid­no aj nie­koľ­ko uby­to­va­cích za­ria­de­ní pria­mo vo fab­ri­ke. To nie je ni­ja­ký luxus, všet­ko je spo­lu s fab­ri­ka­mi a 400 000 ľuď­mi si­tuo­va­né na plo­che do 10 kmV ro­ku 2010 po unik­nu­tí pro­to­ty­pu z vý­ro­by nas­le­do­va­la sé­ria sa­mov­rážd. O sa­mov­raž­dách vo Foxcon­ne náj­de­te ko­pu sa­mos­tat­ných re­por­tá­ží, pod­ľa ofi­ciál­nych in­for­má­cií do ro­ku 2012 po­čet sa­mov­rážd kle­sol. Otáz­ka je, či je to prav­da. Už sú mi jas­né as­poň tie mre­že na ok­nách. Det­ská prá­ca (de­ti vo ve­ku 12 ÷ 14 ro­kov, ale aj mlad­šie) je tu úpl­ne bež­ná, pra­cu­je sa v 12- až 16-ho­di­no­vých zme­nách.

Prie­mer­ná mzda je 40 až 100 USD na me­siac, čím má za­mes­tná­va­teľ is­to­tu, že mu za­mes­tna­nec neu­te­čie. Ce­ny jed­la mi­mo fab­ri­ky sú to­tiž po­dob­né ako na Slo­ven­sku. Ce­ny bý­va­nia sú asi štvor­ná­sob­né v po­rov­na­ní s Bra­tis­la­vou. Keď App­le na pos­led­nú mi­nú­tu me­nil dis­plej iP­ho­nu, je­di­ná fab­ri­ka na sve­te, kto­rá do­ká­za­la pok­ryť do­pyt App­le, bol Foxconn v Šen-če­ne. Ne­ma­jú tu prob­lém v no­ci zo­bu­diť 8000 pra­cov­ní­kov a pos­lať ich na 12-ho­di­no­vú pra­cov­nú zme­nu. A keď tre­ba zvý­šiť ob­rát­ky, naj­ať 3000 za­mes­tnan­cov na uli­ci za 24 ho­dín do­ká­žu opäť iba tu. Vý­sle­dok? Foxconn v Šen-če­ne si ako jed­na z má­la fab­rík na sve­te udr­žu­je 15 ÷ 20-per­cent­ný roč­ný rast príj­mov a pod­ľa vlas­tné­ho vy­jad­re­nia chce zdvoj­ná­so­biť svo­ju pro­duk­ciu. Na úkor čo­ho? Lac­nej pra­cov­nej si­ly na pok­ra­ji bie­dy, kto­rej vý­sled­kom sú pro­duk­ty „Ma­de in Chi­na"? Tak pre­to tie ná­lep­ky „De­li­ve­red from Hong Kong", keď si ob­jed­ná­te nie­čo lac­né z IT napr. na eBay.

IMG_0943.jpg

Čín­ska stra­va bý­va roz­ma­ni­tá a vy­ža­du­je od­va­hu

Fo­to­ga­lé­riu z Foxconn Ci­ty náj­de­te na http://tho­mas­lee.pho­tos­hel­ter.com.

Jo­zef Or­go­náš, Hon­gkong a Šen-čen, Čí­na

Zdroj: PCR 5/2013


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­kom a no­te­boo­kom
Ultrabooky predstavujú zaujímavý segment prenosných počítačov. Disponujú ultratenkým telom, sú ľahké, a teda ide o vhodného spoločníka na cesty. čítať »
 
Mi­ni PC s An­droi­dom
Android sa majoritne udomácnil v smartfónoch a tabletoch, má však aj ďalšie využitie. Objavil sa napr. v minipočítačoch určených do funkcie multimediálneho centra. čítať »
 
Autor PMD-85: Vy­me­nil som pieš­ťan­skú ga­ráž za Si­li­con Valley
Viete o tom, že tento rok to je už viac ako 30 rokov, čo svetlo svetla uzreli počítače PMD-85? Starší členovia našej redakcie na nich vyrastali a dali im solídny hardvérový i softvérový základ. čítať »
 
Aty­pic­ký po­rov­ná­vač cien
Vo februárovom vydaní PC REVUE sme vám predstavili, ako fungujú porovnávače cien. Pricemania alebo Heureka sú obľúbené zdroje informácii, pokiaľ chcete niečo kúpiť. čítať »
 
Všet­ko v jed­nom
So seriálom Banka v mobile sme už navštívili niekoľko virtuálnych pobočiek našich bánk. Začali sme Tatra bankou, pokračovali sme Slovenskou sporiteľňou a v tejto časti sa z klasických značiek kamenných bánk presunieme do inovatívnej direct banky. čítať »
 
Naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid i Win­dows
Po pokojnejšom minulom mesiaci sa nám na testovacom stole objavilo opäť väčšie množstvo tabletov. Testované kúsky potešili rôznorodosťou a niektorými zaujímavými funkciami, pričom medzi recenzovanými zariadeniami nechýbali ani horúce novinky, ako je Samsung Galaxy Note 8.0 alebo ASUS Fonepad.  čítať »
 
Vie­te, ako spoz­ná­te bez­peč­ný web? Ze­le­ná sa...
Bežné certifikáty SSL sú drahé a môžu si ich dovoliť iba veľké firmy. A pritom je zabezpečenie dát a dôveryhodnosť prevádzkovateľa dnes na internete prioritou, ktorej sa dostáva čoraz viac pozornosti. čítať »
 
Goog­le: Vy­skú­šaj­te na­vi­gá­ciu za­dar­mo
Spoločnosť Google predstavila konečne aj na slovenskom trhu navigáciu určenú pre zariadenia s operačným systémom Google Android (2.2+) a Apple iOS (5.1+). Dá sa tak použiť na väčšine tabletov a smartfónov, a to zadarmo, pokiaľ neberieme do úvahy poplatky za internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter