Cestopis

Pozrite sa do Hongkongu a Šen-čenu

Strana 2/3

Gol­den Com­pu­ter Ci­ty

Keď som sa do­má­cich pý­tal, kam sa vy­brať za ná­ku­pom elek­tro­ni­ky, všet­ci svor­ne tvr­di­li, že na mies­to na­zý­va­né Gol­den Com­pu­ter Ci­ty. Ča­kal som ob­rov­ské ná­kup­né cen­trum, po­ze­ral som sa po dop­rav­nom zna­če­ní, skú­mal som be­de­ker. A tu zra­zu v stre­de ruš­nej uli­ce so­cha, na kto­rej bol pev­ný disk pri­pev­ne­ný na ze­me­gu­ľu. Tu to niek­de mu­sí byť. Choď za ma­sou, tak znie ty­pic­ké pra­vid­lo. Ale všet­ka tá ma­sa sme­ru­je cez ma­lič­ké dve­re dov­nút­ra ošar­pa­nej bu­do­vy. To­to má byť ono? Vchá­dzam dnu a pa­dá mi sán­ka, ale ma­sa ma tla­čí so se­bou. Pred­stav­te si, že voj­de­te do dvoj­pod­laž­nej bu­do­vy, v kto­rej sú ulič­ky s prie­me­rom 1,5 met­ra do­ko­na­le us­po­ria­da­né na plo­che 300 × 300 met­rov. A to na dvoch pod­la­žiach.

Vy­dá­vam sa te­da na „pu­to­va­nie" po tom­to la­by­rin­te. Nie­koľ­ko ro­kov pí­šem o IT, ale te­raz mám iba ús­mev na tvá­ri. Tu náj­de­te nao­zaj všet­ko. Te­le­ví­zo­ry, her­né kon­zo­ly, te­le­fó­ny, SIM kar­ty, iP­ho­ny, iPa­dy. Všet­ko sú to no-na­me ob­cho­dí­ky a kaž­dý má pres­ne je­den druh to­va­ru. Po ho­di­ne som mal za se­bou pr­vé pod­la­žie - a to som sa nep­ris­ta­vil pri žiad­nom ob­cho­dí­ku. Do ho­te­la som išiel rad­šej met­rom, no­hy už veľ­mi nev­lá­da­li. Na uli­ci som zob­ral do ru­ky eš­te ne­ja­kú ty­čin­ku s mä­som a sla­nin­kou, ho­dil som na to vrstvu či­li, schu­ti sa za­hry­zol. A očer­ve­nel - čín­ske či­li je od to­ho náš­ho „mier­ne" pi­kan­tnej­šie. Tak si rad­šej už sa­dám do met­ra, ot­vá­ram cit­ró­no­vú li­mo­ná­du. Čín­sky star­ček mi uka­zu­je sym­bol - žiad­ne jed­lo a pi­tie, inak hro­zí fixná po­ku­ta 500 USD a pol ro­ka vä­ze­nia. Sko­ro mi za­beh­lo. (IMG_0912.jpg)

Smar­tfón? Nie­čo po­dob­né ako ry­ža

Za šty­ri dni skú­ma­nia Hon­gkon­gu (s je­ho čas­ťa­mi Kowloon, New Te­ri­to­ries, Lan­tau a Hong Kong) som po­cho­pil jed­no. Ak sa u nás z pre­da­ja mo­bi­lu či inej IT elek­tro­ni­ky (tab­le­ty, no­te­boo­ky, te­le­ví­zo­ry či fo­toa­pa­rá­ty) sna­žia uro­biť vý­klad­né skri­ne ná­kup­ných cen­tier, tu je elek­trop­re­daj­ní (či skôr stán­kov s elek­tro­ni­kou) asi toľ­ko, koľ­ko je zr­niek ry­že na čín­skom po­li. Je to pou­lič­ný pre­daj. Naj­skôr si kú­pi­te bá­na­no­vo-čo­ko­lá­do­vý džús od jed­nej pa­nej, čer­stvo ug­ri­lo­va­né sé­pie u dru­hej a v pos­led­nom stán­ku si kú­pi­te Sam­sung Ga­laxy No­te II. Pres­ne tak­to to fun­gu­je. A v met­re či kde­koľ­vek in­de v mes­te fun­gu­je št­ýl cho­de­nia „heads down" - je jed­no, čo sa de­je na uli­ci, kaž­dý Čí­ňan sle­du­je svoj mo­bil, aby mu neuš­la hra či sprá­va na What­sApp. To je Hon­gkong v skrat­ke. Od­kiaľ sa však be­rú všet­ky tie za­ria­de­nia? Kde sa nao­zaj vy­rá­ba­jú? Od­po­veď na tú­to otáz­ku nám da­jú zís­ka­né čín­ske ví­za.

Foxconn v Šen-če­ne - vä­ze­nie pre 400 000 ľu­dí?

Hra­ni­ca me­dzi Hon­gkon­gom a Šen-če­nom je prís­ne strá­že­ná. Pr­vý taxikár po od­po­ve­di na otáz­ku, kam to bu­de, rad­šej utie­kol. Dru­hý ma tam bez prob­lé­mov za­vie­zol. Pre­chá­dza­me dvo­ji­tou pa­so­vou kon­tro­lu - úrad­ní­ci bez ús­me­vu štu­du­jú kaž­dé pís­me­no v mo­jom pa­se, na ví­zach a vstup­nej kar­tič­ke. Vchá­dzam do Šen-če­nu a tu sa všet­ko tvá­ri ako v Hon­gkon­gu. Mra­kod­ra­py, ho­te­ly. Ok­rem to­ho, že ho­tel je tu 3× lac­nej­ší ako v Hon­gkon­gu a po­čas pr­vej noč­nej vy­chádz­ky tu ne­viem náj­sť nič iné ako nie­koľ­ko fast-foo­dov.

To nič, idem sa na všet­ko vy­spať, za­jtra je cieľ jas­ný - fab­ri­ka Foxconn. Ma­lo by ísť o mies­to na ok­ra­ji Šen-če­nu, pre­zý­va­né aj „iPod Ci­ty". Vstá­vam do za­mra­če­né­ho rá­na, Wiki­pe­dia ma na­vi­gu­je na sta­ni­cu met­ra Lon­ghua, od­tiaľ by ne­ma­lo byť ďa­le­ko do Foxcon­nu. Sko­ro ho­di­na jaz­dy z hlav­nej sta­ni­ce Šen-če­nu dvo­ma lin­ka­mi met­ra, mal by som vy­stu­po­vať. O jed­nu za­stáv­ku skôr však nas­tú­pil do met­ra chla­pec (18 eš­te ur­či­te ne­mal), kto­rý si v jed­nej ru­ke dr­ží vrec­ko s jed­lom a na se­be má bun­du s ma­lič­kým lo­gom Foxconn. Zos­tá­vam te­da se­dieť, prav­de­po­dob­ne ide do prá­ce. Vy­stu­pu­je o jed­nu za­stáv­ku met­ra ďa­lej, ako som pô­vod­ne plá­no­val (asi 3 km), chla­pec rých­lou chô­dzou sme­ru­je von zo sta­ni­ce. Keď však sad­ne zná­me­mu na mo­tor­ku, ne­mám šan­cu - sle­du­jem as­poň, kam idú.

Keď­že 1 MB mo­bil­ných dát tu sto­jí 9 eur, na­vi­gá­ciu ne­mám, idem te­da in­tui­tív­ne za pa­chom mo­tor­ky. Pos­tup­ne sa do­má­ci s bun­da­mi Foxconn za­čí­na­jú „mno­žiť", aj bež­ne v par­koch (tes­ne ved­ľa sôch vo­ja­kov, ko­mun­izmus tu sil­no cí­tiť) sa hra­jú ro­di­čia, kto­rí ma­jú na se­be ta­ké­to bun­dy. Tu­ším, že idem správ­ne. Od ces­ty z ho­te­la až do toh­to bo­du som stre­tol 47 po­li­caj­tov, kto­rí pos­tá­va­jú po uli­ciach s čer­ve­nou pás­kou na ru­ke a kon­tro­lu­jú ľu­dí. Po pár ki­lo­met­roch pre­chádz­ky pri­chá­dzam ur­či­te na správ­ne mies­to.

IMG_1102.jpg

Zá­pad­ný vchod do fab­ri­ky Foxcon­nu v Šen-če­ne

IMG_1103.jpg

Vid­no mu to na očiach - dnu sa ne­dos­ta­neš, ani ke­by si sa ako sna­žil


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­kom a no­te­boo­kom
Ultrabooky predstavujú zaujímavý segment prenosných počítačov. Disponujú ultratenkým telom, sú ľahké, a teda ide o vhodného spoločníka na cesty. čítať »
 
Mi­ni PC s An­droi­dom
Android sa majoritne udomácnil v smartfónoch a tabletoch, má však aj ďalšie využitie. Objavil sa napr. v minipočítačoch určených do funkcie multimediálneho centra. čítať »
 
Autor PMD-85: Vy­me­nil som pieš­ťan­skú ga­ráž za Si­li­con Valley
Viete o tom, že tento rok to je už viac ako 30 rokov, čo svetlo svetla uzreli počítače PMD-85? Starší členovia našej redakcie na nich vyrastali a dali im solídny hardvérový i softvérový základ. čítať »
 
Aty­pic­ký po­rov­ná­vač cien
Vo februárovom vydaní PC REVUE sme vám predstavili, ako fungujú porovnávače cien. Pricemania alebo Heureka sú obľúbené zdroje informácii, pokiaľ chcete niečo kúpiť. čítať »
 
Všet­ko v jed­nom
So seriálom Banka v mobile sme už navštívili niekoľko virtuálnych pobočiek našich bánk. Začali sme Tatra bankou, pokračovali sme Slovenskou sporiteľňou a v tejto časti sa z klasických značiek kamenných bánk presunieme do inovatívnej direct banky. čítať »
 
Naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid i Win­dows
Po pokojnejšom minulom mesiaci sa nám na testovacom stole objavilo opäť väčšie množstvo tabletov. Testované kúsky potešili rôznorodosťou a niektorými zaujímavými funkciami, pričom medzi recenzovanými zariadeniami nechýbali ani horúce novinky, ako je Samsung Galaxy Note 8.0 alebo ASUS Fonepad.  čítať »
 
Vie­te, ako spoz­ná­te bez­peč­ný web? Ze­le­ná sa...
Bežné certifikáty SSL sú drahé a môžu si ich dovoliť iba veľké firmy. A pritom je zabezpečenie dát a dôveryhodnosť prevádzkovateľa dnes na internete prioritou, ktorej sa dostáva čoraz viac pozornosti. čítať »
 
Goog­le: Vy­skú­šaj­te na­vi­gá­ciu za­dar­mo
Spoločnosť Google predstavila konečne aj na slovenskom trhu navigáciu určenú pre zariadenia s operačným systémom Google Android (2.2+) a Apple iOS (5.1+). Dá sa tak použiť na väčšine tabletov a smartfónov, a to zadarmo, pokiaľ neberieme do úvahy poplatky za internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter