Cestopis

Pozrite sa do Hongkongu a Šen-čenu

Strana 1/3

Nad­vä­zu­je­me na pred­chá­dza­jú­ci člá­nok a pri­ná­ša­me na­še poz­nat­ky z ďa­le­kej Ázie. Mno­ho elek­tro­nic­kých ve­cí, kto­ré si ob­jed­ná­te na eBay, vám prí­de prá­ve z Hon­gkon­gu. De­sig­ned by App­le in Ca­li­for­nia. As­sem­bled in Chi­na - ten­to ná­pis náj­de­te az­da na kaž­dom za­ria­de­ní znač­ky App­le. Ne­da­lo nám to a chce­li sme zis­tiť, ako to tu vlas­tne vy­ze­rá. Ako ste už zis­ti­li v tom­to vy­da­ní, roz­ho­du­jú­ca je ob­lasť Šen-čen, kde je ob­rov­ská to­vá­reň Foxconn. A tak sme kú­pi­li le­ten­ku do Hon­gkon­gu a Šen-če­nu a iš­li sme sa na to po­zrieť osob­ne.

Čín­ske ví­za a ku­ra­cie papr­čky

Hon­gkong je sa­mos­tat­ná ad­mi­nis­tra­tív­na ob­lasť a na­priek to­mu, že už dl­hší čas ne­pat­rí Veľ­kej Bri­tá­nii, pla­tia pre ňu iné pra­vid­lá ako pre kon­ti­nen­tál­nu Čí­nu. Na vstup do Hon­gkon­gu vám sta­čí pas, no keď­že sme si nap­lá­no­va­li aj ces­tu do Šen-če­nu, mu­sel som nav­ští­viť aj čín­sku am­ba­sá­du. Po vy­še 12 ho­di­nách čis­té­ho le­tu s pres­tu­pom pris­tá­va­me na le­tis­ku, kto­ré je pos­ta­ve­né na mo­ri. Väč­ši­na ľu­dí v Hon­gkon­gu ne­má prob­lém s an­glič­ti­nou, v cen­tre os­tro­va náj­de­te množ­stvo európ­skej stra­vy, tak­že s jed­lom by tiež ne­mal byť prob­lém. Tú­to ces­tu som však chcel ab­sol­vo­vať tro­cha inak - dal som si pred­sav­za­tie, že 8 dní vy­dr­žím na pra­vej čín­skej stra­ve.

V Hon­gkon­gu vy­rá­žam pr­vý deň do mes­ta, ba­toh na chr­bte, v ru­ke be­de­ker, eš­te tro­cha nep­re­bu­de­ný. Za­čí­nam pr­vú 20-ki­lo­met­ro­vú pe­šiu tú­ru - môj cieľ je nie­koľ­ko pou­lič­ných tr­hov a hlav­ne Gol­den Com­pu­ter Ci­ty. Už na pou­lič­ných tr­hoch za­čí­nam chá­pať, že tu fun­gu­jú ve­ci tro­cha inak ako u nás. Pre­daj­ne mo­bil­ných ope­rá­to­rov sú čas­to „in­teg­ro­va­né" s pot­ra­vi­na­mi ale­bo fast-foo­dom. Inter­ne­to­vé pri­po­je­nie do do­mác­nos­ti sa tu pre­dá­va v pou­lič­ných stán­koch. Mi­mo­cho­dom, do­má­ci inter­net cez op­ti­ku s rých­los­ťou 1 Gbit/s vás v Hon­gkon­gu vy­jde ani nie na 30 eur me­sač­ne. Sta­čí vám pod­pí­sať je­den pa­pier na uli­ci a všet­ko je vy­ba­ve­né. Me­dzi ošar­pa­ný­mi bu­do­va­mi veľ­ko­mes­ta som na­šiel asi ki­lo­me­ter dl­hú uli­cu za­pl­ne­nú stán­ka­mi.

IMG_0745.jpg  

Hľa­dá­te na­bí­jač­ku na ne­ja­ký elek­tro­nic­ký prís­troj? Tu by ste ju ur­či­te naš­li... :-)

IMG_0760.jpg

Inter­ne­to­vé pri­po­je­nie 10 Mbit/s za 10 eur, 1 Gbit/s za 30 eur - všet­ko kú­pi­te na uli­ci (ce­ny na ob­ráz­ku sú v hon­gkon­ských do­lá­roch)

Dos­lo­va bl­ší trh, kde však zo­že­nie­te z IT sve­ta všet­ko, čo len chce­te. Do­mi­nan­cia je jas­ná - Sam­sung a App­le. Keď som na uli­ci či v met­re po­zo­ro­val ľu­dí, nik­to tu ne­má prak­tic­ky nič iné ako Sam­sung Ga­laxy No­te II a App­le iP­ho­ne 4/5. Ma­jú na to aj svo­je dô­vo­dy - ce­ny. Pro­duk­ty sú tu lac­nej­šie prib­liž­ne o 10 ÷ 20 % v znač­ko­vom ob­cho­de, na tr­ho­vis­ku aj o 50 %. Čín­sku ver­ziu An­droi­du či iOS si bez prob­lé­mov flas­hu­je­te, o zá­ru­ke sa na tr­ho­vis­ku nik­to ne­ba­ví. Ak sa vám nie­čo po­ka­zí, op­ra­via vám to na mies­te ale­bo má­te jed­no­du­cho smo­lu. Sú to však ori­gi­ná­ly.

Cestopis_hong_kong - nahlad 01-1.jpg

Tak­to vy­ze­rá po­rov­na­nie cien me­dzi Slo­ven­skom a Čí­nou

IMG_0736.jpg

Čo­koľ­vek od App­lu je na tr­ho­vis­ku lac­nej­šie asi o 30 % v po­rov­na­ní so slo­ven­ský­mi ce­na­mi

Za­čí­nam po­ci­ťo­vať hlad, idem te­da o ulič­ku ďa­lej, kde je ma­lič­ké bis­tro. Va­ria von­ku, do­má­ci se­dia vnút­ri. V me­nu vid­no iba „sy­pa­ný čaj". Ob­jed­ná­vam si pod­ľa ob­ráz­kov, ma­li by to byť ku­ra­cie pr­sia. Na stôl mi pri­ne­sú ho­rú­cu vo­du na op­lách­nu­tie pa­li­čiek a ta­nie­rik pl­ný ku­ra­cích papr­čiek. Pri „cmú­ľa­ní" ku­ra­cích nech­tov má sí­ce párkrát nap­lo, ale na­ko­niec som uz­nal, že to ne­bo­lo až ta­ké zlé. A čín­ska do­má­ca ry­ža chu­tí skve­le, prip­ra­vu­jú ju úpl­ne inak ako my do­ma.


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­kom a no­te­boo­kom
Ultrabooky predstavujú zaujímavý segment prenosných počítačov. Disponujú ultratenkým telom, sú ľahké, a teda ide o vhodného spoločníka na cesty. čítať »
 
Mi­ni PC s An­droi­dom
Android sa majoritne udomácnil v smartfónoch a tabletoch, má však aj ďalšie využitie. Objavil sa napr. v minipočítačoch určených do funkcie multimediálneho centra. čítať »
 
Autor PMD-85: Vy­me­nil som pieš­ťan­skú ga­ráž za Si­li­con Valley
Viete o tom, že tento rok to je už viac ako 30 rokov, čo svetlo svetla uzreli počítače PMD-85? Starší členovia našej redakcie na nich vyrastali a dali im solídny hardvérový i softvérový základ. čítať »
 
Aty­pic­ký po­rov­ná­vač cien
Vo februárovom vydaní PC REVUE sme vám predstavili, ako fungujú porovnávače cien. Pricemania alebo Heureka sú obľúbené zdroje informácii, pokiaľ chcete niečo kúpiť. čítať »
 
Všet­ko v jed­nom
So seriálom Banka v mobile sme už navštívili niekoľko virtuálnych pobočiek našich bánk. Začali sme Tatra bankou, pokračovali sme Slovenskou sporiteľňou a v tejto časti sa z klasických značiek kamenných bánk presunieme do inovatívnej direct banky. čítať »
 
Naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid i Win­dows
Po pokojnejšom minulom mesiaci sa nám na testovacom stole objavilo opäť väčšie množstvo tabletov. Testované kúsky potešili rôznorodosťou a niektorými zaujímavými funkciami, pričom medzi recenzovanými zariadeniami nechýbali ani horúce novinky, ako je Samsung Galaxy Note 8.0 alebo ASUS Fonepad.  čítať »
 
Vie­te, ako spoz­ná­te bez­peč­ný web? Ze­le­ná sa...
Bežné certifikáty SSL sú drahé a môžu si ich dovoliť iba veľké firmy. A pritom je zabezpečenie dát a dôveryhodnosť prevádzkovateľa dnes na internete prioritou, ktorej sa dostáva čoraz viac pozornosti. čítať »
 
Goog­le: Vy­skú­šaj­te na­vi­gá­ciu za­dar­mo
Spoločnosť Google predstavila konečne aj na slovenskom trhu navigáciu určenú pre zariadenia s operačným systémom Google Android (2.2+) a Apple iOS (5.1+). Dá sa tak použiť na väčšine tabletov a smartfónov, a to zadarmo, pokiaľ neberieme do úvahy poplatky za internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter