Zalietajte si zadarmo / Microsoft Flight

Po päť­roč­nej pau­ze sme sa zno­vu doč­ka­li no­vej ver­zie le­tec­ké­ho si­mu­lá­to­ra Flight od Mic­ro­sof­tu, kto­rá do­ka­zu­je, že vý­voj ide po špi­rá­le. Pr­vá ver­zia z ro­ku 1982 sa in­šta­lo­va­la z jed­nej dis­ke­ty, pod­po­ro­va­la jed­no lie­tad­lo a prib­liž­ne 10 le­tísk.

Pred­pos­led­ná ver­zia Flight Si­mu­la­tor X sa in­šta­lo­va­la z dvoch DVD tak­mer ho­di­nu, na dis­ku za­bra­la tak­mer 20 GB, ob­sa­ho­va­la oko­lo 20 lie­ta­diel rôz­nych veľ­kos­tí a ma­po­vo bol pok­ry­tý prak­tic­ky ce­lý svet. Naj­nov­šia ver­zia v zá­klad­nej zos­ta­ve, kto­rá je k dis­po­zí­cii za­dar­mo, ob­sa­hu­je lie­tad­lo Icon A5 a sce­né­rie os­tro­va Big Is­land v Ha­vaj­skom súos­tro­ví. V tej­to kon­fi­gu­rá­cii na dis­ku za­be­rá ne­ce­lé 2 GB. Po prih­lá­se­ní sa k Win­dows Li­ve dos­ta­ne­te ako bo­nus ďal­šie lie­tad­lo Boeing Steer­man.

flight5.png

Ta­ký­to realis­tic­ký poh­ľad z ka­bí­ny ma­lé­ho lie­tad­la pos­ky­tu­je naj­nov­šia ver­zia Mic­ro­soft Flight

Pre za­čia­toč­ní­kov aj exper­tov

Zme­ni­la sa aj cie­ľo­vá sku­pi­na hrá­čov. Pred­chá­dza­jú­ce ver­zie bo­li sme­ro­va­né na skú­se­nej­ších hrá­čov, kto­rí mu­se­li poz­nať zá­klad­né prin­cí­py pi­lo­to­va­nia. Nap­rík­lad bez zna­los­ti fun­go­va­nia vztla­ko­vých kla­piek sa s väč­ším lie­tad­lom ne­da­lo pris­táť.

Na­priek to­mu tá­to hra vždy pri­ťa­ho­va­la aj za­čia­toč­ní­kov, kto­rí sa vďa­ka dob­re spra­co­va­ným vý­uč­bo­vým sce­ná­rom do prob­le­ma­ti­ky rých­lo dos­ta­li. Te­raz je to inak a všet­ky zá­žit­ky z lie­ta­nia sú dos­tup­né aj za­čia­toč­ní­kom.

Pa­ra­doxne na tom ne­ma­jú zá­slu­hu tvor­co­via hry, kto­rá aj na­ďa­lej reš­pek­tu­je všet­ky fy­zi­kál­ne prin­cí­py, ale konštruk­té­ri ma­lé­ho lie­tad­la Icon A5, kto­ré­ho mo­del je v zá­klad­nej ver­zii Mic­ro­soft Flight. To­to dvoj­mies­tne skla­da­cie lie­tad­lo sa stá­va fe­no­mé­nom aj v reál­nom sve­te.

Na jed­no­du­chos­ti ov­lá­da­nia reál­ne­ho Icon A5 má naj­väč­ší po­diel mo­der­ná elek­tro­ni­ka, tak­že je­ho pi­lo­to­va­nie sa ná­roč­nos­ťou dá pri­rov­nať k šo­fé­ro­va­niu au­ta. Je to po­dob­ný prin­cíp ako pri dvoj­kol­ke Se­gaway.

S pod­po­rou elek­tro­ni­ky vy­uží­va­jú­cej nák­lo­no­me­ry, gy­ros­ko­py a ak­ce­le­ro­met­re ju po mi­nú­to­vom zá­cvi­ku zvlád­ne kaž­dý. Skús­te sa však na nej pre­viezť, keď je elek­tro­ni­ka vy­pnu­tá... Po­dob­ne ako ov­lá­da­nie sa zjed­no­du­ši­la aj na­vi­gá­cia. Úlo­hu sextan­tu za­me­ra­né­ho pod­ľa hviezd už dáv­no preb­ral na­vi­gač­ný sys­tém GPS. Sa­moz­rej­me, v zá­lo­he sú stá­le rá­dio­ma­já­ky a rá­dio­kom­pas.

flight3.jpg

Lie­tad­lo ICON 5 v reál­nom sve­te má roz­pä­tie krí­diel 10,4 met­ra, uve­zie 650 kg zá­ťa­že pri maximál­nej rých­los­ti 180 km/h. A ce­na? Ma­lič­kosť: 100 000 EUR...

flight1.png flight2.png

ICON 5 v si­mu­lá­to­re Mic­ro­soft Flight - prís­tro­jo­vá dos­ka je rov­na­ko jed­no­du­chá ako v prí­pa­de osob­né­ho auto­mo­bi­lu

Pr­vé skú­se­nos­ti

Po spus­te­ní hry sme sa ne­cha­li vtiah­nuť do pr­vé­ho po­nú­ka­né­ho sce­ná­ra - le­tu pozdĺž pob­re­žia os­tro­va po drá­he vy­zna­če­nej ba­lón­mi. Sce­nár sme ús­peš­ne zvlád­li a až po­tom sme si za­ča­li uve­do­mo­vať, že všet­ko fun­go­va­lo exce­len­tne aj keď vlas­tne ne­ma­lo. Pre­čo? Za­bud­li sme pri­po­jiť joys­tick.

Ov­lá­da­nie po­mo­cou my­ši bo­lo na­toľ­ko in­tui­tív­ne a pres­né, že sme si tú­to sku­toč­nosť uve­do­mi­li až nes­kôr. V pred­chá­dza­jú­cich ver­ziách sa bez joys­tic­ku prak­tic­ky ne­da­lo pri hre za­obísť. Ov­lá­da­nie po­mo­cou kur­zo­ro­vých klá­ve­sov bo­lo ob­ťaž­né a pou­ži­tie my­ši ako vir­tuál­ne­ho „knip­la" neus­ku­toč­ni­teľ­né.

Mic­ro­soft Flight pri ov­lá­da­ní my­šou vy­kres­ľu­je na ob­ra­zov­ku krí­žo­vý uka­zo­va­teľ in­di­ku­jú­ci po­lo­hu si­mu­lo­va­nej pá­ky. Všet­ko je jed­no­du­ché a in­tui­tív­ne a pou­ži­teľ­né aj na pres­né pris­tá­tie.

Dru­hé prek­va­pe­nie pri­nies­la ply­nu­lá a kva­lit­ná gra­fi­ka. Hru sme úmy­sel­ne nain­šta­lo­va­li na dvoj­roč­ný no­te­book s pro­ce­so­rom In­tel i5 a gra­fi­kou ATI mo­bi­li­ty Ra­deon 4650. Vo ver­zii FSX by sme s ta­kou­to kon­fi­gu­rá­ciou do­sia­li le­da tak tr­ha­né vy­kres­le­nie scé­ny v níz­kom roz­lí­še­ní. Náš tes­to­va­ný MS Flight mal gra­fi­ku nas­ta­ve­nú na „me­dium".

Nes­kôr sme hru vy­skú­ša­li aj na PC s pro­ce­so­rom i7, 8 GB RAM a gra­fi­kou nVi­dia 9800 a to už bol nao­zajst­ný zá­ži­tok. Ta­kis­to sme vy­skú­ša­li ov­lá­da­nie po­mo­cou joys­tic­ku a ga­me­pa­du, kto­rý pou­ží­va­me ku kon­zo­le Xbox. Za­kaž­dým bo­lo ov­lá­da­nie vrá­ta­ne me­cha­nic­kej vib­rač­nej reak­cie prí­jem­né, pres­né a in­tui­tív­ne.

V hor­nej čas­ti ob­ra­zov­ky sa zob­ra­zu­je vir­tuál­ny kom­pas, uka­zo­va­teľ vý­šky, ťa­hu mo­to­ra a sta­vu pa­li­va. Tie­to uka­zo­va­te­le ur­če­né pre za­čia­toč­ní­kov mô­žu skú­se­ní „pi­lo­ti" vy­pnúť a spo­ľah­núť sa na úda­je z prís­tro­jo­vej dos­ky.

flight7.png

Realis­tic­ké troj­roz­mer­né sce­né­rie

Za ďal­šie zá­žit­ky si mu­sí­te prip­la­tiť

Pos­tup­ne sme vy­skú­ša­li ďal­šie prip­ra­ve­né sce­ná­re: jed­no­du­ché pris­tá­tie, pris­tá­tie na ma­lom le­tis­ku me­dzi stro­ma­mi a, sa­moz­rej­me, voľ­ný let oko­lo aj na­prieč os­tro­vom. Niek­to­ré sce­ná­re ob­sa­hu­jú mož­nosť zbie­ra­nia tak­zva­ných Aero­ca­che, čo v praxi zna­me­ná pre­let pop­ri za­ují­ma­vom mies­te, ozna­če­nom vý­raz­nou gra­fic­kou znač­kou.

Ako vy­plý­va z náz­vu, ide o aký­si ek­vi­va­lent „geo­ca­che" - schrá­nok, kto­ré sa hľa­da­jú pri po­pu­lár­nom geo­ca­chin­gu. Ak da­né mies­to náj­de­te a po­da­rí sa vám ta­diaľ pre­le­tieť, zbie­ra­te bo­dy do svoj­ho cel­ko­vé­ho hod­no­te­nia. Skôr či nes­kôr však mož­nos­ti, kto­ré pos­ky­tu­je lie­ta­nie po­nad je­den ti­cho­mor­ský os­trov, vy­čer­pá­te a za­čne­te sa za­ují­mať o roz­ší­re­nie hry.

V ča­se náš­ho tes­to­va­nia sme si moh­li do­kú­piť prí­dav­ný sce­nár Hawaii Ad­ven­tu­re Pack za 1600 „xboxových" bo­dov, čo je prib­liž­ne 17 EUR, a ďal­šie lie­tad­lá za 6 až 12 EUR. S ta­kým­to vy­ba­ve­ním už vy­dr­ží­te po­riad­ne dl­ho. Dú­faj­me, že si raz bu­de­me môcť do­kú­piť aj stre­doeuróp­sky re­gión a ne­ja­ké väč­šie dop­rav­né lie­tad­lo.

Za­ují­ma­vos­ti z vý­vo­ja a tes­to­va­nia

Pod­ľa in­for­má­cií na blo­goch tvor­cov tej­to hry pre kaž­dý vir­tuál­ny mo­del lie­tad­la zho­to­vi­li nie­koľ­ko sto­viek fo­tog­ra­fií exte­rié­ru a inter­iéru reál­ne­ho lie­tad­la. Ta­kis­to nah­rá­va­li reál­ne zvu­ky kon­krét­ne­ho lie­tad­la v rôz­nych re­ži­moch, nap­rík­lad pri štar­to­va­ní mo­to­ra, zme­ne otá­čok, vy­su­nu­tí pod­voz­ka... a na hre to sku­toč­ne vid­no. Realis­tic­ké sú do­kon­ca aj od­ra­zy na plexisk­le kok­pi­tu či ki­ne­ma­tic­ké „dop­ple­rov­ské" zvu­ko­vé efek­ty.

Vy­hod­no­te­nie

Vďa­ka kva­li­te, realis­tic­kos­ti a v ne­pos­led­nom ra­de mož­nos­ti vy­tvá­ra­nia vlas­tných lie­ta­diel a sce­ná­rov sa sta­li pred­chá­dza­jú­ce ver­zie le­tec­kých si­mu­lá­to­rov dos­lo­va kul­to­vou le­gen­dou vo svo­jej trie­de.

U na­šich her­ných nad­šen­cov sme ma­li mož­nosť vi­dieť vše­li­čo vrá­ta­ne preg­lej­ko­vé­ho kok­pi­tu Boeigu 737 so štyr­mi vsta­va­ný­mi mo­ni­tor­mi. Po týž­dňo­vom tes­to­va­ní mô­že­me kon­šta­to­vať, že hlav­ný zá­mer - spros­tred­ko­vať zá­ži­tok z lie­ta­nia pre kaž­dé­ho - sa tvor­com hry po­da­ri­lo spl­niť.


Zdroj: PCR 4/2012Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Najčastejšie chyby pri návrhu webových stránok
Vytvorenie internetovej stránky bola kedysi práca pre skutočných profesionálov. Dnes si môže web vytvoriť ktokoľvek aj bez hlbších znalostí. Nie je problém zohnať hotové témy, systémy CMS majú množstvo šikovných funkcií a návodov, šikovného softvéru je takisto neúrekom. čítať »
 
Google Analytics / Váš web pod dohľadom
Vytvoriť úspešný web, na to nestačí len zaujímavý námet, či už obsahový, alebo produktový. Treba o ňom dať vedieť a práve na to slúži Google Analytics (GA) spolu s nástrojom Webmaster Tools. čítať »
 
Zalietajte si zadarmo / Microsoft Flight
Po päťročnej pauze sme sa znovu dočkali novej verzie leteckého simulátora Flight od Microsoftu, ktorá dokazuje, že vývoj ide po špirále. čítať »
 
Notebook EXPO 2012 obrazom
Prinášame vám tento ročník podujatia Notebook EXPO objektívom fotoaparátu a zachytávame celý priebeh od rána až do večera počas soboty 24. marca. čítať »
 
8 horúcich noviniek v jednom ringu / Totálny súboj ultrabookov
Intel si novou kategóriou ultraprenosných počítačov - ultrabookmi - plánuje odhryznúť až 40-percentný podiel z koláča celosvetovo predaných osobných počítačov . čítať »
 
Toshiba Portégé Z830
Toshiba svoju pýchu predstavila na CES 2012 ako najľahší ultrabook na svete. Tomuto tvrdeniu sme veľmi nechceli veriť, ale hmotnosť 1,008 kg (!) nás presvedčila. čítať »
 
Samsung 530U
Series 5, ako výrobca nazýva modelový rad, v rámci ktorého prichádza na trh aj model 530U (konkrétne konfigurácia NP530U3B-A01CZ), patrí k prvým oficiálnym ultrabookom od Samsungu. čítať »
 
Lenovo U300s
Druhý najlepší výpočtový výkon a tretia najlepšia výdrž. Navyše príjemný pocit pri prvých dotykoch. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter