Softvérový výber PC REVUE

Práca s hudobnými súbormi, obnova dát, klient PIM

Strana 1/2

Je az­da zby­toč­né opäť pri­po­mí­nať, že na Vir­tual DVD sme pre vás prip­ra­vi­li sof­tvér, za kto­rý inak mu­sí­te pla­tiť. V úpl­ných ver­ziách tak dos­ta­ne­te uži­toč­né prog­ra­my na prá­cu s hu­dob­ný­mi sú­bor­mi, ob­no­ve­nie va­šich dát a aj prog­ram na spra­vo­va­nie e-mai­lov a plá­no­va­nie. V mi­nu­los­ti sme sa sús­tre­di­li na prog­ra­my, kto­ré va­še dá­ta zma­žú. Ten­to­raz pri­ná­ša­me prog­ram, kto­rý sa ich po­kú­si ob­no­viť.

As­ham­poo Mu­sic Stu­dio 2013

Zá­so­ba hud­by na dis­ku si ob­čas žia­da reor­ga­ni­zá­ciu ale­bo ma­lé či väč­šie úp­ra­vy. S tým­to sof­tvé­rom zís­ka­te ma­naž­ment hu­dob­ných sú­bo­rov, tak­že ich mô­že­te up­ra­vo­vať, na­pa­ľo­vať ale­bo nap­rík­lad kon­ver­to­vať. Všet­ky fun­kcie sú zo­ra­de­né do vlas­tných ka­te­gó­rií. Sa­mos­tat­nú časť tvo­ria nás­tro­je na extrak­ciu dát. Z hu­dob­né­ho CD sa da­jú pre­viesť sú­bo­ry do rôz­nych for­má­tov. Za­čia­toč­ní­ci, kto­rým nič ne­ho­vo­rí slo­vo bit­ra­te, ma­jú k dis­po­zí­cii zro­zu­mi­teľ­nej­šie poj­my a kva­li­ta je cha­rak­te­ri­zo­va­ná v po­rov­na­ní s kva­li­tou CD.

MusicStudio.png  

As­ham­poo Mu­sic Stu­dio 2013: Hlav­né ok­no na vstup a ak­ti­vá­ciu vy­bra­ných mož­nos­tí

Tá je štan­dar­dne pred­vo­le­ná. Pro­ces fun­gu­je aj opač­ne a na­pa­ľo­vať mô­že­te audio CD tak, aby bo­lo kom­pa­ti­bil­né v bež­ných preh­rá­va­čoch CD ale­bo auto­rá­diách. Pod­po­ro­va­né sú sú­bo­ry MP3 a WMA. Na or­ga­ni­zo­va­nie zbier­ky hud­by je tu mož­nosť úp­ra­vy ID ta­gov. Fun­kciu oce­ní­te naj­mä vte­dy, ak vám pre­nos­ný preh­rá­vač ne­zob­ra­zu­je správ­ne sú­bo­ry pod­ľa inter­pre­ta. Sta­čí ma­lá zme­na v je­ho náz­ve ale­bo v po­me­no­va­ní al­bu­mu a sú­bo­ry bu­dú roz­há­dza­né. Sa­moz­rej­me, všet­ky úp­ra­vy sa da­jú ap­li­ko­vať hro­mad­ne. Aby ste ma­li mož­nosť vrá­tiť sa k pô­vod­ným sú­bo­rom, je pri­da­ná mož­nosť sko­pí­ro­vať zme­ne­né do no­vé­ho ad­re­sá­ra. Ak si chce­te vy­tvo­riť nep­re­ru­šo­va­ný tok hud­by, pri­chá­dza na rad fun­kcia na mixova­nie stôp. Hu­dob­né sú­bo­ry zo­ra­dí­te v prog­ra­me pod­ľa po­ra­dia, v akom sa ma­jú preh­rá­vať, a pre­cho­dy me­dzi ni­mi (tzv. cros­sfa­de) bu­dú dopl­ne­né auto­ma­tic­ky. Za uži­toč­nú vec po­va­žu­je­me aj extra­ho­va­nie hu­dob­nej sto­py z vi­deo­sú­bo­rov. A ako v pre­doš­lých ver­ziách aj tu je mož­nosť vy­tvo­riť si vlast­ný obal na hu­dob­né CD. Má­te na vý­ber z dvoch ty­pov oba­lov - štan­dar­dné­ho a ten­ké­ho. Ne­chý­ba ani kru­ho­vá šab­ló­na na pot­lač pria­mo na op­tic­ký disk.

Re­gis­trá­cia

Na ak­ti­vo­va­nie úpl­nej ver­zie si tre­ba vy­žia­dať re­gis­trač­ný kľúč od vý­rob­cu prog­ra­mu. V prog­ra­me je v hor­nej čas­ti iko­na s pís­me­nom a. Klik­nu­tím na ňu sa zob­ra­zí me­nu s po­lož­kou Po­ža­do­vat ZDAR­MA pl­nou ver­zi klí­če. Klik­nu­tím naň sa zob­ra­zí ok­no prog­ra­mu s mod­rým tla­čid­lom. Tre­ba naň klik­núť a spus­tí webo­vý pre­hlia­dač. Vo for­mu­lá­ri sta­čí za­dať e-mai­lo­vú ad­re­su, na kto­rú vzá­pä­tí prí­de link na potvr­de­nie re­gis­trá­cie s ďal­ším od­ka­zom (dru­hý v po­ra­dí). Ten potvr­dí op­ráv­ne­nosť vy­žia­da­nia plat­né­ho čís­la a do e-mai­lo­vej schrán­ky prí­de dru­há e-mai­lo­vá sprá­va s plat­ným sé­rio­vým čís­lom. Na zob­ra­ze­nej strán­ke net­re­ba nič vy­pĺňať, sta­čí ju potvr­diť, po­tom sa na nej zob­ra­zí re­gis­trač­ný kľúč.

Pá­či­lo sa nám:

Preh­ľad­né roz­hra­nie, prak­tic­ké fun­kcie, pou­ží­va­nie hro­mad­ných úp­rav, mixova­nie hud­by a vy­pá­le­nie na CD

Link: www.as­ham­poo.com
Ce­na: za­dar­mo vý­hrad­ne pre či­ta­te­ľov PC RE­VUE

EaseUS Da­ta Re­co­ve­ry Wizard 5.5.1

Vy­ma­za­né dá­ta ve­dia po­riad­ne znep­rí­jem­niť ži­vot. S tým­to prog­ram sa mô­že­te po­kú­siť o ich zá­chra­nu. Pra­cu­je s tro­mi hlav­ný­mi ob­las­ťa­mi, a to hľa­da­ním bež­ne od­strá­ne­ných sú­bo­rov z dis­ku a ko­ša, kom­plet­ným ob­no­ve­ním ce­lé­ho dis­ku ale­bo je­ho par­tí­cie. Prog­ram si po­ra­dí aj s poš­ko­de­ný­mi sek­tor­mi, pre­to sa ho­dí nie­len na pev­né dis­ky, ale v mno­hých prí­pa­doch aj na ob­no­vu dát z flash dis­kov. Hľa­da­nie urý­chli­te špe­ci­fi­ko­va­ním ty­pov sú­bo­rov. Ak vie­te, že hľa­dá­te od­strá­ne­né ta­buľ­ky ale­bo e-mai­ly, prí­pad­ne ob­ráz­ky, je vhod­né to v nas­ta­ve­niach ap­li­ko­vať. Prog­ram bu­de pra­co­vať rých­lej­šie, ale naj­mä dos­ta­ne­te re­le­van­tné vý­sled­ky hľa­da­nia.

EraseUS.png

EaseUS Da­ta Re­co­ve­ry Wizard 5.5.1: Zá­chra­na od­strá­ne­ných dát aj dát z poš­ko­de­ných čas­tí dis­kov

Po pro­ce­se preh­ľa­da­nia dis­ku sa zob­ra­zí zoz­nam, v kto­rom sa mô­že­te orien­to­vať po­mo­cou ad­re­sá­ro­vej štruk­tú­ry v stro­mo­vom zob­ra­ze­ní. Po­do­bá sa na zob­ra­ze­nie v Pries­kum­ní­ko­vi a umož­ňu­je filtro­vať náj­de­né vý­sled­ky pod­ľa náz­vu. Sú­čas­ťou vý­ba­vy je špe­ciál­ny edi­tor na zob­ra­ze­nie dát v texto­vej po­do­be, hexade­ci­mál­nom vy­ho­to­ve­ní, ale aj v ob­ra­zo­vej for­me. Pred pro­ce­som ske­no­va­nia od­po­rú­ča­me v nas­ta­ve­niach prog­ra­mu ak­ti­vo­vať prís­luš­né fun­kcie pod­ľa sú­bo­ro­vé­ho sys­té­mu. Ak má­te na dis­ku pou­ži­tý sú­bo­ro­vý sys­tém FAT, je vhod­né po­ne­chať hľa­da­nie pod­ľa dá­tu­mo­vej a ča­so­vej znač­ky. Ďalej je tu mož­nosť hľa­da­nia pod­ľa kó­pie ta­buľ­ky FAT. Ideál­ne je ne­chať za­pnu­té hľa­da­nie aj v jej zá­chran­nej kó­pii. Pri NTFS je vhod­né na zrý­chle­nie hľa­da­nia po­ne­chať po­rov­na­nie pod­ľa ta­buľ­ky MFT. Čas­to sa však stá­va, že sú sú­bo­ry poš­ko­de­né a zob­ra­zu­jú sa ako RAW, te­da v akom­si su­ro­vom for­má­te bi­nár­nych dát. Vte­dy mô­že­te špe­ci­fi­ko­vať maximál­nu ak­cep­to­va­teľ­nú veľ­kosť sú­bo­ru. Ak te­da hľa­dá­te ob­ráz­ky z fo­toa­pa­rá­tu, pris­pô­so­be­ním maximál­nej veľ­kos­ti pre poš­ko­de­né dá­ta zú­ži­te vý­sled­ky hľa­da­nia vo váš pros­pech.

Re­gis­trá­cia

Na strán­ke www.sw.cen­trum.cz/pcre­vue/easeusdrw5 za­daj­te re­gis­trač­né me­no a e-mail, na kto­rý prí­de hes­lo k chrá­ne­né­mu ar­chí­vu. Po roz­ba­le­ní fun­gu­je prog­ram v neob­me­dze­nej ver­zii. Net­re­ba ho ni­ja­ko re­gis­tro­vať.

Pá­či­lo sa nám:

Filtro­va­nie dát, voľ­by na zrý­chle­nie hľa­da­nia, hľa­da­nie v poš­ko­de­ných sek­to­roch

Link: www.sw.sk
Ce­na: za­dar­mo vý­hrad­ne pre či­ta­te­ľov PC RE­VUE

MP3 Tool­kit

V tom­to prí­pa­de dos­tá­va­te prog­ram na sprá­vu hu­dob­ných sú­bo­rov a ich kon­ver­ziu. Je ur­če­ný pre skú­se­nej­ších pou­ží­va­te­ľov, kto­rí chcú mať pod kon­tro­lou pre­vod sú­bo­rov a ve­dia si na zá­kla­de vo­lieb sa­mi nas­ta­viť pa­ra­met­re. Hlav­né ok­no slú­ži na vý­ber fun­kcií. Tie sú po­tom zob­ra­ze­né v sa­mos­tat­ných ok­nách. Ide nap­rík­lad o kon­ver­ziu MP3, hro­mad­nú úp­ra­vu ID ta­gov, spá­ja­nie hu­dob­ných sú­bo­rov ale­bo ich roz­de­ľo­va­nie, prí­pad­ne nah­rá­va­nie do for­má­tu MP3. S tou­to fun­kciou vy­uži­je­te prog­ram ako di­kta­fón. Sú­bo­ry sa bu­dú uk­la­dať s pred­vo­le­ný­mi nas­ta­ve­nia­mi dá­to­vé­ho to­ku, vo for­má­te mo­no ale­bo ste­reo a do vy­bra­né­ho ad­re­sá­ra.

MP3toolkit.png

MP3 Tool­kit: Pok­ro­či­lý nás­troj na prá­cu so sú­bor­mi MP3


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­kom a no­te­boo­kom
Ultrabooky predstavujú zaujímavý segment prenosných počítačov. Disponujú ultratenkým telom, sú ľahké, a teda ide o vhodného spoločníka na cesty. čítať »
 
Mi­ni PC s An­droi­dom
Android sa majoritne udomácnil v smartfónoch a tabletoch, má však aj ďalšie využitie. Objavil sa napr. v minipočítačoch určených do funkcie multimediálneho centra. čítať »
 
Autor PMD-85: Vy­me­nil som pieš­ťan­skú ga­ráž za Si­li­con Valley
Viete o tom, že tento rok to je už viac ako 30 rokov, čo svetlo svetla uzreli počítače PMD-85? Starší členovia našej redakcie na nich vyrastali a dali im solídny hardvérový i softvérový základ. čítať »
 
Aty­pic­ký po­rov­ná­vač cien
Vo februárovom vydaní PC REVUE sme vám predstavili, ako fungujú porovnávače cien. Pricemania alebo Heureka sú obľúbené zdroje informácii, pokiaľ chcete niečo kúpiť. čítať »
 
Všet­ko v jed­nom
So seriálom Banka v mobile sme už navštívili niekoľko virtuálnych pobočiek našich bánk. Začali sme Tatra bankou, pokračovali sme Slovenskou sporiteľňou a v tejto časti sa z klasických značiek kamenných bánk presunieme do inovatívnej direct banky. čítať »
 
Naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid i Win­dows
Po pokojnejšom minulom mesiaci sa nám na testovacom stole objavilo opäť väčšie množstvo tabletov. Testované kúsky potešili rôznorodosťou a niektorými zaujímavými funkciami, pričom medzi recenzovanými zariadeniami nechýbali ani horúce novinky, ako je Samsung Galaxy Note 8.0 alebo ASUS Fonepad.  čítať »
 
Vie­te, ako spoz­ná­te bez­peč­ný web? Ze­le­ná sa...
Bežné certifikáty SSL sú drahé a môžu si ich dovoliť iba veľké firmy. A pritom je zabezpečenie dát a dôveryhodnosť prevádzkovateľa dnes na internete prioritou, ktorej sa dostáva čoraz viac pozornosti. čítať »
 
Goog­le: Vy­skú­šaj­te na­vi­gá­ciu za­dar­mo
Spoločnosť Google predstavila konečne aj na slovenskom trhu navigáciu určenú pre zariadenia s operačným systémom Google Android (2.2+) a Apple iOS (5.1+). Dá sa tak použiť na väčšine tabletov a smartfónov, a to zadarmo, pokiaľ neberieme do úvahy poplatky za internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter