Ako na to: Nekvalitný obraz na notebooku a monitore

Otáz­ka:Vlas­tním no­te­book HP Pa­vi­lion dv5 1160ec, ku kto­ré­mu som ne­dáv­no pri­po­jil 19-pal­co­vý LCD mo­ni­tor Yaku­mo. Mám po­cit, že na no­te­boo­ku je tro­chu nek­va­lit­ný ob­raz. Nie je to naj­hor­šie, ne­vi­dieť žiad­ne sil­né ne­dos­tat­ky, ale rád by som mal kva­lit­ný ob­raz aj na dis­ple­ji no­te­boo­ku, aj na mo­ni­to­re. Ako by som mo­hol prob­lém od­strá­niť? Nie je prob­lém v roz­lí­še­ní? Aké je vlas­tne správ­ne nas­ta­ve­nie a kde ho náj­dem?

Po­kiaľ sa na dis­ple­ji či mo­ni­to­re ne­zob­ra­zu­jú rôz­ne ar­te­fak­ty, ale ob­raz vy­ze­rá len mier­ne roz­ma­za­ne ale­bo roz­tiah­nu­to, pôj­de len o nes­práv­ne nas­ta­ve­nie roz­lí­še­nia. LCD mo­ni­to­ry ma­jú ob­raz naj­kva­lit­nej­ší len vo svo­jom na­tív­nom roz­lí­še­ní, kto­ré sa rov­ná fy­zic­ké­mu poč­tu zob­ra­zo­va­cích bo­dov. V prí­pa­de váš­ho no­te­boo­ku Pa­vi­lion dv5 1160ec s 15,4-pal­co­vým dis­ple­jom je správ­nym nas­ta­ve­ním roz­lí­še­nie 1280 × 800 bo­dov.

Iné roz­lí­še­nie ne­nas­ta­vuj­te. V prí­pa­de 19-pal­co­vé­ho mo­ni­to­ra Yaku­mo sa, sa­moz­rej­me, ra­dí ťaž­šie, pre­to­že neu­vá­dza­te je­ho pres­ný typ. Ak ide o star­ší mo­ni­tor s po­me­rom strán 5:4, správ­ne roz­lí­še­nie je 1280 × 1024 bo­dov. Po­kiaľ ide o ši­ro­kouh­lý mo­ni­tor, zá­le­ží na je­ho po­me­re strán. Pred pár rok­mi bol štan­dar­dom po­mer strán 16:10, kto­rý pri 19-pal­co­vých LCD mo­ni­to­roch zvy­čaj­ne pred­sta­vo­val roz­lí­še­nie 1444 × 900 bo­dov. V sú­čas­nos­ti sa pre­dá­va­jú v dr­vi­vej väč­ši­ne prí­pa­dov eš­te už­šie mo­ni­to­ry, kto­ré ma­jú po­mer strán 16:9 a ich na­tív­ne roz­lí­še­nie je pri tých­to ma­lých uh­lo­prieč­kach už ar­chaic­kých 1366 × 768 bo­dov.

Nas­ta­ve­nie roz­lí­še­nia mô­že­te vy­ko­nať v pros­tre­dí ov­lá­da­cie­ho pa­ne­la Win­dows ale­bo pria­mo v ob­služ­nom sof­tvé­ri gra­fic­ké­ho ov­lá­da­ča. Po­kiaľ pou­ží­va­te Win­dows 7, k nas­ta­ve­niu roz­lí­še­nia sa rých­lo dos­ta­ne­te klik­nu­tím pra­vé­ho tla­čid­la my­ši na pra­cov­nú plo­chu, kde vy­be­rie­te po­lož­ku - Roz­lí­še­nie ob­ra­zov­ky. Ak bu­de­te mať pri­po­je­ný aj exter­ný mo­ni­tor, bu­de­te môcť nas­ta­viť roz­lí­še­nie preň aj pre dis­plej no­te­boo­ku. To je veľ­mi dô­le­ži­té, pre­to­že obe zob­ra­zo­va­cie za­ria­de­nia vy­ža­du­jú iné roz­lí­še­nie. Nas­ta­ve­nie mô­že­te kon­fi­gu­ro­vať aj v ov­lá­da­com sof­tvé­ri gra­fic­ké­ho adap­té­ra. Pod­ľa špe­ci­fi­ká­cií váš­ho no­te­boo­ku by to mal byť NVI­DIA Con­trol Pa­nel ob­slu­hu­jú­ci gra­fic­ký čip Ge­For­ce 9600 GT.

Do nas­ta­ve­nia vstú­pi­te ta­kis­to klik­nu­tím pra­vé­ho tla­čid­la my­ši na pra­cov­nej plo­che a vy­bra­tím prá­ve tej­to po­lož­ky. V nas­ta­ve­ní ok­rem roz­lí­še­nia mož­no vy­brať aj me­tó­du zob­ra­ze­nia, pri­čom si zvo­lí­te me­dzi kla­sic­kým klo­no­va­ním, pri kto­rom sa na oboch mo­ni­to­roch zob­ra­zu­je ten is­tý ob­raz, ale­bo roz­ší­re­ním plo­chy, pri kto­rom sa plo­cha mo­ni­to­ra a dis­ple­ja no­te­boo­ku spo­jí do jed­né­ho sú­vis­lé­ho cel­ku (ok­no ťa­ha­né za ok­raj dis­ple­ja na no­te­boo­ku sa te­da zob­ra­zí na ob­ra­zov­ke mo­ni­to­ra).

Resolution.png
Nas­ta­ve­nie roz­lí­še­nia ob­ra­zov­ky na ope­rač­nom sys­té­me Mic­ro­soft Win­dows 7

Zdroj: PCR 1/2013Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Pre­čí­ta­nie dát zo star­šie­ho pev­né­ho dis­ku na no­vých PC
Prednedávnom mi doslúžil starší počítač, na ktorom sa používal 80 GB pevný disk (3,5") s pripojením PATA/IDE. Keďže sa porucha pravdepodobne netýkala disku, rád by som z neho ešte prekopíroval dáta, ktoré sú na ňom uložené. čítať »
 
Ako na to: Win­dows XP sa nes­pus­tí v žiad­nom z po­nú­ka­ných re­ži­mov
Na PC, ktorý dlhodobo používam, mi z ničoho nič nejde spustiť môj operačný systém. Ide o Microsoft Windows XP, pričom nereaguje na všetkých päť možností spustenia. čítať »
 
Ako na to: Pri­po­je­nie no­te­boo­ku a mo­bil­né­ho te­le­fó­nu k TV
Mám otázku ohľadom prepojenia troch zariadení. Konkrétne ide o notebook ASUS K50IJ a mobilný telefón Samsung Galaxy S II. čítať »
 
Ako na to: Za­pnu­tie a vy­pnu­tie auto­ma­tic­ké­ho maxima­li­zo­va­nia okien na Win­dows 7
Vo Windows 7 som si zvykol na pomerne šikovnú funkciu, ktorá maximalizovala okno na ľavú polovicu obrazovky, ak som okno pritiahol myšou k ľavému okraju... čítať »
 
Ako na to: Po­čí­tač ne­roz­poz­ná klá­ves­ni­cu a nes­pus­tí sa
Dostal sa ku mne jeden počítač so špecifickým problémom, ktorý neviem zatiaľ vyriešiť. Hneď po zapnutí hlási chybu „Keyboard error or no keyboard present". čítať »
 
Ako na to: Re­duk­cia z PS2 na USB
Potreboval by som poradiť so svojou klávesnicou, ktorá sa pripája pomocou rozhrania PS2. čítať »
 
Ako na to: Pre­po­je­nie dvoch rou­te­rov
Vo svojom dome na prízemí mám zapojený ADSL router DrayTek Vigor 2700 VOIP, ktorý používam na prístup do internetu. čítať »
 
Ako na to: Ne­fun­gu­jú­ce Wi-Fi na no­te­boo­ku
Som majiteľom notebooku Lenovo Think Pad 3000 G 530. Problém je, že s ním nedokážem nájsť žiadnu sieť Wi-Fi, aj keď siete určite existujú, pretože druhé počítače okolo mňa ich nájdu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter