Ako na to: 64-bitové ovládače pre staršie modely zvukových kariet Sound Blaster

boxplayer.jpg Otáz­ka: Vlas­tním po­čí­tač s pro­ce­so­rom AMD, zá­klad­nou dos­kou Gi­ga­by­te M61PM-S2, 4 GB ope­rač­nej pa­mä­te, gra­fic­kou kar­tou NVI­DIA Ge­For­ce 8600GT, zvu­ko­vou kar­tou Crea­ti­ve Sound Blas­ter Audi­gy li­ve a tro­mi pev­ný­mi dis­ka­mi. Eš­te do­ne­dáv­na som pou­ží­val prio­rit­ne ope­rač­ný sys­tém Win­dows XP Pro­fes­sio­nal, z kto­ré­ho pos­tup­ne kom­plet­ne pre­chá­dzam na 64-bi­to­vý Win­dows 7. Prob­lé­mom je však zvu­ko­vá kar­ta Crea­ti­ve Sound Blas­ter Audi­gy.


Po in­šta­lá­cii sys­té­mu to­tiž pre ňu Win­dows ne­nain­šta­lu­je ov­lá­dač (ani zo svoj­ho inter­ne­to­vé­ho server­a) a neak­cep­tu­je ani ten, kto­rý sa do­dá­va ku kar­te na in­šta­lač­nom CD. No­vú ver­ziu ov­lá­da­ča, ur­če­nú pre 64-bi­to­vé sys­té­my, som pri tom ne­na­šiel ani na strán­ke vý­rob­cu. Vô­bec te­da ne­tu­ším, ako ďa­lej pos­tu­po­vať. Kar­ty by som sa ne­rád zba­vo­val. Fun­gu­je to­tiž (na Win­dows XP) stá­le bez prob­lé­mov a op­ro­ti in­teg­ro­va­né­mu rie­še­niu na zá­klad­nej dos­ke má vý­bor­ný zvuk. Pou­ží­vam ju čas­to aj na strih hud­by a nah­rá­va­nie audia z exter­ných za­ria­de­ní. Akým spô­so­bom by bo­lo mož­né kar­tu spre­vádz­ko­vať na 64-bi­to­vom sys­té­me?

Po­kiaľ har­dvér na nov­ších ope­rač­ných sys­té­moch už ne­fun­gu­je (čo nie je pri pre­cho­de z 32-bi­to­vých sys­té­mov na 64-bi­to­vé nič nez­vy­čaj­né) a vý­rob­ca ne­vy­dal no­vý ov­lá­dač, kto­rý by ten­to prob­lém rie­šil, je pou­ží­va­teľ zvy­čaj­ne bez­moc­ný. Vo va­šom prí­pa­de tre­ba my­slieť na to, že pr­vá ge­ne­rá­cia Crea­ti­ve Audi­gy sa pre­dá­va­la v ro­koch 2001 a 2002, te­da pred viac ako de­sia­ti­mi rok­mi. Z hľa­dis­ka vý­rob­cu pri­tom exis­tu­je li­mit na to, do­ke­dy svo­je sta­ré vý­rob­ky mô­že eš­te pod­po­ro­vať.

Pla­tiť do­ne­ko­neč­na tím vý­vo­já­rov za to, aby rie­šil no­vé prob­lé­my s kom­pa­ti­bi­li­tou ka­riet, kto­ré už nep­ri­ná­ša­jú ni­ja­ký zisk, roz­hod­ne ne­pat­rí k prio­ri­tám vý­rob­cu. Ak je pod­po­ra dáv­no nep­re­dá­va­ných vý­rob­kov už príl­iš kom­pli­ko­va­ná, ne­ren­ta­bil­ná ale­bo pod­ko­pá­va pre­daj no­vých vý­rob­kov, vý­rob­ca ju jed­no­du­cho od­strih­ne. Net­re­ba v tom hľa­dať ne­ja­kú ne­ka­losť. Nap­rík­lad v prí­pa­de har­dvé­ru ta­kis­to neo­ča­ká­va­me, že po prí­cho­de Blu-ray nám vý­rob­ca na­šej sta­rej DVD me­cha­ni­ky za­ria­de­nie na vlas­tné nák­la­dy pre­ro­bí na ten­to for­mát, prí­pad­ne že nám vý­rob­ca 10 ro­kov sta­ré­ho ana­ló­go­vé­ho tu­ne­ra dnes do­dá auto­ma­tic­ky náh­ra­du v po­do­be di­gi­tál­ne­ho pri­jí­ma­ča DVB-T.

Rov­na­ko ne­ča­ká­me ta­kú­to si­tuáciu ani v prí­pa­de sof­tvé­ru. Ak prog­ram za­kú­pe­ný v ča­soch Win­dows 98 ne­fun­gu­je na sú­čas­ných ope­rač­ných sys­té­moch, ta­kis­to nie je je­ho vý­rob­ca po­vin­ný za­ria­diť náp­ra­vu. Zvu­ko­vé kar­ty ma­jú z hľa­dis­ka vý­rob­cu, sa­moz­rej­me, tú ne­vý­ho­du, že na roz­diel od gra­fic­kých ka­riet prak­tic­ky vô­bec ne­zas­ta­rá­va­jú. Kým 10-roč­ná gra­fic­ká kar­ta je už na hra­nie no­vých hier ne­pou­ži­teľ­ná, de­sať­roč­ná zvu­ko­vá kar­ta hrá rov­na­ko dob­re dnes ako aj v mi­nu­los­ti. Pou­ží­va­te­ľa tak ne­nú­ti nič k to­mu, aby sa kar­ty zba­vil.

Naš­ťas­tie ob­čas sa vy­tvo­rí pou­ží­va­teľ­ská ko­mu­ni­ta, kto­rá za po­mo­ci dob­ro­voľ­ní­kov do­ká­že udr­žia­vať tie­to pro­duk­ty fun­kčný­mi aj na nov­ších sys­té­moch pros­tred­níc­tvom tvor­by vlas­tných ov­lá­da­čov. Pre star­šie kar­ty Crea­ti­ve so zvu­ko­vý­mi pro­ce­sor­mi EMU10k1 (Sound Blas­ter Li­ve!) a EMU10k2 (Sound Blas­ter Audi­gy) exis­tu­je pro­jekt kX Dri­ver, v kto­rom sku­pi­na dob­ro­voľ­ní­kov vy­ví­ja ov­lá­da­če na no­vé ope­rač­né sys­té­my od Mic­ro­sof­tu.

Ov­lá­da­če si mô­že­te stiah­nuť na strán­ke http://kxpro­ject.lu­go­soft.com a no­vin­ky oh­ľa­dom toh­to pro­jek­tu hľa­daj­te na fó­re www.hardware­hea­ven.com/ge­ne­ral-dis­cus­sion. Z váš­ho opi­su však nie je jas­né, kto­rú kon­krét­nu kar­tu má­te (Li­ve ale­bo Audi­gy). Pro­jekt sa to­tiž za­me­ria­va na re­gu­lár­ne kar­ty z ro­di­ny Sound Blas­ter Li­ve! a Audi­gy, kto­ré dis­po­nu­jú zvu­ko­vý­mi pro­ce­sor­mi EMU10k1, EMU10k2, EMU10K2.5 (nov­šia ge­ne­rá­cia v po­do­be Xi-Fi dis­po­nu­je čip­mi EMU20K1 a EMU20K2). Ur­či­tý čas sa však pre­dá­va­la aj kar­ta Sound Blas­ter Li­ve! 24-bit (inter­ná aj exter­ná ver­zia), kto­rá aj na­priek svoj­mu náz­vu v sku­toč­nos­ti ne­bo­la čle­nom ro­di­ny Sound Blas­ter Li­ve!.

Ne­dis­po­no­va­la to­tiž zvu­ko­vým pro­ce­so­rom EMU-k, ale pro­ce­so­rom CA-0106, kto­rý sa pou­ží­val na naj­lac­nej­ších mo­de­loch a bol bez pok­ro­či­lých zvu­ko­vých tech­no­ló­gií. Pre ten­to úpl­ne od­liš­ný čip, žiaľ, nik­to ďal­šie ov­lá­da­če ne­vy­ví­ja, a ak má­te prá­ve tú­to kar­tu, jej púť sa va­ším pre­cho­dom na 64-bi­to­vý sys­tém, žiaľ, skon­či­la. 

Zdroj: PCR 2/2013Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Pre­čí­ta­nie dát zo star­šie­ho pev­né­ho dis­ku na no­vých PC
Prednedávnom mi doslúžil starší počítač, na ktorom sa používal 80 GB pevný disk (3,5") s pripojením PATA/IDE. Keďže sa porucha pravdepodobne netýkala disku, rád by som z neho ešte prekopíroval dáta, ktoré sú na ňom uložené. čítať »
 
Ako na to: Win­dows XP sa nes­pus­tí v žiad­nom z po­nú­ka­ných re­ži­mov
Na PC, ktorý dlhodobo používam, mi z ničoho nič nejde spustiť môj operačný systém. Ide o Microsoft Windows XP, pričom nereaguje na všetkých päť možností spustenia. čítať »
 
Ako na to: Pri­po­je­nie no­te­boo­ku a mo­bil­né­ho te­le­fó­nu k TV
Mám otázku ohľadom prepojenia troch zariadení. Konkrétne ide o notebook ASUS K50IJ a mobilný telefón Samsung Galaxy S II. čítať »
 
Ako na to: Za­pnu­tie a vy­pnu­tie auto­ma­tic­ké­ho maxima­li­zo­va­nia okien na Win­dows 7
Vo Windows 7 som si zvykol na pomerne šikovnú funkciu, ktorá maximalizovala okno na ľavú polovicu obrazovky, ak som okno pritiahol myšou k ľavému okraju... čítať »
 
Ako na to: Po­čí­tač ne­roz­poz­ná klá­ves­ni­cu a nes­pus­tí sa
Dostal sa ku mne jeden počítač so špecifickým problémom, ktorý neviem zatiaľ vyriešiť. Hneď po zapnutí hlási chybu „Keyboard error or no keyboard present". čítať »
 
Ako na to: Re­duk­cia z PS2 na USB
Potreboval by som poradiť so svojou klávesnicou, ktorá sa pripája pomocou rozhrania PS2. čítať »
 
Ako na to: Pre­po­je­nie dvoch rou­te­rov
Vo svojom dome na prízemí mám zapojený ADSL router DrayTek Vigor 2700 VOIP, ktorý používam na prístup do internetu. čítať »
 
Ako na to: Ne­fun­gu­jú­ce Wi-Fi na no­te­boo­ku
Som majiteľom notebooku Lenovo Think Pad 3000 G 530. Problém je, že s ním nedokážem nájsť žiadnu sieť Wi-Fi, aj keď siete určite existujú, pretože druhé počítače okolo mňa ich nájdu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter