Digitalizácia s ABBYY FineReader

Premeňte obrázky na editovateľný text / 4. časť

Zme­na ty­pu náj­de­né­ho ob­sa­hu po­mô­že pri vý­sled­nom for­má­to­va­ní. Ak nap­rík­lad nech­ce­te text v ta­buľ­ke ne­chať ozna­če­ný ako ta­buľ­ku, má­te na vý­ber pri zme­ne ty­pu ob­sa­hu. Jed­no­du­cho cez nás­tro­je na pa­ne­li s náz­vom Sním­ka vy­me­ní­te obdĺžni­ko­vé sek­cie.

Pô­vod­nú ozna­čí­te a no­vú klik­nu­tím na prís­luš­né tla­čid­lo pri­dá­te. Nep­la­tí to len v tom­to jed­nom prí­pa­de. Dosť dob­re to vy­uži­je­te, ak nech­ce­te roz­poz­nať ná­pis ako text, kto­rý je po­vedz­me sú­čas­ťou hla­vič­ko­vé­ho ob­ráz­ka. Jed­no­du­cho ce­lú ob­lasť ozna­čí­te ako ob­rá­zok a prog­ram bu­de tú­to sek­ciu ig­no­ro­vať.

Vlas­tné štý­ly

Auto­ma­tic­ké roz­poz­ná­va­nie ušet­rí bez­po­chy­by ve­ľa ča­su, no sú tu aj ďal­šie voľ­by na úp­ra­vu vý­sled­né­ho do­ku­men­tu. Pri roz­poz­na­ní a pre­ve­de­ní textu to­tiž dos­ta­ne­te je­ho texto­vú po­do­bu v pred­de­fi­no­va­ných štý­loch. Ak má­te vlas­tné po­žia­dav­ky na to, ako ma­jú texto­vé po­lia vy­ze­rať, Fi­ne­Rea­der vám dá­va voľ­nú ru­ku pri úp­ra­ve vzhľa­du pís­ma. V me­nu Nás­tro­je - Edi­tor štý­lov je fun­kcia, kto­rá ob­sa­hu­je pred­de­fi­no­va­né mož­nos­ti vzhľa­du.

Editor.png

Príp­ra­va vlas­tných štý­lov na hro­mad­nú zme­nu sek­cií vo vý­sled­nom do­ku­men­te

Sú tu zá­klad­né pr­vky, ako zá­hla­vie a zá­klad­ný text. Do­ku­ment Word však ob­sa­hu­je pod­stat­ne viac pr­vkov for­má­to­va­nia. Tu sa da­jú pri­dať nie­len ty­py pís­ma, ale aj ich rez. V pr­vom ra­de tre­ba po­me­no­vať no­vý št­ýl. Ideál­ne je, ak vy­uži­je­te štan­dar­dné po­me­no­va­nie z ap­li­ká­cie Mic­ro­soft Word (Nad­pis 1, 2, 3 ale­bo Jem­né zvý­raz­ne­nie), aby ste sa v nich ľah­šie vy­zna­li. Up­ra­viť sa dá auto­ma­tic­ké nas­ta­ve­nie ka­pi­tá­lok, mier­ka zob­ra­ze­nia aj riad­ko­va­nie. Pri na­čí­ta­nom do­ku­men­te sa tla­čid­lom Nas­le­du­jú­ci frag­ment po­sú­va­te po ze­le­ných po­liach zna­čia­ci roz­poz­na­ný text a hro­mad­ne me­ní­te vý­sled­ný št­ýl.

Ove­re­nie správ­nos­ti

Prog­ram do­ká­že roz­poz­nať text zo stra­ny ča­so­pi­su, kde je bež­né, že far­ba textu nie je čier­na ale­bo bie­la, na­vy­še je ap­li­ko­va­ná na ob­ráz­ko­vé po­za­die. To však ob­čas zna­me­ná pot­re­bu ove­riť správ­nosť roz­poz­na­nia. Všet­ky pís­me­ná, ale aj náj­de­né zna­ky, kto­rý­mi si prog­ram nie je is­tý, zob­ra­zí pri ana­lý­ze do­ku­men­tu. Či­že nej­de len o fun­kciu na op­ra­vu chyb­ne roz­poz­na­ných zna­kov. Klá­ve­so­vou skrat­kou Ctrl + F7 spus­tí­te nás­troj na pre­ve­re­nie chýb. Všet­ky sú zvý­raz­ne­né, fun­gu­je to prak­tic­ky rov­na­ko ako kon­tro­la pra­vo­pi­su.

Overenie.png

Ove­ro­va­nie správ­nos­ti roz­poz­na­ných zna­kov

V spod­nej čas­ti ok­na sú na­vy­še aj návr­hy správ­ne­ho zne­nia slov. Naj­čas­tej­šie si tre­ba vší­mať poml­čky roz­de­ľu­jú­ce slo­vá na kon­ci riad­ka a úvo­dzov­ky. Pri kla­sic­kom texte to bo­li naj­čas­tej­šie chy­bič­ky. Aby ste ušet­ri­li čas, je tu mož­nosť hro­mad­nej úp­ra­vy rov­na­kých ná­le­zov. Pri prá­ci s fun­kciou od­po­rú­ča­me vy­užiť aj tla­čid­lá na zme­nu mier­ky textu. Fi­ne­Rea­der mô­že bež­ať na po­lo­vi­ci ob­ra­zov­ky a na dru­hej mô­že­te mať ori­gi­nál­nu fo­tog­ra­fiu do­ku­men­tu. Tým sa však už aj tak ma­lý náh­ľad na do­ku­ment vo Fi­ne­Rea­de­ri zmen­ší. Pre­to je fun­kcia Ove­ro­va­nieRo­biť pria­me zme­ny v zob­ra­ze­ní do­ku­men­tu je pri nie­koľ­kos­tra­no­vom roz­sa­hu po­mer­ne nep­rak­tic­ké.

Zdroj: PCR 5/2013Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­kom a no­te­boo­kom
Ultrabooky predstavujú zaujímavý segment prenosných počítačov. Disponujú ultratenkým telom, sú ľahké, a teda ide o vhodného spoločníka na cesty. čítať »
 
Mi­ni PC s An­droi­dom
Android sa majoritne udomácnil v smartfónoch a tabletoch, má však aj ďalšie využitie. Objavil sa napr. v minipočítačoch určených do funkcie multimediálneho centra. čítať »
 
Autor PMD-85: Vy­me­nil som pieš­ťan­skú ga­ráž za Si­li­con Valley
Viete o tom, že tento rok to je už viac ako 30 rokov, čo svetlo svetla uzreli počítače PMD-85? Starší členovia našej redakcie na nich vyrastali a dali im solídny hardvérový i softvérový základ. čítať »
 
Aty­pic­ký po­rov­ná­vač cien
Vo februárovom vydaní PC REVUE sme vám predstavili, ako fungujú porovnávače cien. Pricemania alebo Heureka sú obľúbené zdroje informácii, pokiaľ chcete niečo kúpiť. čítať »
 
Všet­ko v jed­nom
So seriálom Banka v mobile sme už navštívili niekoľko virtuálnych pobočiek našich bánk. Začali sme Tatra bankou, pokračovali sme Slovenskou sporiteľňou a v tejto časti sa z klasických značiek kamenných bánk presunieme do inovatívnej direct banky. čítať »
 
Naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid i Win­dows
Po pokojnejšom minulom mesiaci sa nám na testovacom stole objavilo opäť väčšie množstvo tabletov. Testované kúsky potešili rôznorodosťou a niektorými zaujímavými funkciami, pričom medzi recenzovanými zariadeniami nechýbali ani horúce novinky, ako je Samsung Galaxy Note 8.0 alebo ASUS Fonepad.  čítať »
 
Vie­te, ako spoz­ná­te bez­peč­ný web? Ze­le­ná sa...
Bežné certifikáty SSL sú drahé a môžu si ich dovoliť iba veľké firmy. A pritom je zabezpečenie dát a dôveryhodnosť prevádzkovateľa dnes na internete prioritou, ktorej sa dostáva čoraz viac pozornosti. čítať »
 
Goog­le: Vy­skú­šaj­te na­vi­gá­ciu za­dar­mo
Spoločnosť Google predstavila konečne aj na slovenskom trhu navigáciu určenú pre zariadenia s operačným systémom Google Android (2.2+) a Apple iOS (5.1+). Dá sa tak použiť na väčšine tabletov a smartfónov, a to zadarmo, pokiaľ neberieme do úvahy poplatky za internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter