IP telefón pre náročných

Gigaset DE900 IP PRO

Gi­ga­set mie­ri jed­ným zo svo­jich top pro­duk­tov do ma­lých a stred­ných pod­ni­kov. Ten­to vý­rob­ca sa ako je­den z má­la mô­že poch­vá­liť znač­kou Ma­de in Ger­ma­ny, keď­že je­ho pro­duk­ty sú sku­toč­ne navr­hnu­té, ale aj vy­rá­ba­né a ba­le­né pria­mo v Ne­mec­ku.

gigaset1.jpg

DE900IP PRO - pro­fe­sio­nál­ny ko­mu­ni­kač­ný nás­troj so 14 prog­ra­mo­va­teľ­ný­mi tla­čid­la­mi

Vo vý­rob­nom zá­vo­de v mes­teč­ku Bo­cholt sme sa bo­li ne­dáv­no po­zrieť aj my a kon­šta­tu­je­me, že všet­ko je orien­to­va­né naj­mä na kva­li­tu kon­co­vé­ho pro­duk­tu. DE900 IP je IP te­le­fón pod­po­ru­jú­ci až 12 sú­čas­ne na­kon­fi­gu­ro­va­ných kont VoIP SIP, naj­zau­jí­ma­vej­šia vlas­tnosť je pod­po­ra Wi-Fi, tak­že ho mô­že­te mať aj v za­sa­dač­ke, kam ste za­bud­li do­tiah­nuť káb­le. Pri­jí­mať ho­vo­ry mô­že­te cez blue­toot­ho­vé slú­chad­lá, prí­pad­ne cez Link2Mo­bi­le ho spá­ro­vať s bež­ný­mi mo­bil­mi a pri­jí­mať a us­ku­toč­ňo­vať tak­to ho­vo­ry cez lin­ku VoIP. Sa­moz­rej­me, ne­chý­ba ani pod­po­ra kla­sic­kých fun­kcií PBX od ty­pic­kých do­dá­va­te­ľov, ako As­te­risk, Cis­co, Broad­soft či Avaya.

Ko­vo­vé te­lo, mi­ni­ma­lis­tic­ký a ele­gant­ný di­zajn - ta­ký je mo­del DE900. Zá­kla­dom kom­for­tu pri prá­ci je 3,5-pal­co­vý fa­reb­ný dis­plej s roz­lí­še­ním 320 × 240 pixelov, s nas­ta­vi­teľ­ným ja­som (v sied­mich kro­koch) a s mož­nos­ťou nas­ta­ve­nia po­za­dia (ob­ráz­ky, lo­gá, do­kon­ca sli­des­how). Ďalej je tu 14 prog­ra­mo­va­teľ­ných tla­či­diel na rých­le voľ­by, pri­čom ďal­šie tri mo­du­ly ZY 900 PRO sa da­jú eš­te k DE900-ke pri­dať. To v praxi zna­me­ná 3× ďal­ších 14 prog­ra­mo­va­teľ­ných tla­či­diel. V me­nu sa po­hy­bu­je­te vďa­ka päť­sme­ro­vé­mu kru­ho­vé­mu ov­lá­da­cie­mu pr­vku, pou­ží­va­teľ má k dis­po­zí­cii aj se­dem rých­lych fun­kcií v ľa­vej čas­ti. Ad­mi­nis­trá­to­rov vo fi­rem­ných pros­tre­diach po­te­ší mož­nosť kon­fi­gu­rá­cie na di­aľ­ku cez FTP, prí­pad­ne HTTP. Pod­po­ro­va­ný je aj pre­hlia­dač XML napr. na po­ča­sie, sprá­vy RSS či vlas­tnú ap­li­ká­ciu.

Gi­ga­set DE900 IP PRO si pa­mä­tá pos­led­ných 100 ho­vo­rov. Ho­vo­rom mož­no nas­ta­viť zvo­ne­nia MP3, k dis­po­zí­cii je aj auto­ma­tic­ké roz­poz­na­nie te­le­fón­nych čí­sel pod­ľa zoz­na­mov. Vnú­tor­ná pa­mäť má ka­pa­ci­tu 128 MB, pri­tom však DE900 ulo­ží iba 500 kon­tak­tov vCard. Kaž­do­pád­ne ob­rov­ské fi­rem­né te­le­fón­ne zoz­na­my mô­že­te rie­šiť prá­ve vďa­ka zoz­na­mom XML. Sa­moz­rej­má je pod­po­ra kon­fe­ren­čných ho­vo­rov. Ne­chý­ba pria­me vy­tá­ča­nie kon­tak­tov z Out­loo­ku (s pod­po­rou syn­chro­ni­zá­cie ad­re­sá­rov). Port USB mož­no vy­užiť ok­rem sys­té­mo­vých nas­ta­ve­ní aj na roz­ší­re­nie vnú­tor­nej pa­mä­te, prí­pad­ne na ak­tua­li­zá­ciu fir­mvé­ru.

gigaset2.jpg

Port USB sa dá využiť na ak­tua­li­zá­ciu fir­mvé­ru, expres­né nas­ta­ve­nia či roz­ší­re­nie vnú­tor­nej pa­mä­te

Z ďal­ších za­ují­ma­vých fun­kcií mo­de­lu DE900 IP PRO spo­me­nie­me no­ti­fi­ká­ciu o pri­ja­tých e-mai­loch vo va­šej fi­rem­nej schrán­ke (gi­ga­bi­to­vý eter­ne­to­vý port na na­po­je­nie do sie­te aj s pod­po­rou šif­ro­va­né­ho spo­je­nia TLS) či ty­pic­ké fun­kcie ECO na šet­re­nie ener­gie. Ces­tou „green" sa vy­dal Gi­ga­set už dáv­nej­šie. Ne­chý­ba ani zá­mok Ken­sin­gton, kto­rý je vo veľ­kých kor­po­rá­ciách ty­pic­ky k dis­po­zí­cii na pra­cov­ných sto­loch. Gi­ga­set DE900 IP PRO je pro­fe­sio­nál, ako sa pat­rí, kto­ré­ho si mô­žu do­vo­liť už aj ma­lé fir­my. Vý­hod­né je prá­ve pre­po­je­nie s mo­bil­ným sve­tom vďa­ka Link2Mo­bi­le.

Ce­na: 289 EUR
Za­po­ži­čal: Gi­ga­set

Zdroj: PCR 5/2013Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­kom a no­te­boo­kom
Ultrabooky predstavujú zaujímavý segment prenosných počítačov. Disponujú ultratenkým telom, sú ľahké, a teda ide o vhodného spoločníka na cesty. čítať »
 
Mi­ni PC s An­droi­dom
Android sa majoritne udomácnil v smartfónoch a tabletoch, má však aj ďalšie využitie. Objavil sa napr. v minipočítačoch určených do funkcie multimediálneho centra. čítať »
 
Autor PMD-85: Vy­me­nil som pieš­ťan­skú ga­ráž za Si­li­con Valley
Viete o tom, že tento rok to je už viac ako 30 rokov, čo svetlo svetla uzreli počítače PMD-85? Starší členovia našej redakcie na nich vyrastali a dali im solídny hardvérový i softvérový základ. čítať »
 
Aty­pic­ký po­rov­ná­vač cien
Vo februárovom vydaní PC REVUE sme vám predstavili, ako fungujú porovnávače cien. Pricemania alebo Heureka sú obľúbené zdroje informácii, pokiaľ chcete niečo kúpiť. čítať »
 
Všet­ko v jed­nom
So seriálom Banka v mobile sme už navštívili niekoľko virtuálnych pobočiek našich bánk. Začali sme Tatra bankou, pokračovali sme Slovenskou sporiteľňou a v tejto časti sa z klasických značiek kamenných bánk presunieme do inovatívnej direct banky. čítať »
 
Naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid i Win­dows
Po pokojnejšom minulom mesiaci sa nám na testovacom stole objavilo opäť väčšie množstvo tabletov. Testované kúsky potešili rôznorodosťou a niektorými zaujímavými funkciami, pričom medzi recenzovanými zariadeniami nechýbali ani horúce novinky, ako je Samsung Galaxy Note 8.0 alebo ASUS Fonepad.  čítať »
 
Vie­te, ako spoz­ná­te bez­peč­ný web? Ze­le­ná sa...
Bežné certifikáty SSL sú drahé a môžu si ich dovoliť iba veľké firmy. A pritom je zabezpečenie dát a dôveryhodnosť prevádzkovateľa dnes na internete prioritou, ktorej sa dostáva čoraz viac pozornosti. čítať »
 
Goog­le: Vy­skú­šaj­te na­vi­gá­ciu za­dar­mo
Spoločnosť Google predstavila konečne aj na slovenskom trhu navigáciu určenú pre zariadenia s operačným systémom Google Android (2.2+) a Apple iOS (5.1+). Dá sa tak použiť na väčšine tabletov a smartfónov, a to zadarmo, pokiaľ neberieme do úvahy poplatky za internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter