Multimediálny server s cloudom

ZyXEL NSA325

Za­ria­de­nie ty­pu NAS má roz­hod­ne svoj vý­znam. Ne­pot­re­bu­je­te v do­mác­nos­ti ne­ja­ké server­ov­é rie­še­nie, pos­ta­čí mi­ni­server vo for­me sie­ťo­vé­ho úlo­žis­ka ty­pu NAS. ZyXEL NSA325 je za­ria­de­nie s po­riad­nou vý­ba­vou a za nao­zaj dob­re sta­no­ve­nú ce­nu. Umož­ňu­je in­teg­ro­va­nie dvoch 3,5" dis­kov do cel­ko­vej ka­pa­ci­ty 6 TB.

1022105121.jpg

Pred­ná časť má sig­na­li­zač­né di­ódy na zob­ra­ze­nie sta­vu pev­ných dis­kov a cho­du za­ria­de­nia. Ne­chý­ba ani port USB 3.0, vza­du sú po­tom eš­te dva v kon­fi­gu­rá­cii USB 2.0. V tej­to čas­ti je slot na zá­mok Ken­sin­gton, eter­ne­to­vý port a ven­ti­lá­tor. Ten bo­lo pri je­ho 2800 otáč­kach dosť po­čuť. To­to sú otáč­ky v po­ko­jo­vom sta­ve, keď sa s NAS ak­tív­ne nep­ra­cu­je.

Pr­vé spus­te­nie ne­vy­ža­du­je ni­ja­ké sie­ťo­vé zna­los­ti. Je­di­né, čo pot­re­bu­je­te, je vlo­žiť pev­ný disk, pre­to­že ten­to mo­del ne­má v zá­klad­nej vý­ba­ve pev­né dis­ky. Po­tom v ope­rač­nom sys­té­me Mic­ro­soft Win­dows spus­tí­te uti­li­tu z in­šta­lač­né­ho CD (je dos­tup­ná aj na strán­kach vý­rob­cu) a ne­chá­te prip­ra­viť pr­vé spus­te­nie za­ria­de­nia. Auto­ma­tic­ky pre­beh­ne ini­cia­li­zá­cia pev­ných dis­kov, vý­ber no­vé­ho hes­la a prí­pad­né nas­ta­ve­nie ďal­ších slu­žieb. Na dis­ku sa vy­tvo­ria aj ad­re­sá­re na mul­ti­me­diál­ne sú­bo­ry a do­ku­men­ty, či­že mô­že­te hneď za­čať pre­ná­šať dá­ta cez sieť. Webo­vé kon­fi­gu­rač­né roz­hra­nie umož­ňu­je kom­plet­nú sprá­vu za­ria­de­nia vrá­ta­ne roz­ší­re­ných prís­tu­po­vých správ pre jed­not­li­vých pou­ží­va­te­ľov.

Roz­ší­re­né mož­nos­ti

Vý­hod­ný je tzv. osob­ný cloud. Je to fun­kcia umož­ňu­jú­ca mať k dis­ku prís­tup aj mi­mo va­šej do­má­cej sie­te. Do tab­le­tu ale­bo smar­tfó­nu s An­droi­dom ale­bo App­le iOS si nain­šta­lu­je­te ap­li­ká­ciu Pol­kast a mô­že­te oboj­smer­ne ma­na­žo­vať svo­je sú­bo­ry. Prís­tup sa neob­me­dzu­je len na mul­ti­me­diál­ne dá­ta, ale k dis­po­zí­cii sú aj na bež­né do­ku­men­ty. Ak na nie­čom pra­cu­je­te, nah­raj­te do­ku­ment na sie­ťo­vé úlo­žis­ko a bu­de­te mať do­ku­men­ty prís­tup­né kde­koľ­vek na sve­te. Ne­chý­ba ani mul­ti­me­diál­ny server iTu­nes. Va­šu zbier­ku mô­že­te preh­rá­vať nie­len na po­čí­ta­čoch, ale aj na iných za­ria­de­niach s prís­tu­pom k Wi-Fi ale­bo inter­ne­tu.

RozhranieNAS.png

Poh­ľad na hlav­ný stav za­ria­de­nia

Veľ­mi jed­no­du­ché je aj zdie­ľa­nie dát pre TV ale­bo her­né kon­zo­ly. Sta­čí po­vo­liť re­žim DL­NA a disk sa zob­ra­zí v zá­kla­dom zob­ra­ze­ní dis­kov ope­rač­né­ho sys­té­mu Mic­ro­soft Win­dows 8 ale­bo na smart te­le­ví­zo­re. Na tom­to NAS sme oce­ni­li naj­mä fakt, že ide o za­ria­de­nie s pl­noauto­ma­ti­zo­va­ný­mi čin­nos­ťa­mi pri prá­ci so sú­bor­mi. Mô­že­te ho to­tiž pre­po­jiť na YouTu­be ale­bo Drop­box. Po pri­po­je­ní USB flash dis­ku ale­bo nap­rík­lad di­gi­tál­ne­ho fo­toa­pa­rá­tu do por­tu USB a stla­če­ní tla­čid­la sa ob­sah pre­ne­sie na disk a od­tiaľ sa auto­ma­tic­ky up­loa­du­je na váš inter­ne­to­vý účet za­re­gis­tro­va­ných slu­žieb. Na sťa­ho­va­nie dát mô­že­te vy­užiť bit­torren­to­vé­ho klien­ta a ne­chať sťa­ho­vať dá­ta pria­mo na disk bez to­ho, aby ste pot­re­bo­va­li in­šta­lo­vať nie­čo do po­čí­ta­ča a ne­chať ho za­pnu­tý.

Špe­cia­li­tou je pod­po­ra sťa­ho­va­nia zo server­a Ra­pid­sha­re. Ak sa k NAS nep­ris­tu­pu­je, prej­de do ús­por­né­ho re­ži­mu. Ten­to re­žim mô­že byť aj vy­nú­te­ný plá­no­va­čom. V na­šom prí­pa­de sme server nas­ta­vi­li tak, aby sa v no­ci o dru­hej vy­pol a o pol ôs­mej rá­no sám za­pol. Pou­ží­va­te­lia po­čí­ta­čov App­le vy­uži­jú pod­po­ru fun­kcie Ti­me Ma­chi­ne na zá­lo­ho­va­nie. Skrát­ka však nep­rí­du ani pou­ží­va­te­lia ope­rač­né­ho sys­té­mu Mic­ro­soft Win­dows. Disk sa dá na­ma­po­vať ako zá­lo­ho­va­cí disk a, sa­moz­rej­me, mož­no sprís­tup­niť ad­re­sá­re kla­sic­ky cez pro­to­kol FTP. Por­ty USB mô­že­te vy­užiť aj na pri­po­je­nie tla­čiar­ne a v prie­be­hu krát­kej chví­le sa zme­ní na sie­ťo­vú tla­čia­reň.

Pok­ro­či­lí pou­ží­va­te­lia mô­žu do roz­hra­nia in­šta­lo­vať ba­líč­ky. Vy­tvo­riť si tak mô­že­te phpMyAd­min server, nain­šta­lo­vať plá­no­vač zá­loh, vy­tvo­riť PHP ga­lé­riu ob­ráz­kov, pri­dať sťa­ho­va­ciu služ­bu eMu­le ale­bo nap­rík­lad nain­šta­lo­vať nás­troj na roz­ší­re­né mo­ni­to­ro­va­nie sta­vu dis­kov.

Ver­dikt PC RE­VUE

ZyXEL NSA325 je sie­ťo­vý disk s pok­ro­či­lý­mi služ­ba­mi na mul­ti­me­diál­ne vy­uži­tie, vhod­ný pre sťa­ho­va­čov sú­bo­rov. Nie je to len mul­ti­me­diál­ny server, ale aj tla­čo­vý server, ob­sa­hu­je pod­po­ru všet­kých hlav­ných pro­to­ko­lov na pre­nos dát a eš­te k to­mu dbá aj o ús­po­ru ener­gie. Ak to so sie­ťou do­ma mys­lí­te váž­ne a chce­te jed­no za­ria­de­nie na dá­ta v do­má­cej sie­ti, ale aj s mož­nos­ťou pris­tu­po­vať k nim ho­ci z iné­ho kon­ti­nen­tu, to­to mô­že byť dob­rá voľ­ba.

Pre­čo kú­piť:

Po­riad­na dáv­ka mul­ti­me­diál­nej vý­ba­vy, nás­tro­je na sťa­ho­va­nie sú­bo­rov, pre­po­je­nie s on-li­ne služ­ba­mi, ap­li­ká­cia pre mo­bil­né za­ria­de­nia, ce­na

Ce­na: 164 EUR
Za­po­ži­čal: ZyXEL

Zdroj: PCR 5/2013Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­kom a no­te­boo­kom
Ultrabooky predstavujú zaujímavý segment prenosných počítačov. Disponujú ultratenkým telom, sú ľahké, a teda ide o vhodného spoločníka na cesty. čítať »
 
Mi­ni PC s An­droi­dom
Android sa majoritne udomácnil v smartfónoch a tabletoch, má však aj ďalšie využitie. Objavil sa napr. v minipočítačoch určených do funkcie multimediálneho centra. čítať »
 
Autor PMD-85: Vy­me­nil som pieš­ťan­skú ga­ráž za Si­li­con Valley
Viete o tom, že tento rok to je už viac ako 30 rokov, čo svetlo svetla uzreli počítače PMD-85? Starší členovia našej redakcie na nich vyrastali a dali im solídny hardvérový i softvérový základ. čítať »
 
Aty­pic­ký po­rov­ná­vač cien
Vo februárovom vydaní PC REVUE sme vám predstavili, ako fungujú porovnávače cien. Pricemania alebo Heureka sú obľúbené zdroje informácii, pokiaľ chcete niečo kúpiť. čítať »
 
Všet­ko v jed­nom
So seriálom Banka v mobile sme už navštívili niekoľko virtuálnych pobočiek našich bánk. Začali sme Tatra bankou, pokračovali sme Slovenskou sporiteľňou a v tejto časti sa z klasických značiek kamenných bánk presunieme do inovatívnej direct banky. čítať »
 
Naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid i Win­dows
Po pokojnejšom minulom mesiaci sa nám na testovacom stole objavilo opäť väčšie množstvo tabletov. Testované kúsky potešili rôznorodosťou a niektorými zaujímavými funkciami, pričom medzi recenzovanými zariadeniami nechýbali ani horúce novinky, ako je Samsung Galaxy Note 8.0 alebo ASUS Fonepad.  čítať »
 
Vie­te, ako spoz­ná­te bez­peč­ný web? Ze­le­ná sa...
Bežné certifikáty SSL sú drahé a môžu si ich dovoliť iba veľké firmy. A pritom je zabezpečenie dát a dôveryhodnosť prevádzkovateľa dnes na internete prioritou, ktorej sa dostáva čoraz viac pozornosti. čítať »
 
Goog­le: Vy­skú­šaj­te na­vi­gá­ciu za­dar­mo
Spoločnosť Google predstavila konečne aj na slovenskom trhu navigáciu určenú pre zariadenia s operačným systémom Google Android (2.2+) a Apple iOS (5.1+). Dá sa tak použiť na väčšine tabletov a smartfónov, a to zadarmo, pokiaľ neberieme do úvahy poplatky za internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter