Reportáž

Televízory so zadným podsvietením

Tren­dom pos­led­né­ho ob­do­bia v seg­men­te te­le­ví­zo­rov z poh­ľa­du bež­né­ho spot­re­bi­te­ľa nie je 3D a za­tiaľ ani roz­lí­še­nie 4K. Ho­ci tre­tí roz­mer mno­hé mo­de­ly pos­ky­tu­jú, vý­rob­co­via sa sna­žia pri­ná­šať no­vé fun­kcie, kto­ré z te­le­ví­zo­ra spra­via in­te­li­gen­tné za­ria­de­nie. V tej­to sú­vis­los­ti sme sa bo­li po­zrieť na pred­sta­ve­nie no­vých mo­de­lov te­le­ví­zo­rov Phi­lips na rok 2013.

Video:


Za­ví­ta­li sme aj do Pra­hy na pre­zen­tá­ciu no­vých te­le­ví­zo­rov Phi­lips. Uvi­dí­te, kam sa po­su­nu­la tá­to znač­ka po pre­cho­de pod kríd­la mla­dej fir­my TP Vi­sion. A tiež zi­sí­te ako dô­le­ži­tý je efekt Aura pri sle­do­va­ní te­le­ví­zie.

Phi­lips pred ro­kom pre­dal 70 % svo­jej TV di­ví­zie čín­skej spo­loč­nos­ti TP Vi­sion. Z poh­ľa­du pou­ží­va­te­ľa sa však nič ne­me­ní, no­vé te­le­ví­zo­ry ne­sú znač­ku Phi­lips a dis­po­nu­jú to­tož­ný­mi fun­kcia­mi ako star­šie mo­de­ly. To zna­me­ná, že sa opäť stre­tá­va­me s ob­ľú­be­ným pod­svie­te­ním Am­bi­light a ne­chý­ba ani špe­ciál­ny mo­del De­sig­nLi­ne, kto­rý je ur­če­ný ná­roč­ným pou­ží­va­te­ľom s dô­ra­zom na uni­kát­ny di­zajn.

Sky­pe a ďal­šie ap­li­ká­cie

Už te­le­ví­zo­ry, kto­ré sa na tr­hu ob­ja­vi­li mi­nu­lý rok, resp. pred dvo­ma rok­mi, dis­po­no­va­li prí­ras­tkom Smart. V praxi to zna­me­ná, že pou­ží­va­teľ má k dis­po­zí­cii pok­ro­či­lé pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie, v rám­ci kto­ré­ho mô­že pris­tu­po­vať k ap­li­ká­ciám, so­ciál­nym sie­ťam, pre­hlia­dať inter­net ale­bo vy­uží­vať por­ty USB na pri­po­je­nie exter­né­ho úlo­žis­ka, z kto­ré­ho nás­led­ne mô­že po­ze­rať fil­my, po­čú­vať hud­bu ale­bo pre­zen­to­vať fo­tog­ra­fie.

Tý­mi­to vlas­tnos­ťa­mi sú vy­ba­ve­né aj mo­de­ly na rok 2013, pri­ná­ša­jú však via­ce­ro zlep­še­ní a no­vých fun­kcií. Za­čni­me ap­li­ká­cia­mi - TP Vi­sion sa sna­ží roz­ši­ro­vať po­nu­ku dos­tup­ných ap­li­ká­cií o lo­kál­ny ob­sah. V praxi to zna­me­ná, že pou­ží­va­teľ si mô­že pria­mo cez ap­li­ká­ciu v te­le­ví­zo­re po­ži­čia­vať fil­my z di­gi­tál­nych vi­deo­po­ži­čov­ní Voyo ale­bo Top­fun. Po­nu­ka ap­li­ká­cií sa za pos­led­né me­sia­ce roz­rást­la a ok­rem bež­ných slu­žieb náj­de­te v te­le­ví­zo­roch Phi­lips aj štek­li­vé ap­li­ká­cie pre dos­pe­lých.

V tej­to sú­vis­los­ti spo­meň­me za­ují­ma­vú no­vin­ku, kto­rou je Smart TV Pay­ment. Ide o sys­tém pla­te­nia, kto­rý mô­žu vý­vo­já­ri in­teg­ro­vať do svo­jich ap­li­ká­cií. Tá­to služ­ba v praxi fun­gu­je tak, že pou­ží­va­teľ si vy­tvo­rí účet, ku kto­ré­mu pri­ra­dí svo­ju kre­dit­nú kar­tu a nás­led­ne mô­že po­mo­cou tej­to služ­by pla­tiť v pod­po­ro­va­ných ap­li­ká­ciách. Vý­ho­dou sys­té­mu je pou­ží­va­teľ­ský kom­fort - od­pa­dá nut­nosť za­dá­vať pla­tob­né úda­je pri kaž­dej tran­sak­cii. Smart TV Pay­ment je zá­ro­veň uni­kát­na služ­ba svoj­ho dru­hu na tr­hu.

Pri ap­li­ká­ciách eš­te chví­ľu os­taň­me - v mno­hých te­le­ví­zo­roch, nie­len no­vých mo­de­loch Phi­lips, náj­de­te pre­din­šta­lo­va­ný Sky­pe. Aby ste však moh­li vy­uží­vať vý­ho­dy vi­deo­ho­vo­ru, k te­le­ví­zo­ru mu­sí­te väč­ši­nou pri­po­jiť prís­lu­šen­stvo v po­do­be ka­me­ry. V prí­pa­de no­vých mo­de­lov ra­du 7000 a 8000 je však ka­me­ra s roz­lí­še­ním 720p pria­mo in­teg­ro­va­ná v te­le­ví­zo­re. Ka­me­ru mož­no aj za­vrieť a mať tak is­to­tu, že nik­to ne­mô­že na­ze­rať do váš­ho súk­ro­mia.

No­vé spô­so­by ov­lá­da­nia a Mi­ra­cast

Za­ují­ma­vá no­vin­ka je no­vý di­aľ­ko­vý ov­lá­dač so za­bu­do­va­nou klá­ves­ni­cou. Ten je sú­čas­ťou ra­du 6000 a vy­šších. Vý­rob­ca pou­žil po­mer­ne prak­tic­ký di­zajn - klá­ves­ni­ca je umies­tne­ná zos­po­du ov­lá­da­ča, vr­chná časť vy­ze­rá ako bež­ný ov­lá­dač. Aby ov­lá­dač fun­go­val správ­ne, sú­čas­ťou za­ria­de­nia je aj gy­ros­kop, kto­rý do­ká­že roz­poz­nať, aká časť je ak­tív­na. Ak pou­ží­va­teľ chce pou­žiť klá­ves­ni­cu, ov­lá­dač oto­čí klá­ves­ni­cou ho­re, čím sa spod­ná časť deak­ti­vu­je. Klá­ves­ni­ca je vý­bor­ná po­môc­ka, kto­rú oce­ní­te, ak chce­te na te­le­ví­zo­re pre­hlia­dať inter­net, prí­pad­ne čas­tej­šie vy­uží­vať ap­li­ká­cie.

tablet.jpg

Tab­le­ty a in­te­li­gen­tné te­le­fó­ny sa stá­va­jú sú­čas­ťou te­le­ví­zo­ra

Ok­rem di­aľ­ko­vé­ho ov­lá­da­ča mô­že­te na ov­lá­da­nie vy­užiť aj tab­let ale­bo in­te­li­gent­ný te­le­fón. Phi­lips svo­ju ap­li­ká­ciu My­Re­mo­te pred­sta­vil už na vý­sta­ve IFA a v prí­pa­de no­vých mo­de­lov pri­dá­va ďal­šie fun­kcie. Ok­rem po­hodl­né­ho ov­lá­da­nia na di­aľ­ku tak mô­že­te zdie­ľať a preh­rá­vať mul­ti­me­diál­ny ob­sah po­mo­cou služ­by Sim­plyS­ha­re a vďa­ka fun­kcii Wi-Fi Smart Screen mô­že­te sle­do­vať di­gi­tál­ne te­le­víz­ne vy­sie­la­nie aj na tab­le­te, resp. te­le­fó­ne, ale iba v rám­ci lo­kál­nej sie­te Wi-Fi. Wi-Fi Smart Screen je vo všeo­bec­nos­ti veľ­mi za­ují­ma­vá fun­kcia, kto­rá má po­ten­ciál aj do bu­dúc­nos­ti. Phi­lips chce v prie­be­hu bu­dú­ce­ho ro­ka umož­niť napr. sle­do­va­nie jed­nej TV sta­ni­ce na tab­le­te a dru­hej na te­le­víz­nej ob­ra­zov­ke. Mo­men­tál­ne mož­no sle­do­vať na tab­le­te iba vy­sie­la­nie, kto­ré prá­ve beží na te­le­ví­zo­re. Cez Smart Screen si pou­ží­va­te­lia bu­dú môcť nas­ta­viť nah­rá­va­nie aj napr. po­čas ces­ty do­mov, čo je prak­tic­ká fun­kcia.

V sú­vis­los­ti s pre­po­je­ním tab­le­tu s te­le­ví­zo­rom tre­ba spo­me­núť aj pod­po­ru štan­dar­du Mi­ra­cast. Ide o no­vý štan­dard, kto­rý pod­po­ru­jú za­ria­de­nia s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid 4.2 a vy­šším a vy­bra­né mo­de­ly te­le­ví­zo­rov. No­vé te­le­ví­zo­ry Phi­lips sa pod­po­rou tej­to tech­no­ló­gie mô­žu poch­vá­liť. Vďa­ka Mi­ra­cas­tu si mô­že­te z an­droi­do­vé­ho te­le­fó­nu ale­bo tab­le­tu strea­mo­vať mul­ti­me­diál­ny ob­sah do te­le­ví­zo­ra - v tom­to prí­pa­de sú však za­ria­de­nia pre­po­je­né pria­mo, nie cez lo­kál­nu sieť.

Je­di­neč­ný Am­bi­light a De­sig­nLi­ne

Čím sa te­le­ví­zo­ry Phi­lips lí­šia od kon­ku­ren­cie (a pla­tí to aj pre no­vé mo­de­ly), je fun­kcia Am­bi­light. Ide o špe­ciál­ne za­dné pod­svie­te­nie, kto­ré dot­vá­ra at­mos­fé­ru pri sle­do­va­ní fil­mu. Am­bi­light zá­ro­veň mô­že­te vy­užiť aj ako at­mos­fé­ric­ké svet­lo - pod­svie­te­nie je ak­tív­ne aj pri vy­pnu­tom te­le­ví­zo­re. V prí­pa­de no­vých mo­de­lov sa Am­bi­light pr­výk­rát ob­ja­vu­je aj v ra­de 5000. Spo­loč­ne s ra­dom 6000 po­nú­ka dvojstran­ný Am­bi­light. Ra­dy 7000 a 8000 dis­po­nu­jú pod­svie­te­ním do troch strán. Pre ná­roč­ných di­vá­kov prip­ra­vil Phi­lips no­vý mo­del ra­du K tom­to člán­ku sme zho­to­vi­li aj vi­deo z pre­zen­tá­cie.

ambilight.jpg

Ta­ké­to pod­svie­te­nie po­nú­ka­jú iba te­le­ví­zo­ry Phi­lips

qr_philips.png

Zdroj: PCR 5/2013


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­kom a no­te­boo­kom
Ultrabooky predstavujú zaujímavý segment prenosných počítačov. Disponujú ultratenkým telom, sú ľahké, a teda ide o vhodného spoločníka na cesty. čítať »
 
Mi­ni PC s An­droi­dom
Android sa majoritne udomácnil v smartfónoch a tabletoch, má však aj ďalšie využitie. Objavil sa napr. v minipočítačoch určených do funkcie multimediálneho centra. čítať »
 
Autor PMD-85: Vy­me­nil som pieš­ťan­skú ga­ráž za Si­li­con Valley
Viete o tom, že tento rok to je už viac ako 30 rokov, čo svetlo svetla uzreli počítače PMD-85? Starší členovia našej redakcie na nich vyrastali a dali im solídny hardvérový i softvérový základ. čítať »
 
Aty­pic­ký po­rov­ná­vač cien
Vo februárovom vydaní PC REVUE sme vám predstavili, ako fungujú porovnávače cien. Pricemania alebo Heureka sú obľúbené zdroje informácii, pokiaľ chcete niečo kúpiť. čítať »
 
Všet­ko v jed­nom
So seriálom Banka v mobile sme už navštívili niekoľko virtuálnych pobočiek našich bánk. Začali sme Tatra bankou, pokračovali sme Slovenskou sporiteľňou a v tejto časti sa z klasických značiek kamenných bánk presunieme do inovatívnej direct banky. čítať »
 
Naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid i Win­dows
Po pokojnejšom minulom mesiaci sa nám na testovacom stole objavilo opäť väčšie množstvo tabletov. Testované kúsky potešili rôznorodosťou a niektorými zaujímavými funkciami, pričom medzi recenzovanými zariadeniami nechýbali ani horúce novinky, ako je Samsung Galaxy Note 8.0 alebo ASUS Fonepad.  čítať »
 
Vie­te, ako spoz­ná­te bez­peč­ný web? Ze­le­ná sa...
Bežné certifikáty SSL sú drahé a môžu si ich dovoliť iba veľké firmy. A pritom je zabezpečenie dát a dôveryhodnosť prevádzkovateľa dnes na internete prioritou, ktorej sa dostáva čoraz viac pozornosti. čítať »
 
Goog­le: Vy­skú­šaj­te na­vi­gá­ciu za­dar­mo
Spoločnosť Google predstavila konečne aj na slovenskom trhu navigáciu určenú pre zariadenia s operačným systémom Google Android (2.2+) a Apple iOS (5.1+). Dá sa tak použiť na väčšine tabletov a smartfónov, a to zadarmo, pokiaľ neberieme do úvahy poplatky za internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter