Za oponou

Ako je to naozaj s IT produkciou

Strana 3/3

Čo na to vý­rob­co­via sof­tvé­ru?

Za­ují­ma­vá si­tuácia je v prí­pa­de vý­rob­cov sof­tvé­ru, ako je napr. Mic­ro­soft, ale hlav­ne Goog­le. Tie­to fir­my sa čo­raz čas­tej­šie púš­ťa­jú do har­dvé­ro­vých pro­duk­tov pod vlas­tnou znač­kou. Mic­ro­soft dosť dáv­no uvie­dol spo­lu s ba­lí­kom Mic­ro­soft Of­fi­ce špe­ciál­nu myš, ďa­lej to bo­li klá­ves­ni­ce, čí­tač­ky od­tlač­kov pr­stov. Za ozajst­ný prie­nik do ob­las­ti har­dvé­ru mož­no po­va­žo­vať Mic­ro­soft Xbox a hlav­ne po­čí­tač Sur­fa­ce/Sur­fa­ce Pro, ur­či­te prí­de aj smar­tfón. Ide však skôr o re­fe­ren­čné mo­de­ly, napr. na Slo­ven­sku sa Sur­fa­ce vlas­tne ne­dá ofi­ciál­ne za­kú­piť. Vý­ro­bu tých­to pro­duk­tov si Mic­ro­soft ob­jed­ná­va pria­mo u ODM vý­rob­cov (Sur­fa­ce vy­rá­ba Pe­gat­ron) a po­tom ich pre­dá­va svo­ji­mi dis­tri­buč­ný­mi ka­nál­mi.

Goog­le pos­tu­pu­je úpl­ne inak. Spo­jí sa s niek­to­rým zo za­beh­nu­tých vý­rob­cov (ASUS, LG, Sam­sung) a ob­jed­ná si uň­ho smar­tfón ale­bo tab­let. Pri­tom len sta­no­ví tech­nic­ké pa­ra­met­re a di­zajn, do­dá naj­čer­stvej­ší ope­rač­ný sys­tém An­droid a všet­ko os­tat­né pre­ne­chá na iných. Vznik­nu­tý pro­dukt ne­sie v náz­ve slo­vo NEXUS a pre­dá­va sa jed­nak dis­tri­bú­ciou Goog­lu, ale aj bež­ný­mi dis­tri­buč­ný­mi ces­ta­mi za­beh­nu­té­ho har­dvé­ro­vé­ho do­dá­va­te­ľa. A je tu eš­te App­le, kto­rý svoj ope­rač­ný sys­tém pou­ží­va len pre po­čí­ta­če, tab­le­ty a smar­tfó­ny s lo­gom App­le. Pre­dá­va ich cez inter­net, vo svo­jich pre­daj­niach ale­bo v ob­chod­ných cen­trách či ne­zá­vis­lých pre­daj­niach, ale s pria­mo pred­pí­sa­nou špe­ciál­nou úp­ra­vou. Tie­to pra­vid­lá sú veľ­mi prís­ne kon­tro­lo­va­né uta­je­ný­mi kon­tro­la­mi a ne­dodr­ža­nie zna­me­ná zní­že­nie kre­di­tu pre­daj­cu.

Hlav­ne k no­te­boo­kom s Mic­ro­soft Win­dows sa pri­dá­va aj ďal­šia sof­tvé­ro­vá vý­ba­va. Za jej umies­tne­nie do zá­klad­nej vý­ba­vy sof­tvé­ro­ví vý­rob­co­via čas­to aj sa­mi pla­tia. Je to to­tiž ces­ta k to­mu, aby sa pou­ží­va­teľ nes­kôr roz­ho­dol pre ich úpl­nú, te­da pla­te­nú ver­ziu. Pri smar­tfó­noch a tab­le­toch ak­tuál­ne nas­tal veľ­ký vý­voj hlav­ne v sof­tvé­ro­vej vý­ba­ve za­me­ra­nej na fo­toa­pa­rát a spra­co­va­nie mul­ti­mé­dií. Oby­čaj­ne sa ta­ké­to ap­li­ká­cie da­jú in­šta­lo­vať aj do iných za­ria­de­ní, bež­ní ľu­dia však vplyv ap­li­ká­cií napr. v smar­tfó­ne eš­te úpl­ne ne­po­cho­pi­li.

Vy­hod­no­te­nie

Ako sme zis­ti­li, úlo­ha vý­rob­cov uve­de­ných na oba­le pro­duk­tu je dnes úpl­ne iná ako v mi­nu­los­ti. Mu­sia hlav­ne vy­my­slieť pro­dukt, kto­rý má šan­cu up­lat­niť sa na tr­hu. Nás­led­ne si vy­be­rú vý­rob­cu a ob­jed­na­jú uň­ho ten správ­ny ob­jem vý­ro­by v da­nom ča­se. Ďalej sa pos­ta­ra­jú o pro­pa­gá­ciu a pod­po­ru pro­duk­tu, vy­uži­jú svo­je dis­tri­buč­né ces­ty. Tak­mer ce­lá IT vý­ro­ba sa pre­su­nu­la do vý­chod­nej Ázie, to je však zá­ro­veň aj re­gión, kto­rý v spot­re­be IT naj­viac ras­tie. Euró­pa i USA sa vlas­tne to­mu­to tren­du len pri­ze­ra­jú, IT prie­my­sel už kon­tro­lu­je niek­to iný. Ta­ká je do­ba.

Zdroj: PCR 5/2013


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­kom a no­te­boo­kom
Ultrabooky predstavujú zaujímavý segment prenosných počítačov. Disponujú ultratenkým telom, sú ľahké, a teda ide o vhodného spoločníka na cesty. čítať »
 
Mi­ni PC s An­droi­dom
Android sa majoritne udomácnil v smartfónoch a tabletoch, má však aj ďalšie využitie. Objavil sa napr. v minipočítačoch určených do funkcie multimediálneho centra. čítať »
 
Autor PMD-85: Vy­me­nil som pieš­ťan­skú ga­ráž za Si­li­con Valley
Viete o tom, že tento rok to je už viac ako 30 rokov, čo svetlo svetla uzreli počítače PMD-85? Starší členovia našej redakcie na nich vyrastali a dali im solídny hardvérový i softvérový základ. čítať »
 
Aty­pic­ký po­rov­ná­vač cien
Vo februárovom vydaní PC REVUE sme vám predstavili, ako fungujú porovnávače cien. Pricemania alebo Heureka sú obľúbené zdroje informácii, pokiaľ chcete niečo kúpiť. čítať »
 
Všet­ko v jed­nom
So seriálom Banka v mobile sme už navštívili niekoľko virtuálnych pobočiek našich bánk. Začali sme Tatra bankou, pokračovali sme Slovenskou sporiteľňou a v tejto časti sa z klasických značiek kamenných bánk presunieme do inovatívnej direct banky. čítať »
 
Naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid i Win­dows
Po pokojnejšom minulom mesiaci sa nám na testovacom stole objavilo opäť väčšie množstvo tabletov. Testované kúsky potešili rôznorodosťou a niektorými zaujímavými funkciami, pričom medzi recenzovanými zariadeniami nechýbali ani horúce novinky, ako je Samsung Galaxy Note 8.0 alebo ASUS Fonepad.  čítať »
 
Vie­te, ako spoz­ná­te bez­peč­ný web? Ze­le­ná sa...
Bežné certifikáty SSL sú drahé a môžu si ich dovoliť iba veľké firmy. A pritom je zabezpečenie dát a dôveryhodnosť prevádzkovateľa dnes na internete prioritou, ktorej sa dostáva čoraz viac pozornosti. čítať »
 
Goog­le: Vy­skú­šaj­te na­vi­gá­ciu za­dar­mo
Spoločnosť Google predstavila konečne aj na slovenskom trhu navigáciu určenú pre zariadenia s operačným systémom Google Android (2.2+) a Apple iOS (5.1+). Dá sa tak použiť na väčšine tabletov a smartfónov, a to zadarmo, pokiaľ neberieme do úvahy poplatky za internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter