Za oponou

Ako je to naozaj s IT produkciou

Strana 1/3

Náš člá­nok o tom, kto nao­zaj vy­rá­ba no­te­boo­ky, zve­rej­ne­ný v PC RE­VUE č. 2/2013, pri­tia­hol va­šu po­zor­nosť. V tej­to té­me pre­to pok­ra­ču­je­me a pri­ná­ša­me vám hl­bší poh­ľad na to, ako to v bran­ži IT vlas­tne cho­dí. Mys­lí­te si, že dra­hý no­te­book či tab­let ob­sa­hu­je úpl­ne iné vnú­tor­nos­ti ako ten naj­lac­nej­ší?

Vy­ve­die­me vás z omy­lu. Ako je to s vý­ro­bou dis­ple­jov a čo to vlas­tne zna­me­ná, že smar­tfón, tab­let ale­bo no­te­book má na se­be lo­go kon­krét­ne­ho vý­rob­cu? Čí­taj­te ďa­lej a doz­vie­te sa všet­ko o tej­to té­me.

App­le to roz­ho­dol

Ce­lý pro­ces naj­lep­šie uká­že­me na fir­me App­le, kto­rá je stá­le naj­hod­not­nej­šou znač­kou me­dzi IT pro­duk­tmi. Do za­čiat­ku ro­ka 2000 vy­rá­bal App­le svo­je po­čí­ta­če v ka­li­for­nskom mes­te Elk Gro­ve a vý­raz­ne dbal na to, že je­ho po­čí­ta­če nies­li na se­be znač­ku Ma­de in USA. Ča­som však viac ako to­to ozna­če­nie u pou­ží­va­te­ľov za­vá­ži­la pre­daj­ná ce­na za­ria­de­nia. A to roz­hod­lo - App­le, ako hr­dá ame­ric­ká znač­ka, pre­mies­tnil svo­ju vý­ro­bu k tzv. ODM vý­rob­com (Ori­gi­nal De­sign Ma­nu­fac­tu­rer).

Tí­to vý­rob­co­via ma­jú čas­to ve­de­nie na Taiwane, ale sku­toč­né vý­rob­né zá­vo­dy sú v Čí­ne. Dnes až 40 % všet­ké­ho IT to­va­ru vy­rá­ba ma­mu­tia spo­loč­nosť Foxconn (pres­nej­šie Hon Hai Pre­ci­sion In­dus­try). ODM vý­rob­co­via sú veľ­mi flexibil­ní, pruž­ní pri zme­ne vý­rob­ných mo­de­lov a hlav­ne lac­ní. Naj­čas­tej­šie sa na­chá­dza­jú vo vý­chod­nej Ázii. Ale nap­rík­lad Foxconn má vý­rob­ný zá­vod aj pri Nit­re. Slo­ven­ská fab­ri­ka sa špe­cia­li­zu­je na vý­ro­bu LCD te­le­ví­zo­rov znač­ky So­ny pre európ­sky re­gión. Ob­rov­ský zá­vod Foxcon­nu je v če­ských Par­du­bi­ciach. Ten­to vý­rob­ca vy­rá­ba napr. App­le iP­ho­ne, Mic­ro­soft Xbox, Ama­zon Kind­le ale­bo zá­klad­né dos­ky pre In­tel, ak­tuál­ne aj smar­tfó­ny No­kia.

Naj­väč­ší zá­vod Foxcon­nu v čín­skom mes­te Lon­ghua v ob­las­ti Šen-čen za­mes­tná­va v špič­ke viac ako 400 000 ľu­dí. Údaj­ne sú pod­mien­ky pre za­mes­tnan­cov veľ­mi ná­roč­né, pod­ľa ne­potvr­de­ných správ za­mes­tnan­ci vraj mu­sia pod­pí­sať do­ho­du o tom, že oni ani ich po­tom­ko­via ne­bu­dú ža­lo­vať Foxconn v prí­pa­de ne­ča­ka­né­ho úmr­tia či sa­mov­raž­dy. Me­ga­fab­ri­ky na no­te­boo­ky vlas­tní fir­ma Quna­ta Com­pu­ters a Com­pal.

Foxconn_Pardubice.jpg

V ČR je veľ­kým expor­té­rom spo­loč­nosť Foxconn - v tej­to fab­ri­ke za­mes­tná­va do­má­cich, ale aj ľu­dí z Ďale­ké­ho vý­cho­du, kto­rí vy­rá­ba­jú aj pre spo­loč­nosť HP

FoxconnNitra.jpg

Fab­ri­ka ne­ďa­le­ko Nit­ry za­se vy­rá­ba pro­duk­ty pre So­ny

Z pô­vod­ných mon­táž­nych App­le zá­vo­dov v Elk Gro­ve sa dnes sta­lo cen­trum te­le­fo­nic­kej pod­po­ry a ob­rov­ské skla­dy pre ame­ric­ký trh. App­le stá­le vy­ví­ja svo­je pro­duk­ty v Si­li­con Valley, sta­rá sa o ich pro­pa­gá­ciu, mar­ke­ting a dis­tri­bú­ciu. Za­bez­pe­ču­je pod­po­ru a je­ho ľu­dia sta­ros­tli­vo vy­be­ra­jú kon­krét­ne­ho ODM vý­rob­cu pre da­ný pro­dukt. Rov­na­ko ma­jú na sta­ros­ti sta­no­ve­nie a dodr­žia­va­nie sys­té­mu ria­de­nia kva­li­ty pri vý­ro­be, čím sa vlas­tne znač­ko­ví vý­rob­co­via od­li­šu­jú od tých „me­nej znač­ko­vých". Jed­no­du­cho App­le dnes pre­dá­va čis­tú ľud­skú prá­cu, sku­toč­nú vý­ro­bu si ku­pu­je a je to preň ove­ľa lac­nej­šie, ako ke­by mal pro­duk­ty vy­rá­bať sám. Za­mes­tnan­ci sploč­nos­ti sa sta­ra­jú aj o exklu­zív­ne do­ho­dy napr. s vý­rob­ca­mi dis­ple­jov, či­pov, pa­mä­ťo­vých ob­vo­dov a iných roz­ho­du­jú­cich čas­tí. Ta­ké kom­po­nen­ty, ako sú káb­le, skrut­ky, oba­ly a pod., si ODM vý­rob­ca oby­čaj­ne ob­jed­ná­va sám, väč­ši­na naj­väč­ších do­dá­va­te­ľov tých­to kom­po­nen­tov je opäť v Čí­ne, a pre­to sa v mon­táž­nom zá­vo­de ob­ja­via na dru­hý deň po ob­jed­na­ní.

Ako pos­tu­pu­jú iní?

Veľ­mi po­dob­ne, ale eš­te vo väč­šej mie­re - out­sour­cing vy­uží­va asi 95 % os­tat­ných vý­rob­cov IT. Vy­my­slia pro­dukt, pos­ta­ra­jú sa, aby sa pre­dá­val, ob­jed­na­jú si kon­krét­ne množ­stvo u ODM vý­rob­cov, sta­no­via pre­daj­nú ce­nu, do­hod­nú sa s pre­daj­ca­mi sof­tvé­ru, ob­jed­na­jú sta­no­ve­nú úro­veň kon­tro­ly ria­de­nia kva­li­ty - to je zhru­ba všet­ko. ODM vý­rob­co­via sú pri­tom dnes prip­ra­ve­ní na všet­ko. Do­ká­žu ma­so­vo vy­rá­bať tuc­to­vé pro­duk­ty, ale rov­na­ko aj naj­luxus­nej­ší to­var s prep­ra­co­va­ný­mi de­tail­mi. ODM čas­to vznik­li od­čle­ne­ním od bý­va­lých vý­rob­cov - napr. Wis­ton po­chá­dza z Ace­ru, Pe­gat­ron za­se z Asu­su. Oby­čaj­ne mon­tu­jú zá­klad­né dos­ky, tie osa­dzu­jú do za­ria­de­ní, ale ani oni ne­vy­rá­ba­jú jed­not­li­vé kom­po­nen­ty. Rov­na­ko si ich ob­jed­ná­va­jú, pri­čom všet­ky di­ely ne­mu­sia byť od rov­na­ké­ho vý­rob­cu. Po­koj­ne sa vám mô­že stať, že v tom is­tom mo­de­li no­te­boo­ku má­te raz pev­ný disk od Wes­tern Di­gi­tal a ino­ke­dy od Sea­ga­te, čas­to sa me­nia aj pa­mä­ťo­vé mo­du­ly. Ob­jed­ná­va sa to, čo je ak­tuál­ne vý­hod­nej­šie a pri­tom spĺňa tech­nic­ké pa­ra­met­re, zá­ro­veň je nao­zaj dos­tup­né na okam­ži­tú do­dáv­ku. Pod­stat­né zo stra­ny ob­jed­ná­va­te­ľa (te­da to­ho, ko­ho lo­go je na vý­sled­nom pro­duk­te) sú prá­ve tech­nic­ké pa­ra­met­re.

Foxconn.jpg

Tak­to vy­ze­ra­jú me­ga­fab­ri­ky vo vý­chod­nej Čí­ne


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­kom a no­te­boo­kom
Ultrabooky predstavujú zaujímavý segment prenosných počítačov. Disponujú ultratenkým telom, sú ľahké, a teda ide o vhodného spoločníka na cesty. čítať »
 
Mi­ni PC s An­droi­dom
Android sa majoritne udomácnil v smartfónoch a tabletoch, má však aj ďalšie využitie. Objavil sa napr. v minipočítačoch určených do funkcie multimediálneho centra. čítať »
 
Autor PMD-85: Vy­me­nil som pieš­ťan­skú ga­ráž za Si­li­con Valley
Viete o tom, že tento rok to je už viac ako 30 rokov, čo svetlo svetla uzreli počítače PMD-85? Starší členovia našej redakcie na nich vyrastali a dali im solídny hardvérový i softvérový základ. čítať »
 
Aty­pic­ký po­rov­ná­vač cien
Vo februárovom vydaní PC REVUE sme vám predstavili, ako fungujú porovnávače cien. Pricemania alebo Heureka sú obľúbené zdroje informácii, pokiaľ chcete niečo kúpiť. čítať »
 
Všet­ko v jed­nom
So seriálom Banka v mobile sme už navštívili niekoľko virtuálnych pobočiek našich bánk. Začali sme Tatra bankou, pokračovali sme Slovenskou sporiteľňou a v tejto časti sa z klasických značiek kamenných bánk presunieme do inovatívnej direct banky. čítať »
 
Naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid i Win­dows
Po pokojnejšom minulom mesiaci sa nám na testovacom stole objavilo opäť väčšie množstvo tabletov. Testované kúsky potešili rôznorodosťou a niektorými zaujímavými funkciami, pričom medzi recenzovanými zariadeniami nechýbali ani horúce novinky, ako je Samsung Galaxy Note 8.0 alebo ASUS Fonepad.  čítať »
 
Vie­te, ako spoz­ná­te bez­peč­ný web? Ze­le­ná sa...
Bežné certifikáty SSL sú drahé a môžu si ich dovoliť iba veľké firmy. A pritom je zabezpečenie dát a dôveryhodnosť prevádzkovateľa dnes na internete prioritou, ktorej sa dostáva čoraz viac pozornosti. čítať »
 
Goog­le: Vy­skú­šaj­te na­vi­gá­ciu za­dar­mo
Spoločnosť Google predstavila konečne aj na slovenskom trhu navigáciu určenú pre zariadenia s operačným systémom Google Android (2.2+) a Apple iOS (5.1+). Dá sa tak použiť na väčšine tabletov a smartfónov, a to zadarmo, pokiaľ neberieme do úvahy poplatky za internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter