Testovali sme

Slúchadlá pre DJ-ov a hráčov

Strana 2/2

Me­ni­če prek­res­ľu­jú vý­šky a stre­dy s veľ­kým dô­ra­zom, na čo však mier­ne dop­lá­ca­jú ba­sy. Pri vy­ššej in­ten­zi­te sa ich pre­jav po­hy­bu­je na hra­ni­ci ro­zum­né­ho po­čú­va­nia a za­čí­na­jú byť tro­chu tvr­dé. Pri nev­hod­nom nas­ta­ve­ní bu­dú chr­čať a za­stie­rať rep­ro­duk­ciu v os­tat­ných pás­mach. No ak si zvuk vy­la­dí­te a nep­re­že­nie­te to s pries­to­ro­vým efek­tom ani ek­va­li­zé­rom, dos­ta­ne­te prí­jem­ný zvu­ko­vý pre­jav, vhod­ný nie­len na hra­nie hier, ale aj na po­čú­va­nie ná­roč­nej­šej hud­by a po­ze­ra­nie fil­mov. Efek­tné je aj čer­ve­né pod­svie­te­nie muš­lí z von­kaj­šej stra­ny.

popis1.png

Fan­te­cOv­la­da­nie: 1 - Vy­pnu­tie mik­ro­fó­nu - po­lo­vi­ca mod­ré­ho os­vet­le­nia sa zme­ní na čer­ve­né, 2 a 3 - Ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti - me­ní sa hlav­ná sys­té­mo­vá hla­si­tosť, 4 - Pos­tup­né stí­še­nie rep­ro­duk­cie zvu­ku

Hod­no­te­nie:

Pries­to­ro­vý zvuk 7.1, špe­ciál­ne efek­ty, stí­še­nie hla­si­tos­ti, po­hodl­né na dlh­šie no­se­nie
De­for­mu­jú­ce sa ba­sy pri vy­ššom za­ťa­že­ní


Ce­na:
60,59 EUR
Za­po­ži­čal: AGEM Com­pu­ters

JBL J88i

Špe­ciál­na konštruk­cia toh­to mo­de­lu ho pre­dur­ču­je na pou­ží­va­nie naj­mä pre DJ-ov. Muš­le ma­jú 50 mm me­ni­če a obop­nú ce­lé ucho. Extra vlas­tnosť je po­hyb­li­vý kĺb, kto­rý umož­ňu­je sklo­piť muš­ľu mi­mo ucha. Mô­že­te tak po­čú­vať hud­bu zo slú­chad­la a jed­no ucho bu­de voľ­né na po­čú­va­nie zvu­ku z oko­lia. Pri sklo­pe­ní oboch muš­lí sa lep­šie pre­ná­ša­jú. Ho­ci ide o roz­mer­nej­ší mo­del, po na­sa­de­ní na uši má­te po­cit, že sú slú­chad­lá pá­pe­ro­vé. Vô­bec net­la­čia a plas­to­vú konštruk­ciu zo­sil­ňu­je nehr­dza­ve­jú­ca oceľ v spo­jo­va­com mos­te.

JBL_J88i.jpeg

Na po­hod­lí pri pou­ží­va­ní sa po­die­ľa aj jem­né pol­ste­ro­va­nie na ob­lú­ku a šted­ré vy­stla­nie náuš­ní­kov. Vý­rob­ca si dal zá­le­žať aj na káb­li, kto­rý aj v tom­to prí­pa­de za­hŕňa súp­ra­vu hands-free s kom­plet­ným ov­lá­da­ním. Je plo­chý a vďa­ka elas­to­mé­ru sa vô­bec ne­za­mo­tá­va. Na­vy­še je dosť pruž­ný na to, aby sa zby­toč­ne nez­ví­jal a ne­ťa­hal, prí­pad­ne nep­re­ká­žal, ak po­čú­va­te hud­bu pri po­čí­ta­či. Ká­bel si v prí­pa­de pot­re­by mô­že­te aj prip­núť na ob­le­če­nie. Je na ňom ma­lý šti­pec, kto­rý sa dá sňať, ak ho ne­pot­re­bu­je­te.

Rep­ro­duk­cia s dô­ra­zom na ab­so­lút­ne de­tai­ly je vy­ni­ka­jú­ca. Pre­to tre­ba aj rep­ro­duk­ciu hud­by na vý­stu­pe up­ra­viť. Mô­že­te vy­tvo­riť nep­ri­ro­dze­né de­for­má­cie zvu­ku cez ek­va­li­zér, ale všet­ko bu­de­te po­čuť. Od­po­rú­ča­me te­da stried­mosť, a to aj pri zo­sil­ňo­va­ní ba­sov. Nie­že­by ich nez­vlád­li, ale dy­na­mi­ka je ta­ká sil­ná, že nad­mer­né „bú­chanie" do uší asi má­lo­ko­ho po­te­ší. Vcel­ku je vý­kon slú­chadiel di­men­zo­va­ný skôr do Hi-Fi súp­rav, mixáž­nych pul­tov ako na po­čú­va­nie hud­by z net­boo­ku ale­bo po­čí­ta­ča so zá­klad­nou zvu­ko­vou kar­tou. Ak má­te pro­fe­sio­nál­nu kar­tu, zo slú­chadiel vy­ťa­ží­te viac, prí­pad­ne pos­ta­čí aj pod­po­ra tech­no­ló­gie Dol­by. Ho­dí sa aj pries­to­ro­vý efekt, kto­rý 50 mm me­ni­če zvlád­nu rep­ro­du­ko­vať. Ide o vý­bor­ný mo­del s dô­ra­zom na kva­li­tu zvu­ku, od­po­rú­ča­me ho však ná­roč­ným a pra­vi­del­ným, nie príl­eži­tos­tným pos­lu­chá­čom.

Hod­no­te­nie:

Špe­ciál­ne uchy­te­nie muš­lí pre DJ, po­da­nie vý­šok a dy­na­mi­ka ba­sov, vhod­né aj na pries­to­ro­vé efek­ty, dô­raz na de­tail zvu­ku
Vhod­né pre lep­šie zvu­ko­vé kar­ty ale­bo do­má­ce Hi-Fi súp­ra­vy


Ce­na:
149 EUR
Za­po­ži­čal: DSI SLO­VA­KIA

Shar­koon X-Ta­tic AIR

Ko­mu pre­ká­ža­jú káb­le, oce­ní bez­drô­to­vý mo­del Shar­koon. Ten­to vý­rob­ca sa za­me­ria­va na prís­lu­šen­stvo pre po­čí­ta­če, a tak sme bo­li zve­da­ví, ako sa mu vy­da­ri­li tie­to slú­chad­lá. Už na pr­vý poh­ľad je jas­né, že cie­ľo­vá sku­pi­na sú hrá­či, kto­rých tre­ba za­ujať di­zaj­nom. Roz­mer­ný spo­jo­va­cí most má bo­ha­tú mo­li­ta­no­vú vý­plň v krik­ľa­vej ze­le­nej far­be a na 40 mm me­ni­če aj po­riad­ne muš­le. Slú­chad­lá kom­plet­ne obop­nú uši a pri no­se­ní vô­bec nie sú ťaž­ké, ak zo­be­rie­me do úva­hy, že v pra­vej muš­li sú dve AAA ba­té­rie.

big_X-Tatic_AIR_2.jpg

Slú­chad­lá sú špe­ciál­ne prip­ra­ve­né na pou­ži­tie s her­ný­mi kon­zo­la­mi, TV pri­jí­ma­čom a k po­čí­ta­ču sa pri­pá­ja­jú cez roz­hra­nie USB. Slú­žia aj na ko­mu­ni­ká­ciu me­dzi hráč­mi, mik­ro­fón je od­ní­ma­teľ­ný. V ba­le­ní náj­de­te aj dva pá­ry AAA a AA aku­mu­lá­to­rov. Sta­ni­ca na bez­drô­to­vé pá­ro­va­nie pra­cu­je v ot­vo­re­nom frek­ven­čnom pás­me 2,403 ÷ 2,477 GHz a zá­ro­veň na­bí­ja pár oboch ty­pov aku­mu­lá­to­rov. Pri prak­tic­kých tes­toch sme ma­li mier­ne ru­še­nie náš­ho pri­po­je­nia Wi-Fi, na tre­tí po­kus sa však spo­je­nie sie­te Wi-Fi udr­ža­lo po auto­ma­tic­kom prep­nu­tí vy­sie­la­cie­ho ka­ná­la na na­šom sme­ro­va­či.

Na mu­šliach je ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti a eš­te tu mož­no aj me­niť me­dzi tro­mi nas­ta­ve­nia­mi ek­va­li­zé­ra. Nám naj­viac vy­ho­vo­va­lo nas­ta­ve­nie so zo­sil­ne­ný­mi bas­mi, os­tat­né sa nám zda­li príl­iš uk­ri­ča­né. Slú­chad­lá s viac mo­di­fi­ko­va­ný­mi frek­ven­cia­mi príl­iš nez­vlá­da­jú vy­ššie hla­si­tos­ti. Na ušiach sa no­sia po­hodl­ne vďa­ka mäk­ké­mu pol­ste­ro­va­niu. Pri stred­nom za­ťa­že­ní ne­ma­jú slú­chad­lá prob­lém s rep­ro­duk­ciou hud­by, ťaž­kos­ti mô­žu spô­so­bo­vať vy­ššie hla­si­tos­ti pri pre­di­men­zo­va­nom nas­ta­ve­ní ek­va­li­zé­ra. Zní­že­ný frek­venč­ný roz­sah v ob­las­ti níz­kych tó­nov sme až tak ne­po­ci­ťo­va­li a slú­chad­lá ma­jú vďa­ka veľ­kým me­ni­čom dos­ta­toč­nú dy­na­mi­ku. Vy­skú­ša­li sme ich pria­mo pri hrách, kde sme si poch­va­ľo­va­li od­hluč­ne­nie oko­li­tých zvu­kov a cel­ko­vé vní­ma­nie hu­dob­né­ho pod­tó­nu.

big_X-Tatic_AIR_3 – CislovanePopisy.png

1 - Voľ­ba zdro­ja, na­raz mô­že­te pri­po­jiť až k dvom audio­výs­tu­pom plus USB k po­čí­ta­ču, 2 - Na­bí­ja­cí port USB pre ga­me­pa­dy, 3 - LED in­di­ká­to­ry na­bí­ja­nia aku­mu­lá­to­rov a ak­ti­vi­ty ús­peš­né­ho spá­ro­va­nia so slú­chad­la­mi, 4 - Vy­pnu­tie bez­drô­to­vej sta­ni­ce, 5 - Pod kry­tom je pries­tor na na­bí­ja­nie aku­mu­lá­to­rov - oba ty­py ma­jú ka­pa­ci­tu 700 mAh (NiMH)

Hod­no­te­nie:

Bez­drô­to­vé vy­sie­la­nie, pre­po­je­nie na PlayS­ta­tion a Xbox 360, na­bí­ja­nie aku­mu­lá­to­rov, po­hodl­né no­se­nie, zvu­ko­vo ideál­ne pre hrá­čov
Men­šia vý­ko­no­vá re­zer­va v ob­las­ti níz­kych tó­nov


Ce­na:
108,11 EUR
Za­po­ži­čal: AGEM Com­pu­ters

Ver­dikt PC RE­VUE

Mo­de­ly AKG K619 a JBL J88i sú slú­chad­lá pre ná­roč­nej­ších pos­lu­chá­čov. Viac sa prik­lá­ňa­me za pr­vý tes­to­va­ný mo­del. Je kom­pak­tnej­ší, má vy­ni­ka­jú­cu rep­ro­duk­ciu zvu­ku a po­hodl­ne sa no­sí. Mo­del od vý­rob­cu JBL má väč­šie me­ni­če, čo poz­nať na de­tai­loch stred­ných a vy­so­kých tó­nov. Slú­chad­lá Fan­tec GHS-U71 sa ho­dia pre hrá­čov, kto­rí chcú pries­to­ro­vý zvuk a kom­pakt­ný di­zajn. Shar­koon X-Ta­tic AIR je mo­del vhod­ný do obý­vač­ky k her­nej kon­zo­le. Viac ako na hud­bu sa nám slú­chad­lá ho­di­li na hra­nie hier. Ich do­sah je zhru­ba 10 met­rov a aj na­priek väč­ším roz­me­rom ne­bu­dú pre­ká­žať pri dl­hšom no­se­ní.

Zdroj: PCR 5/2013


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­kom a no­te­boo­kom
Ultrabooky predstavujú zaujímavý segment prenosných počítačov. Disponujú ultratenkým telom, sú ľahké, a teda ide o vhodného spoločníka na cesty. čítať »
 
Mi­ni PC s An­droi­dom
Android sa majoritne udomácnil v smartfónoch a tabletoch, má však aj ďalšie využitie. Objavil sa napr. v minipočítačoch určených do funkcie multimediálneho centra. čítať »
 
Autor PMD-85: Vy­me­nil som pieš­ťan­skú ga­ráž za Si­li­con Valley
Viete o tom, že tento rok to je už viac ako 30 rokov, čo svetlo svetla uzreli počítače PMD-85? Starší členovia našej redakcie na nich vyrastali a dali im solídny hardvérový i softvérový základ. čítať »
 
Aty­pic­ký po­rov­ná­vač cien
Vo februárovom vydaní PC REVUE sme vám predstavili, ako fungujú porovnávače cien. Pricemania alebo Heureka sú obľúbené zdroje informácii, pokiaľ chcete niečo kúpiť. čítať »
 
Všet­ko v jed­nom
So seriálom Banka v mobile sme už navštívili niekoľko virtuálnych pobočiek našich bánk. Začali sme Tatra bankou, pokračovali sme Slovenskou sporiteľňou a v tejto časti sa z klasických značiek kamenných bánk presunieme do inovatívnej direct banky. čítať »
 
Naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid i Win­dows
Po pokojnejšom minulom mesiaci sa nám na testovacom stole objavilo opäť väčšie množstvo tabletov. Testované kúsky potešili rôznorodosťou a niektorými zaujímavými funkciami, pričom medzi recenzovanými zariadeniami nechýbali ani horúce novinky, ako je Samsung Galaxy Note 8.0 alebo ASUS Fonepad.  čítať »
 
Vie­te, ako spoz­ná­te bez­peč­ný web? Ze­le­ná sa...
Bežné certifikáty SSL sú drahé a môžu si ich dovoliť iba veľké firmy. A pritom je zabezpečenie dát a dôveryhodnosť prevádzkovateľa dnes na internete prioritou, ktorej sa dostáva čoraz viac pozornosti. čítať »
 
Goog­le: Vy­skú­šaj­te na­vi­gá­ciu za­dar­mo
Spoločnosť Google predstavila konečne aj na slovenskom trhu navigáciu určenú pre zariadenia s operačným systémom Google Android (2.2+) a Apple iOS (5.1+). Dá sa tak použiť na väčšine tabletov a smartfónov, a to zadarmo, pokiaľ neberieme do úvahy poplatky za internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter