Testovali sme

Slúchadlá pre DJ-ov a hráčov

Strana 1/2

Vy­chut­nať si svo­je ob­ľú­be­né sklad­by vy­ža­du­je kva­lit­né slú­chad­lá. Priaz­niv­ci hud­by, kto­rí dá­va­jú pred­nosť slú­chad­lám pred rep­ro­duk­tor­mi, náj­du v tom­to tes­te to pra­vé. Má­me tu mo­de­ly z vy­ššej trie­dy pre DJ-ov, ale aj pre kaž­dé­ho, kto chá­pe, že na de­tail­né prek­res­le­nie tó­nov hud­by tre­ba sku­toč­ný um pri konštruk­cii slú­chadiel.

Vý­rob­co­via ako AKG a JBL o tom ve­dia svo­je a my sme sa roz­hod­li ich slú­chad­lá vy­skú­šať. Na dru­hej stra­ne je nám jas­né, že ďal­šiu sa­mos­tat­nú sku­pi­nu tvo­ria hrá­či. Aj pre nich má­me nie­čo špe­ciál­ne. Vy­skú­ša­li sme mo­del, kto­rý vďa­ka špe­ciál­nym ov­lá­da­čom pus­tí do uší až se­dem­ka­ná­lo­vý zvuk. A ta­kis­to sme vy­skú­ša­li bez­drô­to­vý mo­del vhod­ný do obý­vač­ky k TV ale­bo her­nej kon­zo­le.

Test sluchadiel - nahlad 01.jpg

Pa­ra­met­re tes­to­va­ných slú­chadiel a hod­no­te­nia v jed­not­li­vých tes­to­va­ných ob­las­tiach

AKG K619

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg Slú­chad­lá od ra­kús­ke­ho vý­rob­cu AKG nás jed­noz­nač­ne za­uja­li. Pa­tria do sku­pi­ny mo­de­lov slú­chadiel pre DJ-ov a sú prep­ra­co­va­né do naj­men­šie­ho de­tai­lu. Konštruk­cia vy­uží­va uchy­te­nie muš­lí 3D-Axis, pri­čom muš­le sa da­jú oto­čiť a ich spo­jo­va­cí most zlo­žiť pri pre­ná­ša­ní. Vďa­ka otoč­né­mu me­cha­niz­mu muš­lí v ho­ri­zon­tál­nom aj ver­ti­kál­nom sme­re vý­bor­ne sad­nú na uši a po­čas no­se­nia net­la­čia. Pri mu­šliach ty­pu cir­cum-aural ten­to pa­ra­me­ter nie je až ta­ký vý­raz­ný, no pri tom­to mo­de­li s prít­la­kom na uši (sup­ra-aural) je to roz­hod­ne po­zi­tí­vum. Sú sta­va­né tak, aby sa da­li no­siť aj pri ces­to­va­ní, prít­lak vám ne­bu­de nep­rí­jem­ný, no ani vám slú­chad­lá nes­pad­nú z hla­vy.

AKG_K619.jpeg

Skrát­ka, vý­rob­ca mys­lel na všet­ko. Muš­le ma­jú prie­mer 40 mm a z ľa­vej ve­die ká­bel s in­teg­ro­va­nou HF súp­ra­vou. Náj­de­te na ňom nie­len ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti, ale aj tla­čid­lo na pri­ja­tie a ukon­če­nie ho­vo­ru. V re­ži­me preh­rá­va­ča ním spúš­ťa­te a po­zas­ta­vu­je­te hud­bu. Spo­jo­va­cí most má jem­né pol­ste­ro­va­nie a eš­te jem­nej­šie náj­de­te na mu­šliach. To má hneď dve fun­kcie. Umož­ňu­je to po­hodl­né no­se­nie a pl­ní aj fun­kciu od­hluč­ne­nia. Už po na­sa­de­ní na uši zís­ka­te skve­lé pa­sív­ne od­hluč­ne­nie od oko­lia.

Zvuk je vhod­ný pre ná­roč­ných pos­lu­chá­čov. Vý­bor­ná rep­ro­duk­cia ba­sov a sta­bi­li­ta stre­dov a vý­šok nás jed­no­du­cho pres­ved­či­li. Aj pri níz­kych hla­si­tos­tiach si vy­chut­ná­te rov­no­mer­nú rep­ro­duk­ciu frek­ven­čné­ho spek­tra. Mixuje­te hud­bu ale­bo ra­di po­čú­va­te sklad­by ná­roč­nej­šie na kva­li­tu slú­chadiel? S tým­to mo­de­lom si prí­de­te na svo­je. Inštru­men­tál­ne mixy, šum mo­ra a me­lo­dic­ké pa­sá­že vás sku­toč­ne pohl­tia. Slú­chad­lá sme pre­ve­ri­li vskut­ku dos­ta­toč­ne, a to pri žá­nroch, kde lac­né mo­de­ly vy­dá­va­jú­ce sa za pro­fe­sio­nál­ne slú­chad­lá len sťaž­ka „chr­čia". Po nie­koľ­kých de­siat­kach ho­dín tes­to­va­nia sme sa op­ráv­ne­ne roz­hod­li pre ude­le­nie oce­ne­nia Tip re­dak­cie.

AKG_konektor.jpeg

Ob­ru­ba ko­nek­to­ra ne­má ten­ký pro­fil pri ko­vo­vej čas­ti; pri­po­je­nie k no­te­boo­ku ale­bo te­le­fó­nu (bez oba­lu) bu­de tak prá­ve na do­raz

Hod­no­te­nie:

Dy­na­mic­ké a sil­né ba­sy, pre­ni­ka­vé stre­dy a vý­šky, konštruk­cia prep­ra­co­va­ná do de­tai­lu, vhod­né na dl­ho­do­bé no­se­nie, ce­na
Žiad­ne pod­stat­né

Ce­na: 109 EUR
Za­po­ži­čal: DSI SLO­VA­KIA

Fan­tec GHS-U71

Pre hrá­čov je ur­če­ný ten­to mo­del, kto­rý má vlas­tnú zvu­ko­vú kar­tu a pri­pá­ja sa cez roz­hra­nie USB 2.0 k po­čí­ta­ču. Ká­bel má 2,8 met­ra a je dos­ta­toč­ne dl­hý, tak­že ho vy­uži­je­te aj pri kla­sic­kých sto­lo­vých po­čí­ta­čoch. Slú­chad­lá kom­bi­nu­jú ko­mu­ni­kač­ný head­set. Mik­ro­fón je umies­tne­ný na ra­me­ne vý­klop­nom z ľa­vej muš­le. Keď je za­pnu­tý, svie­ti je­ho ko­niec na­čer­ve­no. Vy­pnúť sa dá na ov­lá­da­com pr­vku, kto­rý je sú­čas­ťou káb­la. Tu sú aj tla­čid­lá na úp­ra­vu hla­si­tos­ti a na úpl­né vy­pnu­tie zvu­ku. Pá­či­lo sa nám, že zvuk sa vy­pí­na pos­tup­ne, nie okam­ži­te. 

FANTEC_GHS-U71_img-01_1080.jpg

Pri vy­šších hla­si­tos­tiach je to ví­ta­ná vlas­tnosť. Dô­le­ži­tá vlas­tnosť slú­chadiel je pod­po­ra zvu­ku 7.1. Sí­ce len vir­tuál­ne, ale s do­dá­va­ný­mi ov­lá­dač­mi si mô­že­te zvuk pris­pô­so­biť, rov­na­ko aj nas­ta­viť špe­ciál­ne hla­so­vé efek­ty pre mik­ro­fón. Konštruk­cia je od­ľah­če­ná a na to, že ide o hráč­skej slú­chad­lá, zda­li sa nám vcel­ku kom­pak­tné. Muš­le nie sú príl­iš hru­bé a ne­ma­jú do­kon­ca ani zvláš­tne me­cha­niz­my na pris­pô­so­be­nie sme­ro­va­nia muš­lí. Sú pri­pev­ne­né na gu­ľo­vi­tom kĺbe, mož­nos­ti ich nas­ta­ve­nia sú však mi­ni­mál­ne. Ale aj tak sa no­sia dob­re a na hla­ve ich tak­mer vô­bec ne­cí­tiť. Na to, aby ste vy­ťa­ži­li zo slú­chadiel kva­lit­ný zvuk, net­re­ba in­šta­lo­vať do­dá­va­né ov­lá­da­če. 


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­kom a no­te­boo­kom
Ultrabooky predstavujú zaujímavý segment prenosných počítačov. Disponujú ultratenkým telom, sú ľahké, a teda ide o vhodného spoločníka na cesty. čítať »
 
Mi­ni PC s An­droi­dom
Android sa majoritne udomácnil v smartfónoch a tabletoch, má však aj ďalšie využitie. Objavil sa napr. v minipočítačoch určených do funkcie multimediálneho centra. čítať »
 
Autor PMD-85: Vy­me­nil som pieš­ťan­skú ga­ráž za Si­li­con Valley
Viete o tom, že tento rok to je už viac ako 30 rokov, čo svetlo svetla uzreli počítače PMD-85? Starší členovia našej redakcie na nich vyrastali a dali im solídny hardvérový i softvérový základ. čítať »
 
Aty­pic­ký po­rov­ná­vač cien
Vo februárovom vydaní PC REVUE sme vám predstavili, ako fungujú porovnávače cien. Pricemania alebo Heureka sú obľúbené zdroje informácii, pokiaľ chcete niečo kúpiť. čítať »
 
Všet­ko v jed­nom
So seriálom Banka v mobile sme už navštívili niekoľko virtuálnych pobočiek našich bánk. Začali sme Tatra bankou, pokračovali sme Slovenskou sporiteľňou a v tejto časti sa z klasických značiek kamenných bánk presunieme do inovatívnej direct banky. čítať »
 
Naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid i Win­dows
Po pokojnejšom minulom mesiaci sa nám na testovacom stole objavilo opäť väčšie množstvo tabletov. Testované kúsky potešili rôznorodosťou a niektorými zaujímavými funkciami, pričom medzi recenzovanými zariadeniami nechýbali ani horúce novinky, ako je Samsung Galaxy Note 8.0 alebo ASUS Fonepad.  čítať »
 
Vie­te, ako spoz­ná­te bez­peč­ný web? Ze­le­ná sa...
Bežné certifikáty SSL sú drahé a môžu si ich dovoliť iba veľké firmy. A pritom je zabezpečenie dát a dôveryhodnosť prevádzkovateľa dnes na internete prioritou, ktorej sa dostáva čoraz viac pozornosti. čítať »
 
Goog­le: Vy­skú­šaj­te na­vi­gá­ciu za­dar­mo
Spoločnosť Google predstavila konečne aj na slovenskom trhu navigáciu určenú pre zariadenia s operačným systémom Google Android (2.2+) a Apple iOS (5.1+). Dá sa tak použiť na väčšine tabletov a smartfónov, a to zadarmo, pokiaľ neberieme do úvahy poplatky za internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter