Testovali sme

Skimming – bankomaty pod paľbou

Strana 2/2

Po zís­ka­ní dát z ka­riet si ne­cha­jú vy­ro­biť buď kó­piu 1:1, ale­bo uni­ver­zál­nu kar­tu. Tá umož­ní pod­ľa PIN kó­du ot­vo­riť prís­tup k pe­nia­zom na úč­te, s kto­rým sa spá­ja. Dô­vod, pre­čo sa vy­uží­va­jú iné kra­ji­ny než Slo­ven­sko a pe­nia­ze sa ne­vy­be­ra­jú v na­šej kra­ji­ne, je v tom, že slo­ven­ské ban­ky mu­sia pou­ží­vať európ­sky štan­dard a vy­ža­du­jú auto­ri­zá­ciu či­pom, te­da pr­vkom na hor­nej stra­ne kar­ty, nie cez mag­ne­tic­ký prú­žok. Aby sa te­da da­li pe­nia­ze bez prob­lé­mu vy­brať, tre­ba uro­biť ten­to úkon v kra­ji­ne, kde ban­ko­ma­ty čí­ta­jú in­for­má­ciu len z mag­ne­tic­ké­ho prúž­ka a ne­vy­ža­du­jú auto­ri­zá­ciu z či­pu. Naj­čas­tej­šie sú to USA, Ko­lum­bia, Rus­ko, Bra­zí­lia, Mexiko, Thaj­sko ale­bo Do­mi­ni­kán­ska re­pub­li­ka. Ok­rem sús­tre­de­nia sa na kra­ji­ny, kde sa čí­ta z mag­ne­tic­ké­ho prúž­ka kar­ty, tu zoh­rá­va úlo­hu aj geog­ra­fic­ká po­lo­ha. Zlo­či­nec­ké or­ga­ni­zá­cie sú po­tom ťaž­šie vy­sto­po­va­teľ­né.

Skim2.jpg

Lišta so skry­tou ka­me­rou a elek­tro­ni­ka na­pá­ja­ná dvo­ma štan­dar­dný­mi aku­mu­lá­tor­mi, aké náj­de­te v mo­bil­ných te­le­fó­noch

Žeh­lič­ka

Hroz­bou však nie sú len na­pad­nu­té ban­ko­ma­ty. Na­priek me­diál­ne­mu roz­ru­chu ide o naj­me­nej ri­zi­ko­vý či­ni­teľ pri ope­rá­cii s pla­tob­nou kar­tou. Mi­mo­riad­ne si tre­ba dá­vať po­zor v reš­tau­rá­ciách, a to naj­mä v za­hra­ni­čí, ak pla­tí­te pla­tob­nou kar­tou. Znie to mož­no príl­iš ka­te­go­ric­ky, no kar­tu by ste ne­ma­li spus­tiť z očí. Ak je to pot­reb­né, čaš­ník prí­de s mo­bil­ným ter­mi­ná­lom až k váš­mu sto­lu, s kar­tou by ne­mal od­ísť. V mno­hých su­per­mar­ke­toch je bež­né, že pra­cov­ník sa va­šej kar­ty ani ne­dot­kne a do ter­mi­ná­lu pri pok­lad­ni ju za­sú­va­te sa­mi a aj sa­mi vy­be­rá­te. Bo­li prí­pa­dy, keď pra­cov­ní­ko­vi pre­vádz­ky spad­la kar­ta na zem a on ju me­dzi­tým pres­ke­no­val im­prin­té­rom (tzv. žeh­lič­kou). To­to le­gál­ne vy­uží­va­jú ho­te­ly, kto­ré si tak vy­tvo­ria od­tla­čok va­šej kar­ty na zá­bez­pe­ku po­čas po­by­tu.

Zehlicka.jpg

Im­prin­tér AMEX Mi­ni 4105 za ce­nu zhru­ba 25 EUR

Ako sa brá­niť?

Varianty.jpg

Rôz­ne va­rian­ty skim­me­rov a liš­ty s ka­me­ra­mi za­is­te­né po­li­caj­ným út­va­rom v SR

Ochra­na exis­tu­je a ne­vy­ža­du­je žiad­ne zvláš­tne zna­los­ti, len nie­koľ­ko jed­no­du­chých prin­cí­pov.

  1. Pou­ží­vaj­te ban­ko­ma­ty, kto­ré sú na ve­rej­ných a dob­re vi­di­teľ­ných mies­tach. Naj­bez­peč­nej­šie bý­va­jú tie v ná­kup­ných cen­trách, ideál­ne pria­mo ved­ľa po­boč­ky ban­ky.
  2. Ved­ľa ban­ko­ma­tu by ne­ma­li byť žiad­ne le­tá­ky ani pri­pev­ne­né sto­ja­ny, kto­ré sa tam ako­si ne­ho­dia.
  3. Ak sa vám ban­ko­mat akým­koľ­vek spô­so­bom ne­poz­dá­va, vy­ber­te pe­nia­ze z iné­ho. Vší­maj­te si po­hyb­li­vé čas­ti, uvoľ­ne­né spo­je a pri za­dá­va­ní PIN kó­du si za­kry­te ru­ku.
  4. V prí­pa­de, že sa vám v ban­ko­ma­te za­sek­ne kar­ta, vo­laj­te po­lí­ciu ale­bo ban­ku. Čís­lo je na ban­ko­ma­te.
  5. Ak z ban­ko­ma­tu ne­dos­ta­ne­te pe­nia­ze, tre­ba vo­lať ban­ku ale­bo asis­ten­čnú služ­bu. Sle­duj­te dis­plej ban­ko­ma­tu, kto­rý vás bu­de o prí­pad­ných prob­lé­moch s va­šou kar­tou in­for­mo­vať, a zis­tí­te, či ide o le­gi­tím­nu ope­rá­ciu ban­ky ale­bo podvrh.
  6. Ak nas­ta­nú kom­pli­ká­cie s kar­tou ale­bo pe­niaz­mi, od ban­ko­ma­tu sa nev­zďa­ľuj­te a vo­laj­te po­lí­ciu, prí­pad­ne ban­ku. Ak je to­tiž na ban­ko­ma­te skim­mer, útoč­ník by ho mo­hol po va­šom od­cho­de rých­lo od­strá­niť a zmiz­núť.
  7. Ak je to mož­né, pou­ží­vaj­te via­ce­ro ka­riet. Ideál­ne je mať na úč­te len toľ­ko pe­ňa­zí, koľ­ko v ur­či­tom ča­so­vom úse­ku pot­re­bu­je­te na bež­ný ži­vot. Dnes ban­ky umož­ňu­jú pre­sú­vať pe­nia­ze me­dzi rôz­ny­mi spo­ria­ci­mi úč­ta­mi, kto­ré sa da­jú vy­užiť na od­lo­že­nie pe­ňa­zí. Pod­ľa pot­re­by si ich bu­de­te pre­sú­vať na hlav­ný účet.
  8. Maj­te sa­mos­tat­nú kar­tu (a te­da aj účet), kto­rý bu­de­te vy­uží­vať pri za­hra­nič­ných ces­tách. Ideál­na je nap­rík­lad oso­bit­ná kre­dit­ka.
  9. Ne­chaj­te si zria­diť od ban­ky SMS no­ti­fi­ká­ciu. Ban­ky umož­ňu­jú aj nas­ta­ve­nie li­mi­tov, po kto­rých prek­ro­če­ní bu­dú tran­sak­cie hlá­se­né. Nap­rík­lad na vý­be­ry a plat­by do 20 eur si no­ti­fi­ká­cie ne­mu­sí­te dať za­sie­lať.
  10. Kon­tro­luj­te si zos­ta­tok na úč­te cez inter­net ban­king. Aj vďa­ka smar­tfó­nom je to rých­ly spô­sob, vďa­ka kto­ré­mu bu­de­te mať preh­ľad o sta­ve fi­nan­cií na úč­te.

Ver­dikt PC RE­VUE

Ban­ky na ochra­nu svo­jich klien­tov in­šta­lu­jú na svo­je ban­ko­ma­ty tzv. anti­skim­me­ry. Všim­núť si mô­že­te nap­rík­lad dopl­nok v ze­le­nej far­be, kto­rý je sú­čas­ťou ot­vo­ru šach­ty na kar­tu. Tým sa za­me­dzí uchy­te­nie ne­žia­du­ce­ho ske­ne­ra ka­riet. V mi­nu­lom ro­ku bo­lo u nás na­pad­nu­tých 28 ban­ko­ma­tov, v pr­vých me­sia­coch toh­to ro­ka to bo­lo o pár ku­sov viac. Ak to pre­miet­ne­me na šta­tis­tic­ké in­for­má­cie vzhľa­dom na po­čet ban­ko­ma­tov na Slo­ven­sku, na­pad­nu­té bo­lo zhru­ba 1% z nich. Po­čet pos­tih­nu­tých klien­tov sa od­ha­du­je zhru­ba na 100 (te­da kaž­dá 45 000. pla­tob­ná kar­ta). Keď­že v na­šej kra­ji­ne je v obe­hu viac ako 4,5 mi­lió­na ka­riet, na­pad­nu­tých bo­lo 0,0022 % ka­riet. Ho­ci to pod­ľa spra­vo­daj­ských ka­ná­lov moh­lo vy­ze­rať ako veľ­ké množ­stvo, ide len o za­ned­ba­teľ­ný po­čet ka­riet a klien­tov. Pod­stat­ne viac krá­de­ží pre­bie­ha pri podvr­hnu­tých strán­kach ob­chod­ní­kov na inter­ne­te než zdis­kre­di­to­va­ním ban­ko­ma­tov. Dob­rá sprá­va je, že ban­ky na Slo­ven­sku sa k to­mu­to prob­lé­mu pos­ta­vi­li fé­ro­vo a pe­nia­ze vra­ca­li klien­tom do nie­koľ­kých dní, prí­pad­ne už do 24 ho­dín.

Zdroj: PCR 5/2013


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­kom a no­te­boo­kom
Ultrabooky predstavujú zaujímavý segment prenosných počítačov. Disponujú ultratenkým telom, sú ľahké, a teda ide o vhodného spoločníka na cesty. čítať »
 
Mi­ni PC s An­droi­dom
Android sa majoritne udomácnil v smartfónoch a tabletoch, má však aj ďalšie využitie. Objavil sa napr. v minipočítačoch určených do funkcie multimediálneho centra. čítať »
 
Autor PMD-85: Vy­me­nil som pieš­ťan­skú ga­ráž za Si­li­con Valley
Viete o tom, že tento rok to je už viac ako 30 rokov, čo svetlo svetla uzreli počítače PMD-85? Starší členovia našej redakcie na nich vyrastali a dali im solídny hardvérový i softvérový základ. čítať »
 
Aty­pic­ký po­rov­ná­vač cien
Vo februárovom vydaní PC REVUE sme vám predstavili, ako fungujú porovnávače cien. Pricemania alebo Heureka sú obľúbené zdroje informácii, pokiaľ chcete niečo kúpiť. čítať »
 
Všet­ko v jed­nom
So seriálom Banka v mobile sme už navštívili niekoľko virtuálnych pobočiek našich bánk. Začali sme Tatra bankou, pokračovali sme Slovenskou sporiteľňou a v tejto časti sa z klasických značiek kamenných bánk presunieme do inovatívnej direct banky. čítať »
 
Naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid i Win­dows
Po pokojnejšom minulom mesiaci sa nám na testovacom stole objavilo opäť väčšie množstvo tabletov. Testované kúsky potešili rôznorodosťou a niektorými zaujímavými funkciami, pričom medzi recenzovanými zariadeniami nechýbali ani horúce novinky, ako je Samsung Galaxy Note 8.0 alebo ASUS Fonepad.  čítať »
 
Vie­te, ako spoz­ná­te bez­peč­ný web? Ze­le­ná sa...
Bežné certifikáty SSL sú drahé a môžu si ich dovoliť iba veľké firmy. A pritom je zabezpečenie dát a dôveryhodnosť prevádzkovateľa dnes na internete prioritou, ktorej sa dostáva čoraz viac pozornosti. čítať »
 
Goog­le: Vy­skú­šaj­te na­vi­gá­ciu za­dar­mo
Spoločnosť Google predstavila konečne aj na slovenskom trhu navigáciu určenú pre zariadenia s operačným systémom Google Android (2.2+) a Apple iOS (5.1+). Dá sa tak použiť na väčšine tabletov a smartfónov, a to zadarmo, pokiaľ neberieme do úvahy poplatky za internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter