Photoshop CS6 pod lupou

Novinky v úprave písma

Strana 2/2

Otáz­ka, kto­rá te­raz az­da niek­to­rým na­pad­ne, znie: „Mož­no ap­li­ko­vať via­ce­ro pa­rag­ra­fo­vých štý­lov aj v rám­ci jed­né­ho texto­vé­ho po­ľa?“ Od­pad­la by tak nut­nosť tvo­riť no­vé a no­vé po­lia, čím by sme sa opäť dos­ta­li k prob­lé­mu preh­ľad­nos­ti. Vedz­te te­da, že mož­né to je, ale mu­sí sku­toč­ne ísť o pa­rag­raf. Uká­že­me si ten­to pos­tup na jed­no­du­chom prík­la­de – vy­tvo­re­ní nad­pi­su. Len čo ho po­lo­ho­vo od­de­lí­me od zvyš­né­ho textu, mô­že­me ho po­mo­cou Ty­pe Too­lu ozna­čiť, pros­tred­níc­tvom Cha­rac­ter a Pa­rag­raph Pa­ne­la zme­niť na na­šu spo­koj­nosť a opä­tov­ným klik­nu­tím na Crea­te New Pa­rag­raph Sty­le vy­tvo­riť. Dvoj­kli­kom na vy­tvo­re­ný št­ýl , zme­nou je­ho náz­vu či úp­ra­va­mi v je­ho nas­ta­ve­niach mô­že­me hneď vi­dieť, ako sa úp­ra­vy pre­ja­vu­jú iba na na­šej ozna­če­nej čas­ti a zvy­šok textu zotr­vá­va v  pô­vod­ných nas­ta­ve­niach. Ne­bu­de asi prek­va­pu­jú­ce, že po­dob­ne mož­no ap­li­ko­vať štý­ly aj na aký­koľ­vek no­vo­vyt­vo­re­ný, ne­for­má­to­va­ný text.

header.png

Vy­tvo­re­nie dru­hé­ho štý­lu a je­ho ap­li­ká­cia

Ke­by sme chce­li náš št­ýl ko­pí­ro­vať pod no­vým náz­vom, ne­mu­sí­me prác­ne vy­tvá­rať no­vý, exis­tu­je ove­ľa po­hodl­nej­ší spô­sob. Vo vy­sú­va­com me­nu v pra­vom hor­nom ro­hu ta­buľ­ky zvo­lí­me Dup­li­ca­te Sty­le. Na úpl­nosť eš­te spo­me­nie­me aj ma­za­nie štý­lov, kto­ré pre­bie­ha po­mo­cou ikon­ky ko­ša – De­le­te Current Pho­tog­raph Sty­le.

delete and duplicate.png

Mož­nos­ti ko­pí­ro­va­nia a do­da­toč­né­ho vy­tvo­re­nia štý­lu

Ve­ci, kto­rých sa tre­ba vy­va­ro­vať

Te­raz, keď sa nám po­da­ri­lo vy­tvo­riť via­ce­ro štý­lov, mu­sí­me uviesť via­ce­ro de­tai­lov, kto­rých je dob­ré dodr­žať, ak nech­ce­me prísť o ner­vy. Naj­ak­tuál­nej­šiu hroz­bu pred­sta­vu­je spo­me­nu­tý dvoj­klik vy­vo­lá­va­jú­ci vlas­tnos­ti štý­lu. V prí­pa­de, že by sme ma­li ozna­če­nú texto­vú vrstvu, aké­koľ­vek nas­ta­ve­nia ob­siah­nu­té vo vlas­tnos­tiach sa auto­ma­tic­ky pre­ne­sú na vše­tok text. To­mu­to sa mô­že­me vy­hnúť dvo­ma spô­sob­mi:

  • Klik­nu­tím a po­ne­cha­ním kur­zo­ra pria­mo v te­le textu, kto­rý sa chys­tá­me up­ra­vo­vať. Správ­nosť kro­ku nám potvr­dí auto­ma­tic­ké vy­zna­če­nie prís­luš­né­ho štý­lu v pa­ne­li. Ak sa tak sta­lo, po­koj­ne mô­že­me us­ku­toč­niť pot­reb­né zme­ny.
  • Dru­hý, ši­kov­nej­ší spô­sob je jed­no­du­ché od­strá­ne­nie ozna­če­nia texto­vých vrs­tiev klik­nu­tím na ho­ci­ja­kú inú vrstvu (napr. ob­rá­zok po­za­dia). Nás­led­ne dvoj­kli­kom vy­vo­lá­me vlas­tnos­ti štý­lov. Pr­vot­ným od­strá­ne­ním ozna­če­nia sme sa uis­ti­li, že všet­ky zme­ny sa us­ku­toč­nia iba na zvo­le­nom štý­le a nik­de in­de.

Ma­lé prek­va­pe­nie je zna­mien­ko + vy­sky­tu­jú­ce sa na pr­vý poh­ľad ná­hod­ne pri náz­voch štý­lov. Ide o tzv. Overri­de – pre­pis. Jed­no­du­cho po­ve­da­né, ak sme vy­ko­na­li is­té zme­ny v štý­le pria­mo ma­nuál­ne bez to­ho, aby sme o tom „in­for­mo­va­li“ ta­buľ­ku vlas­tnos­tí, prog­ram nás na to upo­zor­ní a pos­kyt­ne nám tri mož­né kro­ky pos­tu­pu:

  1. Potvr­de­nie zmien po­mo­cou tla­čid­la Re­de­fi­ne Pa­rag­raph Sty­le by mer­ging Overri­des (ikon­ka potvr­dzu­jú­ce­ho zna­ku) nám úp­ra­vy ulo­ží do da­né­ho štý­lu.
  2. Zma­za­nie zmien po­mo­cou tla­čid­la Clear Overri­de (iko­na za­to­če­nej šíp­ky) úp­ra­vy od­strá­ni pria­mo z textu.
  3. Lo­kál­ne po­ne­chanie zmien v da­nom texto­vom po­li a ich nep­re­ne­se­nie do zvo­le­né­ho štý­lu sa ro­bí naj­jed­no­duch­šie – na nič net­re­ba kli­kať, sta­čí upo­zor­ne­nie ig­no­ro­vať.

Ako sme sa sa­mi moh­li pres­ved­čiť, prá­ca s textom vo Pho­tos­ho­pe nie je ni­ja­ký prob­lém. Ov­lá­da­nie je vskut­ku in­tui­tív­ne, fun­kcie ľah­ko za­pa­mä­ta­teľ­né a mož­nos­ti ši­ro­ko vy­uži­teľ­né. Ne­po­nú­ka sí­ce so­fis­ti­ko­va­né nas­ta­ve­nia In­De­sig­nu, ale s tro­chou ši­kov­nos­ti a tr­pez­li­vos­ti do­ká­že­te aj v tom­to pros­tre­dí vy­tvo­riť texto­vo-ob­ra­zo­vú pre­zen­tá­ciu pro­fe­sio­nál­nej kva­li­ty. Tým­to sa náš se­riál ve­no­va­ný no­vin­kám Ado­be Pho­tos­hop 6 kon­čí, ďa­ku­je­me za va­šu pria­zeň.

Člá­nok je prip­ra­ve­ný v spo­lup­rá­ci s www.Gra­fi­ka.sk.

Zdroj: PCR 5/2013


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­kom a no­te­boo­kom
Ultrabooky predstavujú zaujímavý segment prenosných počítačov. Disponujú ultratenkým telom, sú ľahké, a teda ide o vhodného spoločníka na cesty. čítať »
 
Mi­ni PC s An­droi­dom
Android sa majoritne udomácnil v smartfónoch a tabletoch, má však aj ďalšie využitie. Objavil sa napr. v minipočítačoch určených do funkcie multimediálneho centra. čítať »
 
Autor PMD-85: Vy­me­nil som pieš­ťan­skú ga­ráž za Si­li­con Valley
Viete o tom, že tento rok to je už viac ako 30 rokov, čo svetlo svetla uzreli počítače PMD-85? Starší členovia našej redakcie na nich vyrastali a dali im solídny hardvérový i softvérový základ. čítať »
 
Aty­pic­ký po­rov­ná­vač cien
Vo februárovom vydaní PC REVUE sme vám predstavili, ako fungujú porovnávače cien. Pricemania alebo Heureka sú obľúbené zdroje informácii, pokiaľ chcete niečo kúpiť. čítať »
 
Všet­ko v jed­nom
So seriálom Banka v mobile sme už navštívili niekoľko virtuálnych pobočiek našich bánk. Začali sme Tatra bankou, pokračovali sme Slovenskou sporiteľňou a v tejto časti sa z klasických značiek kamenných bánk presunieme do inovatívnej direct banky. čítať »
 
Naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid i Win­dows
Po pokojnejšom minulom mesiaci sa nám na testovacom stole objavilo opäť väčšie množstvo tabletov. Testované kúsky potešili rôznorodosťou a niektorými zaujímavými funkciami, pričom medzi recenzovanými zariadeniami nechýbali ani horúce novinky, ako je Samsung Galaxy Note 8.0 alebo ASUS Fonepad.  čítať »
 
Vie­te, ako spoz­ná­te bez­peč­ný web? Ze­le­ná sa...
Bežné certifikáty SSL sú drahé a môžu si ich dovoliť iba veľké firmy. A pritom je zabezpečenie dát a dôveryhodnosť prevádzkovateľa dnes na internete prioritou, ktorej sa dostáva čoraz viac pozornosti. čítať »
 
Goog­le: Vy­skú­šaj­te na­vi­gá­ciu za­dar­mo
Spoločnosť Google predstavila konečne aj na slovenskom trhu navigáciu určenú pre zariadenia s operačným systémom Google Android (2.2+) a Apple iOS (5.1+). Dá sa tak použiť na väčšine tabletov a smartfónov, a to zadarmo, pokiaľ neberieme do úvahy poplatky za internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter