Photoshop CS6 pod lupou

Novinky v úprave písma

Strana 1/2

CS 6.jpg S prí­cho­dom naj­nov­šej ver­zie gra­fic­ké­ho edi­to­ra Ado­be Pho­tos­hop sa pou­ží­va­te­ľom sprís­tup­ni­li no­vin­ky prib­li­žu­jú­ce ten­to prog­ram mož­nos­tiam dov­te­dy ty­pic­kým naj­mä pre iné gra­fic­ké prog­ra­my. Jed­na z nich je edi­tá­cia pís­ma.

Ak už niek­to mal skú­se­nos­ti s ba­lí­kom Crea­ti­ve Sui­te pred­chá­dza­jú­cich ver­zií, prav­de­po­dob­ne vie, že kom­plexnej­šie úp­ra­vy pís­ma bo­li tak­mer vý­sos­tnou do­mi­nan­tou prog­ra­mu Ado­be In­De­sign, slú­žia­ce­ho na pris­pô­so­be­nie texto­vých či pub­li­kač­ných ma­te­riá­lov. Ne­ved­no, čo vie­dlo spo­loč­nosť Ado­be k po­mer­ne ra­di­kál­ne­mu roz­hod­nu­tiu im­ple­men­to­vať via­ce­ré tie­to fun­kcio­na­li­ty aj do jej vlaj­ko­vej lo­de. V kaž­dom prí­pa­de si ur­či­te bu­dú poch­va­ľo­vať po­ten­ciál­ni pou­ží­va­te­lia, kto­rí tak­to je­di­nou kú­pou zís­ka­jú vlas­tne dva prog­ra­my. Prav­da je, že Pho­tos­hop ob­sa­ho­val nás­troj na pri­dá­va­nie textu zrej­me od svo­jich úpl­ných po­čiat­kov, tak pre­čo bo­li pot­reb­né ino­vá­cie? Sto­jí za tým po­hodl­nosť. Mno­ho gra­fic­kých di­zaj­né­rov vy­uží­va prá­ve Pho­tos­hop pri tvor­be pla­gá­tov, pre­zen­tač­ných ma­te­riá­lov či sva­dob­ných ozná­me­ní, kto­ré by bez textu ne­bo­li schop­né pl­niť svo­ju fun­kciu. Kaž­dý, kto už nie­ke­dy skú­šal vy­tvo­riť je­den do­ku­ment s väč­ším množ­stvom textu, za­is­te na­ra­zil na prob­lém. Jed­not­li­vé texto­vé vrstvy sa mno­žia ako hu­by po daž­di a ich spät­né up­ra­vo­va­nie si vy­ža­do­va­lo mno­ho tr­pez­li­vos­ti. Te­raz sa spo­lu po­zrie­me, čo sa v ak­tuál­nej ver­zii zme­ni­lo, zlep­ši­lo, a čo je naj­dô­le­ži­tej­šie, ako to mô­že­me vy­užiť.

For­má­to­va­nie po­mo­cou Ty­pe Sty­les

No­vin­ka po­me­no­va­ná Ty­pe Sty­les nám umož­ní rých­lo edi­to­vať aký­koľ­vek text umies­tne­ný na na­šej pra­cov­nej plo­che a inak s ním ma­ni­pu­lo­vať. Kaž­dý vy­tvo­re­ný št­ýl ob­sa­hu­je na­mi de­fi­no­va­né in­for­má­cie o for­má­to­va­ní a roz­lo­že­ní textu. Exis­tu­jú dva dru­hy štý­lov:

  • štý­ly vzťa­hu­jú­ce sa pria­mo na jed­not­li­vé zna­ky (Cha­rac­ter Sty­les) s mož­nos­ťa­mi úp­ra­vy fa­rieb či veľ­kos­ti a hrúb­ky pís­ma
  • štý­ly vzťa­hu­jú­ce sa tak na zna­ky, ako aj na roz­lo­že­nie pís­ma (Pa­rag­raph Sty­les) s mož­nos­ťa­mi úp­ra­vy riad­ko­va­nia, za­rov­na­nia textu, za­la­mo­va­nia a po­dob­ne.

Poz­ri­me sa však, ako sa k tým­to no­vým mož­nos­tiam dos­ta­ne­me. Všet­ky pot­reb­né ta­buľ­ky a nas­ta­ve­nia náj­de­me v no­vom me­nu Ty­pe – Pa­nels. Na vý­ber má­me hneď šty­ri mož­nos­ti: Cha­rac­ter Pa­nel, Pa­rag­raph Pa­nel, Cha­rac­ter Sty­le Pa­nel a Pa­rag­raph Sty­le Pa­nel. Kým pr­vé dva pa­ne­ly sa sta­ra­jú o in­di­vi­duál­ne nas­ta­ve­nia jed­not­li­vých textov a ta­bu­liek, zvyš­ná dvo­ji­ca slú­ži na vy­tvá­ra­nie a edi­to­va­nie už spo­me­nu­tých štý­lov. Mno­hých za­is­te po­te­ší, že fun­go­va­nie Cha­rac­ter Sty­les a Pa­rag­raph Sty­les je prak­tic­ky to­tož­né, a ak sa vám dos­ta­ne do kr­vi jed­no, s dru­hým za­ru­če­ne ne­bu­de­te mať ni­ja­ký prob­lém.

panels.png

Vý­ber pa­ne­lov na úp­ra­vu pís­ma

Na lep­šiu ilus­trá­ciu mož­nos­tí si ten­to pos­tup vy­skú­ša­me. Vý­be­rom nás­tro­ja Ho­ri­zon­tal Ty­pe Tool (klá­ve­so­vá skrat­ka T), klik­nu­tím do náš­ho plát­na a po­tiah­nu­tím do ľu­bo­voľ­nej stra­ny vy­tvo­rí­me texto­vé ok­no, kto­ré bu­de slú­žiť ako zá­klad pre náš bu­dú­ci text. Ten mô­že­me vlo­žiť ruč­ným vpí­sa­ním ale­bo vy­uži­je­me ďal­šiu ši­kov­nú no­vin­ku, kto­rú Pho­tos­hop po­nú­ka – pred­de­fi­no­va­ný Lo­rem Ip­sum. Ide o mo­de­lo­vý text, pou­ží­va­ný v gra­fic­kom di­zaj­ne na ukáž­ku texto­vých nas­ta­ve­ní da­né­ho pro­jek­tu bez to­ho, aby zá­kaz­ní­ka ru­šil ob­sa­hom. Do náš­ho vy­tvo­re­né­ho ok­na ho vlo­ží­me po­mo­cou me­nu Ty­pe – Pas­te Lo­rem Ip­sum.

Lorem Ipsum.png

No­vin­ka auto­ma­tic­ké­ho vlo­že­nia Lo­rem Ip­sum

Na úvod kaž­dé­ho pro­jek­tu je ro­zum­né vy­tvo­riť naj­skôr Pa­rag­raph Sty­le, pre­to­že väč­ši­nu textov bu­de­me up­ra­vo­vať prá­ve po­mo­cou tých­to nas­ta­ve­ní. Klik­nu­tím dov­nút­ra texto­vé­ho po­ľa a vý­be­rom Ty­pe – Cha­rac­ter Pa­nel ot­vo­rí­me ta­buľ­ku s pr­vot­ným nas­ta­ve­ním pís­ma. Keď­že Pho­tos­hop je zná­my tým, že kaž­dá ak­cia sa dá vy­ko­nať via­ce­rý­mi spô­sob­mi, k spo­me­nu­té­mu pa­ne­lu sa mô­že­me dos­tať aj klik­nu­tím na prís­luš­nú ikon­ku v pra­vej čas­ti pra­cov­nej plo­chy. Reali­zu­je­me po­ža­do­va­né úp­ra­vy tak v nas­ta­ve­ní textu, ako aj pa­rag­ra­fov (Ty­pe – Pa­rag­raph Pa­nel ale­bo al­ter­na­tív­ne po­mo­cou ikon­ky na pra­vej liš­te, po­dob­ne ako Cha­rac­ter Pa­nel) a ko­neč­ne pris­tú­pi­me k vy­tvo­re­niu no­vé­ho štý­lu. Voľ­bou Pa­rag­raph Sty­les sprís­tup­ní­me pot­reb­nú ta­buľ­ku, kde ho klik­nu­tím na Crea­te New Pa­rag­raph Sty­le vy­tvo­rí­me. O ús­peš­nos­ti na­šich či­nov sa mô­že­me pres­ved­čiť krát­kou skúš­kou správ­nos­ti. Dvoj­kli­kom na na­mi vy­tvo­re­ný no­vý št­ýl sa dos­ta­ne­me do je­ho roz­ší­re­ných vlas­tnos­tí. Po­zor­nej­ší už za­re­gis­tro­va­li, že se­dem po­nú­ka­ných sku­pín vlas­tnos­tí je roz­de­le­ných me­dzi nas­ta­ve­nia pís­ma (pr­vé tri sku­pi­ny) a nas­ta­ve­nia roz­lo­že­nia textu (zvyš­né šty­ri sku­pi­ny). Ma­ni­pu­lá­ciou kto­ré­ho­koľ­vek nas­ta­ve­nia mô­že­me po­zo­ro­vať vy­ko­na­né zme­ny pria­mo v na­šom texto­vom po­li.

paragraph style.png

Vy­tvo­re­nie no­vé­ho štý­lu úp­ra­vy pís­ma


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­kom a no­te­boo­kom
Ultrabooky predstavujú zaujímavý segment prenosných počítačov. Disponujú ultratenkým telom, sú ľahké, a teda ide o vhodného spoločníka na cesty. čítať »
 
Mi­ni PC s An­droi­dom
Android sa majoritne udomácnil v smartfónoch a tabletoch, má však aj ďalšie využitie. Objavil sa napr. v minipočítačoch určených do funkcie multimediálneho centra. čítať »
 
Autor PMD-85: Vy­me­nil som pieš­ťan­skú ga­ráž za Si­li­con Valley
Viete o tom, že tento rok to je už viac ako 30 rokov, čo svetlo svetla uzreli počítače PMD-85? Starší členovia našej redakcie na nich vyrastali a dali im solídny hardvérový i softvérový základ. čítať »
 
Aty­pic­ký po­rov­ná­vač cien
Vo februárovom vydaní PC REVUE sme vám predstavili, ako fungujú porovnávače cien. Pricemania alebo Heureka sú obľúbené zdroje informácii, pokiaľ chcete niečo kúpiť. čítať »
 
Všet­ko v jed­nom
So seriálom Banka v mobile sme už navštívili niekoľko virtuálnych pobočiek našich bánk. Začali sme Tatra bankou, pokračovali sme Slovenskou sporiteľňou a v tejto časti sa z klasických značiek kamenných bánk presunieme do inovatívnej direct banky. čítať »
 
Naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid i Win­dows
Po pokojnejšom minulom mesiaci sa nám na testovacom stole objavilo opäť väčšie množstvo tabletov. Testované kúsky potešili rôznorodosťou a niektorými zaujímavými funkciami, pričom medzi recenzovanými zariadeniami nechýbali ani horúce novinky, ako je Samsung Galaxy Note 8.0 alebo ASUS Fonepad.  čítať »
 
Vie­te, ako spoz­ná­te bez­peč­ný web? Ze­le­ná sa...
Bežné certifikáty SSL sú drahé a môžu si ich dovoliť iba veľké firmy. A pritom je zabezpečenie dát a dôveryhodnosť prevádzkovateľa dnes na internete prioritou, ktorej sa dostáva čoraz viac pozornosti. čítať »
 
Goog­le: Vy­skú­šaj­te na­vi­gá­ciu za­dar­mo
Spoločnosť Google predstavila konečne aj na slovenskom trhu navigáciu určenú pre zariadenia s operačným systémom Google Android (2.2+) a Apple iOS (5.1+). Dá sa tak použiť na väčšine tabletov a smartfónov, a to zadarmo, pokiaľ neberieme do úvahy poplatky za internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter