Zdieľanie zdrojov medzi OS Windows a OS Linux / 10.

V tom­to člán­ku bu­de­me pok­ra­čo­vať v opi­se špe­ci­fic­ké­ho spô­so­bu pri­po­je­nia smar­tfó­nu k PC po­mo­cou ad hoc sie­te Wi-Fi. Za­me­ria­me sa na pos­tup ak­ti­vá­cie roo­to­va­nia.

Ako ak­ti­vo­vať roo­to­va­nie smar­tfó­nu

Pred tým, ako uve­die­me kon­krét­ny pos­tup ak­ti­vá­cie roo­to­va­nia smar­tfó­nu, mu­sí­me pred­sta­viť kon­krét­ne za­ria­de­nia a sof­tvér, s kto­rý­mi sme pro­ces reali­zo­va­li. Dô­vod je jed­no­du­chý - trh s PC, smar­tfón­mi a ďal­ší­mi ko­mu­ni­kač­ný­mi za­ria­de­nia­mi je ta­ký rôz­no­ro­dý, že je len veľ­mi ob­ťaž­né sta­no­viť je­di­ný všeo­bec­ný pos­tup pri­po­je­nia smar­tfó­nov k PC. Rov­na­ko je nes­mier­ne zlo­ži­té uviesť je­di­ný zoz­nam pro­ces­ných kro­kov, kto­ré by sme ma­li vy­ko­nať na ús­peš­né vy­tvo­re­nie spo­je­nia. Mno­ho zá­vi­sí od pou­ži­té­ho har­dvé­ru, sof­tvé­ru a ta­kis­to od kon­krét­nych kro­kov zvo­le­né­ho pos­tu­pu.

Uvá­dza­ný pos­tup sme reali­zo­va­li so smar­tfó­nom Sam­sung Ga­laxy Ace GT-S5830 s nain­šta­lo­va­ným OS An­droid 2.3.3 GIN­GERBREAD. XWKPY a PC Le­no­vo Thin­kPad SL510 2847-6NG s nain­šta­lo­va­ným OS Ubun­tu Li­nux 11.10 3.0.0-26-ge­ne­ric.

Poz­nám­ka: Po­zor na nep­re­mys­le­né skú­ša­nie rôz­nych neo­ve­re­ných pos­tu­pov ak­ti­vá­cie roo­to­va­nia. Sí­ce ide o po­mer­ne bez­peč­ný pro­ces, v ur­či­tých prí­pa­doch však mô­že viesť k úpl­né­mu zne­fun­kčne­niu smar­tfó­nu (tzv. bric­king).

Pos­tup ak­ti­vá­cie spra­vo­va­nia OS An­droid 2.3.3

Fun­gu­jú­ci pos­tup ak­ti­vá­cie roo­to­va­nia náš­ho smar­tfó­nu mô­že­me náj­sť napr. na strán­ke zdru­že­nia vý­vo­já­rov ap­li­ká­cií ur­če­ných pre mo­bil­né za­ria­de­nia xda­de­ve­lo­pers (http://fo­rum.xda-de­ve­lo­pers.com/in­dex.php).

  1. Z inter­ne­tu stiah­ne­me skom­pri­mo­va­ný sú­bor upd_1.zip (napr. z ad­re­sy URL) a po­mo­cou káb­la USB ho sko­pí­ru­je­me na pa­mä­ťo­vú kar­tu (sdcard) náš­ho smar­tfó­nu.
  2. Vy­pne­me smar­tfón.
  3. Za­pne­me smar­tfón tak, že sú­čas­ne dr­ží­me tla­čid­lá HO­ME (hlav­né tla­čid­lo na­chá­dza­jú­ce sa na pred­nej stra­ne smar­tfó­nu) a tla­čid­lo POWER, po za­pnu­tí dis­ple­ja a zob­ra­ze­ní lo­ga SAM­SUNG pus­tí­me tla­čid­lo POWER, na­ďa­lej stlá­ča­me tla­čid­lo HO­ME. Po zob­ra­ze­ní nie­koľ­kých riad­kov texto­vých in­for­má­cií pri­po­mí­na­jú­cich vý­pis ter­mi­ná­lu mô­že­me pus­tiť tla­čid­lo HO­ME a poč­ká­me na ini­cia­li­zá­ciu tzv. mó­du ob­no­vy (re­co­ve­ry mo­de).
  4. Po­mo­cou tla­či­diel VO­LU­ME UP a VO­LU­ME DOWN vy­be­rie­me mož­nosť ak­tua­li­zá­cie z pa­mä­ťo­vej kar­ty (app­ly up­da­te from sdcard) a stla­čí­me tla­čid­lo HO­ME.
  5. Rov­na­kým spô­so­bom vy­be­rie­me stiah­nu­tý sú­bor upd_1.zip a stla­če­ním tla­čid­la HO­ME ho ne­chá­me nain­šta­lo­vať (in­šta­lá­cia by ne­ma­la tr­vať viac ako pár se­kúnd).
  6. Vy­be­rie­me mož­nosť reš­tar­tu sys­té­mu (re­boot sys­tem now).
  7. Po štan­dar­dnom naš­tar­to­va­ní sys­té­mu skon­tro­lu­je­me prí­tom­nosť ap­li­ká­cie Su­pe­ru­ser v na­šom smar­tfó­ne.

Zdielanie-obr1 copy.jpg

Obr. 1 Mód ob­no­vy smar­tfó­nu Sam­sung Ga­laxy Ace

V tom­to mo­men­te má­me smar­tfón pod pl­nou kon­tro­lou. V nas­le­du­jú­cej čas­ti se­riá­lu uve­die­me, aké úp­ra­vy sú­bo­ru wpa_sup­pli­cant.conf mu­sí­me vy­ko­nať na to, aby sme sa moh­li so smar­tfó­nom pri­po­jiť k na­mi vy­tvo­re­nej ad hoc sie­ti Wi-Fi.

Zdroj: IW 4/2013Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prá­ca s do­ku­men­tmi Of­fi­ce na iných plat­for­mách
Aplikácie Office sú k dispozícii pre platformy Windows a Mac OS, pričom si môžete nainštalovať buď škatuľový Office, alebo lokálnu inštaláciu v rámci licencie Office 365. čítať »
 
Vir­tua­li­zá­cia sie­te bu­de ďal­šia fá­za
Pojem virtualizácia je dnes na poli IT veľmi rozšírený, ale veľmi všeobecný. Virtualizácia sa rozšírila primárne s virtualizáciou serverov, nasledovala virtualizácia aplikácií a v posledných rokoch sa úspešne rozširuje virtualizácia desktopov. čítať »
 
Kon­so­li­dá­cia mô­že zní­žiť pre­vádz­ko­vé nák­la­dy až o 20 %
IT konsolidácia sa stala jedným z najrozšírenejších trendov v IT biznise a jej cieľom je zabezpečiť pružnejšie, efektívnejšie a ucelenejšie IT s nižšími prevádzkovými nákladmi, ako boli doposiaľ. Je však toto tvrdenie pravdivé? čítať »
 
BYOD: Reál­ne mož­nos­ti na­sa­de­nia na Slo­ven­sku
Mobilita sa už reálne stala novým fenoménom, čo potvrdzujú aj čísla analytikov. Ľudia využívajú v súčasnosti na svoju prácu a v súkromí až tri výpočtové zariadenia súčasne. Až 50 % zamestnancov pracuje z domu alebo z viacerých lokalít. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 10.
V tomto článku budeme pokračovať v opise špecifického spôsobu pripojenia smartfónu k PC pomocou ad hoc siete Wi-Fi. Zameriame sa na postup aktivácie rootovania. čítať »
 
Uk­la­da­nie úda­jov po­čas ži­vot­né­ho cyk­lu ap­li­ká­cie
Na úvod pripomenieme, že aplikácia Windows 8 sa môže nachádzať v troch stavoch, úmyselne ich uvádzame v originálnej terminológii: Running, Suspended a NotRunning. Používateľovi sa tento životný cyklus navonok javí takto: Systém pozastaví aplikáciu, kedykoľvek sa používateľ prepne na inú aplikáciu alebo na plochu. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 21. časť
Počnúc touto časťou seriálu sa budeme neustále stretávať s tzv. framebuffer objektom (FBO) a s ním spojeným tzv. off-screen renderovaním. V prvom rade sa teda musíme oboznámiť s FBO a následne opíšeme prvý z našich shaderov, ktorý tento objekt používa - tzv. Depth Of Field shader. čítať »
 
Poh­ľad do sve­ta ino­vá­cií na Tech­Days 2013
IT seminárov a konferencií vznikajú na Slovensku desiatky. Máloktorá z nich je však naozaj miestom, kde by sa stretla taká široká IT komunita z celého Slovenska, ako to bolo práve na roadshow TechDays 2013, ktorá sa tento rok konala v druhej polovici marca v Košiciach, Žiline a Bratislave. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter