Vývoj aplikácií pre Windows 8

Ukladanie údajov počas životného cyklu aplikácie

Strana 1/2

Na úvod pri­po­me­nie­me, že ap­li­ká­cia Win­dows 8 sa mô­že na­chá­dzať v troch sta­voch, úmy­sel­ne ich uvá­dza­me v ori­gi­nál­nej ter­mi­no­ló­gii: Run­ning, Sus­pen­ded a Not­Run­ning. Pou­ží­va­te­ľo­vi sa ten­to ži­vot­ný cyk­lus na­vo­nok ja­ví tak­to: Sys­tém po­zas­ta­ví ap­li­ká­ciu, ke­dy­koľ­vek sa pou­ží­va­teľ prep­ne na inú ap­li­ká­ciu ale­bo na plo­chu. Sys­tém ob­no­ví ap­li­ká­ciu, keď sa pou­ží­va­teľ prep­ne späť. Ak má sys­tém ne­dos­ta­tok pa­mä­te, ap­li­ká­ciu ukon­čí.

Po ob­no­ve zo sta­vu Sus­pen­ded bu­de ob­sah pre­men­ných a dá­to­vých štruk­túr rov­na­ký ako pred po­zas­ta­ve­ním ap­li­ká­cie. Sys­tém ob­no­ví ap­li­ká­ciu pres­ne tam, kde bo­la pre­ru­še­ná, tak­že to ce­lé na­vo­nok vy­ze­rá, ako ke­by bo­la me­dzi­tým spus­te­ná na po­za­dí. Aby ap­li­ká­cia tak­to fun­go­va­la, je pot­reb­ný kód na ob­slu­hu uda­los­tí pre­cho­dov me­dzi stav­mi. Ten­to kód (pres­nej­šie te­lá pro­ce­dúr) je sú­čas­ťou šab­lón pro­jek­tov. Pre kaž­dú ap­li­ká­ciu tre­ba de­fi­no­vať sprá­va­nie v jed­not­li­vých re­ži­moch hlav­ne pod­ľa to­ho, ako pra­cu­je s údaj­mi. Vý­vo­jár mô­že pra­co­vať s dvo­ma typ­mi úda­jov:

  • Úda­je ap­li­ká­cie - per­zis­ten­tné úda­je, s kto­rý­mi ap­li­ká­cia pra­cu­je; na ich ulo­že­nie sa vy­uží­va ap­li­kač­ný kon­taj­ner dos­tup­ný cez ob­jekt Win­dows.Sto­ra­ge.Ap­pli­ca­tion­Da­ta. Pros­tred­níc­tvom je­ho me­tó­dy Roa­min­gSet­tings zís­ka­te prís­tup k ob­jek­tu Ap­pli­ca­tion­Da­ta­Con­tai­ner. Tie­to úda­je sa uk­la­da­jú aj do clou­do­vé­ho úlo­žis­ka SkyD­ri­ve, tak­že sú dos­tup­né pre ap­li­ká­ciu, kto­rú pou­ží­va­teľ spus­tí z kto­ré­ho­koľ­vek svoj­ho za­ria­de­nia, nap­rík­lad no­te­boo­ku a tab­le­tu.
  • Úda­je re­lá­cie - do­čas­né úda­je sú k dis­po­zí­cii po­čas jed­né­ho spus­te­nia ap­li­ká­cie, ty­pic­ký prík­lad je za­pa­mä­ta­nie ak­tuál­ne­ho sta­vu na­vi­go­va­nia sa pou­ží­va­te­ľa v ap­li­ká­cii. Na prá­cu s tý­mi­to do­čas­ný­mi údaj­mi sa vy­uží­va trie­da Sus­pen­sion­Ma­na­ger.

Prá­ca s do­čas­ný­mi údaj­mi

Na sprá­vu do­čas­ných úda­jov bu­de­me vy­uží­vať trie­du Sus­pen­sion­Ma­na­ger. Je to trie­da ty­pu hel­per, kto­rá vý­raz­ne zjed­no­du­šu­je sprá­vu do­čas­ných úda­jov v prie­be­hu sta­vov ži­vot­né­ho cyk­lu ap­li­ká­cie. Kód na de­fi­ní­ciu tej­to trie­dy náj­de­te v sú­bo­re Sus­pen­sion­Ma­na­ger.cs, kto­rý sa na­chá­dza v zlož­ke pro­jek­tu Com­mon. Pre pok­ro­či­lej­ších či­ta­te­ľov od­po­rú­ča­me preš­tu­do­vať si jej kód, a to hlav­ne kód me­tód Sa­veA­sync() a Res­to­reA­sync(). Úda­je sa uk­la­da­jú do lo­kál­ne­ho úlož­né­ho pries­to­ru vy­hra­de­né­ho na ap­li­ká­ciu. Uká­že­me to na ap­li­ká­cii, kto­rá bu­de mať len je­den pr­vok ty­pu TextBox, do kto­ré­ho mô­že pou­ží­va­teľ za­dať ne­ja­ký texto­vý re­ťa­zec. Po za­tla­če­ní tla­čid­la sa text zob­ra­zí v pr­vku ty­pu TextBlock.

<Stac­kPa­nel Grid.Row="1" Mar­gin="120,30,0,0">
<TextBlock Text="Va­še me­no?" Fon­tSi­ze="20" />
<Stac­kPa­nel Orien­ta­tion="Ho­ri­zon­tal">
<TextBox x:Na­me="tbMe­no" Width="300" Ho­ri­zon­ta­lA­lig­nment="Left"
TextChan­ged="tbMe­no_TextChan­ged"/>
<But­ton Con­tent="OK" Click="But­ton_Click_1"/>
</Stac­kPa­nel>
<TextBlock x:Na­me="tbl­Vy­pis" Fon­tSi­ze="20" />
</Stac­kPa­nel>

udajeWin8 copy.jpg

Si­mu­lo­va­nie sta­vov ap­li­ká­cie vo vý­vo­jo­vom pros­tre­dí Vi­sual Stu­dio

Pos­tup roz­de­lí­me do nie­koľ­kých lo­gic­ky nad­vä­zu­jú­cich kro­kov.

Re­gis­tro­va­nie trie­dy Sus­pen­sion­Ma­na­ger - naj­skôr tre­ba trie­du Sus­pen­sion­Ma­na­ger za­re­gis­tro­vať pre da­ný ap­li­kač­ný rá­mec. V sú­bo­re App.xaml.cs vy­hľa­daj­te v me­tó­de On­Laun­ched ria­dok kó­du

root­Fra­me = new Fra­me();

Za ten­to ria­dok pri­daj­te kód na re­gis­tro­va­nie trie­dy Sus­pen­sion­Ma­na­ger.

In­fowareXaml5.Com­mon.Sus­pen­sion­Ma­na­ger.Re­gis­terFra­me(root­Fra­me, "appFra­me");

Ulo­že­nie sta­vu ap­li­ká­cie - uk­la­dať bu­de­me je­di­ný údaj, s kto­rým ap­li­ká­cia pra­cu­je, či­že text za­da­ný do pr­vku ty­pu TextBox. V sú­bo­re Main­Pa­ge.xaml vy­ber­te ten­to vi­zuál­ny ob­jekt a ok­no Pro­per­ties po­mo­cou tla­čid­la so sym­bo­lom bles­ku nas­tav­te do re­ži­mu Events. Klik­nu­tím na plo­chu ved­ľa po­lož­ky TextChan­ged vy­tvo­rí­te te­lo ob­služ­nej pro­ce­dú­ry pre tú­to uda­losť. Uda­losť nas­ta­ne za­kaž­dým, keď pou­ží­va­teľ zme­ní text v pr­vku TextBox, iný­mi slo­va­mi, keď na­pí­še, prí­pad­ne vy­ma­že znak.

V ob­služ­nej pro­ce­dú­re sa ob­jek­tu roa­min­gSet­tings ulo­ží ak­tuál­na hod­no­ta za­dá­va­né­ho textu:

pri­va­te void tbMe­no_TextChan­ged(ob­ject sen­der, TextChan­ge­dE­ven­tArgs e)
{
Win­dows.Sto­ra­ge.Ap­pli­ca­tion­Da­ta­Con­tai­ner roa­min­gSet­tings =
Win­dows.Sto­ra­ge.Ap­pli­ca­tion­Da­ta.Current.Roa­min­gSet­tings;
roa­min­gSet­tings.Va­lues["Me­no"] = tbMe­no.Text;
}

« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prá­ca s do­ku­men­tmi Of­fi­ce na iných plat­for­mách
Aplikácie Office sú k dispozícii pre platformy Windows a Mac OS, pričom si môžete nainštalovať buď škatuľový Office, alebo lokálnu inštaláciu v rámci licencie Office 365. čítať »
 
Vir­tua­li­zá­cia sie­te bu­de ďal­šia fá­za
Pojem virtualizácia je dnes na poli IT veľmi rozšírený, ale veľmi všeobecný. Virtualizácia sa rozšírila primárne s virtualizáciou serverov, nasledovala virtualizácia aplikácií a v posledných rokoch sa úspešne rozširuje virtualizácia desktopov. čítať »
 
Kon­so­li­dá­cia mô­že zní­žiť pre­vádz­ko­vé nák­la­dy až o 20 %
IT konsolidácia sa stala jedným z najrozšírenejších trendov v IT biznise a jej cieľom je zabezpečiť pružnejšie, efektívnejšie a ucelenejšie IT s nižšími prevádzkovými nákladmi, ako boli doposiaľ. Je však toto tvrdenie pravdivé? čítať »
 
BYOD: Reál­ne mož­nos­ti na­sa­de­nia na Slo­ven­sku
Mobilita sa už reálne stala novým fenoménom, čo potvrdzujú aj čísla analytikov. Ľudia využívajú v súčasnosti na svoju prácu a v súkromí až tri výpočtové zariadenia súčasne. Až 50 % zamestnancov pracuje z domu alebo z viacerých lokalít. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 10.
V tomto článku budeme pokračovať v opise špecifického spôsobu pripojenia smartfónu k PC pomocou ad hoc siete Wi-Fi. Zameriame sa na postup aktivácie rootovania. čítať »
 
Uk­la­da­nie úda­jov po­čas ži­vot­né­ho cyk­lu ap­li­ká­cie
Na úvod pripomenieme, že aplikácia Windows 8 sa môže nachádzať v troch stavoch, úmyselne ich uvádzame v originálnej terminológii: Running, Suspended a NotRunning. Používateľovi sa tento životný cyklus navonok javí takto: Systém pozastaví aplikáciu, kedykoľvek sa používateľ prepne na inú aplikáciu alebo na plochu. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 21. časť
Počnúc touto časťou seriálu sa budeme neustále stretávať s tzv. framebuffer objektom (FBO) a s ním spojeným tzv. off-screen renderovaním. V prvom rade sa teda musíme oboznámiť s FBO a následne opíšeme prvý z našich shaderov, ktorý tento objekt používa - tzv. Depth Of Field shader. čítať »
 
Poh­ľad do sve­ta ino­vá­cií na Tech­Days 2013
IT seminárov a konferencií vznikajú na Slovensku desiatky. Máloktorá z nich je však naozaj miestom, kde by sa stretla taká široká IT komunita z celého Slovenska, ako to bolo práve na roadshow TechDays 2013, ktorá sa tento rok konala v druhej polovici marca v Košiciach, Žiline a Bratislave. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter