Pohľad do sveta inovácií na TechDays 2013

IT se­mi­ná­rov a kon­fe­ren­cií vzni­ka­jú na Slo­ven­sku de­siat­ky. Má­lok­to­rá z nich je však nao­zaj mies­tom, kde by sa stret­la ta­ká ši­ro­ká IT ko­mu­ni­ta z ce­lé­ho Slo­ven­ska, ako to bo­lo prá­ve na road­show Tech­Days 2013, kto­rá sa ten­to rok ko­na­la v dru­hej po­lo­vi­ci mar­ca v Ko­ši­ciach, Ži­li­ne a Bra­tis­la­ve.

Hlav­ný prog­ram Tech­Days 2013 po­zos­tá­val z trid­sia­tich pred­ná­šok špe­cia­lis­tov, uká­žok a vy­svet­le­ní fun­kcií a tech­no­lo­gic­kých kon­cep­tov. Bol roz­de­le­ný do pia­tich si­mul­tán­nych trac­kov. Dru­hú časť tvo­ri­li po­po­lud­ňaj­šie tech­no­lo­gic­ké kem­py s od­bor­ným ob­sa­hom. Tu sa účas­tní­ci moh­li už ak­tív­ne za­pá­jať, in­šta­lo­vať, dis­ku­to­vať a skú­šať no­vé pos­tu­py rie­še­nia prob­lé­mov.

Účas­tní­ci Tech­Days 2013 si na mies­te moh­li vy­skú­šať rôz­ne za­ria­de­nia s Win­dows 8, No­kia Win­dows Pho­ne, Mic­ro­soft Sur­fa­ce, Pri­va­te Cloud a ďal­šie za­ria­de­nia a tech­no­ló­gie v stán­koch ko­mer­čných par­tne­rov po­du­ja­tia (HP, No­kia, Sam­sung, BSP, Go­pas V-Net a ďal­ší).

Kon­cept Tech­Days pod­po­ri­li aj Slo­ven­ská tech­nic­ká uni­ver­zi­ta v Bra­tis­la­ve, Tech­nic­ká uni­ver­zi­ta v Ko­ši­ciach a Ži­lin­ská uni­ver­zi­ta v Ži­li­ne, kto­ré bo­li aka­de­mic­ký­mi par­tner­mi v jed­not­li­vých re­gió­noch, kde sa od­oh­rá­va­li buď ce­lé po­du­ja­tia, ale­bo kem­py. Štu­den­ti ma­li na je­di­nom pla­te­nom po­du­ja­tí v Bra­tis­la­ve účasť bez­plat­nú po pred­lo­že­ní kar­ty ISIC.

Sprie­vod­ný prog­ram tvo­ri­li de­siat­ky dopl­nko­vých ak­ti­vít, kde moh­li účas­tní­ci sú­ťa­žiť ale­bo ďa­lej dis­ku­to­vať. V stán­koch par­tne­rov nap­rík­lad zbie­ra­li za spl­ne­nie úloh pe­čiat­ky a nás­led­ne sa moh­li za­po­jiť do lo­so­va­nia o vec­né ce­ny. V dis­ku­siách moh­li pok­ra­čo­vať na Ca­fé Tech­Days, kde sa po­čas pres­tá­vok zdr­žia­va­li spík­ri a exper­ti zo spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft. Tí ďa­lej ot­vo­re­ne dis­ku­to­va­li s náv­štev­ník­mi na té­my, kto­ré ich po­čas po­du­ja­tia za­uja­li. Hrá­či sa po­ba­vi­li v Ga­me Zo­ne s Xboxom a Ki­nec­tom a hra­mi Ha­lo 4 a For­za.

Sú­čas­ťou bra­tis­lav­ské­ho po­du­ja­tia, kto­ré sa ko­na­lo v Ci­ne­ma Ci­ty Po­lus a ot­vo­ri­li ho ge­ne­rál­ni ria­di­te­lia spo­loč­nos­tí Mic­ro­soft Slo­va­kia, HP Slo­ven­sko a No­kia Czech Re­pub­lic, bo­lo aj lo­kál­ne fi­ná­le naj­väč­šej tech­no­lo­gic­kej sú­ťa­že štu­den­tov Ima­gi­ne Cup. Z prih­lá­se­ných tí­mov vy­be­ra­la od­bor­ná po­ro­ta ví­ťaz­ný tím fi­na­lis­tov, kto­rí Slo­ven­sko za­stú­pia na sve­to­vom fi­ná­le v Pet­roh­ra­de po­čas le­ta.

Tech­Days 2013 nav­ští­vi­lo v troch mes­tách do­ved­na viac ako 2000 ľu­dí, kto­rí vi­de­li viac ako 200 ho­dín pred­ná­šok viac ako dvad­sia­tich od­bor­ných spík­rov. Reak­cie účas­tní­kov vo všet­kých troch mes­tách naz­na­či­li, že po­du­ja­tie sa stret­lo so zá­uj­mom a má per­spek­tí­vu aj do bu­dúc­nos­ti. Viac in­for­má­cií a fo­tog­ra­fie z po­du­ja­tia náj­de­te na www.tech­days.sk.

Zdroj: IW 4/2013


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prá­ca s do­ku­men­tmi Of­fi­ce na iných plat­for­mách
Aplikácie Office sú k dispozícii pre platformy Windows a Mac OS, pričom si môžete nainštalovať buď škatuľový Office, alebo lokálnu inštaláciu v rámci licencie Office 365. čítať »
 
Vir­tua­li­zá­cia sie­te bu­de ďal­šia fá­za
Pojem virtualizácia je dnes na poli IT veľmi rozšírený, ale veľmi všeobecný. Virtualizácia sa rozšírila primárne s virtualizáciou serverov, nasledovala virtualizácia aplikácií a v posledných rokoch sa úspešne rozširuje virtualizácia desktopov. čítať »
 
Kon­so­li­dá­cia mô­že zní­žiť pre­vádz­ko­vé nák­la­dy až o 20 %
IT konsolidácia sa stala jedným z najrozšírenejších trendov v IT biznise a jej cieľom je zabezpečiť pružnejšie, efektívnejšie a ucelenejšie IT s nižšími prevádzkovými nákladmi, ako boli doposiaľ. Je však toto tvrdenie pravdivé? čítať »
 
BYOD: Reál­ne mož­nos­ti na­sa­de­nia na Slo­ven­sku
Mobilita sa už reálne stala novým fenoménom, čo potvrdzujú aj čísla analytikov. Ľudia využívajú v súčasnosti na svoju prácu a v súkromí až tri výpočtové zariadenia súčasne. Až 50 % zamestnancov pracuje z domu alebo z viacerých lokalít. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 10.
V tomto článku budeme pokračovať v opise špecifického spôsobu pripojenia smartfónu k PC pomocou ad hoc siete Wi-Fi. Zameriame sa na postup aktivácie rootovania. čítať »
 
Uk­la­da­nie úda­jov po­čas ži­vot­né­ho cyk­lu ap­li­ká­cie
Na úvod pripomenieme, že aplikácia Windows 8 sa môže nachádzať v troch stavoch, úmyselne ich uvádzame v originálnej terminológii: Running, Suspended a NotRunning. Používateľovi sa tento životný cyklus navonok javí takto: Systém pozastaví aplikáciu, kedykoľvek sa používateľ prepne na inú aplikáciu alebo na plochu. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 21. časť
Počnúc touto časťou seriálu sa budeme neustále stretávať s tzv. framebuffer objektom (FBO) a s ním spojeným tzv. off-screen renderovaním. V prvom rade sa teda musíme oboznámiť s FBO a následne opíšeme prvý z našich shaderov, ktorý tento objekt používa - tzv. Depth Of Field shader. čítať »
 
Poh­ľad do sve­ta ino­vá­cií na Tech­Days 2013
IT seminárov a konferencií vznikajú na Slovensku desiatky. Máloktorá z nich je však naozaj miestom, kde by sa stretla taká široká IT komunita z celého Slovenska, ako to bolo práve na roadshow TechDays 2013, ktorá sa tento rok konala v druhej polovici marca v Košiciach, Žiline a Bratislave. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter