ERP

Prieskum: Trh ERP na Slovensku v roku 2012

Strana 2/2

V prí­pa­de roz­de­le­nia do­dá­va­te­ľov pod­ľa poč­tu zá­kaz­ní­kov da­né­ho rie­še­nia ERP sa na pop­red­né mies­ta dos­ta­li fir­my KROS s pro­duk­tmi Al­fa (33 168 zá­kaz­ní­kov), Olymp (15 775 zá­kaz­ní­kov), Ome­ga (15 216 zá­kaz­ní­kov) a Cíg­ler Software s pro­duk­tom Mo­ney S3/S5 (7542 zá­kaz­ní­kov). Veľ­ké poč­ty zá­kaz­ní­kov sú da­né tým, že tie­to pro­duk­ty sú ur­če­né pre­važ­ne pre men­šie a stred­né fir­my.

ERP-tab1.jpg

ERP-tab2.jpg

ERP-tab3.jpg

ERP-tab4.jpg

ERP-tab5.jpg

Zá­ver

V pries­ku­me sa zú­čas­tni­lo 31 do­dá­va­te­ľov, kto­rí na Slo­ven­sku po­nú­ka­jú 46 pro­duk­tov od jed­noú­če­lo­vých rie­še­ní na ve­de­nie úč­tov­níc­tva a mzdy pre men­šie fir­my až po kom­plexné eko­no­mic­ké in­for­mač­né sys­té­my pre veľ­kých zá­kaz­ní­kov. V ro­ku 2012 do­dá­va­te­lia rie­še­ní ERP do­siah­li cel­ko­vé tr­žby za rie­še­nia ERP 76 224 421 EUR. Tr­žby z pre­da­ja li­cen­cií pred­sta­vo­va­li 10 603 336 EUR a z pre­da­ja slu­žieb 59 477 966 EUR. Pri po­rov­na­ní tr­žieb jed­not­li­vých do­dá­va­te­ľov za rie­še­nia ERP v ro­koch 2011 a 2012 sme zis­ti­li, že naj­väč­ší ná­rast (35,13 %) za­zna­me­na­la fir­ma Con­trol In­for­ma­ti­ka, za ňou nas­le­du­jú fir­my As­se­co So­lu­tions s 26,73-per­cen­tným ná­ras­tom cel­ko­vých tr­žieb a K2 at­mi­tec Slo­ven­sko s 25,40-per­cen­tným ná­ras­tom cel­ko­vých tr­žieb v ro­ku 2012 op­ro­ti ro­ku 2011. V tom­to ro­ku iba se­dem fi­riem z náš­ho pries­ku­mu za­zna­me­na­lo pok­les tr­žieb za rie­še­nia ERP.

ERP-tab20.jpg


Zdroj: IW 4/2013


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prá­ca s do­ku­men­tmi Of­fi­ce na iných plat­for­mách
Aplikácie Office sú k dispozícii pre platformy Windows a Mac OS, pričom si môžete nainštalovať buď škatuľový Office, alebo lokálnu inštaláciu v rámci licencie Office 365. čítať »
 
Vir­tua­li­zá­cia sie­te bu­de ďal­šia fá­za
Pojem virtualizácia je dnes na poli IT veľmi rozšírený, ale veľmi všeobecný. Virtualizácia sa rozšírila primárne s virtualizáciou serverov, nasledovala virtualizácia aplikácií a v posledných rokoch sa úspešne rozširuje virtualizácia desktopov. čítať »
 
Kon­so­li­dá­cia mô­že zní­žiť pre­vádz­ko­vé nák­la­dy až o 20 %
IT konsolidácia sa stala jedným z najrozšírenejších trendov v IT biznise a jej cieľom je zabezpečiť pružnejšie, efektívnejšie a ucelenejšie IT s nižšími prevádzkovými nákladmi, ako boli doposiaľ. Je však toto tvrdenie pravdivé? čítať »
 
BYOD: Reál­ne mož­nos­ti na­sa­de­nia na Slo­ven­sku
Mobilita sa už reálne stala novým fenoménom, čo potvrdzujú aj čísla analytikov. Ľudia využívajú v súčasnosti na svoju prácu a v súkromí až tri výpočtové zariadenia súčasne. Až 50 % zamestnancov pracuje z domu alebo z viacerých lokalít. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 10.
V tomto článku budeme pokračovať v opise špecifického spôsobu pripojenia smartfónu k PC pomocou ad hoc siete Wi-Fi. Zameriame sa na postup aktivácie rootovania. čítať »
 
Uk­la­da­nie úda­jov po­čas ži­vot­né­ho cyk­lu ap­li­ká­cie
Na úvod pripomenieme, že aplikácia Windows 8 sa môže nachádzať v troch stavoch, úmyselne ich uvádzame v originálnej terminológii: Running, Suspended a NotRunning. Používateľovi sa tento životný cyklus navonok javí takto: Systém pozastaví aplikáciu, kedykoľvek sa používateľ prepne na inú aplikáciu alebo na plochu. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 21. časť
Počnúc touto časťou seriálu sa budeme neustále stretávať s tzv. framebuffer objektom (FBO) a s ním spojeným tzv. off-screen renderovaním. V prvom rade sa teda musíme oboznámiť s FBO a následne opíšeme prvý z našich shaderov, ktorý tento objekt používa - tzv. Depth Of Field shader. čítať »
 
Poh­ľad do sve­ta ino­vá­cií na Tech­Days 2013
IT seminárov a konferencií vznikajú na Slovensku desiatky. Máloktorá z nich je však naozaj miestom, kde by sa stretla taká široká IT komunita z celého Slovenska, ako to bolo práve na roadshow TechDays 2013, ktorá sa tento rok konala v druhej polovici marca v Košiciach, Žiline a Bratislave. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter