ERP

Prieskum: Trh ERP na Slovensku v roku 2012

Strana 1/2

ERP-6665552.jpg Re­dak­cia ma­ga­zí­nu In­foware us­ku­toč­ni­la v mar­ci pries­kum pre­da­ja pod­ni­ko­vých in­for­mač­ných sys­té­mov ( ERP) na slo­ven­skom tr­hu za rok 2012. V rám­ci pries­ku­mu bo­li os­lo­ve­né ob­chod­né za­stú­pe­nia za­hra­nič­ných fi­riem pô­so­bia­cich na Slo­ven­sku, pre­daj­co­via a im­ple­men­tá­to­ri ich pro­duk­tov, sys­té­mo­ví in­teg­rá­to­ri či lo­kál­ni pro­du­cen­ti eko­no­mic­kých in­for­mač­ných sys­té­mov.

V pries­ku­me sa zú­čas­tni­lo 31 do­dá­va­te­ľov so 46 pro­duk­tmi a rie­še­nia­mi. Do preh­ľa­du sme za­hr­nu­li rie­še­nia pre men­ších zá­kaz­ní­kov, ale aj kom­plexné rie­še­nia pre stred­ných a veľ­kých zá­kaz­ní­kov, kto­ré pos­ky­tu­jú služ­by pre všet­ky kľú­čo­vé vnút­ro­pod­ni­ko­vé pro­ce­sy. To, pre kto­rú cie­ľo­vú sku­pi­nu je ur­če­ný prís­luš­ný pro­dukt, mož­no od­had­núť pod­ľa cel­ko­vé­ho poč­tu li­cen­cií, ich po­me­ru k tr­žbám, cel­ko­vým tr­žbám či pod­ľa poč­tu zá­kaz­ní­kov. V prí­pa­de väč­ši­ny do­dá­va­te­ľov je evi­den­tná orien­tá­cia na vy­bra­ný seg­ment tr­hu z hľa­dis­ka „veľ­kos­ti" zá­kaz­ní­ka. Iba zo­pár fi­riem pos­ky­tu­je rie­še­nia ERP pre seg­ment veľ­kých fi­riem a sú­čas­ne iný pro­dukt pre sek­tor SMB, t. j. men­ších a stred­ných or­ga­ni­zá­cií.

ERP opraveny graf.jpg

Niek­to­rí do­dá­va­te­lia neuvied­li kom­plet­né úda­je, napr. v ab­so­lút­nom vy­jad­re­ní, pre neocho­tu pos­ky­to­vať ta­ký­to typ úda­jov, pre­to­že ich po­va­žu­jú za príl­iš cit­li­vé. Niek­to­ré za­hra­nič­né fir­my, kto­ré sú kó­to­va­né na bur­ze, ne­ma­jú do­vo­le­né pub­li­ko­vať lo­kál­ne hos­po­dár­ske vý­sled­ky, tak­že úda­je o ich vý­sled­koch sme pos­kla­da­li z pod­kla­dov ich par­tne­rov ako kva­li­fi­ko­va­ný od­had ma­ga­zí­nu In­foware. Iné fir­my v prí­pa­de ne­dos­tat­ku kom­plexných in­for­má­cií, keď­že si ne­vied­li pres­nú evi­den­ciu napr. o cha­rak­te­re zá­kaz­ní­kov, ta­kis­to pou­ži­li kva­li­fi­ko­va­ný od­had. Dú­fa­me, že v bu­dúc­nos­ti sa ten­to prís­tup zme­ní a do­dá­va­te­lia pos­kyt­nú kom­plet­nej­šie a pres­nej­šie úda­je, keď­že je v spo­loč­nom zá­uj­me mať čo naj­viac in­for­má­cií o tr­hu. Na­šou sna­hou bo­lo z pos­kyt­nu­tých úda­jov zís­kať čo naj­viac re­le­van­tných zis­te­ní a pub­li­ko­vať ich v dos­ta­toč­ne preh­ľad­nej for­me. Úda­je uve­rej­ne­né v pries­ku­me, sú úda­je do­da­né od do­dá­va­te­ľov. Za ich pres­nosť ne­ne­sie re­dak­cia zod­po­ved­nosť.

ERP graf 2.jpg

Pod­ľa úda­jov slo­ven­ských vý­rob­cov a do­dá­va­te­ľov lo­kál­nych pod­ni­ko­vých in­for­mač­ných sys­té­mov, ako aj slo­ven­ských za­stú­pe­ní za­hra­nič­ných do­dá­va­te­ľov veľ­kých rie­še­ní ERP bo­li cel­ko­vé tr­žby z pre­da­ja rie­še­ní ERP v ro­ku 2012 na úrov­ni 76 224 421 EUR. Tr­žby z pre­da­ja li­cen­cií do­siah­li 10 603 336 EUR (úda­je pos­kyt­lo 20 fi­riem) a z pre­da­ja slu­žieb pos­kyt­nu­tých k pro­duk­tom (kon­zul­tá­cie, im­ple­men­tá­cia, údr­žba atď.) do­siah­li 59 477 966 EUR (21 fi­riem). Tr­žby z pre­da­ja rie­še­ní ERP nad 3 mil. eur za­zna­me­na­lo v ro­ku 2012 päť fi­riem a tr­žby do 3 mil. eur do­sia­hlo 17 fi­riem. De­väť fi­riem na otáz­ku oh­ľa­dom cel­ko­vých tr­žieb za rie­še­nia ERP neod­po­ve­da­lo.

Pri po­rov­na­ní tr­žieb vo fir­mách, kto­ré nám pos­kyt­li úda­je v ro­ku 2011 a aj v ro­ku 2012, sme zis­ti­li, že cel­ko­vé tr­žby z pre­da­ja li­cen­cií rie­še­ní ERP kles­li v ro­ku 2012 o 11,08 % (-1 295 328 EUR). Cel­ko­vé tr­žby z pre­da­ja slu­žieb k rie­še­niam ERP v ro­ku 2012 vzrást­li op­ro­ti ro­ku 2011 o 0,66 % (+353 795 EUR). Cel­ko­vé tr­žby spo­je­né s pro­duk­tom te­da za­zna­me­na­li ná­rast o 4,25 % (+2 884 109 EUR) v ro­ku 2012 op­ro­ti ro­ku 2011.

ERP graf 3.jpg

Na tr­hu do­dá­va­te­ľov rie­še­ní ERP do­mi­nu­je spo­loč­nosť SAP Slo­ven­sko s cel­ko­vý­mi tr­žba­mi za rie­še­nia ERP za rok 2012 vo vý­ške 36 900 000 EUR (kva­li­fi­ko­va­ný od­had re­dak­cie), čo pred­sta­vu­je 48,41-per­cent­ný po­diel na tr­hu. Jej tr­žby vzrást­li op­ro­ti ro­ku 2011 o 4,34 % (+1 535 830 EUR). Dru­hé mies­to ten­to rok ob­sa­di­la spo­loč­nosť As­se­co So­lu­tions, a. s., s 8 694 639 EUR (11,41-per­centn­ný po­diel na tr­hu). Op­ro­ti ro­ku 2011 jej tr­žby vzrást­li o 26,73 % (1 833 639 EUR). Na tre­ťom mies­te sa umies­tni­la spo­loč­nosť SOF­TIP, a. s., s cel­ko­vý­mi tr­žba­mi za ERP 8 514 000 EUR. Jej po­diel na tr­hu rie­še­ní ERP do­sia­hol 11,17 %.

Ak cel­ko­vé tr­žby za rie­še­nia ERP jed­not­li­vých do­dá­va­te­ľov roz­de­lí­me na tr­žby z pre­da­ja li­cen­cií pro­duk­tov ERP a tr­žby z pre­da­ja slu­žieb k rie­še­niam ERP, zis­tí­me, že naj­vyš­šie tr­žby z pre­da­ja li­cen­cií do­siah­la spo­loč­nosť SAP Slo­ven­sko (5 210 000 EUR) (kva­li­fi­ko­va­ný od­had re­dak­cie), po­tom nas­le­du­je KROS (932 525 EUR) a As­se­co So­lu­tions (911 019 EUR). A pri tr­žbách z pre­da­ja slu­žieb k ERP sa na pr­vom mies­te umies­tni­la spo­loč­nosť SAP Slo­ven­sko (31 690 000 EUR) (kva­li­fi­ko­va­ný od­had re­dak­cie), na dru­hom As­se­co So­lu­tions (7 783 620 EUR) a na tre­ťom SOF­TIP (7 751 000 EUR).

Do­dá­va­te­lia evi­do­va­li v ro­ku 2012 do­ved­na 85 730 zá­kaz­ní­kov ich pro­duk­tov, kto­ré vy­uží­va­lo spo­lu 209 719 kon­co­vých pou­ží­va­te­ľov.


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prá­ca s do­ku­men­tmi Of­fi­ce na iných plat­for­mách
Aplikácie Office sú k dispozícii pre platformy Windows a Mac OS, pričom si môžete nainštalovať buď škatuľový Office, alebo lokálnu inštaláciu v rámci licencie Office 365. čítať »
 
Vir­tua­li­zá­cia sie­te bu­de ďal­šia fá­za
Pojem virtualizácia je dnes na poli IT veľmi rozšírený, ale veľmi všeobecný. Virtualizácia sa rozšírila primárne s virtualizáciou serverov, nasledovala virtualizácia aplikácií a v posledných rokoch sa úspešne rozširuje virtualizácia desktopov. čítať »
 
Kon­so­li­dá­cia mô­že zní­žiť pre­vádz­ko­vé nák­la­dy až o 20 %
IT konsolidácia sa stala jedným z najrozšírenejších trendov v IT biznise a jej cieľom je zabezpečiť pružnejšie, efektívnejšie a ucelenejšie IT s nižšími prevádzkovými nákladmi, ako boli doposiaľ. Je však toto tvrdenie pravdivé? čítať »
 
BYOD: Reál­ne mož­nos­ti na­sa­de­nia na Slo­ven­sku
Mobilita sa už reálne stala novým fenoménom, čo potvrdzujú aj čísla analytikov. Ľudia využívajú v súčasnosti na svoju prácu a v súkromí až tri výpočtové zariadenia súčasne. Až 50 % zamestnancov pracuje z domu alebo z viacerých lokalít. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 10.
V tomto článku budeme pokračovať v opise špecifického spôsobu pripojenia smartfónu k PC pomocou ad hoc siete Wi-Fi. Zameriame sa na postup aktivácie rootovania. čítať »
 
Uk­la­da­nie úda­jov po­čas ži­vot­né­ho cyk­lu ap­li­ká­cie
Na úvod pripomenieme, že aplikácia Windows 8 sa môže nachádzať v troch stavoch, úmyselne ich uvádzame v originálnej terminológii: Running, Suspended a NotRunning. Používateľovi sa tento životný cyklus navonok javí takto: Systém pozastaví aplikáciu, kedykoľvek sa používateľ prepne na inú aplikáciu alebo na plochu. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 21. časť
Počnúc touto časťou seriálu sa budeme neustále stretávať s tzv. framebuffer objektom (FBO) a s ním spojeným tzv. off-screen renderovaním. V prvom rade sa teda musíme oboznámiť s FBO a následne opíšeme prvý z našich shaderov, ktorý tento objekt používa - tzv. Depth Of Field shader. čítať »
 
Poh­ľad do sve­ta ino­vá­cií na Tech­Days 2013
IT seminárov a konferencií vznikajú na Slovensku desiatky. Máloktorá z nich je však naozaj miestom, kde by sa stretla taká široká IT komunita z celého Slovenska, ako to bolo práve na roadshow TechDays 2013, ktorá sa tento rok konala v druhej polovici marca v Košiciach, Žiline a Bratislave. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter