Téma na želanie

Starý notebook ako multimediálne centrum domácnosti

Strana 3/3

Po­ze­rá­me a strea­mu­je­me

V tom­to mo­men­te už má­me no­te­book, kto­rý spĺňa na­šu pred­sta­vu mul­ti­me­diál­ne­ho cen­tra a server­a. Ak váš no­te­book neb­lo­ku­je fi­rewall, mô­že­te sa k mul­ti­me­diál­ne­mu server­u pri­po­jiť z os­tat­ných za­ria­de­ní v rám­ci lo­kál­nej sie­te. Plex je kom­pa­ti­bil­ný s mo­del­mi te­le­ví­zo­rov LG Smart TV z ro­ku 2011 a 2012, ako aj s vy­bra­ný­mi za­ria­de­nia­mi znač­ky Sam­sung (te­le­ví­zor­mi, Blu-ray preh­rá­vač­mi a do­má­cim ki­nom, kon­krét­ny zoz­nam pod­po­ro­va­ných mo­de­lov náj­de­te na strán­ke plexapp.com). Ku kniž­ni­ci Plex sa pri­po­jí­te aj z her­ných kon­zol bez nut­nos­ti aké­ho­koľ­vek nas­ta­vo­va­nia na stra­ne kon­zo­ly. Ap­li­ká­cie pre mo­bil­né za­ria­de­nia sú pla­te­né. Na zá­ver do­daj­me, že ku kniž­ni­ci mô­že­te pris­tu­po­vať aj z ho­ca­ké­ho za­ria­de­nia mi­mo lo­kál­nej sie­te. V ta­kom­to prí­pa­de pos­ta­čí pri­po­je­nie do inter­ne­tu a inter­ne­to­vý pre­hlia­dač.

ovladac.jpg

Ap­li­ká­ciu pre mo­bil­né za­ria­de­nia mô­že­te vy­užiť aj na di­aľ­ko­vé ov­lá­da­nie

Ak chce­te no­te­book vy­uží­vať aj na sle­do­va­nie vi­dea, mô­že­te pou­žiť bež­ný vi­deop­reh­rá­vač. K dis­po­zí­cii je však aj ofi­ciál­na ap­li­ká­cia služ­by Plex. Plex Me­dia Cen­ter po­nú­ka ele­gan­tné pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie a ka­te­go­ri­zo­va­nie va­šej kniž­ni­ce ako v prí­pa­de server­a. Ov­lá­da­nie ne­pod­po­ru­je myš, vy­sta­čí­te si s klá­ves­ni­cou. Od­po­rú­ča­me však bez­drô­to­vú klá­ves­ni­cu, aby ste moh­li po­čí­tač a prog­ram ov­lá­dať aj z po­ho­dlia gau­ča. Al­ter­na­tí­vou je vy­uži­tie mo­bil­nej ap­li­ká­cie, kto­rá po­nú­ka aj fun­kcio­na­li­tu di­aľ­ko­vé­ho ov­lá­da­nia. Otes­to­va­li sme ju a pres­ved­či­li sme sa o tom, že ov­lá­da­nie po­mo­cou nej je po­hodl­nej­šie ako za pou­ži­tia klá­ves­ni­ce.

Na zá­ver spo­meň­me eš­te nie­koľ­ko prob­lé­mov, s kto­rý­mi sa mô­že­te stret­núť. Ho­ci mno­hé no­te­boo­ky pod­po­ru­jú fun­kciu WOL (Wake-On-LAN), te­da vzdia­le­né zo­bu­de­nie no­te­boo­ku, tá­to fun­kcia ne­fun­gu­je vždy bez­chyb­ne. Aj z to­ho hľa­dis­ka je lep­šie nas­ta­viť na­pá­ja­nie tak, aby sa no­te­book neus­pal. Mic­ro­soft Win­dows XP a nov­šie ver­zie toh­to ope­rač­né­ho sys­té­mu umož­ňu­jú pris­pô­so­biť nas­ta­ve­nie na­pá­ja­nia tak, aby sa no­te­book neus­pal, keď za­vrie­te ve­ko. To je uži­toč­né, ak chce­te mať no­te­book po­lo­že­ný v ma­lej po­lič­ke ved­ľa ale­bo pod te­le­ví­zo­rom, resp. ako ho chce­te vy­užiť iba ako server. Ta­kis­to va­ša mul­ti­me­diál­na kniž­ni­ca Plex je k dis­po­zí­cii, iba ak má­te po­čí­tač za­pnu­tý. Zá­le­ží te­da iba na va­šom roz­hod­nu­tí, či no­te­book ne­chá­te za­pnu­tý neus­tá­le ale­bo ho bu­de­te vy­pí­nať a za­pí­nať pod­ľa pot­re­by. V sú­vis­los­ti s pre­no­so­vý­mi rých­los­ťa­mi by sa v rám­ci lo­kál­nej sie­te ne­ma­li vy­skyt­núť prob­lé­my, a to ani v prí­pa­de sú­bo­rov mkv s roz­lí­še­ním 1080p. Ta­ké­to sú­bo­ry sme si v rám­ci tes­to­va­nia strea­mo­va­li z po­čí­ta­ča do Xboxu. Sa­moz­rej­me, v prí­pa­de vzdia­le­né­ho prís­tu­pu cez inter­net ste ob­me­dze­ní naj­mä inter­ne­to­vým pri­po­je­ním váš­ho no­te­boo­ku v úlo­he server­a, kon­krét­ne rých­los­ťou up­loa­du.

Ver­dikt PC RE­VUE

Sta­rý no­te­book, ak už ne­pos­ky­tu­je dos­ta­tok vý­ko­nu na va­šu prá­cu, ne­mu­sí hneď pu­to­vať do ko­ša. V kom­bi­ná­cii s exter­ným dis­kom (nie vždy je však pot­reb­ný) a vhod­ným sof­tvé­ro­vým nás­tro­jom sa z ne­ho mô­že stať sú­časť do­má­ce­ho mul­ti­me­diál­ne­ho cen­tra. Zá­le­ží iba na vás, či no­te­book vy­uži­je­te iba vo for­me sie­ťo­vé­ho dá­to­vé­ho úlo­žis­ka ale­bo po­čí­tač pri­po­jí­te k te­le­ví­zo­ru a pou­ži­je­te ho aj na pria­me preh­rá­va­nie vi­dea. V oboch prí­pa­doch nej­de o nič zlo­ži­té a pot­reb­nú príp­ra­vu, kto­rú sme uvied­li v člán­ku, zvlád­nu aj me­nej skú­se­ní pou­ží­va­te­lia.

ios.jpg

Mul­ti­me­diál­ny ob­sah mô­že­te zo sta­ré­ho no­te­boo­ku strea­mo­vať pria­mo do iPa­du (aj po­čas ces­to­va­nia)


Zdroj: PCR 4/2013


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Vy­tvor­te si elek­tro­nic­kú kni­hu s Ca­lib­re pre Win­dows, OS X a Li­nux
Vytvoriť elektronickú knihu nie je vôbec zložité, treba však dodržať isté postupy. Tvorbu takejto knihy si ukážeme v našom článku. Na internete sú dostupné platené aplikácie aj služby zadarmo. čítať »
 
Sta­rý no­te­book ako mul­ti­me­diál­ne cen­trum do­mác­nos­ti
Technika zastaráva pomerne rýchlo, ale aj starý notebook nájde svoje využitie. Môžete ho využiť vo forme domáceho multimediálneho servera a my vám poradíme, ako na to. čítať »
 
Náv­rat le­gen­dy, mo­de­ly na dve SIM-ky
Pred sebou máte netradičný test telefónov. Štyri z piatich testovaných modelov majú podporu dvoch SIM kariet a našimi rukami prešiel aj smartfón značky Alcatel. Prichádzajú teda konkurenti pre osvedčené značky, hoci zatiaľ pomerne opatrne, no agresívnou cenovou politikou nasadili vysokú latku a ostatným výrobcom spôsobia vrásky. čítať »
 
Vy­tvá­ra­me webo­vé strán­ky / 9. časť
Poďme sa pozrieť na to, ako rozbehať vlastný redakčný systém. V tejto časti ukážeme, ako krok za krokom na vašom serveri sprevádzkovať WordPress. Inštaláciu slovenskej verzie nájdete na našom Virtual DVD. čítať »
 
Ochráň­te si Gmail aj iné služ­by
Textové heslo je dnes najčastejšie používané zabezpečenie. Či už ide o číselný PIN kód, alebo reťazec znakov, ktorý si zadefinuje používateľ, obyčajne nám stačí iba táto informácia, aby sme sa prihlásili do svojho používateľského konta. čítať »
 
Buď­te in, vy­tvor­te si mo­der­ný web
Dizajn je odraz kultúry, v ktorej žijeme, a zároveň splnenie očakávaní ľudí. Možno to na prvý pohľad nemá nič spoločné s webom, ale opak je pravda. Keby ste chvíľu surfovali webom, zistíte, že čínske stránky sú zásadne odlišné z pohľadu dizajnu od tých amerických či európskych. čítať »
 
Zo­ner Pho­to Stu­dio 15 / Buď­te pán­mi filtrov
V tejto časti sa budeme venovať použitiu filtrov v Zoner Photo Studio (ZPS). Tie výrazným spôsobom zatraktívnia podanie fotografií a ich použitie je veľmi ľahké. Z veľkého množstva filtrov v ZPS vám predstavíme dva, ktoré považujeme za veľmi podarené. čítať »
 
Pok­ro­či­lé nas­ta­ve­nia Win­dows 8
Pri používaní počítača alebo tabletu s operačným systémom Windows 8 sa občas dostanete do situácie, keď potrebujete nastaviť niektoré parametre nad rámec možností, ktoré poskytuje dialóg na nastavenie v desktopovom režime či obrazovka Nastavenie PC v novom používateľskom rozhraní. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter