Téma na želanie

Starý notebook ako multimediálne centrum domácnosti

Strana 1/3

Tech­ni­ka za­sta­rá­va po­mer­ne rých­lo, ale aj sta­rý no­te­book náj­de svo­je vy­uži­tie. Mô­že­te ho vy­užiť vo for­me do­má­ce­ho mul­ti­me­diál­ne­ho server­a a my vám po­ra­dí­me, ako na to.

Ho­ci sa v člán­ku za­me­ria­va­me naj­mä na sta­ré no­te­boo­ky, na úlo­hu do­má­ce­ho mul­ti­me­diál­ne­ho server­a mô­že­te vy­užiť aký­koľ­vek po­čí­tač vrá­ta­ne bež­ných sto­lo­vých PC. No­te­boo­ky však ma­jú nie­koľ­ko vý­hod – sú men­šie, kom­pak­tnej­šie a v pre­važ­nej väč­ši­ne prí­pa­dov aj tich­šie. Sta­rý sto­lo­vý po­čí­tač mô­že byť pri za­pnu­tí po­mer­ne hluč­ný, a to aj v prí­pa­de, že nie je veľ­mi za­ťa­že­ný z hľa­dis­ka ná­roč­nos­ti ap­li­ká­cií na vý­kon. Je zrej­mé, že hluč­ný po­čí­tač at­mos­fé­re fil­mu nep­ri­dá, pre­to sme sa za­me­ra­li naj­mä na no­te­boo­ky. Ho­ci no­te­book mô­že­me vy­užiť iba ako úlo­žis­ko na dá­ta, my ho chce­me pri­po­jiť pria­mo k te­le­ví­zo­ru a vy­užiť ho aj na preh­rá­va­nie fil­mov. Tre­ba ho te­da vhod­ne za­kom­po­no­vať do oko­li­té­ho ná­byt­ku, čo je v prí­pa­de sto­lo­vé­ho po­čí­ta­ča ove­ľa väč­ší prob­lém.

Dô­le­ži­tá je por­to­vá vý­ba­va

Z hľa­dis­ka vy­uži­tia no­te­boo­ku ako mul­ti­me­diál­ne­ho server­a a preh­rá­va­ča nás za­ují­ma­jú dva fak­ty. Pr­vý z nich je har­dvé­ro­vá kon­fi­gu­rá­cia po­čí­ta­ča, kto­rá nám na­po­vie, na aké úče­ly mô­že­me no­te­book vy­užiť. Mô­že to byť iba dá­to­vé úlo­žis­ko, pri­čom ob­sah sa bu­de strea­mo­vať do mul­ti­me­diál­ne­ho preh­rá­va­ča ale­bo kom­pa­ti­bil­né­ho te­le­ví­zo­ra. No v prí­pa­de, že ta­ké­to za­ria­de­nie ne­má­te, je vhod­né vy­užiť no­te­book aj na preh­rá­va­nie vi­dea.

notebook.jpg

Sta­rý no­te­book mô­že­te pri­po­jiť k te­le­ví­zo­ru a vy­užiť ho ako mul­ti­me­diál­ny preh­rá­vač, dô­le­ži­tá je však vý­ba­va por­tov v no­te­boo­ku aj v te­le­ví­zo­re

Náj­du sa pou­ží­va­te­lia, kto­rí si ne­potr­pia na HD roz­lí­še­nie a vy­sta­čia si s fil­ma­mi v DVD kva­li­te. Na tie­to úče­ly po­tom sta­čí aj star­ší po­čí­tač s jed­no­jad­ro­vým pro­ce­so­rom. Sa­moz­rej­me, čím vý­kon­nej­ší no­te­book, tým lep­šie, ale v zá­vis­los­ti od po­trieb pou­ží­va­te­ľa nie­ko­mu mô­že pos­ta­čiť aj no­te­book star­ší ako šesť ro­kov. De­di­ko­va­ná gra­fic­ká kar­ta je vždy prí­jem­ný bo­nus a pos­kyt­ne lep­ší vý­kon pri preh­rá­va­ní vi­dea. Vý­kon, kto­rý mô­že­te od po­čí­ta­ča pri preh­rá­va­ní vi­dea oča­ká­vať, si ove­rí­te veľ­mi jed­no­du­cho – sta­čí nav­ští­viť por­tál YouTu­be ale­bo Vi­meo a pus­tiť si vi­deo v HD a nás­led­ne vo full HD roz­lí­še­ní.

Čo sa tý­ka pri­po­je­nia no­te­boo­ku k te­le­ví­zo­ru, dô­le­ži­tá je ko­nek­ti­vi­ta a por­to­vá vý­ba­va. Niek­to­ré star­šie mo­de­ly dis­po­nu­jú vý­stu­pom HDMI, čo je ideál­na si­tuácia, kto­rá znač­ne zjed­no­du­ší pri­po­je­nie k te­le­ví­zo­ru. Po­mo­cou káb­la HDMI má­te za­bez­pe­če­ný pre­nos vi­dea aj zvu­ku, a to prak­tic­ky v naj­lep­šej kva­li­te. Prob­lém je, že vý­stup HDMI po­va­žu­je­me za štan­dar­dnú vý­ba­vu no­te­boo­kov prib­liž­ne od ro­ku 2009/2010, tak­že ak má­te mo­del star­ší ako 4 ro­ky, prav­de­po­dob­ne má­te smo­lu. V prí­pa­de star­ších no­te­boo­kov sa čas­to pou­ží­val vý­stup VGA a s ním sa ne­raz stret­ne­te aj dnes.

Port VGA v dneš­ných te­le­ví­zo­roch nie je štan­dard, oby­čaj­ne sú mo­de­ly vy­ba­ve­né vstu­pom DVI, ale nie je to pra­vid­lo. V ta­kom­to prí­pa­de mož­no pou­žiť re­duk­ciu VGA na DVI. V prí­pa­de re­duk­cie VGA na HDMI však tre­ba vy­užiť aj špe­ciál­ny pre­vod­ník. Z hľa­dis­ka zvu­ku, ak no­te­book nep­re­po­jí­te s te­le­ví­zo­rom po­mo­cou por­tu HDMI, mu­sí ísť z ne­ho do te­le­ví­zo­ra ďal­ší ká­bel, zvu­ko­vý. V tom­to sme­re však prob­lém ne­bu­de­te mať, ká­bel pôj­de z vý­stu­pu na slú­chad­lá do vstu­pov L/R audio na te­le­ví­zo­re.

Ne­dos­ta­tok mies­ta na inter­nom dis­ku nie je prob­lém

Bez oh­ľa­du na to, či chce­te no­te­book pre­po­jiť s te­le­ví­zo­rom ale­bo ho vy­uží­vať iba vo for­me server­ov­éh­o úlo­žis­ka, čas­tý prob­lém sta­rých no­te­boo­kov bo­la ob­me­dze­ná veľ­kosť inter­né­ho pev­né­ho dis­ku. Je prav­de­po­dob­né, že to­mu­to prob­lé­mu bu­de­te če­liť aj vy, ale rie­še­nie je veľ­mi jed­no­du­ché – exter­ný disk USB. Ce­ny tých­to za­ria­de­ní sú dnes veľ­mi pri­ja­teľ­né a za 1 TB úlo­žis­ko za­pla­tí­te prib­liž­ne 80 EUR. Exter­né dis­ky dnes štan­dar­dne pod­po­ru­jú tech­no­ló­giu USB 3.0, kto­rú prav­de­po­dob­ne váš sta­rý no­te­book ne­bu­de pod­po­ro­vať, no tie­to úlo­žis­ká sú pl­ne kom­pa­ti­bil­né aj s tech­no­ló­giou USB 2.0. Mi­mo­cho­dom, exis­tu­je kar­ta PCI Express, kto­rá vám pos­kyt­ne je­den ale­bo via­ce­ro por­tov USB 3.0.

disk.jpg

Ce­ny exter­ných pev­ných dis­kov sú dnes pri­ja­teľ­né – to­to za­ria­de­nie vám pos­kyt­ne pot­reb­ný pries­tor na va­šu mul­ti­me­diál­nu kniž­ni­cu

No­te­book je vhod­né na no­vé vy­uži­tie prip­ra­viť aj zo sof­tvé­ro­vé­ho hľa­dis­ka. V tom­to sme­re od­po­rú­ča­me kom­plet­né prein­šta­lo­va­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu – na­for­má­to­va­nie pev­né­ho dis­ku a nain­šta­lo­va­nie „čis­té­ho“ OS. Je vhod­né, aby sa v po­čí­ta­či zby­toč­ne ne­na­chá­dzal sof­tvér, kto­rý ne­bu­de­te pou­ží­vať a kto­rý by mo­hol spo­ma­ľo­vať beh ope­rač­né­ho sys­té­mu a iných prog­ra­mov. Pred­sa len star­ší no­te­book ne­má vý­kon na roz­dá­va­nie.


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Vy­tvor­te si elek­tro­nic­kú kni­hu s Ca­lib­re pre Win­dows, OS X a Li­nux
Vytvoriť elektronickú knihu nie je vôbec zložité, treba však dodržať isté postupy. Tvorbu takejto knihy si ukážeme v našom článku. Na internete sú dostupné platené aplikácie aj služby zadarmo. čítať »
 
Sta­rý no­te­book ako mul­ti­me­diál­ne cen­trum do­mác­nos­ti
Technika zastaráva pomerne rýchlo, ale aj starý notebook nájde svoje využitie. Môžete ho využiť vo forme domáceho multimediálneho servera a my vám poradíme, ako na to. čítať »
 
Náv­rat le­gen­dy, mo­de­ly na dve SIM-ky
Pred sebou máte netradičný test telefónov. Štyri z piatich testovaných modelov majú podporu dvoch SIM kariet a našimi rukami prešiel aj smartfón značky Alcatel. Prichádzajú teda konkurenti pre osvedčené značky, hoci zatiaľ pomerne opatrne, no agresívnou cenovou politikou nasadili vysokú latku a ostatným výrobcom spôsobia vrásky. čítať »
 
Vy­tvá­ra­me webo­vé strán­ky / 9. časť
Poďme sa pozrieť na to, ako rozbehať vlastný redakčný systém. V tejto časti ukážeme, ako krok za krokom na vašom serveri sprevádzkovať WordPress. Inštaláciu slovenskej verzie nájdete na našom Virtual DVD. čítať »
 
Ochráň­te si Gmail aj iné služ­by
Textové heslo je dnes najčastejšie používané zabezpečenie. Či už ide o číselný PIN kód, alebo reťazec znakov, ktorý si zadefinuje používateľ, obyčajne nám stačí iba táto informácia, aby sme sa prihlásili do svojho používateľského konta. čítať »
 
Buď­te in, vy­tvor­te si mo­der­ný web
Dizajn je odraz kultúry, v ktorej žijeme, a zároveň splnenie očakávaní ľudí. Možno to na prvý pohľad nemá nič spoločné s webom, ale opak je pravda. Keby ste chvíľu surfovali webom, zistíte, že čínske stránky sú zásadne odlišné z pohľadu dizajnu od tých amerických či európskych. čítať »
 
Zo­ner Pho­to Stu­dio 15 / Buď­te pán­mi filtrov
V tejto časti sa budeme venovať použitiu filtrov v Zoner Photo Studio (ZPS). Tie výrazným spôsobom zatraktívnia podanie fotografií a ich použitie je veľmi ľahké. Z veľkého množstva filtrov v ZPS vám predstavíme dva, ktoré považujeme za veľmi podarené. čítať »
 
Pok­ro­či­lé nas­ta­ve­nia Win­dows 8
Pri používaní počítača alebo tabletu s operačným systémom Windows 8 sa občas dostanete do situácie, keď potrebujete nastaviť niektoré parametre nad rámec možností, ktoré poskytuje dialóg na nastavenie v desktopovom režime či obrazovka Nastavenie PC v novom používateľskom rozhraní. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter