Kupujeme projektor na doma a na prezentácie

Strana 1/2

projektor-ilus copy.jpg V tom­to člán­ku sa za­me­ria­me na naj­dô­le­ži­tej­šie prak­tic­ké otáz­ky pri vý­be­re pro­jek­to­ra z poh­ľa­du pou­ží­va­te­ľa. Dá­me vám nie­koľ­ko ti­pov a prez­ra­dí­me aj to, čo vý­rob­co­via rad­šej nez­ve­rej­ňu­jú.

Pro­jek­to­ry: za a pro­ti

Hlav­ná pred­nosť pro­jek­to­rov je schop­nosť vy­tvo­riť veľ­ký a kva­lit­ný ob­raz za re­la­tív­ne ro­zum­né pe­nia­ze. Pro­jek­tor sa dá na­vy­še v po­rov­na­ní s veľ­kou plaz­mo­vou ob­ra­zov­kou ľah­ko pre­niesť do inej mies­tnos­ti.

Pri do­má­com ki­ne s pro­jek­to­rom je na ne­zap­la­te­nie neo­by­čaj­ná at­mos­fé­ra pre­mie­ta­nia, pri­ro­dze­ný „mäk­ký" ob­raz, kto­rý ned­ráž­di oči ani po dl­hšom sle­do­va­ní. Pri pou­ži­tí vhod­né­ho plát­na pos­ky­tu­je na roz­diel od bež­ných ob­ra­zo­viek prak­tic­ky neob­me­dze­ný po­zo­ro­va­cí uhol. Naj­väč­šia ne­vý­ho­da pro­jek­to­rov je nut­nosť za­tem­ne­nia mies­tnos­ti.

V tom­to sme­re je bež­ná LCD ale­bo plaz­mo­vá ob­ra­zov­ka vý­hod­nej­šia, pre­to­že ju mož­no sle­do­vať aj pri den­nom svet­le. Dru­há ne­vý­ho­da pro­jek­to­rov spo­čí­va v ich hluč­nos­ti, kto­rú spô­so­bu­jú ven­ti­lá­to­ry ne­vyh­nut­né na chla­de­nie sve­tel­né­ho zdro­ja a os­tat­ných čas­tí pro­jek­to­ra. Pri pou­ži­tí na fi­rem­ných pre­zen­tá­ciách to až tak nep­re­ká­ža, ale pri do­má­com ki­ne mô­že. Pri pro­jek­to­re tre­ba v niek­to­rých prí­pa­doch rá­tať s vy­ššou spot­re­bou ener­gie.

Pri LCD pro­jek­to­roch je ne­vyh­nut­ná zá­klad­ná údr­žba, ako je čis­te­nie pra­cho­vých filtrov, zhru­ba po 3000 ho­di­nách pre­vádz­ky tre­ba po­čí­tať s vý­me­nou sve­tel­né­ho zdro­ja (lam­py). Je­ho ce­na sa po­hy­bu­je na úrov­ni 150 eur a pri bež­nom pou­ží­va­ní vy­dr­ží nie­koľ­ko ro­kov.

Ke­dy sa op­la­tí kú­piť pro­jek­tor?

Vte­dy, keď pot­re­bu­je­te v mies­tnos­ti do­siah­nuť veľ­kú uh­lo­prieč­ku ob­ra­zu, po­vedz­me nad 60 pal­cov, a má­te mož­nosť za­tem­ne­nia pries­to­ru. Pro­jek­to­ry zvy­čaj­ne roz­de­ľu­je­me do nas­le­du­jú­cich ka­te­gó­rií:

 1. Pre­nos­né pro­jek­to­ry vy­ni­ka­jú hlav­ne ma­lý­mi roz­mer­mi a níz­kou hmot­nos­ťou. Ich ne­vý­ho­dou bý­va men­ší sve­tel­ný vý­kon, vy­ššia hluč­nosť a men­ší roz­sah ma­nuál­ne­ho zoo­mu.
  eb-1750.jpg
  Pre­nos­ný pro­jek­tor Ep­son EB-1750

 2. In­šta­lač­né pro­jek­to­ry sú veľ­mi vý­kon­né a ro­bus­tné pro­jek­to­ry s bo­ha­tý­mi mož­nos­ťa­mi nas­ta­ve­nia, oby­čaj­ne umož­ňu­jú­ce nep­retr­ži­tú pre­vádz­ku 24/7 bez vply­vu na kva­li­tu ob­ra­zu. Sú dos­tup­né aj s ob­jek­tív­mi pre extrém­ne pro­jek­čné vzdia­le­nos­ti. Umož­ňu­jú vzdia­le­nú sprá­vu a v prí­pa­de akých­koľ­vek prob­lé­mov do­ká­žu od­os­lať správ­co­vi e-mail. Ne­vý­ho­dou je vy­ššia ce­na, drah­šia údr­žba.

  eb_g5600.jpg

  In­šta­lač­ný pro­jek­tor Ep­son EB-G5600


 3. Pro­jek­to­ry na vzde­lá­va­nie zjed­no­du­šu­jú vý­uč­bu, sú jed­no­du­ché na ov­lá­da­nie a čas­to fun­gu­jú ako inter­ak­tív­na ta­bu­ľa.
  EB-455Wi.jpg

  Inter­ak­tív­ny pro­jek­tor s krát­kou pro­jek­čnou vzdia­le­nos­ťou Ep­son EB-455Wi


 4. Pro­jek­to­ry pre do­má­ce ki­no sú za­me­ra­né pre­dov­šet­kým na veľ­ký kon­trast, ver­nosť po­da­nia fa­rieb a ši­ro­ké mož­nos­ti nas­ta­ve­nia ob­ra­zu. Vy­ni­ka­jú ti­chým chla­de­ním a di­zaj­no­vo orien­to­va­ným von­kaj­ším spra­co­va­ním. Ne­vý­ho­dou bý­va vy­ššia ce­na a na úče­ly mi­mo do­má­ce­ho ki­na ne­dos­ta­toč­ný sve­tel­ný vý­kon.

  pt_ae7000.jpg

  Pro­jek­tor pre do­má­ce ki­no Pa­na­so­nic PT-AE7000


 5. Pi­kop­ro­jek­to­ry pred­sta­vu­jú vrec­ko­vé stro­je vy­uží­va­jú­ce ako sve­tel­ný zdroj tech­no­ló­giu LED. Vý­hod­ná je ich pre­ná­ša­teľ­nosť a sklad­nosť, ne­vý­hod­ná je níz­ka svie­ti­vosť.
  Joybee.jpg
  Mi­nia­túr­ny pro­jek­tor BenQ Joy­bee GP2

LCD ale­bo DLP?

Tech­no­lo­gic­ká voj­na me­dzi LCD a DLP je po­dob­ná tej, kto­rá sa od­oh­rá­va me­dzi LCD, LED a plaz­mo­vý­mi te­le­ví­zor­mi. Obe tech­no­ló­gie ma­jú is­té cha­rak­te­ris­tic­ké vlas­tnos­ti, no vý­sled­ná kva­li­ta ob­ra­zu zá­vi­sí hlav­ne od cel­ko­vé­ho vy­la­de­nia pro­jek­to­ra vý­rob­com. Všet­ky LCD pro­jek­to­ry sú 3-či­po­vé.

Dr­vi­vá väč­ši­na pro­jek­to­rov DLP je jed­no­či­po­vá a 3-či­po­vý pro­jek­tor bý­va jas­ne ozna­če­ný ako 3-Chip DLP. Pred­nos­ťou tech­no­ló­gie DLP je od­ol­nosť pro­ti pra­chu, pre­to zvy­čaj­ne tie­to mo­de­ly neob­sa­hu­jú pra­cho­vý fil­ter. Ne­vý­ho­dou jed­no­či­po­vých pro­jek­to­rov DLP je dú­ho­vý efekt, kto­ré­ho dô­vo­dom je sek­venč­ný roz­klad fa­rieb sys­té­mu DLP po­mo­cou ro­tu­jú­ce­ho fa­reb­né­ho ko­lies­ka.

Pre­ja­vu­je sa tak, že pri sle­do­va­ní fil­mu vi­dí­te pri po­hy­be oča­mi na ob­ra­ze aké­si dú­ho­vé ,,šmu­hy". Nie kaž­dý však ten­to ne­duh pos­treh­ne. Dob­rá sprá­va je, že v ob­las­ti jed­no­či­po­vých pro­jek­to­rov DLP nas­ta­li za pos­led­né ro­ky veľ­ké pok­ro­ky, ako nap­rík­lad až 5-ná­sob­né zvý­še­nie rých­los­ti roz­kla­do­vých ko­lie­sok.

Pre úpl­nosť do­dá­va­me, že 3-či­po­vé pro­jek­to­ry DLP dú­ho­vým efek­tom netr­pia, pre­to­že roz­kla­do­vé ko­lies­ko neob­sa­hu­jú. Keď­že pos­ky­tu­jú vy­ni­ka­jú­ci kon­trast, tie naj­lep­šie a naj­drah­šie mo­de­ly pre ki­ná sú pos­ta­ve­né prá­ve na 3-či­po­vej tech­no­ló­gii DLP.

Pred­nos­ťou pro­jek­to­rov LCD je aj to, že ma­jú sta­bil­ný ob­raz s ver­ným po­da­ním fa­rieb a pri rov­na­kom prí­ko­ne do­sa­hu­jú vy­šší sve­tel­ný vý­kon ako mo­de­ly DLP. To sa pre­ja­vu­je aj men­ším stra­to­vým tep­lom a hluč­nos­ťou. Ich ne­vý­ho­da je v cit­li­vos­ti na prach a pos­tup­nej deg­ra­dá­cii ob­ra­zu s pri­bú­da­jú­cim ve­kom pro­jek­to­ra.


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ku­pu­je­me pro­jek­tor na do­ma a na pre­zen­tá­cie
V tomto článku sa zameriame na najdôležitejšie praktické otázky pri výbere projektora z pohľadu používateľa. Dáme vám niekoľko tipov a prezradíme aj to, čo výrobcovia radšej nezverejňujú. čítať »
 
Práv­nik ra­dí / Ka­ta­ló­gy a re­gis­tre zo si­vej zó­ny
Nedávno médiami opäť prebehli informácie o registroch tváriacich sa síce oficiálne, ale majúcich jediný účel – zarobiť na nevedomosti alebo nepozornosti adresáta, ktorý založil spoločnosť či registroval ochrannú známku. čítať »
 
Ako na to: chcem vy­bu­do­vať vlast­ný kva­lit­ný e-shop
Možno ste už aj vy premýšľali nad možnosťami podnikania na internete. Mať vlastný e-shop je však záväzok, a to predovšetkým voči zákazníkom. čítať »
 
Ako pre­dá­vať v ba­zá­ri na inter­ne­te
Máte spotrebnú elektroniku (mobil, notebook, tlačiareň, hernú konzolu), ktorú už nepotrebujete a chcete sa jej zbaviť? čítať »
 
Smar­tfón in­špi­ro­va­ný prí­ro­dou
Všetky dohady tom, ako bude vyzerať vyzývateľ pre Apple iPhone, sa skončili v máji, keď spoločnosť Samsung prezentovala v Londýne smartfón Samsung Galaxy SIII.  čítať »
 
Do­ko­va­cie rep­ro­duk­to­ry z di­zaj­nér­skych do­mov
V tomto teste máme netradične vyzerajúce zariadenia pre prehrávače Apple s podporou aj pre iné multimediálne zariadenia. Ich vzhľad evokuje retroštýl s modernými prvkami a ako celok každé z nich vyzerá dobre. čítať »
 
Šty­ri si­tuácie, keď cloud po­mô­že v spo­lup­rá­ci
Spoločná práca prostredníctvom moderných nástrojov je dnes už neoddeliteľná súčasť študentského života. čítať »
 
Pre­nos­né ap­li­ká­cie vždy so se­bou
Používanie prenosných aplikácií vám dodá veľkú slobodu a voľnosť. A to nielen preto, že ich môžete mať všade so sebou na flash disku. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter