Testovali sme

Návrat legendy, modely na dve SIM-ky

Strana 3/3

Pres­ti­gio Mul­tiP­ho­ne 5000 DUO

Vcel­ku za­ují­ma­vý krok spra­vil vý­rob­ca uve­de­ním toh­to mo­de­lu. Neo­hú­ril nás 5-pal­co­vý dis­plej, ale ce­lá kon­cep­cia te­le­fó­nu. Má to­tiž tech­nic­ké pa­ra­met­re pod­stat­ne men­ších mo­de­lov. Nap­rík­lad roz­lí­še­nie na ta­kej­to uh­lo­prieč­ke zos­ta­lo na hod­no­te 480 × 800 pixelov. Ča­ka­li by sme pod­stat­ne viac, as­poň 540 bo­dov ho­ri­zon­tál­ne. Po za­pnu­tí sme však ná­zor zme­ni­li a bo­lo nám jas­né, ko­mu je mo­del ozna­če­ný ako 5000 DUO ur­če­ný. Smar­tfón sad­ne do rúk pou­ží­va­te­ľom, kto­rí chcú vy­užiť veľ­ký dis­plej, ale nie za ce­nu mi­nia­túr­ne­ho pís­ma a ikon. Na ten­to dis­plej sa dob­re po­ze­rá, všet­ko je dos­ta­toč­ne veľ­ké, a to v roz­me­roch za­cho­vá­va­jú­cich si št­ýl te­le­fó­nov, a nie tab­le­tov.

Prestigio5000.jpg

Tech­nic­ká vý­ba­va je prie­mer­ná, no pri zoh­ľad­ne­ní ce­ny 210 eur za dvoj­sim­ko­vý te­le­fón s dvoj­jad­ro­vým CPU ne­má­me vý­hra­dy. In­teg­ro­va­ná pa­mäť má ka­pa­ci­tu 4 GB, roz­ší­riť ju mô­že­te na 32 GB, tak­že v tom ob­me­dzenie ne­vi­dí­me. Fo­toa­pa­rát má po­mer­ne de­tail­né nas­ta­ve­nie sní­mok a roz­lí­še­nie 5 Mpix. Viac sa ho­dí na fo­tog­ra­fo­va­nie ako na vi­deo. Roz­lí­še­nie VGA je tro­chu níz­ke, as­poň že vý­rob­ca vy­užil si­lu pro­ce­so­ra a po­ne­chal sním­ko­va­nie na úrov­ni 30 sní­mok/s. Ce­na sa mier­ne dotk­la aj ko­mu­ni­kač­ných mož­nos­tí, a tak je tu Blue­tooth len vo ver­zii 2.1. V praxi nič nes­tra­tí­te, stá­le ide o naj­pou­ží­va­nej­šiu ver­ziu BT. Pri­po­je­nie Wi-Fi je trie­dy N, čo za­bez­pe­čí rých­lej­šie dá­to­vé pre­no­sy. Pro­ce­sor ich zvlád­ne.

Te­le­fón má ob­lé tva­ry a lesk­lé plas­to­vé te­lo, prip­rav­te sa však na od­tlač­ky pr­stov na za­dnej stra­ne. Rov­na­ko ako pri os­tat­ných mo­de­loch Pres­ti­gio v tes­te aj tu fo­toa­pa­rát tro­chu vy­stu­pu­je z te­la. Vzhľa­dom na roz­me­ry te­le­fó­nu nám tla­čid­lá na ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti pri­pa­da­li po­mer­ne ma­lé. Dlh­šie ich ma­jú aj te­le­fó­ny s men­ší­mi roz­mer­mi. A keď­že je to dosť veľ­ký te­le­fón, pri­ja­li by sme ich ďa­lej od hor­nej hra­ny.

Zá­kla­dom sof­tvé­ro­vej strán­ky je ope­rač­ný sys­tém An­droid 4.1 a mier­ne up­ra­ve­né roz­hra­nie te­le­fó­nu. Vid­no, že vý­rob­ca si je ve­do­mý roz­me­rov dis­ple­ja a chcel uľah­čiť je­ho ov­lá­da­nie. Aj v tom­to prí­pa­de je prí­tom­ná špe­ciál­na ap­li­ká­cia na sťa­ho­va­nie od­po­rú­ča­ných ap­li­ká­cií a ne­chý­ba ani eRea­der Pres­ti­gio. Po­da­re­ný prog­ram na čí­ta­nie kníh, no­vín a ča­so­pi­sov. K to­mu­to mo­de­lu sa roz­hod­ne ho­dí a bo­la by ško­da ne­vyu­žiť te­le­fón aj ako čí­tač­ku elek­tro­nic­kých kníh. Ako sa na správ­ny „po­lo­tab­let" pat­rí, je tu prog­ram na poz­nám­ky pí­sa­né ru­kou. Vy­užiť mô­že­te rôz­ne far­by pe­ra, typ pí­sa­cie­ho nás­tro­ja a efek­ty štet­cov. Mož­nos­tí je vcel­ku dosť, sta­čí si len vy­brať. To pla­tí aj pre pris­pô­so­be­nie vzhľa­du ce­lej ap­li­ká­cie. Rov­na­ko dob­re vý­rob­ca spra­co­val roz­hra­nie na pod­po­ru dvoch SIM ka­riet, pri ich pou­ži­tí sa vždy zob­ra­zí v sta­vo­vom riad­ku in­for­má­cia, kto­rá z nich je pri da­nej ope­rá­cii ak­tív­na. Či už ide o te­le­fo­no­va­nie, ale­bo pí­sa­nie správ. Nas­ta­viť sa dá plá­no­va­né za­pnu­tie aj vy­pnu­tie te­le­fó­nu a pri­dať mož­no vlas­tné audio­pro­fi­ly.

Hod­no­te­nie

Za­ují­ma­vá voľ­ba roz­me­ru dis­ple­ja a roz­lí­še­nia, vhod­né ako čí­tač­ka kníh, Dual-SIM pris­pô­so­be­nie
Roz­lí­še­nie 480 × 800 na 5-pal­co­vom dis­ple­ji nie je vhod­né pre kaž­dé­ho

Ce­na: 210 EUR
Za­po­ži­čal: AS­BIS SK

Smar­tfón za ce­nu bež­né­ho te­le­fó­nu?

Tre­tí te­le­fón na dve SIM kar­ty v tes­te má ozna­če­nie Pres­ti­gio Mul­tiP­ho­ne 3500 DUO. Čím je za­ují­ma­vý ten­to jas­ný low-end? Mi­ni­mál­ne ce­nou. Za 99 EUR zís­ka­te smar­tfón s An­droi­dom, a tak sa vám sprís­tup­nia mož­nos­ti tej­to plat­for­my. Z tech­nic­kej strán­ky ide o bež­ný te­le­fón s 3,5-pal­co­vým dis­ple­jom. Ten na­vy­še zob­ra­zu­je len 262 000 fa­rieb, čo na fo­tog­ra­fiách a ob­ráz­koch vid­no. Za­ují­ma­vý je však pro­ce­so­rom s frek­ven­ciou 1 GHz.

Prestigio3500.jpg

Eš­te stá­le sa na tr­hu ob­ja­vu­jú mo­de­ly s pro­ce­so­rom na frek­ven­cii 800 MHz, kto­rý už led­va pos­ta­ču­je na po­hodl­nú prá­cu s an­droi­do­vým te­le­fó­nom. Vý­rob­ca si dal vskut­ku zá­le­žať na tom, aby pri­nie­sol pou­ží­va­te­ľom čo naj­viac pri­da­nej hod­no­ty. Ide naj­mä o nad­stav­bu GO. Vďa­ka nej pris­pô­so­bí­te nie­len do­má­cu ob­ra­zov­ku, ale aj té­my a wid­ge­ty. Me­niť mô­že­te de­tai­ly, ako je nap­rík­lad uka­zo­va­teľ, na kto­rej ob­ra­zov­ke spo­me­dzi hlav­ných sa na­chá­dza­te, mož­no me­niť je­ho po­lo­hu aj št­ýl zob­ra­ze­nia. Nez­vy­čaj­ná mož­nosť je zme­na veľ­kos­ti mriež­ky hlav­nej ob­ra­zov­ky. Aj na men­šom roz­lí­še­ní zob­ra­zí­te pod­stat­ne viac ikon. Mô­že­te me­niť nie­len ich veľ­kosť, ale aj roz­lo­že­nie. Pô­vod­nú mriež­ku roz­ší­ri­te až tak, že zob­ra­zí 25 ikon, prí­pad­ne si vy­be­rie­te vlast­ný roz­mer. K dis­po­zí­cii sú efek­ty pre­cho­dov me­dzi ob­ra­zov­ka­mi ale­bo nas­ta­ve­nie do­ty­ko­vých gest. Gra­fic­ké té­my, po­za­dia a ďal­šie wid­ge­ty GO si mô­že­te sťa­ho­vať z inter­ne­tu.

Ce­na: 99 EUR
Za­po­ži­čal: AS­BIS SK

Ver­dikt PC RE­VUE

Zno­vuz­ro­de­nie znač­ky Al­ca­tel na na­šom tr­hu v ob­las­ti mo­bil­ných te­le­fó­nov pri­ná­ša mo­del Al­ca­tel One­Touch Ultra 997D. Ce­no­vo aj fun­kčne ide o dob­re vy­ba­ve­ný te­le­fón. Za­ujať sa však nes­na­ží len tý­mi­to vlas­tnos­ťa­mi, ale pri­dá­va aj ur­či­tú od­ol­nosť pro­ti po­lia­tiu. HTC One SV je skve­lý te­le­fón, kto­rý má di­zajn kom­plet­ne zla­de­ný s tech­no­lo­gic­kou strán­kou. Ur­či­te ide o za­ují­ma­vý mo­del s dos­ta­toč­ným vý­ko­nom. Ce­na sa nám však zda­la v po­rov­na­ní s kon­ku­ren­ciou pri­vy­so­ká. Spo­me­dzi tro­ji­ce te­le­fó­nov znač­ky Pres­ti­gio jed­noz­nač­ne ve­die mo­del Mul­tiP­ho­ne 4500 DUO. Za veľ­mi dob­rú ce­nu zís­ka­te te­le­fón so so­líd­nym har­dvé­rom a dis­ple­jom IPS. Mo­del Mul­tiP­ho­ne 5000 DUO je tro­chu špe­ci­fic­ký svo­ji­mi roz­mer­mi. No pre to­ho, kto chce veľ­kú zob­ra­zo­va­ciu plo­chu a nes­to­jí o úz­ke „štý­lov­ky", to mô­že byť správ­ny mo­del. Naj­lac­nej­ší z tes­tu je Mul­tiP­ho­ne 3500 DUO. Smar­tfón za ce­nu bež­né­ho te­le­fó­nu is­te mno­hých za­uj­me. Vý­rob­ca zdvi­hol je­ho pou­ží­va­teľ­skú úro­veň sys­té­mo­vou nad­stav­bou GO.

Zdroj: PCR 4/2013


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Vy­tvor­te si elek­tro­nic­kú kni­hu s Ca­lib­re pre Win­dows, OS X a Li­nux
Vytvoriť elektronickú knihu nie je vôbec zložité, treba však dodržať isté postupy. Tvorbu takejto knihy si ukážeme v našom článku. Na internete sú dostupné platené aplikácie aj služby zadarmo. čítať »
 
Sta­rý no­te­book ako mul­ti­me­diál­ne cen­trum do­mác­nos­ti
Technika zastaráva pomerne rýchlo, ale aj starý notebook nájde svoje využitie. Môžete ho využiť vo forme domáceho multimediálneho servera a my vám poradíme, ako na to. čítať »
 
Náv­rat le­gen­dy, mo­de­ly na dve SIM-ky
Pred sebou máte netradičný test telefónov. Štyri z piatich testovaných modelov majú podporu dvoch SIM kariet a našimi rukami prešiel aj smartfón značky Alcatel. Prichádzajú teda konkurenti pre osvedčené značky, hoci zatiaľ pomerne opatrne, no agresívnou cenovou politikou nasadili vysokú latku a ostatným výrobcom spôsobia vrásky. čítať »
 
Vy­tvá­ra­me webo­vé strán­ky / 9. časť
Poďme sa pozrieť na to, ako rozbehať vlastný redakčný systém. V tejto časti ukážeme, ako krok za krokom na vašom serveri sprevádzkovať WordPress. Inštaláciu slovenskej verzie nájdete na našom Virtual DVD. čítať »
 
Ochráň­te si Gmail aj iné služ­by
Textové heslo je dnes najčastejšie používané zabezpečenie. Či už ide o číselný PIN kód, alebo reťazec znakov, ktorý si zadefinuje používateľ, obyčajne nám stačí iba táto informácia, aby sme sa prihlásili do svojho používateľského konta. čítať »
 
Buď­te in, vy­tvor­te si mo­der­ný web
Dizajn je odraz kultúry, v ktorej žijeme, a zároveň splnenie očakávaní ľudí. Možno to na prvý pohľad nemá nič spoločné s webom, ale opak je pravda. Keby ste chvíľu surfovali webom, zistíte, že čínske stránky sú zásadne odlišné z pohľadu dizajnu od tých amerických či európskych. čítať »
 
Zo­ner Pho­to Stu­dio 15 / Buď­te pán­mi filtrov
V tejto časti sa budeme venovať použitiu filtrov v Zoner Photo Studio (ZPS). Tie výrazným spôsobom zatraktívnia podanie fotografií a ich použitie je veľmi ľahké. Z veľkého množstva filtrov v ZPS vám predstavíme dva, ktoré považujeme za veľmi podarené. čítať »
 
Pok­ro­či­lé nas­ta­ve­nia Win­dows 8
Pri používaní počítača alebo tabletu s operačným systémom Windows 8 sa občas dostanete do situácie, keď potrebujete nastaviť niektoré parametre nad rámec možností, ktoré poskytuje dialóg na nastavenie v desktopovom režime či obrazovka Nastavenie PC v novom používateľskom rozhraní. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter