Testovali sme

Návrat legendy, modely na dve SIM-ky

Strana 1/3

Pred se­bou má­te net­ra­dič­ný test te­le­fó­nov. Šty­ri z pia­tich tes­to­va­ných mo­de­lov ma­jú pod­po­ru dvoch SIM ka­riet a na­ši­mi ru­ka­mi pre­šiel aj smar­tfón znač­ky Al­ca­tel. Pri­chá­dza­jú te­da kon­ku­ren­ti pre os­ved­če­né znač­ky, ho­ci za­tiaľ po­mer­ne opatr­ne, no ag­re­sív­nou ce­no­vou po­li­ti­kou na­sa­di­li vy­so­kú lat­ku a os­tat­ným vý­rob­com spô­so­bia vrás­ky. Za­pá­čil sa nám aj mo­del od HTC. Pod­ľa nás ide o vy­la­de­ný te­le­fón, hr­dé­ho zá­stup­cu ro­di­ny One.

telefony tab.jpg

Tech­nic­ké pa­ra­met­re a vý­sled­ky benchmar­kov tes­to­va­ných smar­tfó­nov

Al­ca­tel One­Touch Ultra 997D

Na znač­ku Al­ca­tel sa mož­no ne­pa­mä­tá­te, ke­dy­si však pat­ri­la k ob­ľú­be­ným naj­mä na po­li ma­so­vých te­le­fó­nov. Dnes Al­ca­tel s no­vým ma­naž­men­tom oži­vu­je di­ví­ziu mo­bil­ných te­le­fó­nov a mo­del One Touch Ultra 997D sved­čí o tom, že ak sa nez­ľak­ne­te u nás prak­tic­ky nez­ná­mej znač­ky, dos­ta­ne­te do rúk te­le­fón s ta­kým po­me­rom ce­ny a vý­ko­nu, že kon­ku­ren­cia mô­že iba v ti­chos­ti zá­vi­dieť. Dô­vod? One Touch Ultra 997D je „dvoj­sim­ko­vý" te­le­fón so 4,3-pal­co­vým dis­ple­jom, dvoj­jad­ro­vým pro­ce­so­rom, pod­po­rou Wi-Fi aj GPS, kto­rý od­olá strie­ka­jú­cej vo­de a je­ho kon­co­vá ce­na nep­re­sa­hu­je 250 eur.

one-touch-997-lipstick-front-v1.0.jpg

Te­le­fón má dve šach­ty na SIM kar­ty, za­ují­ma­vo umies­tne­né tes­ne nad se­bou, ale zá­ro­veň aj dva rá­dio­vé či­py, a te­da aj dve čís­la IMEI. Al­ca­tel vý­bor­ne spra­co­val nad­stav­bu nad An­droi­dom 4.0.4 (Ice Cream Sandwich) na ov­lá­da­nie dvoch SIM ka­riet sú­čas­ne. Ľah­ko si tak vy­be­rie­te, kto­rá SIM kar­ta bu­de na­tív­na na ho­vo­ry, sprá­vy či dá­ta, a ke­dy­koľ­vek mô­že­te to­to nas­ta­ve­nie me­niť aj za be­hu. Vý­rob­ca sí­ce ho­vo­rí o spra­co­va­ní od­olá­va­jú­com vo­de, tu by sme však bo­li tro­cha opatr­nej­ší (naj­mä pre nek­ry­té roz­hra­nie mic­roUSB) a uvá­dza­li skôr od­ol­nosť pro­ti ná­hod­né­mu po­lia­tiu. Na na­šom tr­hu sa One Touch Ultra 997D ob­ja­ví v dvoch far­bách - mat­nej bie­lej a ko­vo­vej si­vej. Vý­rob­co­vi vy­tý­ka­me hmot­nosť - 143 gra­mov je na ta­ké­to za­ria­de­nie tro­cha ve­ľa, hrúb­ka 11 mm je však v po­riad­ku.

Dis­plej je 4,3-pal­co­vý, mul­ti­do­ty­ko­vý a ka­pa­cit­ný, s roz­lí­še­ním 480 × 800 pixelov, v praxi je to však iba 480 × 737 pixelov, vý­rob­ca to­tiž vy­uží­va spod­ný pás veľ­kos­ti 63 pixelov na tri do­ty­ko­vé ov­lá­da­cie pr­vky. Tvr­de­né sklo je od­ol­né pro­ti poš­kria­ba­niu (nej­de o Go­ril­la Glass), no te­le­fón až prek­va­pu­jú­co dob­re rea­gu­je na do­tyk. Dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor Qual­comm je zá­ru­kou sviž­ných reak­cií, sku­toč­ne sa v tej­to ce­ne nie je na čo sťa­žo­vať. Ka­pa­ci­ta pa­mä­te RAM 512 MB bu­de sta­čiť kaž­dé­mu, mier­ne nez­vy­čaj­né je množ­stvo inter­nej flash pa­mä­te - 3 GB. Svo­jím vý­ko­nom pre­vy­šu­je HTC De­si­re HD, ale aj LG Op­ti­mus 2X a iba tes­ne za­os­tá­va za Mo­to­ro­lou AT­RIX 4G. Ak zo­be­rie­me do úva­hy po­mer ce­ny a vý­ko­nu, trú­fa­me si tvr­diť, že pat­rí do sku­pi­ny pia­tich naj­lep­ších smar­tfó­nov v ce­ne do 250 eur. 8 Mpix fo­toa­pa­rát (sním­ky s roz­lí­še­ním 3264 × 2488 pixelov) pat­rí k prie­me­ru, naj­mä v hor­ších sve­tel­ných pod­mien­kach je LED di­óda tro­cha slab­šia. Ne­chý­ba FM rá­dio, naj­rôz­nej­šie sen­zo­ry, rých­le mo­bil­né dá­to­vé pre­no­sy v sie­ti HSPA v rých­los­ti 7,2 Mbit/s na downloa­de a 5,76 Mbit/s na up­loa­de. Al­ca­tel tak prak­tic­ky tra­fil do po­žia­da­viek oby­va­te­ľov Slo­ven­ska. GPS, Blue­tooth 3.0 - nič z to­ho ne­chý­ba, ab­sen­tu­je však NFC. Chvá­li­me aj množ­stvo pre­din­šta­lo­va­ných ši­kov­ných ap­li­ká­cií.

A za čo by sme chce­li Al­ca­tel eš­te poch­vá­liť, je vý­drž ba­té­rie. S ka­pa­ci­tou 1800 mAh nám pri na­šom bež­nom „workloa­de" vy­dr­ža­la viac ako 1,5 dňa. Nes­tá­va sa to­tiž, že by kto­rý­koľ­vek te­le­fón pre­sia­hol pri na­šom tes­to­va­ní 24 ho­dín. Al­ca­tel One Touch Ultra 997D sa nám veľ­mi pá­čil, pre­to­že jas­ne uka­zu­je aj slo­ven­ské­mu pou­ží­va­te­ľo­vi, aká je hod­no­ta vcel­ku ro­zum­ne vy­ba­ve­né­ho te­le­fó­nu.

Hod­no­te­nie

Har­dvé­ro­vá vý­ba­va a ce­na, od­ol­ný pro­ti ná­hod­né­mu po­lia­tiu, vý­drž aku­mu­lá­to­ra
Kva­li­ta fo­tog­ra­fií pri hor­šom os­vet­le­ní

Ce­na: 249 EUR
Za­po­ži­čal: Al­ca­tel


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Vy­tvor­te si elek­tro­nic­kú kni­hu s Ca­lib­re pre Win­dows, OS X a Li­nux
Vytvoriť elektronickú knihu nie je vôbec zložité, treba však dodržať isté postupy. Tvorbu takejto knihy si ukážeme v našom článku. Na internete sú dostupné platené aplikácie aj služby zadarmo. čítať »
 
Sta­rý no­te­book ako mul­ti­me­diál­ne cen­trum do­mác­nos­ti
Technika zastaráva pomerne rýchlo, ale aj starý notebook nájde svoje využitie. Môžete ho využiť vo forme domáceho multimediálneho servera a my vám poradíme, ako na to. čítať »
 
Náv­rat le­gen­dy, mo­de­ly na dve SIM-ky
Pred sebou máte netradičný test telefónov. Štyri z piatich testovaných modelov majú podporu dvoch SIM kariet a našimi rukami prešiel aj smartfón značky Alcatel. Prichádzajú teda konkurenti pre osvedčené značky, hoci zatiaľ pomerne opatrne, no agresívnou cenovou politikou nasadili vysokú latku a ostatným výrobcom spôsobia vrásky. čítať »
 
Vy­tvá­ra­me webo­vé strán­ky / 9. časť
Poďme sa pozrieť na to, ako rozbehať vlastný redakčný systém. V tejto časti ukážeme, ako krok za krokom na vašom serveri sprevádzkovať WordPress. Inštaláciu slovenskej verzie nájdete na našom Virtual DVD. čítať »
 
Ochráň­te si Gmail aj iné služ­by
Textové heslo je dnes najčastejšie používané zabezpečenie. Či už ide o číselný PIN kód, alebo reťazec znakov, ktorý si zadefinuje používateľ, obyčajne nám stačí iba táto informácia, aby sme sa prihlásili do svojho používateľského konta. čítať »
 
Buď­te in, vy­tvor­te si mo­der­ný web
Dizajn je odraz kultúry, v ktorej žijeme, a zároveň splnenie očakávaní ľudí. Možno to na prvý pohľad nemá nič spoločné s webom, ale opak je pravda. Keby ste chvíľu surfovali webom, zistíte, že čínske stránky sú zásadne odlišné z pohľadu dizajnu od tých amerických či európskych. čítať »
 
Zo­ner Pho­to Stu­dio 15 / Buď­te pán­mi filtrov
V tejto časti sa budeme venovať použitiu filtrov v Zoner Photo Studio (ZPS). Tie výrazným spôsobom zatraktívnia podanie fotografií a ich použitie je veľmi ľahké. Z veľkého množstva filtrov v ZPS vám predstavíme dva, ktoré považujeme za veľmi podarené. čítať »
 
Pok­ro­či­lé nas­ta­ve­nia Win­dows 8
Pri používaní počítača alebo tabletu s operačným systémom Windows 8 sa občas dostanete do situácie, keď potrebujete nastaviť niektoré parametre nad rámec možností, ktoré poskytuje dialóg na nastavenie v desktopovom režime či obrazovka Nastavenie PC v novom používateľskom rozhraní. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter