Ako na to prakticky

Vytvárame webové stránky / 9. časť

Strana 2/2

Pri pr­vých po­ku­soch aj na pra­vi­del­né zá­lo­hy od­po­rú­ča­me vy­užiť expor­to­va­nie dát. Ide o sú­bor vo for­má­te XML, kto­rý po­tom mô­že­te ľah­ko im­por­to­vať do inej in­šta­lá­cie WP ale­bo ho pou­žiť v prí­pa­de stra­ty dát. Od­po­rú­ča­me expor­to­vať vše­tok ob­sah.

Sek­cia Pou­ží­va­te­lia slú­ži na pri­dá­va­nie pou­ží­va­te­ľov, kto­rí bu­dú v re­dak­čnom sys­té­me pub­li­ko­vať. Vy­brať tre­ba ro­lu, te­da prís­tu­po­vé op­ráv­ne­nia. Na bez­prob­lé­mo­vé pub­li­ko­va­nie mu­sí­te vy­brať ro­lu Auto­ri ale­bo Edi­tor.

WP.png

Hlav­ný preh­ľad o sta­ve člán­kov

Vzhľad webu

Ur­či­te bu­de­te chcieť up­ra­viť vzhľad strá­nok a na to sa da­jú vy­užiť šab­ló­ny a ich in­šta­lá­cia pria­mo z roz­hra­nia. V čas­ti Vzhľad – Té­my sa tre­ba prep­núť do sek­cie In­šta­lo­vať té­my. Má­te veľ­ký po­čet mož­nos­tí, pod­ľa čo­ho sa vy­hľa­da­jú, sta­čí klik­núť nap­rík­lad na od­kaz Naj­nov­šie. Pod kaž­dou té­mou je link s náz­vom Nain­šta­lo­vať te­raz, kto­rým té­mu nain­šta­lu­je­te. Lin­kom Ak­ti­vo­vať ju nas­ta­ví­te ako pred­vo­le­nú a ak­tív­nu. Strán­ky sa ih­neď prep­nú do no­vé­ho vzhľa­du. Pri vý­be­re šab­ló­ny vzhľa­du ve­nuj­te po­zor­nosť jej mož­nos­tiam. Niek­to­ré pod­po­ru­jú nap­rík­lad len jed­no vlas­tné me­nu, a tak sa bu­de­te mu­sieť me­dzi ni­mi pre­pí­nať, ak ich má­te viac. Net­re­ba sa však obá­vať, kaž­dá šab­ló­na pod­po­ru­je vy­tvo­re­nie vlas­tnej po­nu­ky a po­lo­žiek na zá­kla­de strá­nok ale­bo vlas­tných od­ka­zov. Me­nu sa kon­fi­gu­ru­je v čas­ti Vzhľad a me­dzi hlav­ným me­nu sa pre­pí­na­te v čas­ti Umies­tne­nie v té­me.

Pr­vý člá­nok

Poď­me te­raz pub­li­ko­vať na web pr­vý člá­nok. Sek­cia Člán­ky na hlav­nom pa­ne­li roz­ba­lí po­nu­ku a klik­nu­tím na od­kaz Pri­dať člá­nok sa zob­ra­zí edi­tor. Vy­užiť mô­že­te vi­zuál­ny edi­tor s pod­po­rou for­má­to­va­cích zna­kov, ale aj edi­tor HTML so zá­pi­som zdro­jo­vé­ho kó­du. Na strán­ky, kto­ré ob­sa­hu­jú vno­re­né vi­deo ale­bo ne­ja­ký roz­ší­re­ný ob­sah, pou­ži­te edi­tor HTML. V pra­vej čas­ti strán­ky je pa­nel, kde up­ra­ví­te pa­ra­met­re pub­li­ko­va­nia. Tu mož­no ochrá­niť člán­ky hes­lom ale­bo nas­ta­viť dá­tum pub­li­ko­va­nia. Je to veľ­mi dob­rá vec na auto­ma­tic­ké zve­rej­ňo­va­nie člán­kov. V prí­pa­de blo­gu tak zís­ka­te is­tú pra­vi­del­nosť aj v ča­se, keď ne­bu­de­te mať čas na ich pí­sa­nie a pub­li­ko­va­nie. Mô­že­te ich na­pí­sať vop­red a nas­ta­viť dá­tum uve­rej­ne­nia pod­ľa vlas­tné­ho že­la­nia. Sú­čas­ne od­po­rú­ča­me pri­dá­vať aj znač­ky. Pod­ľa nich bu­dú môcť pou­ží­va­te­lia na webe vy­hľa­dať te­ma­tic­ky blíz­ke člán­ky. Kaž­dá pri­da­ná znač­ka sa po­tom ulo­ží a nes­kôr ju sta­čí klik­nu­tím pri­dať do zoz­na­mu zna­čiek. Ku kaž­dé­mu člán­ku sa dá vy­brať pre­zen­tač­ný ob­rá­zok. Bu­de sa zob­ra­zo­vať nad náz­vom člán­ku. Do­da­toč­ne ho mô­že­te up­ra­viť klik­nu­tím na je­ho náh­ľad. Zob­ra­zí sa jed­no­du­chý edi­tor na ore­za­nie ob­ráz­ka, oto­če­nie, prek­lo­pe­nie, ale aj zme­nu roz­me­rov. Od­po­rú­ča­me ob­ráz­ky po­me­no­vá­vať, nes­kôr mô­že­te v mul­ti­mé­diách vy­hľa­dá­vať.

Na­bu­dú­ce

Roz­beh­li sme WordPress a už mô­že­te sme­lo pub­li­ko­vať. Vý­hod­né je, že ak sa roz­hod­ne­te v bu­dúc­nos­ti pre štruk­tu­rál­ne zme­ny, ľah­ko prek­lo­pí­te člán­ky do no­vých ka­te­gó­rií a strá­nok. Ideál­ne je mať pred­sta­vu o štruk­tú­re hneď na za­čiat­ku, no nie je to pod­mien­ka. Na­bu­dú­ce sa po­zrie­me na ďal­šie mož­nos­ti toh­to re­dak­čné­ho sys­té­mu.

Zdroj: PCR 4/2013


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok: