Ochráňte si Gmail aj iné služby

Strana 3/3

Ve­ri­fi­ká­cia v dvoch kro­koch – ako na to?

Na zá­ver eš­te vy­svet­lí­me, ako mož­no ve­ri­fi­ká­ciu v dvoch kro­koch ak­ti­vo­vať pre niek­to­ré zo spo­me­nu­tých slu­žieb. Ak na ove­re­nie pou­ži­je­te ap­li­ká­ciu, tre­ba nas­ta­viť naj­skôr služ­bu a po­tom aj ap­li­ká­ciu.

authenticator.jpg

S tou­to ap­li­ká­ciou sa bu­de­te stre­tá­vať naj­čas­tej­šie, ok­rem Goog­lu ju vy­uží­va­jú aj iné služ­by

Účet Goog­le – ve­ri­fi­ká­ciu v dvoch kro­koch za­pne­te v nas­ta­ve­niach úč­tu v po­nu­ke Se­cu­ri­ty (www.goog­le.com/set­tings/se­cu­ri­ty). V rám­ci po­nu­ky Set­tings mô­že­te váš­mu úč­tu pri­ra­diť te­le­fón­ne čís­lo a ap­li­ká­ciu Goog­le Aut­hen­ti­ca­tor. Ta­kis­to mož­no zme­niť ak­tív­nu ap­li­ká­ciu, ak me­ní­te te­le­fón, resp. mo­bil­ný ope­rač­ný sys­tém. Zá­ro­veň sa dá ve­ri­fi­ká­cia v dvoch kro­koch aj vy­pnúť. V rám­ci za­pnu­tia ve­ri­fi­ká­cie v dvoch kro­koch pros­tred­níc­tvom ap­li­ká­cie nás­led­ne tre­ba za­dať do mo­bil­nej ap­li­ká­cie prís­luš­ný re­ťa­zec čí­sel a kód, prí­pad­ne nas­ke­no­vať QR kód. Ta­kým­to spô­so­bom pre­po­jí­te váš účet s mo­bil­nou ap­li­ká­ciou.

Fa­ce­book – ve­ri­fi­ká­cia v dvoch kro­koch sa v prí­pa­de Fa­ce­boo­ku na­zý­va Ove­ro­va­nie prih­lá­se­nia. Tú­to fun­kciu mô­že­te za­pnúť v po­nu­ke Nas­ta­ve­nie úč­tuBez­peč­nosťOve­ro­va­nie prih­lá­se­nia. V rám­ci toh­to nas­ta­ve­nia si mô­že­te pri­ra­diť te­le­fón­ne čís­lo a za­pnúť ge­ne­rá­tor kó­dov. Pr­vý kód tre­ba ove­riť, nás­led­ne je fun­kcia ak­ti­vo­va­ná. Kó­dy ge­ne­ru­je mo­bil­ná ap­li­ká­cia Fa­ce­book.

Drop­box – fun­kciu ak­ti­vu­je­te v nas­ta­ve­niach, a to v po­nu­ke Se­cu­ri­ty (www.drop­box.com/ac­count#se­cu­ri­ty). Ap­li­ká­ciu spá­ru­je­te s úč­tom rov­na­ko ako v prí­pa­de úč­tu Goog­le. Po­dob­ným spô­so­bom mož­no ak­ti­vo­vať aj Goog­le Aut­hen­ti­ca­tor pre mo­du­ly Las­tPass a WordPress, resp. Dru­pal.

Mic­ro­soft – prís­luš­né te­le­fón­ne čís­lo a e-mai­lo­vé ad­re­sy si mô­že­te za­de­fi­no­vať vo svo­jom pou­ží­va­teľ­skom úč­te (http://ac­count.li­ve.com/sum­ma­ry­pa­ge.aspx) v nas­ta­ve­ní In­for­má­cie o hes­le a za­bez­pe­če­ní.

Ver­dikt PC RE­VUE

Pred­pok­la­dá­me, že s ve­ri­fi­ká­ciou v dvoch kro­koch sa bu­de­me v blíz­kej bu­dúc­nos­ti stre­tá­vať čo­raz čas­tej­šie. Už dnes však exis­tu­je via­ce­ro slu­žieb, kto­ré tú­to for­mu za­bez­pe­če­nia po­nú­ka­jú. Je vý­bor­né, že ak­ti­vá­cia a pou­ží­va­nie extra za­bez­pe­če­nia ne­vy­ža­du­je ďal­šie za­ria­de­nie – vo väč­ši­ne prí­pa­dov si vy­sta­čí­te s mo­bil­nou ap­li­ká­ciou, resp. te­le­fó­nom. Mi­mo­cho­dom, ve­ri­fi­ká­ciu v dvoch kro­koch vy­uží­va­jú aj slo­ven­ské ban­ky, napr. ČSOB.

Ak čas­to pou­ží­va­te Gmail ale­bo Fa­ce­book, resp. os­tat­né spo­me­nu­té služ­by a má­te v rám­ci nich ulo­že­né dô­le­ži­té, cit­li­vé ale­bo osob­né in­for­má­cie, na kto­rých vám zá­le­ží, po­tom ak­ti­vá­cia ve­ri­fi­ká­cie v dvoch kro­koch sto­jí za zvá­že­nie. Tá­to fun­kcia je bez­plat­ná a po­nú­ka vám do­da­toč­nú ochra­nu. Ho­ci útoč­ní­ci mož­no nik­dy ne­zís­ka­jú prís­tup k váš­mu úč­tu, resp. sa o to ani ne­bu­dú po­kú­šať, pre­ven­cia je vždy lep­šia ako rie­še­nie prí­pad­ných prob­lé­mov.

Zdroj: PCR 4/2013


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Vy­tvor­te si elek­tro­nic­kú kni­hu s Ca­lib­re pre Win­dows, OS X a Li­nux
Vytvoriť elektronickú knihu nie je vôbec zložité, treba však dodržať isté postupy. Tvorbu takejto knihy si ukážeme v našom článku. Na internete sú dostupné platené aplikácie aj služby zadarmo. čítať »
 
Sta­rý no­te­book ako mul­ti­me­diál­ne cen­trum do­mác­nos­ti
Technika zastaráva pomerne rýchlo, ale aj starý notebook nájde svoje využitie. Môžete ho využiť vo forme domáceho multimediálneho servera a my vám poradíme, ako na to. čítať »
 
Náv­rat le­gen­dy, mo­de­ly na dve SIM-ky
Pred sebou máte netradičný test telefónov. Štyri z piatich testovaných modelov majú podporu dvoch SIM kariet a našimi rukami prešiel aj smartfón značky Alcatel. Prichádzajú teda konkurenti pre osvedčené značky, hoci zatiaľ pomerne opatrne, no agresívnou cenovou politikou nasadili vysokú latku a ostatným výrobcom spôsobia vrásky. čítať »
 
Vy­tvá­ra­me webo­vé strán­ky / 9. časť
Poďme sa pozrieť na to, ako rozbehať vlastný redakčný systém. V tejto časti ukážeme, ako krok za krokom na vašom serveri sprevádzkovať WordPress. Inštaláciu slovenskej verzie nájdete na našom Virtual DVD. čítať »
 
Ochráň­te si Gmail aj iné služ­by
Textové heslo je dnes najčastejšie používané zabezpečenie. Či už ide o číselný PIN kód, alebo reťazec znakov, ktorý si zadefinuje používateľ, obyčajne nám stačí iba táto informácia, aby sme sa prihlásili do svojho používateľského konta. čítať »
 
Buď­te in, vy­tvor­te si mo­der­ný web
Dizajn je odraz kultúry, v ktorej žijeme, a zároveň splnenie očakávaní ľudí. Možno to na prvý pohľad nemá nič spoločné s webom, ale opak je pravda. Keby ste chvíľu surfovali webom, zistíte, že čínske stránky sú zásadne odlišné z pohľadu dizajnu od tých amerických či európskych. čítať »
 
Zo­ner Pho­to Stu­dio 15 / Buď­te pán­mi filtrov
V tejto časti sa budeme venovať použitiu filtrov v Zoner Photo Studio (ZPS). Tie výrazným spôsobom zatraktívnia podanie fotografií a ich použitie je veľmi ľahké. Z veľkého množstva filtrov v ZPS vám predstavíme dva, ktoré považujeme za veľmi podarené. čítať »
 
Pok­ro­či­lé nas­ta­ve­nia Win­dows 8
Pri používaní počítača alebo tabletu s operačným systémom Windows 8 sa občas dostanete do situácie, keď potrebujete nastaviť niektoré parametre nad rámec možností, ktoré poskytuje dialóg na nastavenie v desktopovom režime či obrazovka Nastavenie PC v novom používateľskom rozhraní. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter