Ochráňte si Gmail aj iné služby

Strana 2/3

Pred­sta­ví­me vám niek­to­ré služ­by, kto­ré po­nú­ka­jú ve­ri­fi­ká­ciu v dvoch kro­koch.

Účet Goog­le – Goog­le po­nú­ka ve­ri­fi­ká­ciu pros­tred­níc­tvom ap­li­ká­cie Goog­le Aut­hen­ti­ca­tor, resp. po­mo­cou SMS sprá­vy ale­bo vo­la­nia na za­da­né te­le­fón­ne čís­lo. Ap­li­ká­ciu Goog­le Aut­hen­ti­ca­tor však od­po­rú­ča­me, pre­to­že ju vy­ží­va­jú aj iné služ­by, kto­ré sú spo­me­nu­té v tom­to zoz­na­me, a je mož­né, že sa ich po­čet bu­de v bu­dúc­nos­ti zvy­šo­vať. Ap­li­ká­cia je to­tiž navr­hnu­tá tak, aby sa da­la pou­žiť aj s iný­mi služ­ba­mi, resp. inter­ne­to­vý­mi strán­ka­mi – tie však mu­sia ve­ri­fi­ká­ciu v dvoch kro­koch od Goog­lu pod­po­ro­vať.

Goog­le po­mo­cou ap­li­ká­cie Goog­le Aut­hen­ti­ca­tor chrá­ni všet­ky svo­je služ­by – spo­meň­me naj­mä e-mai­lo­vú služ­bu Gmail ale­bo clou­do­vé úlo­žis­ko Goog­le Dri­ve. Ve­ri­fi­ká­ciu v dvoch kro­koch zá­ro­veň vy­uži­je­te aj pri spá­ro­va­ní svoj­ho úč­tu s no­vým za­ria­de­ním s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid, resp. pri schva­ľo­va­ní prís­tu­pu k váš­mu úč­tu v prí­pa­de niek­to­rých mo­bil­ných ap­li­ká­cií a iných slu­žieb.

Fa­ce­book – je to naj­po­pu­lár­nej­šia so­ciál­na sieť na sve­te a mno­ho pou­ží­va­te­ľov má vo svo­jich pro­fi­loch ulo­že­né veľ­ké množ­stvo súk­rom­ných a cit­li­vých in­for­má­cií. Ho­ci má Fa­ce­book za­bu­do­va­nú ochra­nu pro­ti neauto­ri­zo­va­né­mu prís­tu­pu a pri prih­lá­se­ní z po­doz­ri­vej lo­ka­li­ty sa sna­ží ove­riť iden­ti­tu pou­ží­va­te­ľa po­mo­cou kví­zu s in­for­má­cia­mi o pria­te­ľoch, so­ciál­na sieť po­nú­ka aj ve­ri­fi­ká­ciu v dvoch kro­koch. Po­dob­ne ako v prí­pa­de úč­tu Goog­le mô­že­te vy­užiť ge­ne­rá­tor kó­dov ale­bo SMS sprá­vy. Tre­ba po­dot­knúť, že ve­ri­fi­ká­cia po­mo­cou SMS sprá­vy je bez­plat­ná v prí­pa­de všet­kých slu­žieb. Ge­ne­rá­tor kó­dov sa na­chá­dza pria­mo v mo­bil­nej ap­li­ká­cii Fa­ce­book – tú má dnes nain­šta­lo­va­nú kaž­dý, kto FB vy­uží­va. Net­re­ba te­da sťa­ho­vať ďal­šiu ap­li­ká­ciu.

Fa­ce­book vy­uží­va ve­ri­fi­ká­ciu v dvoch kro­koch pri prih­la­so­va­ní do váš­ho pou­ží­va­teľ­ské­ho úč­tu z nez­ná­me­ho za­ria­de­nia. Da­né za­ria­de­nie si nás­led­ne mô­že­te ulo­žiť do svoj­ho úč­tu, v ta­kom prí­pa­de už ne­bu­de ne­vyh­nut­né za­dá­vať pri prih­la­so­va­ní 6-ci­fer­né čís­lo.

Mic­ro­soft – po­nú­ka ve­ri­fi­ká­ciu v dvoch kro­koch pros­tred­níc­tvom SMS sprá­vy, resp. za­sla­nia e-mai­lu na za­da­nú ad­re­su. Tá­to for­ma za­bez­pe­če­nia však nie je žia­da­ná vždy, keď sa prih­la­su­je­te do kon­ta Mic­ro­soft, bez oh­ľa­du na to, z aké­ho za­ria­de­nia. Mic­ro­soft mo­men­tál­ne vy­ža­du­je do­da­toč­nú auten­ti­fi­ká­ciu iba v prí­pa­de, že chce­te ku­po­vať bo­dy do služ­by Xbox cez webo­vé roz­hra­nie po­čí­ta­ča, resp. sa prih­la­su­je­te na inter­ne­to­vé strán­ky billing.mic­ro­soft.com, kto­ré ta­kis­to ob­sa­hu­jú cit­li­vé a pla­tob­né in­for­má­cie. Ove­re­nie po­mo­cou kó­du je pot­reb­né aj v prí­pa­de, že chce­te po­mo­cou služ­by SkyD­ri­ve pris­tu­po­vať k iné­mu po­čí­ta­ču. V tej­to sú­vis­los­ti eš­te spo­meň­me, že Mic­ro­soft od vás bu­de žia­dať ve­ri­fi­ká­ciu v dvoch kro­koch aj po prih­lá­se­ní do no­vé­ho po­čí­ta­ča Win­dows 8, resp. te­le­fó­nu Win­dows Pho­ne 8.

microsoft.jpg

Čias­toč­nú ve­ri­fi­ká­ciu v dvoch kro­koch pos­ky­tu­je aj Mic­ro­soft

Je ško­da, že Mic­ro­soft mo­men­tál­ne neu­mož­ňu­je pou­ží­va­te­ľo­vi, aby si pris­pô­so­bil ve­ri­fi­ká­ciu v dvoch kro­koch pod­ľa svo­jich po­žia­da­viek – napr. služ­ba Out­look.com nie je na­te­raz ta­kým­to spô­so­bom chrá­ne­ná.

Drop­box – to­to úlo­žis­ko pat­rí me­dzi na­šich fa­vo­ri­tov v rám­ci clou­do­vých slu­žieb. Drop­box je zá­ro­veň jed­no z pr­vých clou­do­vých úlo­žísk, kto­ré po­nú­ka­jú ve­ri­fi­ká­ciu v dvoch kro­koch. Pre­vádz­ko­va­te­lia služ­by v tom­to prí­pa­de vy­uži­li ap­li­ká­ciu Goog­le Aut­hen­ti­ca­tor – tá vám bu­de po spá­ro­va­ní s úč­tom ge­ne­ro­vať pot­reb­né prih­la­so­va­cie kó­dy.

Las­tPass – jed­na zo slu­žieb, kto­ré umož­ňu­jú spra­vo­vať hes­lá. Las­tPass vám do­ká­že ge­ne­ro­vať ná­hod­né hes­lá a zá­ro­veň slú­ži ako ma­na­žér he­siel. Keď­že je Las­tPass clou­do­vá služ­ba, va­še úda­je a ulo­že­né hes­lá sa na­chá­dza­jú v dá­to­vých cen­trách pre­vádz­ko­va­te­ľov tej­to služ­by a sú prís­tup­né z ho­ca­ké­ho za­ria­de­nia pri­po­je­né­ho do inter­ne­tu. To zna­me­ná, že útoč­ník pot­re­bu­je poz­nať iba tzv. Mas­ter hes­lo pre Las­tPass, aby zís­kal prís­tup k všet­kým ulo­že­ným hes­lám. V prí­pa­de tej­to služ­by te­da ve­ri­fi­ká­ciu v dvoch kro­koch sku­toč­ne oce­ňu­je­me. Las­tPass vy­uží­va spo­me­nu­tý Goog­le Aut­hen­ti­ca­tor a po­nú­ka aj mož­nosť vy­tvo­re­nia vlas­tnej GRID kar­ty. K dis­po­zí­cii sú aj ďal­šie mož­nos­ti vrá­ta­ne kľú­ča USB a fy­zic­ké­ho auten­ti­fi­ká­to­ra, kto­ré sú dos­tup­né pre pré­mio­vých pou­ží­va­te­ľov.

Va­še webo­vé strán­ky – aj tie mô­žu vy­uží­vať ve­ri­fi­ká­ciu v dvoch kro­koch. Pre plat­for­mu WordPress, resp. Dru­pal sú k dis­po­zí­cii mo­du­ly, kto­ré tú­to for­mu auten­ti­fi­ká­cie pri­da­jú. Mo­dul pre WordPress umož­ňu­je nas­ta­viť ve­ri­fi­ká­ciu v dvoch kro­koch pre ad­mi­nis­trá­tor­ské a pou­ží­va­teľ­ské kon­tá, v Dru­pa­le mô­že­te to­to za­bez­pe­če­nie nas­ta­viť pre pou­ží­va­te­ľov, kto­rí sú re­gis­tro­va­ní na va­šich strán­kach. Mo­du­ly vy­uží­va­jú ove­re­nie po­mo­cou Goog­le Aut­hen­ti­ca­to­ra a náj­de­te ich na na­šom vir­tuál­nom DVD.

Ďal­šie služ­by a hry spo­meň­me napr. Yahoo! MailAma­zon Web Servic­es. Yahoo vám za­šle SMS sprá­vu, Ama­zon vy­uží­va ok­rem iné­ho aj Goog­le Aut­hen­ti­ca­tor. Ve­ri­fi­ká­cia v dvoch kro­koch je ob­ľú­be­ná aj v rám­ci on-li­ne hier a her­ných slu­žieb. Dis­tri­buč­ná plat­for­ma STEAM vy­ža­du­je pri pr­vom prih­la­so­va­ní z nez­ná­me­ho za­ria­de­nia re­ťa­zec zna­kov, kto­rý vám za­šle na za­da­nú e-mai­lo­vú ad­re­su. Bliz­zard vy­ba­vil svo­ju služ­bu Batt­le.net vlas­tným sys­té­mom ve­ri­fi­ká­cie v dvoch kro­koch. Auten­ti­fi­ká­tor je k dis­po­zí­cii vo fy­zic­kej po­do­be, ale aj ako mo­bil­ná ap­li­ká­cia. Guild Wars 2 ta­kis­to vy­uží­va za­bez­pe­če­nie v dvoch kro­koch, a to rie­še­nie od spo­loč­nos­ti Goog­le. Ta­ké­to rie­še­nie po­nú­ka aj spo­loč­nosť ESET (viac v roz­ho­vo­re, kto­rý sme reali­zo­va­li s tech­no­lo­gic­kým šé­fom tej­to fir­my).


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Vy­tvor­te si elek­tro­nic­kú kni­hu s Ca­lib­re pre Win­dows, OS X a Li­nux
Vytvoriť elektronickú knihu nie je vôbec zložité, treba však dodržať isté postupy. Tvorbu takejto knihy si ukážeme v našom článku. Na internete sú dostupné platené aplikácie aj služby zadarmo. čítať »
 
Sta­rý no­te­book ako mul­ti­me­diál­ne cen­trum do­mác­nos­ti
Technika zastaráva pomerne rýchlo, ale aj starý notebook nájde svoje využitie. Môžete ho využiť vo forme domáceho multimediálneho servera a my vám poradíme, ako na to. čítať »
 
Náv­rat le­gen­dy, mo­de­ly na dve SIM-ky
Pred sebou máte netradičný test telefónov. Štyri z piatich testovaných modelov majú podporu dvoch SIM kariet a našimi rukami prešiel aj smartfón značky Alcatel. Prichádzajú teda konkurenti pre osvedčené značky, hoci zatiaľ pomerne opatrne, no agresívnou cenovou politikou nasadili vysokú latku a ostatným výrobcom spôsobia vrásky. čítať »
 
Vy­tvá­ra­me webo­vé strán­ky / 9. časť
Poďme sa pozrieť na to, ako rozbehať vlastný redakčný systém. V tejto časti ukážeme, ako krok za krokom na vašom serveri sprevádzkovať WordPress. Inštaláciu slovenskej verzie nájdete na našom Virtual DVD. čítať »
 
Ochráň­te si Gmail aj iné služ­by
Textové heslo je dnes najčastejšie používané zabezpečenie. Či už ide o číselný PIN kód, alebo reťazec znakov, ktorý si zadefinuje používateľ, obyčajne nám stačí iba táto informácia, aby sme sa prihlásili do svojho používateľského konta. čítať »
 
Buď­te in, vy­tvor­te si mo­der­ný web
Dizajn je odraz kultúry, v ktorej žijeme, a zároveň splnenie očakávaní ľudí. Možno to na prvý pohľad nemá nič spoločné s webom, ale opak je pravda. Keby ste chvíľu surfovali webom, zistíte, že čínske stránky sú zásadne odlišné z pohľadu dizajnu od tých amerických či európskych. čítať »
 
Zo­ner Pho­to Stu­dio 15 / Buď­te pán­mi filtrov
V tejto časti sa budeme venovať použitiu filtrov v Zoner Photo Studio (ZPS). Tie výrazným spôsobom zatraktívnia podanie fotografií a ich použitie je veľmi ľahké. Z veľkého množstva filtrov v ZPS vám predstavíme dva, ktoré považujeme za veľmi podarené. čítať »
 
Pok­ro­či­lé nas­ta­ve­nia Win­dows 8
Pri používaní počítača alebo tabletu s operačným systémom Windows 8 sa občas dostanete do situácie, keď potrebujete nastaviť niektoré parametre nad rámec možností, ktoré poskytuje dialóg na nastavenie v desktopovom režime či obrazovka Nastavenie PC v novom používateľskom rozhraní. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter