Ochráňte si Gmail aj iné služby

Strana 1/3

Texto­vé hes­lo je dnes naj­čas­tej­šie pou­ží­va­né za­bez­pe­če­nie. Či už ide o čí­sel­ný PIN kód, ale­bo re­ťa­zec zna­kov, kto­rý si za­de­fi­nu­je pou­ží­va­teľ, oby­čaj­ne nám sta­čí iba tá­to in­for­má­cia, aby sme sa prih­lá­si­li do svoj­ho pou­ží­va­teľ­ské­ho kon­ta.

Uda­los­ti pos­led­ných me­sia­cov sú však dô­ka­zom to­ho, že hes­lá sa pos­tup­ne stá­va­jú ne­dos­ta­toč­ný­mi a ne­do­ká­žu sa­my ose­be pos­kyt­núť pot­reb­né za­bez­pe­če­nie na­šich úč­tov. Spo­loč­nos­ti sa sna­žia vy­my­slieť al­ter­na­tív­ny spô­sob, ako ochrá­niť dá­ta pou­ží­va­te­ľov, a niek­to­ré z tých­to tech­no­ló­gií si mô­že­te vy­skú­šať už dnes.

Ne­dos­ta­ču­jú­ce hes­lá

Ve­ri­fi­ká­cia v dvoch kro­koch je od­po­veď na prob­lém he­siel, kto­ré sú dnes čas­to ne­dos­ta­ču­jú­ce. Ho­ci je po­čet na­pad­nu­tých pou­ží­va­teľ­ských úč­tov v rám­ci ho­ca­kej služ­by iba zlom­kom cel­ko­vé­ho poč­tu re­gis­tro­va­ných pou­ží­va­te­ľov, čo­raz čas­tej­šie sa ob­ja­vu­jú rôz­ne úto­ky na da­ta­bá­zy slu­žieb. Po­čas mi­nu­lé­ho ro­ka sa ob­ja­vi­lo nie­koľ­ko prí­pa­dov, keď útoč­ní­ci ús­peš­ne zís­ka­li prís­tup k osob­ným in­for­má­ciám pou­ží­va­te­ľov vrá­ta­ne me­na a hes­la. Hac­ke­ri úto­či­li na služ­bu PlayS­ta­tion Network, so­ciál­nu sieť Lin­ke­dIn, ale aj na men­šie ko­mu­nit­né dis­kus­né fó­ra. Prav­de­po­dob­ne sa iba ma­lé per­cen­to z vás reál­ne stret­lo s tým, že by útoč­ní­ci na­pad­li váš účet, ale rôz­ne úto­ky sú na den­nom po­riad­ku na ce­lom sve­te.

hesla.jpg

Hes­lá sa­my už dnes ne­do­ká­žu pos­kyt­núť pot­reb­nú ochra­nu

Op­ro­ti si­tuá­cii pred nie­koľ­ký­mi rok­mi ma­jú útoč­ní­ci k dis­po­zí­cii lep­šiu vý­ba­vu. Tech­no­ló­gie neus­tá­le nap­re­du­jú, vý­poč­to­vý vý­kon ras­tie, a tak v kom­bi­ná­cii s vhod­ným sof­tvé­rom nie je prob­lém vy­užiť aj bež­ný sto­lo­vý po­čí­tač na „lá­ma­nie“ he­siel. Sof­tvé­ro­vé nás­tro­je do­ká­žu vy­užiť aj vý­kon gra­fic­kej kar­ty a urý­chliť tak pro­ces ge­ne­ro­va­nia he­siel. O tej­to té­me má­me v tom­to vy­da­ní aj špe­ciál­ny člá­nok. Al­go­rit­mus sof­tvé­ru po­nú­ka v rám­ci nas­ta­ve­ní ge­ne­ro­va­nie he­siel pod­ľa slov v slov­ní­ku. To je rých­lej­šie ako ti­po­va­nie ná­hod­né­ho re­ťaz­ca sym­bo­lov. Aj pre­to vás služ­ba pri tvor­be úč­tu upo­zor­ňu­je, aby ste ne­pou­ží­va­li jed­no­du­ché hes­lá, resp. bež­né slo­vá.

Dru­hý prob­lém z poh­ľa­du pou­ží­va­te­ľa je sku­toč­nosť, že ko­mu­ni­ta hac­ke­rov má k dis­po­zí­cii hes­lá, kto­ré sa po­da­ri­lo zís­kať z iných slu­žieb. V praxi to zna­me­ná, že útoč­ní­ci sa ne­raz po­kú­ša­jú pou­žiť tú is­tú kom­bi­ná­ciu me­no/hes­lo aj v prí­pa­de iných slu­žieb. Je to lo­gic­ké, na­ša pa­mäť má svo­je ob­me­dzenia a prak­tic­ky si ne­mož­no pa­mä­tať de­siat­ky he­siel, ke­by sme pre kaž­dú služ­bu vy­tvo­ri­li uni­kát­ne hes­lo. S tou­to úlo­hou ma­jú po­môcť pou­ží­va­te­ľom rôz­ni sof­tvé­ro­ví správ­co­via he­siel – niek­to­ré prog­ra­my sme vám pred­sta­vi­li v PC RE­VUE č. 6/2012. Mno­hým pou­ží­va­te­ľom však to­to rie­še­nie ne­vy­ho­vu­je, a tak doo­ko­la pou­ží­va­jú tie is­té prih­la­so­va­cie úda­je.

Ochráň­te si Gmail aj Fa­ce­book

Toh­to prob­lé­mu sú si ve­do­mí aj pre­vádz­ko­va­te­lia slu­žieb. Tí sa sna­žia pos­kyt­núť pou­ží­va­te­ľom al­ter­na­tív­nu me­tó­du, ako si ochrá­niť svoj účet. Ná­zov ve­ri­fi­ká­cia v dvoch kro­koch vy­svet­ľu­je prin­cíp tej­to me­tó­dy. Ve­ri­fi­ká­cia v dvoch kro­koch ne­má nah­ra­diť za­bez­pe­če­nie po­mo­cou hes­la, má ho však roz­ší­riť o ďal­ší stu­peň auten­ti­fi­ká­cie. Prin­cíp je jed­no­du­chý a mož­no ste sa s ním stret­li aj v prí­pa­de niek­to­rých no­te­boo­kov, kto­ré sú vy­ba­ve­né nás­troj­mi za­bez­pe­če­nia – na­mies­to pou­ží­va­teľ­ské­ho hes­la pou­ži­je­te na auten­ti­fi­ká­ciu webo­vú ka­me­ru, kto­rá roz­poz­ná va­šu tvár, a nás­led­ne svo­ju iden­ti­tu potvr­dí­te PIN kó­dom ale­bo ske­no­va­ním od­tlač­ku prs­ta.

verifikacia.jpg

Za­da­li ste hes­lo, auten­ti­fi­ko­vať sa však mu­sí­te aj po­mo­cou čí­sel­né­ho kó­du

Do inter­ne­to­vých slu­žieb sa však ta­kým­to spô­so­bom – as­poň za­tiaľ – prih­la­so­vať ne­bu­de­te. Ve­ri­fi­ká­cia v dvoch kro­koch je dnes oby­čaj­ne za­lo­že­ná na 6-ci­fer­nom čís­le, kto­ré má ob­me­dze­nú plat­nosť – väč­ši­nou 30 se­kúnd. Čís­lo vám vy­ge­ne­ru­je ap­li­ká­cia pre in­te­li­gen­tné te­le­fó­ny. Nie je to však pra­vid­lo, niek­to­ré služ­by vás ove­ria SMS sprá­vou, kto­rú vám za­šlú do te­le­fó­nu.


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Vy­tvor­te si elek­tro­nic­kú kni­hu s Ca­lib­re pre Win­dows, OS X a Li­nux
Vytvoriť elektronickú knihu nie je vôbec zložité, treba však dodržať isté postupy. Tvorbu takejto knihy si ukážeme v našom článku. Na internete sú dostupné platené aplikácie aj služby zadarmo. čítať »
 
Sta­rý no­te­book ako mul­ti­me­diál­ne cen­trum do­mác­nos­ti
Technika zastaráva pomerne rýchlo, ale aj starý notebook nájde svoje využitie. Môžete ho využiť vo forme domáceho multimediálneho servera a my vám poradíme, ako na to. čítať »
 
Náv­rat le­gen­dy, mo­de­ly na dve SIM-ky
Pred sebou máte netradičný test telefónov. Štyri z piatich testovaných modelov majú podporu dvoch SIM kariet a našimi rukami prešiel aj smartfón značky Alcatel. Prichádzajú teda konkurenti pre osvedčené značky, hoci zatiaľ pomerne opatrne, no agresívnou cenovou politikou nasadili vysokú latku a ostatným výrobcom spôsobia vrásky. čítať »
 
Vy­tvá­ra­me webo­vé strán­ky / 9. časť
Poďme sa pozrieť na to, ako rozbehať vlastný redakčný systém. V tejto časti ukážeme, ako krok za krokom na vašom serveri sprevádzkovať WordPress. Inštaláciu slovenskej verzie nájdete na našom Virtual DVD. čítať »
 
Ochráň­te si Gmail aj iné služ­by
Textové heslo je dnes najčastejšie používané zabezpečenie. Či už ide o číselný PIN kód, alebo reťazec znakov, ktorý si zadefinuje používateľ, obyčajne nám stačí iba táto informácia, aby sme sa prihlásili do svojho používateľského konta. čítať »
 
Buď­te in, vy­tvor­te si mo­der­ný web
Dizajn je odraz kultúry, v ktorej žijeme, a zároveň splnenie očakávaní ľudí. Možno to na prvý pohľad nemá nič spoločné s webom, ale opak je pravda. Keby ste chvíľu surfovali webom, zistíte, že čínske stránky sú zásadne odlišné z pohľadu dizajnu od tých amerických či európskych. čítať »
 
Zo­ner Pho­to Stu­dio 15 / Buď­te pán­mi filtrov
V tejto časti sa budeme venovať použitiu filtrov v Zoner Photo Studio (ZPS). Tie výrazným spôsobom zatraktívnia podanie fotografií a ich použitie je veľmi ľahké. Z veľkého množstva filtrov v ZPS vám predstavíme dva, ktoré považujeme za veľmi podarené. čítať »
 
Pok­ro­či­lé nas­ta­ve­nia Win­dows 8
Pri používaní počítača alebo tabletu s operačným systémom Windows 8 sa občas dostanete do situácie, keď potrebujete nastaviť niektoré parametre nad rámec možností, ktoré poskytuje dialóg na nastavenie v desktopovom režime či obrazovka Nastavenie PC v novom používateľskom rozhraní. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter