Zoner Photo Studio 15 / Buďte pánmi filtrov

V tej­to čas­ti sa bu­de­me ve­no­vať pou­ži­tiu filtrov v Zo­ner Pho­to Stu­dio (ZPS). Tie vý­raz­ným spô­so­bom za­trak­tív­nia po­da­nie fo­tog­ra­fií a ich pou­ži­tie je veľ­mi ľah­ké. Z veľ­ké­ho množ­stva filtrov v ZPS vám pred­sta­ví­me dva, kto­ré po­va­žu­je­me za veľ­mi po­da­re­né.

Na ich ap­li­ko­va­nie sa pre­su­nie­me do re­ži­mu Edi­tor, pri­čom má­me ot­vo­re­ný ob­rá­zok, na kto­rý chce­me fil­ter ap­li­ko­vať. Zvo­lí­me po­lož­ku Efek­ty v po­nu­ke me­nu a vy­be­rie­me napr. Kres­ba ce­ruz­kou.

VyberFiltra.png

Pri ap­li­ká­cii filtrov prej­di­te do re­ži­mu Edi­tor a vy­ber­te po­lož­ku Efek­ty

Pri ap­li­ká­cii toh­to filtra mô­že­te vo­liť hrúb­ku ce­ruz­ky, čím sa vý­raz­ne me­ní vý­sled­ný efekt. Zvo­le­nú hrúb­ku si mô­že­te aj ulo­žiť a nes­kôr rých­lo pou­žiť pri ďal­ších úp­ra­vách. Od­po­rú­ča­me vám hrúb­ku od 1 do 10.

AutoriKresba.jpg

Ap­li­ká­cia filtra Kres­ba na fo­tog­ra­fiu vy­tvo­rí ume­lec­ký do­jem

Ďal­ší za­ují­ma­vý efekt pred­sta­vu­je tzv. pret­la­če­nie. Je to nie­čo ako hĺbkot­lač pri ban­kov­kách. Vý­sled­ný efekt po ap­li­ká­cii filtra je nao­zaj net­ra­dič­ný a va­šich zná­mych ľah­ko ohú­ri­te. V tom­to prí­pa­de vy­be­rá­te ako pa­ra­met­re kry­ciu far­bu, veľ­kosť pret­la­če­nia a ta­kis­to aj zdroj svet­la. Od­po­rú­ča­me vám poh­rať sa hlav­ne so zdro­jom svet­la, čo vý­raz­ne ov­plyv­ňu­je vý­sled­nú po­do­bu.

AutoriPretlacenie.jpg

Po­mo­cou efek­tu Pret­la­če­nie zme­ní­te pô­vod­nú fo­tog­ra­fiu na ne­poz­na­nie

Ako vi­dí­te, po­mo­cou ZPS veľ­mi ľah­ko vy­tvo­rí­te nev­šed­né poh­ľa­dy na mož­no všed­nú fo­tog­ra­fiu. Vy­skú­šaj­te aj iné filtre, ur­či­te sa dob­re za­ba­ví­te a vy­tvo­rí­te nie­čo net­ra­dič­né.

Zdroj: PCR 4/2013Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Vy­tvor­te si elek­tro­nic­kú kni­hu s Ca­lib­re pre Win­dows, OS X a Li­nux
Vytvoriť elektronickú knihu nie je vôbec zložité, treba však dodržať isté postupy. Tvorbu takejto knihy si ukážeme v našom článku. Na internete sú dostupné platené aplikácie aj služby zadarmo. čítať »
 
Sta­rý no­te­book ako mul­ti­me­diál­ne cen­trum do­mác­nos­ti
Technika zastaráva pomerne rýchlo, ale aj starý notebook nájde svoje využitie. Môžete ho využiť vo forme domáceho multimediálneho servera a my vám poradíme, ako na to. čítať »
 
Náv­rat le­gen­dy, mo­de­ly na dve SIM-ky
Pred sebou máte netradičný test telefónov. Štyri z piatich testovaných modelov majú podporu dvoch SIM kariet a našimi rukami prešiel aj smartfón značky Alcatel. Prichádzajú teda konkurenti pre osvedčené značky, hoci zatiaľ pomerne opatrne, no agresívnou cenovou politikou nasadili vysokú latku a ostatným výrobcom spôsobia vrásky. čítať »
 
Vy­tvá­ra­me webo­vé strán­ky / 9. časť
Poďme sa pozrieť na to, ako rozbehať vlastný redakčný systém. V tejto časti ukážeme, ako krok za krokom na vašom serveri sprevádzkovať WordPress. Inštaláciu slovenskej verzie nájdete na našom Virtual DVD. čítať »
 
Ochráň­te si Gmail aj iné služ­by
Textové heslo je dnes najčastejšie používané zabezpečenie. Či už ide o číselný PIN kód, alebo reťazec znakov, ktorý si zadefinuje používateľ, obyčajne nám stačí iba táto informácia, aby sme sa prihlásili do svojho používateľského konta. čítať »
 
Buď­te in, vy­tvor­te si mo­der­ný web
Dizajn je odraz kultúry, v ktorej žijeme, a zároveň splnenie očakávaní ľudí. Možno to na prvý pohľad nemá nič spoločné s webom, ale opak je pravda. Keby ste chvíľu surfovali webom, zistíte, že čínske stránky sú zásadne odlišné z pohľadu dizajnu od tých amerických či európskych. čítať »
 
Zo­ner Pho­to Stu­dio 15 / Buď­te pán­mi filtrov
V tejto časti sa budeme venovať použitiu filtrov v Zoner Photo Studio (ZPS). Tie výrazným spôsobom zatraktívnia podanie fotografií a ich použitie je veľmi ľahké. Z veľkého množstva filtrov v ZPS vám predstavíme dva, ktoré považujeme za veľmi podarené. čítať »
 
Pok­ro­či­lé nas­ta­ve­nia Win­dows 8
Pri používaní počítača alebo tabletu s operačným systémom Windows 8 sa občas dostanete do situácie, keď potrebujete nastaviť niektoré parametre nad rámec možností, ktoré poskytuje dialóg na nastavenie v desktopovom režime či obrazovka Nastavenie PC v novom používateľskom rozhraní. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter