Téma na želanie

Pokročilé nastavenia Windows 8

Strana 1/2

Pri pou­ží­va­ní po­čí­ta­ča ale­bo tab­le­tu s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows 8 sa ob­čas dos­ta­ne­te do si­tuácie, keď pot­re­bu­je­te nas­ta­viť niek­to­ré pa­ra­met­re nad rá­mec mož­nos­tí, kto­ré pos­ky­tu­je di­alóg na nas­ta­ve­nie v des­kto­po­vom re­ži­me či ob­ra­zov­ka Nas­ta­ve­nie PC v no­vom pou­ží­va­teľ­skom roz­hra­ní.

Ty­pic­ký prík­lad je po­vo­le­nie ov­lá­da­ča ne­pod­pí­sa­né­ho Mic­ro­sof­tom v 64-bi­to­vej edí­cii Win­dows. Sa­moz­rej­me, ta­ké­to nas­ta­ve­nie bu­de­te ro­biť len vte­dy, ak ov­lá­da­ču dô­ve­ru­je­te, nap­rík­lad bol pri­ba­le­ný k za­ria­de­niu od re­no­mo­va­né­ho vý­rob­cu.

V pred­chá­dza­jú­cich ver­ziách Win­dows sa ob­ra­zov­ka na pok­ro­či­lé nas­ta­ve­nie sys­té­mu da­la zob­ra­ziť stla­če­ním klá­ve­su F8 na za­čiat­ku spúš­ťa­nia ope­rač­né­ho sys­tém. Jed­na z naj­väč­ších vý­hod Win­dows 8 je tak­mer okam­ži­tý ná­beh, čo pou­ží­va­te­lia veľ­mi oce­ňu­jú, má to však je­den há­čik – nie je dos­ta­tok ča­su na stla­če­nie klá­ve­su F8, pre­to sa vo Win­dows 8 pok­ro­či­lé nas­ta­ve­nie ak­ti­vu­je inak. K dis­po­zí­cii sú dva spô­so­by:

  • Ak eš­te nie ste prih­lá­se­ní v sys­té­me, na prih­la­so­va­cej ob­ra­zov­ke klik­ni­te na iko­nu na­pá­ja­nia, podr­žte stla­če­ný klá­ves Shift a po­tom klik­ni­te na tla­čid­lo Reš­tar­to­vať
  • Ak už ste prih­lá­se­ní, ak­ti­vuj­te pa­nel kľú­čo­vých tla­či­diel (po­tiah­nu­tím prs­ta od pra­vé­ho ok­ra­ja ob­ra­zov­ky dov­nút­ra ale­bo pre­mies­tne­ním kur­zo­ra my­ši do pra­vé­ho dol­né­ho ro­hu) a ak­ti­vuj­te po­lož­ku Zme­niť nas­ta­ve­nia po­čí­ta­ča. Na ob­ra­zov­ke Nas­ta­ve­nie PC klik­ni­te na po­lož­ku Všeo­bec­né. Nás­led­ne v sek­cii Roz­ší­re­né spus­te­nie ak­ti­vuj­te po­lož­ku Reš­tar­to­vať te­raz.

Rozsirene_0.png

Ak­ti­vo­va­nie roz­ší­re­né­ho spus­te­nia

Po reš­tar­te sa zob­ra­zí mod­rá ob­ra­zov­ka Vý­ber mož­nos­ti. Po­lož­ka Pou­ží­va­nie za­ria­de­nia umož­ní kon­fi­gu­rá­ciu pok­ro­či­lých mož­nos­tí spúš­ťa­nia z exter­ných za­ria­de­ní. Ty­pic­ký prík­lad je Win­dows To Go.

Rozsirene_1.JPG

Vý­ber mož­nos­tí po reš­tar­te v re­ži­me roz­ší­re­né­ho spus­te­nia

Rozsirene_2.JPG

Pok­ro­či­lé nas­ta­ve­nie pou­ží­va­ných exter­ných za­ria­de­ní

Ak ak­ti­vu­je­te po­lož­ku Rie­šiť prob­lé­my, má­te mož­nosť ob­no­ve­nia PC, vy­nu­lo­va­nia je­ho nas­ta­ve­nia a ďal­šiu po­nu­ku, kto­rá sa zob­ra­zí po klik­nu­tí na po­lož­ku Roz­ší­re­né mož­nos­ti.

Rozsirene_3.JPG

Po­nu­ka mož­nos­tí na ob­no­ve­nie či vy­nu­lo­va­nie po­čí­ta­ča a roz­ší­re­né mož­nos­ti spúš­ťa­nia


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Vy­tvor­te si elek­tro­nic­kú kni­hu s Ca­lib­re pre Win­dows, OS X a Li­nux
Vytvoriť elektronickú knihu nie je vôbec zložité, treba však dodržať isté postupy. Tvorbu takejto knihy si ukážeme v našom článku. Na internete sú dostupné platené aplikácie aj služby zadarmo. čítať »
 
Sta­rý no­te­book ako mul­ti­me­diál­ne cen­trum do­mác­nos­ti
Technika zastaráva pomerne rýchlo, ale aj starý notebook nájde svoje využitie. Môžete ho využiť vo forme domáceho multimediálneho servera a my vám poradíme, ako na to. čítať »
 
Náv­rat le­gen­dy, mo­de­ly na dve SIM-ky
Pred sebou máte netradičný test telefónov. Štyri z piatich testovaných modelov majú podporu dvoch SIM kariet a našimi rukami prešiel aj smartfón značky Alcatel. Prichádzajú teda konkurenti pre osvedčené značky, hoci zatiaľ pomerne opatrne, no agresívnou cenovou politikou nasadili vysokú latku a ostatným výrobcom spôsobia vrásky. čítať »
 
Vy­tvá­ra­me webo­vé strán­ky / 9. časť
Poďme sa pozrieť na to, ako rozbehať vlastný redakčný systém. V tejto časti ukážeme, ako krok za krokom na vašom serveri sprevádzkovať WordPress. Inštaláciu slovenskej verzie nájdete na našom Virtual DVD. čítať »
 
Ochráň­te si Gmail aj iné služ­by
Textové heslo je dnes najčastejšie používané zabezpečenie. Či už ide o číselný PIN kód, alebo reťazec znakov, ktorý si zadefinuje používateľ, obyčajne nám stačí iba táto informácia, aby sme sa prihlásili do svojho používateľského konta. čítať »
 
Buď­te in, vy­tvor­te si mo­der­ný web
Dizajn je odraz kultúry, v ktorej žijeme, a zároveň splnenie očakávaní ľudí. Možno to na prvý pohľad nemá nič spoločné s webom, ale opak je pravda. Keby ste chvíľu surfovali webom, zistíte, že čínske stránky sú zásadne odlišné z pohľadu dizajnu od tých amerických či európskych. čítať »
 
Zo­ner Pho­to Stu­dio 15 / Buď­te pán­mi filtrov
V tejto časti sa budeme venovať použitiu filtrov v Zoner Photo Studio (ZPS). Tie výrazným spôsobom zatraktívnia podanie fotografií a ich použitie je veľmi ľahké. Z veľkého množstva filtrov v ZPS vám predstavíme dva, ktoré považujeme za veľmi podarené. čítať »
 
Pok­ro­či­lé nas­ta­ve­nia Win­dows 8
Pri používaní počítača alebo tabletu s operačným systémom Windows 8 sa občas dostanete do situácie, keď potrebujete nastaviť niektoré parametre nad rámec možností, ktoré poskytuje dialóg na nastavenie v desktopovom režime či obrazovka Nastavenie PC v novom používateľskom rozhraní. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter