Testovali sme

Profesionálne slúchadlá na cestovanie

Strana 1/2

Kva­lit­né slú­chad­lá nes­to­ja pár eur. To je fakt, kto­rý dob­re poz­na­jú pou­ží­va­te­lia s po­žia­dav­kou na kva­lit­nú rep­ro­duk­ciu. My sme do tes­tu prá­ve pre­to vy­bra­li slú­chad­lá s vy­so­kou kva­li­tou rep­ro­duk­cie, o čom sved­čia aj vy­bra­né znač­ky. Všet­ky mo­de­ly ma­jú ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti a hud­by/ho­vo­ru pria­mo na káb­li.

Vy­uži­je­te ich te­da aj ako hands-free súp­ra­vu. Ak má­te smar­tfón s roz­ší­re­nou kva­li­tou zvu­ku, vý­ho­dy tes­to­va­ných mo­de­lov vy­uži­je­te dvoj­ná­sob­ne. Ta­kis­to sme za­zna­me­na­li tech­no­lo­gic­ký pok­rok ka­ná­lo­vých slú­chadiel, ozna­čo­va­ných ako ear-in, te­da na vkla­da­nie do ucha. Netvr­dí­me, že pre­ko­ná­va­jú sup­raaurál­ne mo­de­ly, ale zo strán­ky dy­na­mi­ky zvu­ku a sta­bi­li­ty rep­ro­duk­cie sa im vý­raz­ne prib­li­žu­jú. Roz­hod­ne pla­tí, že sú lep­šie kva­lit­né in-ear slú­chad­lá do uší ako me­nej kva­lit­né slú­chad­lá s väč­ším me­ni­čom.

sluchadla.jpg

Pa­ra­met­re tes­to­va­ných slú­chadiel a hod­no­te­nia v jed­not­li­vých tes­to­va­ných ob­las­tiach

AKG K375

Ten­to mo­del pat­rí me­dzi high-end slú­chad­lá a zo zvu­ko­vej strán­ky hod­no­ver­ne rep­re­zen­tu­je svo­ju znač­ku. Špe­cia­li­tou sú hli­ní­ko­vé puz­drá me­ni­ča, kto­ré jed­nak po­sil­ňu­jú konštruk­ciu, jed­nak pos­ky­tu­jú sta­bi­li­tu zvu­ku. Ani pri sil­ných ba­soch sme ne­zaz­na­me­na­li ni­ja­ké re­zo­nan­cie. Poch­va­ľo­va­li sme si aj si­li­kó­no­vé náuš­ní­ky. Tie sí­ce v ka­ta­ló­goch vy­ze­ra­jú vždy rov­na­ko, no až po za­sa­de­ní do ucha reál­ne poz­ná­te ich kva­li­tu. A to po­rov­ná­va­me tie zo si­li­kó­nu. V ta­buľ­ke uvá­dza­me, že slú­chad­lá ne­ma­jú ak­tív­ne od­hluč­ne­nie, tu ho však ani ne­pot­re­bu­je­me, vý­rob­ca uro­bil krok správ­nym sme­rom.

akg_k375_wht_2.jpeg

Na­mies­to ak­tív­nej tech­no­ló­gie, kto­rá je sí­ce fajn, ale nie­ko­mu jed­no­du­cho „ne­sad­ne", sa za­me­ral na kva­li­tu náu­ší­kov. Ma­jú extra od­hluč­ne­nie už po vlo­že­ní do ucha. Keď­že veľ­mi dob­re tes­nia a pris­pô­so­bia sa uchu, po­cí­ti­te du­ni­vé ba­sy. Ok­rem to­ho ma­jú zo­sil­ne­né dr­ža­nie a nes­tra­tí­te ich nap­rík­lad pri vy­be­ra­ní z vrec­ka. Pria­mo na káb­li je ov­lá­da­nie pre za­ria­de­nia App­le, ale štvor­pó­lo­vý audio­ko­nek­tor fun­gu­je aj na iných te­le­fó­noch a hu­dob­ných preh­rá­va­čoch. Ká­bel sa ne­za­mo­tá­va, čo je roz­hod­ne plus, no je to tak tro­chu na úkor je­ho voľ­nos­ti. Neod­po­rú­ča­me slú­chad­lá zmo­tá­vať oko­lo za­ria­de­nia ale­bo dla­ne. Dl­ho si pa­mä­ta­jú svoj tvar, a tak pri no­se­ní ne­bu­dú ta­ké pruž­né a bu­de­te zá­pa­siť skôr s káb­lom v špi­rá­lo­vi­tom tva­re. Dos­tup­né sú aj v čier­nom vy­ho­to­ve­ní s pries­vit­ný­mi náv­lek­mi v čier­nej far­be.

Z vý­kon­nos­tnej strán­ky slú­chad­lá pos­lú­žia aj pri vy­šších hla­si­tos­tiach a oce­ni­li sme vy­vá­že­nie stre­dov aj vý­šok. Je tu znač­ná re­zer­va, čo umož­ní pris­pô­so­biť zvu­ko­vý vý­stup cez ek­va­li­zér a eš­te aj zvý­šiť hla­si­tosť bez ci­teľ­nej de­for­má­cie zvu­ku. Ne­mu­se­li sme ro­biť kom­pro­mi­sy pri vy­va­žo­va­ní zvu­ko­vé­ho pre­ja­vu a hla­si­tos­ti. Vcel­ku sme bo­li s tým­to pro­duk­tom spo­koj­ní. Mo­del K375 ur­či­te vy­uži­je­te nie­len pri ces­to­va­ní.

Hod­no­te­nie:

li­ní­ko­vé puz­dro, eli­mi­no­va­nie re­zo­nan­cií pri vy­so­kom za­ťa­že­ní, sta­bi­li­ta zvu­ku pri vy­so­kej hla­si­tos­ti
Me­nej pod­daj­ný ká­bel

Ce­na: 99 EUR
Za­po­ži­čal: DSI SLO­VA­KIA

Har­man/Kar­don CL

Slú­chad­lá s prít­la­kom na uši, tzv. sup­raaurál­ne mo­de­ly, sú niek­de v stre­de me­dzi ma­lý­mi mo­del­mi do uší a veľ­ký­mi muš­ľa­mi. Pod­stat­né je to, že sa da­jú po­hodl­ne pre­ná­šať a ani pri von­kaj­šom pou­ži­tí nep­re­ká­ža­jú. Na lep­šiu dy­na­mi­ku zvu­ku sú vhod­né, čo pla­tí aj pre tes­to­va­ný mo­del ozna­če­ný ako CL, te­da z ra­du Clas­sic. Hra­na­tej­šie tva­ry jas­ne naz­na­ču­jú pri­ra­de­nie k naj­nov­šej sé­rii mo­de­lov slú­chadiel Har­man/Kar­don. Slú­chad­lá ma­jú 40 mm me­ni­če a vďa­ka svoj­mu podl­ho­vas­té­mu tva­ru sú kom­pak­tnej­šie pri no­se­ní ako ok­rúh­le mo­de­ly s vy­puk­lý­mi muš­ľa­mi. Za­ují­ma­vos­tí je tu však viac. Ma­te­riá­lo­vé vy­ho­to­ve­nie je luxus­né.

hlcl02groot.jpg

Pou­ži­tá je oceľ pri spo­jo­va­com mos­te, ale aj orá­mo­va­ní muš­lí a ich pri­chy­te­ní k mos­tu. Muš­le ma­jú náuš­ní­ky z pa­mä­ťo­vej pe­ny, a pre­to sa nie­len po­hodl­ne no­sia, ale aj lep­šie sad­nú na ucho bez to­ho, aby niek­de tla­či­li. Sku­toč­né oce­ne­nie od nás pri­chá­dza pre mož­nosť vý­me­ny spo­jo­va­cie­ho mos­ta, kto­rý je sú­čas­ťou me­cha­niz­mu po­hodl­né­ho no­se­nia. V ba­le­ní má­te eš­te jed­nu veľ­kosť. Vy­me­niť sa dá za krát­ku chví­ľu a ten­to krok je uni­kát­ny. Nie vždy je pop­ruh pod spo­jo­va­cím mos­tom dos­ta­toč­ne po­hodl­ný pre všet­kých, a pre­to sme oce­ni­li sna­hu vý­rob­cu vy­jsť v ús­tre­ty kaž­dé­mu pou­ží­va­te­ľo­vi. Slú­chad­lá sa pre­dá­va­jú za ne­ma­lú ce­nu a zis­te­nie, že most je krát­ky a re­gis­tru­je­te sil­ný prít­lak, by bo­lo nep­rí­jem­né. Ká­bel má dĺžku 1,4 met­ra, čo je ideál­ne aj na do­má­ce pou­ži­tie na pre­po­je­nie s iným audioz­dro­jom než no­te­boo­kom.


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Vy­tvor­te si elek­tro­nic­kú kni­hu s Ca­lib­re pre Win­dows, OS X a Li­nux
Vytvoriť elektronickú knihu nie je vôbec zložité, treba však dodržať isté postupy. Tvorbu takejto knihy si ukážeme v našom článku. Na internete sú dostupné platené aplikácie aj služby zadarmo. čítať »
 
Sta­rý no­te­book ako mul­ti­me­diál­ne cen­trum do­mác­nos­ti
Technika zastaráva pomerne rýchlo, ale aj starý notebook nájde svoje využitie. Môžete ho využiť vo forme domáceho multimediálneho servera a my vám poradíme, ako na to. čítať »
 
Náv­rat le­gen­dy, mo­de­ly na dve SIM-ky
Pred sebou máte netradičný test telefónov. Štyri z piatich testovaných modelov majú podporu dvoch SIM kariet a našimi rukami prešiel aj smartfón značky Alcatel. Prichádzajú teda konkurenti pre osvedčené značky, hoci zatiaľ pomerne opatrne, no agresívnou cenovou politikou nasadili vysokú latku a ostatným výrobcom spôsobia vrásky. čítať »
 
Vy­tvá­ra­me webo­vé strán­ky / 9. časť
Poďme sa pozrieť na to, ako rozbehať vlastný redakčný systém. V tejto časti ukážeme, ako krok za krokom na vašom serveri sprevádzkovať WordPress. Inštaláciu slovenskej verzie nájdete na našom Virtual DVD. čítať »
 
Ochráň­te si Gmail aj iné služ­by
Textové heslo je dnes najčastejšie používané zabezpečenie. Či už ide o číselný PIN kód, alebo reťazec znakov, ktorý si zadefinuje používateľ, obyčajne nám stačí iba táto informácia, aby sme sa prihlásili do svojho používateľského konta. čítať »
 
Buď­te in, vy­tvor­te si mo­der­ný web
Dizajn je odraz kultúry, v ktorej žijeme, a zároveň splnenie očakávaní ľudí. Možno to na prvý pohľad nemá nič spoločné s webom, ale opak je pravda. Keby ste chvíľu surfovali webom, zistíte, že čínske stránky sú zásadne odlišné z pohľadu dizajnu od tých amerických či európskych. čítať »
 
Zo­ner Pho­to Stu­dio 15 / Buď­te pán­mi filtrov
V tejto časti sa budeme venovať použitiu filtrov v Zoner Photo Studio (ZPS). Tie výrazným spôsobom zatraktívnia podanie fotografií a ich použitie je veľmi ľahké. Z veľkého množstva filtrov v ZPS vám predstavíme dva, ktoré považujeme za veľmi podarené. čítať »
 
Pok­ro­či­lé nas­ta­ve­nia Win­dows 8
Pri používaní počítača alebo tabletu s operačným systémom Windows 8 sa občas dostanete do situácie, keď potrebujete nastaviť niektoré parametre nad rámec možností, ktoré poskytuje dialóg na nastavenie v desktopovom režime či obrazovka Nastavenie PC v novom používateľskom rozhraní. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter