Ako na to: chcem vybudovať vlastný kvalitný e-shop

Strana 1/2

Mož­no ste už aj vy pre­mýš­ľa­li nad mož­nos­ťa­mi pod­ni­ka­nia na inter­ne­te. Mať vlast­ný e-shop je však zá­vä­zok, a to pre­dov­šet­kým vo­či zá­kaz­ní­kom. Ciest, ako vy­bu­do­vať ús­peš­ný e-shop, je hneď nie­koľ­ko. Ce­lý pro­ces bu­do­va­nia e-sho­pu sa dá roz­de­liť na dva zá­klad­né sta­veb­né pi­lie­re: ob­do­bie pred spus­te­ním (príp­ra­vy) a po spus­te­ní (pre­daj, mar­ke­ting, zís­ka­va­nie no­vých zá­kaz­ní­kov).

Ana­lý­za tr­hu a kon­ku­ren­cie

Vr­hnúť sa do pod­ni­ka­nia (nie­len) na inter­ne­te bez dôk­lad­nej ana­lý­zy tr­hu ur­či­te neod­po­rú­ča­me. V pr­vom ra­de si tre­ba vy­me­dziť seg­ment, v kto­rom sa bu­de­te po­hy­bo­vať - či pôj­de skôr špe­cia­li­zo­va­ný e-shop ale­bo vás lá­ka­jú ši­ro­ké mož­nos­ti elek­tro­nic­ké­ho ob­chod­né­ho do­mu. Po­rov­ná­va­če cien, kam pat­rí aj Pri­ce­ma­nia a Heu­ré­ka, ma­jú dob­rú po­zí­ciu na po­rov­ná­va­nie - ak­tuál­ne po­zo­ru­jú extrém­nu pre­sý­te­nosť tr­hu naj­mä v ob­las­ti pre­da­ja spot­reb­nej elek­tro­ni­ky, kde si bež­ne kon­ku­ru­jú de­siat­ky až stov­ky inter­ne­to­vých ob­cho­dov. Je te­da extrém­ne zlo­ži­té od­lí­šiť sa od kon­ku­ren­cie, naj­mä ak ide o sil­né a etab­lo­va­né znač­ky, ako sú Al­za.sk, Hej.sk, Mall.sk atď. Kon­ku­ro­vať ce­nou je dl­ho­do­bo titulka.jpg neudr­ža­teľ­né (pre­to­že mar­že v tom­to seg­men­te sú čas­to niž­šie ako 3 %). Tak­že prak­tic­ky je­di­ná mož­ná ces­ta k ús­pe­chu je sta­viť na ori­gi­na­li­tu či už v spô­so­be pre­da­ja, mar­ke­tin­gu, ko­mu­ni­ká­cie so zá­kaz­ní­kom, ale­bo di­zaj­nu e-sho­pu. Na­priek tým­to fak­tom sa den­ne re­gis­tru­jú v Pri­ce­ma­nii prá­ve e-sho­py z toh­to seg­men­tu. Pre­to od­po­rú­ča­me zvá­žiť mož­no me­nej ma­so­vé seg­men­ty, ale s niž­šou kon­ku­ren­ciou a vy­šší­mi mar­ža­mi. Pa­ra­lel­ne s vý­be­rom seg­men­tu sa tre­ba dôk­lad­ne za­my­slieť nad tým, kto bu­dú va­ši zá­kaz­ní­ci, a to­mu maximál­ne pris­pô­so­biť mar­ke­tin­go­vú a ce­no­vú stra­té­giu, di­zajn e-sho­pu a št­ýl ko­mu­ni­ká­cie. Sú to pre­važ­ne že­ny na ma­ter­skej, tech­no­lo­gic­kí „gee­ko­via" ale­bo dô­chod­co­via? Ďal­šia z otá­zok, na kto­ré tre­ba náj­sť od­po­veď, je veľ­kosť tr­hu, na kto­rom má­te v plá­ne pô­so­biť. Ak ste ja­zy­ko­vo vy­ba­ve­ní, zváž­te mož­nosť spus­tiť pre­daj hneď na via­ce­rých tr­hoch ale­bo mi­ni­mál­ne s tým v stred­no­do­bom ho­ri­zon­te po­čí­taj­te a buď­te na to prip­ra­ve­ní.

Od­had náv­štev­nos­ti a vý­nos­nos­ti

Ak má­te jas­no vo vý­be­re seg­men­tu, tr­hu a cie­ľo­vej sku­pi­ny, je­den z kľú­čo­vých mo­men­tov je zos­ta­ve­nie pod­ni­ka­teľ­ské­ho plá­nu. Veľ­ký vý­znam má naj­mä v tom, že vás „pri­nú­ti" dôs­led­ne skal­ku­lo­vať a nap­lá­no­vať nák­la­dy a vý­no­sy, čím zís­ka­te pred­sta­vu o eko­no­mic­kom roz­me­re váš­ho pod­ni­ka­nia a je­ho dl­ho­do­bej únos­nos­ti. Vždy je lep­šie zis­tiť, že vám to fi­nan­čne ne­se­dí, už v štá­diu príp­ra­vy pod­ni­ka­nia ako po spus­te­ní e-sho­pu do os­trej pre­vádz­ky, keď ste doň už in­ves­to­va­li pros­tried­ky. Na od­had tr­žieb je dô­le­ži­té sle­do­vať mie­ru kon­ver­zie váš­ho e-sho­pu, čo je po­mer me­dzi poč­tom náv­štev a reál­nych ob­jed­ná­vok. Prie­mer­ná mie­ra kon­ver­zie sa po­hy­bu­je na úrov­ni 2 %, ale je vý­raz­ne zá­vis­lá od seg­men­tu, hod­no­ty to­va­ru, znač­ky e-sho­pu a ďal­ších fak­to­rov. Nap­rík­lad pri pro­duk­toch, ako sú kni­hy ale­bo par­fu­my, kto­ré sa ku­pu­jú viac po­ci­to­vo a ich ce­na nie je vy­so­ká (te­da ne­pot­re­bu­je­te dl­ho zva­žo­vať, kde na­kú­pi­te) sa mô­že po­hy­bo­vať aj blíz­ko 10 %. Štruk­tú­ra náv­štev­nos­ti e-sho­pu bu­de zá­vis­lá od va­šej mar­ke­tin­go­vej stra­té­gie, ale bu­do­va­nie po­zí­cií vo vy­hľa­dá­va­čoch je dô­le­ži­té v kaž­dom prí­pa­de. Na to mož­no vy­užiť rôz­ne tech­ni­ky SEO, ako sú lin­kbuil­ding, lin­kbai­ting, ale v pr­vom ra­de tre­ba tvo­riť kva­lit­ný a uni­kát­ny ob­sah, kto­rý Goog­le zbož­ňu­je :-). Na od­had vy­hľa­dá­va­nos­ti jed­not­li­vých kľú­čo­vých slov na Goog­li mô­že­te vy­užiť nap­rík­lad nás­tro­je Goog­le Keyword Tool ale­bo Goog­le In­sights for Search, kto­ré vám da­jú as­poň hru­bú pred­sta­vu o tom, akú náv­štev­nosť mô­že­te oča­ká­vať.

keyword tool.png
Zá­kla­dom inter­ne­to­vej rek­lam­nej kam­pa­ne je Goog­le AdWords. Nie ste si is­tí, aké kľú­čo­vé slo­vá vy­brať? Keyword Tool pria­mo od Goog­lu vám po­rad

V zá­sa­de pla­tí, že nák­la­dy na za­lo­že­nie a pre­vádz­ku e-sho­pu sú niž­šie ako nák­la­dy na ka­men­nú pre­daj­ňu (pre­ná­jom pries­to­rov, za­mes­tnan­ci, skla­do­vé zá­so­by). To­var bu­de­te spo­čiat­ku prav­de­po­dob­ne pre­dá­vať iba na zá­kla­de vznik­nu­tých ob­jed­ná­vok a na roz­diel od ka­men­nej pre­daj­ne ste schop­ní pre­dá­vať to­var na ce­lom úze­mí Slo­ven­ska. No ak chce­te byť ús­peš­ní, od­lí­šiť sa od kon­ku­ren­cie a od za­čiat­ku in­ves­to­vať do mar­ke­tin­gu, mu­sí­te po­čí­tať s in­ves­tí­ciou mi­ni­mál­ne na úrov­ni 5000 až 20 000 eur - opäť v zá­vis­los­ti od ty­pu pre­dá­va­né­ho to­va­ru. Ako pri kaž­dom pod­ni­ka­ní tre­ba sa prip­ra­viť, že pr­vý rok bu­de ne­vyh­nut­né pod­ni­ka­nie do­to­vať, kým sa vám po­da­rí zís­kať pr­vých zá­kaz­ní­kov, vy­bu­do­vať si po­zí­cie vo vy­hľa­dá­va­čoch a etab­lo­vať znač­ku. Pre­to naj­mä pr­vé ro­ky net­re­ba mať „veľ­ké oči". Po­kiaľ chce­te nap­re­do­vať, mu­sí­te rá­tať s tým, že bu­de­te mu­sieť in­ves­to­vať do ľu­dí a do e-sho­pu, v on-li­ne pros­tre­dí ne­mô­že­te za­spať ani na mi­nú­tu.


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ku­pu­je­me pro­jek­tor na do­ma a na pre­zen­tá­cie
V tomto článku sa zameriame na najdôležitejšie praktické otázky pri výbere projektora z pohľadu používateľa. Dáme vám niekoľko tipov a prezradíme aj to, čo výrobcovia radšej nezverejňujú. čítať »
 
Práv­nik ra­dí / Ka­ta­ló­gy a re­gis­tre zo si­vej zó­ny
Nedávno médiami opäť prebehli informácie o registroch tváriacich sa síce oficiálne, ale majúcich jediný účel – zarobiť na nevedomosti alebo nepozornosti adresáta, ktorý založil spoločnosť či registroval ochrannú známku. čítať »
 
Ako na to: chcem vy­bu­do­vať vlast­ný kva­lit­ný e-shop
Možno ste už aj vy premýšľali nad možnosťami podnikania na internete. Mať vlastný e-shop je však záväzok, a to predovšetkým voči zákazníkom. čítať »
 
Ako pre­dá­vať v ba­zá­ri na inter­ne­te
Máte spotrebnú elektroniku (mobil, notebook, tlačiareň, hernú konzolu), ktorú už nepotrebujete a chcete sa jej zbaviť? čítať »
 
Smar­tfón in­špi­ro­va­ný prí­ro­dou
Všetky dohady tom, ako bude vyzerať vyzývateľ pre Apple iPhone, sa skončili v máji, keď spoločnosť Samsung prezentovala v Londýne smartfón Samsung Galaxy SIII.  čítať »
 
Do­ko­va­cie rep­ro­duk­to­ry z di­zaj­nér­skych do­mov
V tomto teste máme netradične vyzerajúce zariadenia pre prehrávače Apple s podporou aj pre iné multimediálne zariadenia. Ich vzhľad evokuje retroštýl s modernými prvkami a ako celok každé z nich vyzerá dobre. čítať »
 
Šty­ri si­tuácie, keď cloud po­mô­že v spo­lup­rá­ci
Spoločná práca prostredníctvom moderných nástrojov je dnes už neoddeliteľná súčasť študentského života. čítať »
 
Pre­nos­né ap­li­ká­cie vždy so se­bou
Používanie prenosných aplikácií vám dodá veľkú slobodu a voľnosť. A to nielen preto, že ich môžete mať všade so sebou na flash disku. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter