Gamebox

Strana 4/4

Aliens: Co­lo­nial Ma­ri­nes

Ko­neč­ne ďal­šia veľ­ká hra z ves­mí­ru pl­né­ho Vot­rel­cov

Ži­vot je pl­ný prek­va­pe­ní, a tak hod­no­te­nie na kon­ci toh­to člán­ku mô­že byť pre nie­ko­ho prek­va­pe­ním - rov­na­ko ako bo­la hra pre nás. Pí­sať re­cen­ziu na no­vin­ku Aliens: Co­lo­nial Ma­ri­nes na jed­nu strán­ku mô­že byť do ur­či­tej mie­ry ma­re­ním voľ­né­ho mies­ta. Kva­li­ta tej­to hry by skor­mú­ti­la aj stro­my, kto­ré pris­pe­li na pa­pier, na kto­rom je člá­nok vy­tla­če­ný. No keď­že bo­li oča­ká­va­nia ne­ma­lé a po­za­die vý­vo­ja za­ují­ma­vé, poz­ri­me sa na prí­beh hry Aliens: Co­lo­nial Ma­ri­nes pek­ne pos­tup­ne.

Kon­com ro­ka 2006 oh­lá­si­la spo­loč­nosť SE­GA kú­pu práv na her­né spra­co­va­nie znač­ky Aliens. Vý­voj pri­pa­dol spo­loč­nos­ti Gear­box Software. Ofi­ciál­ny pod­ti­tul Co­lo­nial Ma­ri­nes sme spoz­na­li vo feb­ruári 2008. Ho­ci sa hra ma­la pô­vod­ne vy­dať v ro­ku 2010, už dva ro­ky pred­tým sa ob­ja­vi­li pr­vé špe­ku­lá­cie o prob­lé­moch tý­ka­jú­cich sa vý­vo­ja a o prí­pad­nom po­su­nu­tí dá­tu­mu vy­da­nia. V ro­ku 2010 sme sa však doč­ka­li maximál­ne no­vých ob­ráz­kov a ubez­pe­če­nia Gear­boxu, že hra je pre nich stá­le prio­ri­tou. To­to uis­te­nie priš­lo nie­koľ­ko me­sia­cov po tom, ako vý­vo­já­ri do­kon­či­li Bor­derlands, ús­peš­né ak­čné FPS RPG, a moh­li sa tak úpl­ne ve­no­vať Vot­rel­com. Ale­bo nie?

a1.jpg

Bez­prob­lé­mo­vý vý­voj hry naz­na­čo­val aj trailer, kto­rý bol pre­zen­to­va­ný po­čas vý­sta­vy E3 2011. Gear­box prá­ve do­kon­čil „ne­ko­neč­ný" ti­tul Du­ke Nu­kem Fo­re­ver, a tak mo­hol do pos­led­ných me­sia­cov vý­vo­ja Aliens: Co­lo­nial Ma­ri­nes za­po­jiť ďal­ších ľu­dí. Hra sa vte­dy ma­la dos­tať na trh v ro­ku 2012 a tvor­com sme to ve­ri­li - na Ga­mes­co­me 2011 sme sa na no­vých Vot­rel­cov poz­re­li de­tail­ne na vlas­tné oči a bo­li sme spo­koj­ní. Hra ma­la sí­ce ak­čnej­ší spád, ako by sme mož­no od Vot­rel­cov ča­ka­li, ale pô­so­bi­la veľ­mi po­zi­tív­nym doj­mom. Mi­mo­cho­dom, po­čas vte­daj­šie­ho Ga­mes­co­mu ozná­mil Gear­box aj pok­ra­čo­va­nie Bor­derlands 2. A od­vte­dy iš­lo všet­ko do­le vo­dou.

a2.jpg

SE­GA za­čiat­kom mi­nu­lé­ho ro­ka opäť oh­lá­si­la po­su­nu­tie dá­tu­mu vy­da­nia - na ko­niec ro­ka. O pár me­sia­cov nes­kôr však bo­lo všet­ko inak. Dá­tum vy­da­nia sa opäť po­su­nul, ten­to­raz už pos­led­nýk­rát, a to na 12. feb­ruára 2013. A tým sa dos­tá­va­me k fi­nál­ne­mu pro­duk­tu. Gear­box me­dzi­ča­som sti­hol vy­dať aj dru­hý Bor­derlands a prí­beh o kon­tro­ver­znom vý­vo­ji no­vých Vot­rel­cov sa zďa­le­ka ne­kon­čí.

Ako sme spo­me­nu­li, Aliens: Co­lo­nial Ma­ri­nes sme vi­de­li už po­čas vý­sta­vy Ga­mes­com 2011. Vte­daj­šia pre­zen­tá­cia pre no­vi­ná­rov ob­sa­ho­va­la časť hry, kto­rá sa na­chá­dza aj v úpl­nej ver­zii. Kva­li­ta­tív­ne však ide o roz­diel­ne hry - to, čo sme vi­de­li po­čas pre­zen­tá­cie, to­tiž ne­zod­po­ve­dá pro­duk­tu, kto­rý sa pre­dá­va v ška­tu­liach v ob­cho­doch. Ne­bo­lo by to nič nez­vy­čaj­né, ke­by bo­la fi­nál­na ver­zia Aliens: Co­lo­nial Ma­ri­nes kva­lit­nej­šia a lep­šia, je to však prá­ve nao­pak. Už pri pr­vom za­pnu­tí vás oh­ro­mí gra­fi­ka, kto­rá by sa da­la so za­žmú­re­ním očí ak­cep­to­vať, ke­by Gear­box hru oh­lá­se­nú v ro­ku 2006 vy­dal už v ro­ku 2008. O päť ro­kov nes­kôr si však ta­kú­to gra­fi­ku mô­že os­pra­vedl­niť iba béč­ko­vá pro­duk­cia.

a3.jpg

Ne­dá sa po­ve­dať, že by gra­fi­ka pre nás pred­sta­vo­va­la zlo­mo­vý pr­vok, pod­ľa kto­ré­ho hod­no­tí­me hru. Pred­sa len sme vy­ras­ta­li eš­te na hrách, kto­ré v prí­pa­de ak­čné­ho žá­nru pred­sta­vo­va­li pos­tup­ný pre­chod z 2D do tre­tie­ho roz­me­ru. Dneš­ná pro­duk­cia, naj­mä ak ide o údaj­ný AAA ti­tul, má však v tom­to sme­re po­mer­ne jas­no - audio­vi­zuál­na pre­zen­tá­cia mu­sí byť špič­ko­vá. Ak gra­fi­ka vy­ze­rá zle a vô­bec sa ne­po­do­bá na ob­ráz­ky a údaj­né ga­mep­lay vi­deá, kto­rý­mi nás vý­vo­já­ri kŕmi­li, po­tom nie­čo nie je v po­riad­ku.

Ten­to nep­rí­jem­ný po­cit sa v prí­pa­de Aliens: Co­lo­nial Ma­ri­nes potvr­dil v prie­be­hu úvod­ných 10 mi­nút. Nie­len­že hra vy­ze­rá za­sta­ra­ne, ona je za­sta­ra­ná v kaž­dom sme­re. Gra­fic­ké efek­ty pri streľ­be? Na úrov­ní pr­vé­ho Half-Li­fe. Di­zajn úrov­ní? Tu­nel - vpred ve­die iba jed­ná ces­ta. Ur­či­tá pria­mo­čia­rosť nie je nie­ke­dy na ško­du a niek­to­rým hrám do­kon­ca sved­čí, v prí­pa­de no­vých Vot­rel­cov je to však nud­ná a si­vá pria­mo­čia­rosť.

a4.jpg

Aliens: Co­lo­nial Ma­ri­nes vás po­čas hra­nia prak­tic­ky nep­rek­va­pí. Ho­ci sa hra od­oh­rá­va po skon­če­ní tre­tie­ho fil­mu, tá­to sku­toč­nosť ni­ja­kým spô­so­bom ne­vys­vet­ľu­je, pre­čo sú vot­rel­ci nes­chop­ní. Ak si spo­mí­na­te na hru Aliens vs. Pre­da­tor z ro­ku 1999, po­tom vie­te, čo má­me na mys­li. Ten­to ti­tul po­nú­kol v ko­ži vo­ja­ka bez­kon­ku­ren­čnú at­mos­fé­ru, kto­rú žiad­na iná hra Aliens ne­po­ko­ri­la. Hráč sa v AvP bál, na­pä­to po­čú­val kaž­dé píp­nu­tie ra­da­ru. Kaž­dý stret s vot­rel­com pred­sta­vo­val vý­zvu. V prí­pa­de Aliens: Co­lo­nial Ma­ri­nes je však všet­ko úpl­ne inak. Vot­rel­ci sú sí­ce rých­li, ale tam sa ich pred­nos­ti kon­čia. Ak hru neh­rá­te na naj­vyš­šej ná­roč­nos­ti, po­tom vot­rel­ca do­ká­že­te ubiť paž­bou zbra­ne. Do­daj­me k to­mu, že vot­rel­ci sa na vás va­lia v mo­hut­ných zá­stu­poch a v pre­si­le.

a5.jpg

Pos­led­ný od­sek vý­bor­ne su­ma­ri­zu­je, čo je v prí­pa­de re­cen­zo­va­nej hry zlé. Aliens: Co­lo­nial Ma­ri­nes ma­jú so znač­kou Aliens spo­loč­ných iba vot­rel­cov, resp. ich vý­zor. At­mos­fé­ra a schop­nos­ti vot­rel­cov? Za­bud­ni­te na to, čo ste vi­de­li vo fil­moch. Ak si chce­te za­hrať po­riad­nu hru Aliens, vy­skú­šaj­te sta­rú kla­si­ku Aliens vs. Pre­da­tor. Z hľa­dis­ka gra­fi­ky tam až ta­ký vý­raz­ný roz­diel ne­bu­de, hra­teľ­nosť a at­mos­fé­ra je však ne­po­rov­na­teľ­ná.

Aliens: Co­lo­nial Ma­ri­nes je prie­mer­ná hra v kaž­dom sme­re a ne­za­chra­ňu­je ju ani znač­ka Aliens, ho­ci hrá­či sa na ňu a me­diál­nu ma­sáž ne­cha­li na­lá­kať a hra sa krát­ko po vy­da­ní pre­dá­va­la veľ­mi dob­re. No ak ste s kú­pou otá­ľa­li, poč­kaj­te si rad­šej na ne­ja­kú vý­raz­nú zľa­vu na Stea­me po­čas via­noč­ných vý­pre­da­jov. Tá­to hra za pl­nú su­mu mo­men­tál­ne nes­to­jí a nič na tom ne­me­ní ani koo­pe­ra­tív­ny mul­tip­layer ale­bo ši­kov­né zlep­šo­va­nie zbra­ní a od­omy­ka­nie no­vých ve­cí. Hra­nie s ka­ma­rá­tom je sí­ce zá­bav­nej­šie, stá­le však na mí­le vzdia­le­né to­mu, čo nám Gear­box sľu­bo­val.

Hod­no­te­nie: 5/10

Her­ný tím PC RE­VUE: Pe­ter Hu­cík, Ro­man Kad­lec, Mar­tin Su­ro­vý

Zdroj: PCR 4/2013


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Vy­tvor­te si elek­tro­nic­kú kni­hu s Ca­lib­re pre Win­dows, OS X a Li­nux
Vytvoriť elektronickú knihu nie je vôbec zložité, treba však dodržať isté postupy. Tvorbu takejto knihy si ukážeme v našom článku. Na internete sú dostupné platené aplikácie aj služby zadarmo. čítať »
 
Sta­rý no­te­book ako mul­ti­me­diál­ne cen­trum do­mác­nos­ti
Technika zastaráva pomerne rýchlo, ale aj starý notebook nájde svoje využitie. Môžete ho využiť vo forme domáceho multimediálneho servera a my vám poradíme, ako na to. čítať »
 
Náv­rat le­gen­dy, mo­de­ly na dve SIM-ky
Pred sebou máte netradičný test telefónov. Štyri z piatich testovaných modelov majú podporu dvoch SIM kariet a našimi rukami prešiel aj smartfón značky Alcatel. Prichádzajú teda konkurenti pre osvedčené značky, hoci zatiaľ pomerne opatrne, no agresívnou cenovou politikou nasadili vysokú latku a ostatným výrobcom spôsobia vrásky. čítať »
 
Vy­tvá­ra­me webo­vé strán­ky / 9. časť
Poďme sa pozrieť na to, ako rozbehať vlastný redakčný systém. V tejto časti ukážeme, ako krok za krokom na vašom serveri sprevádzkovať WordPress. Inštaláciu slovenskej verzie nájdete na našom Virtual DVD. čítať »
 
Ochráň­te si Gmail aj iné služ­by
Textové heslo je dnes najčastejšie používané zabezpečenie. Či už ide o číselný PIN kód, alebo reťazec znakov, ktorý si zadefinuje používateľ, obyčajne nám stačí iba táto informácia, aby sme sa prihlásili do svojho používateľského konta. čítať »
 
Buď­te in, vy­tvor­te si mo­der­ný web
Dizajn je odraz kultúry, v ktorej žijeme, a zároveň splnenie očakávaní ľudí. Možno to na prvý pohľad nemá nič spoločné s webom, ale opak je pravda. Keby ste chvíľu surfovali webom, zistíte, že čínske stránky sú zásadne odlišné z pohľadu dizajnu od tých amerických či európskych. čítať »
 
Zo­ner Pho­to Stu­dio 15 / Buď­te pán­mi filtrov
V tejto časti sa budeme venovať použitiu filtrov v Zoner Photo Studio (ZPS). Tie výrazným spôsobom zatraktívnia podanie fotografií a ich použitie je veľmi ľahké. Z veľkého množstva filtrov v ZPS vám predstavíme dva, ktoré považujeme za veľmi podarené. čítať »
 
Pok­ro­či­lé nas­ta­ve­nia Win­dows 8
Pri používaní počítača alebo tabletu s operačným systémom Windows 8 sa občas dostanete do situácie, keď potrebujete nastaviť niektoré parametre nad rámec možností, ktoré poskytuje dialóg na nastavenie v desktopovom režime či obrazovka Nastavenie PC v novom používateľskom rozhraní. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter