Gamebox

Strana 3/4

Dead Spa­ce 3

Mla­dá, len 5 ro­kov sta­rá sé­ria Dead Spa­ce pris­pie­va svo­jím tre­tím di­elom do žá­nru sur­vi­val ho­ro­rov.

Troj­ka je z poh­ľa­du hier od EA ma­gic­ké čís­lo. Spo­meň­me sé­riu Mass Ef­fect - pr­vý di­el pred­sta­vo­val mo­der­né sci-fi RPG, kto­ré po­núk­lo za­ují­ma­vú rov­no­vá­hu me­dzi RPG a ak­ciou. Dvoj­ka bo­la o poz­na­nie ak­čnej­šia a ten­to po­sun pok­ra­čo­val aj v prí­pa­de tre­tie­ho di­elu. To is­té sa opa­ku­je aj te­raz a Dead Spa­ce 3 pri­ná­ša mier­ne zme­ny hra­teľ­nos­ti, kto­ré sa ne­mu­sia fa­nú­ši­kom pô­vod­nej hry veľ­mi pá­čiť.

d1.jpg

Dead Spa­ce 3 sa za­čí­na veľ­mi ak­čne, až má člo­vek po­cit, či ná­ho­dou neh­rá ak­čnú hru v štý­le Gears of War. Pro­lóg je však po­mer­ne krát­ky a s nez­ná­mym hr­di­nom. Isaac Clar­ke, hlav­ný hr­di­na pred­chá­dza­jú­cich di­elov a, sa­moz­rej­me, aj troj­ky, pri­chá­dza na scé­nu o pár mi­nút nes­kôr v inom pros­tre­dí a ča­se. Ak sa vám na Dead Spa­ce 1 a 2 pá­či­lo pros­tre­die klaus­tro­fo­bic­ké­ho ves­mí­ru, naj­nov­ší prí­ras­tok do sé­rie vás ne­chá chví­ľu v na­pä­tí - hra sa za­čí­na v mes­te, v ko­ló­nii, kde na­mies­to Nek­ro­mor­fov bo­ju­je­te s bež­ný­mi ľuď­mi. Pre­chod do pros­tre­dia kla­sic­ké­ho z hľa­dis­ka sé­rie však na se­ba ne­ne­chá dl­ho ča­kať a po úvod­nej ho­din­ke má­te pred se­bou Dead Spa­ce ta­ký, aký fa­nú­ši­ko­via sé­rie oča­ká­va­li. No nie úpl­ne.

d2.jpg

Ve­nuj­me ten­to od­sek no­vá­či­kom, kto­rí sa do­te­raz so žiad­nou hrou Dead Spa­ce nes­tret­li. Ako sme už spo­me­nu­li, Isaac Clar­ke je hlav­ný hr­di­na ce­lej sé­rie. Vý­vo­já­ri ta­kým­to spô­so­bom od­ka­zu­jú na sci-fi spi­so­va­te­ľov Isaa­ca Asi­mo­va a Ar­thu­ra C. Clar­ka. Vir­tuál­ny Clar­ke však nie je spi­so­va­teľ, ale in­ži­nier, kto­rý do­ká­že spra­vo­vať a op­ra­vo­vať sys­té­my fu­tu­ris­tic­kých ves­mír­nych lo­dí. Clar­ke v rám­ci ru­tin­né­ho pries­ku­mu vra­ku lo­de na­ra­zí na ar­te­fakt naz­va­ný Mar­ker, zod­po­ved­ný za vznik mu­tan­tov Nek­ro­mor­fov. Tí pred­sta­vu­jú hlav­né­ho ne­pria­te­ľa, s kto­rým Clar­ke po­čas ce­lej sé­rie bo­ju­je. Spô­sob bo­ja sa však ča­som me­nil.

d3.jpg

Pr­vý Dead Spa­ce si zís­kal množ­stvo hrá­čov svo­jou at­mos­fé­rou a tým, že po dl­hom ča­se iš­lo ko­neč­ne o po­riad­ny sur­vi­val ho­ror so všet­kým, čo k to­mu pat­rí. Klaus­tro­fó­bia ne­ko­neč­né­ho ves­mí­ru bo­la umoc­ne­ná sú­bo­jom o pre­ži­tie - ako v kaž­dom správ­nom ho­ro­re aj v prí­pa­de Dead Spa­ce ste sa mu­se­li báť o svoj ži­vot, resp. o ži­vot vir­tuál­ne­ho hr­di­nu. V prí­pa­de sur­vi­val ho­ro­rov je ten­to po­cit iný než pri bež­ných ak­čných hrách. Ak v re­cen­ziách har­dvé­ro­vých pro­duk­tov spo­mí­na­me po­jem pou­ží­va­teľ­ská skú­se­nosť, ten mô­že­me ap­li­ko­vať aj na vi­deoh­ry. Dead Spa­ce 1 po­nú­kol hrá­čom po­mer­ne uni­kát­nu skú­se­nosť, dl­ho ne­ví­da­nú, a vďa­ka to­mu si hra oko­lo se­ba vy­tvo­ri­la dos­ta­toč­nú zá­klad­ňu fa­nú­ši­kov.

d4.jpg

Vráť­me sa však k troj­ke, kto­rá sa sna­ží os­lo­viť čo naj­viac hrá­čov. Jed­not­ka bo­la svo­jím spô­so­bom úz­ko pro­fi­lo­va­ná hra, sur­vi­val ho­ro­ry ne­pa­tria k mainstrea­mo­vým žá­nrom. Ur­či­tý po­sun k ma­se sme za­zna­me­na­li už v dvoj­ke a troj­ka v tom­to tren­de pok­ra­ču­je. Auto­rov však chvá­li­me za to, že ho­ci čias­toč­ne zme­ni­li hra­teľ­nosť, do hry opäť vlo­ži­li časť špe­ci­fic­kej at­mos­fé­ry Dead Spa­ce. Po­cit z „mŕtve­ho ves­mí­ru" je to­tiž stá­le rov­na­ko krás­ny.

Spo­mí­na­ná zme­na hra­teľ­nos­ti sa tý­ka naj­mä ak­čnej­šie­ho po­ja­tia hry. To sa pre­ja­vu­je na iných po­ci­toch hrá­ča po­čas kon­fron­tá­cie s Nek­ro­mor­fmi. Pri hra­ní sa už ne­bu­de­te báť o Isaa­cov ži­vot, skôr bu­de­te pre­mýš­ľať nad tým, ako zá­stu­py mu­tan­tov lik­vi­do­vať. V Dead Spa­ce 3 nie je nič neob­vyk­lé, keď sa na kaž­dom kro­ku ob­ja­ví ne­ja­ký ne­pria­teľ, a te­da je lo­gic­ké, že kon­fron­tá­cia s Nek­ro­mofr­mi sa sta­ne kaž­do­den­nou ru­ti­nou. Je to ško­da, prá­ve neus­tá­ly po­cit neis­to­ty tvo­ril ďal­ší nos­ný pr­vok at­mos­fé­ry, naj­mä ak ste hru hra­li v no­ci so slú­chad­la­mi a pri zhas­nu­tých svet­lách.

Aby Clar­ko­vi ne­bo­lo smut­no, pri­ba­li­li mu vý­vo­já­ri aj spo­lu­bo­jov­ní­ka. S tým sú­vi­sí aj no­vý re­žim a dô­le­ži­tá no­vin­ka tre­tie­ho di­elu - koo­pe­ra­tív­ny mul­tip­layer. Fa­nú­ši­ko­via sa ur­či­te chy­ta­jú za hla­vu, tre­ba však do­dať, že koo­pe­ra­tív­ne hra­nie je zá­bav­nej­šie ako mul­tip­layer, kto­rý po­nú­kol dru­hý Dead Spa­ce. Vý­vo­já­ri tú­to vlas­tnosť v pos­led­ných me­sia­coch znač­ne pro­pa­go­va­li a tre­ba do­dať, že sa im ju po­da­ri­lo do kam­pa­ne in­teg­ro­vať prak­tic­ky bez­bo­les­tne. Pre via­ce­rých hrá­čov sú do­kon­ca pri­chys­ta­né aj tri exklu­zív­ne mi­sie, kto­ré si jed­not­li­vec ne­zah­rá. Koo­pe­ra­tív­ny mód má zmy­sel vy­skú­šať aj v prí­pa­de, že ste hru už doh­ra­li - hra­nie za Joh­na Car­ve­ra po­nú­ka v niek­to­rých mo­men­toch no­vé her­né zá­žit­ky a dopĺňa prí­be­ho­vé po­za­die. Na dru­hej stra­ne hra­nie s iným hrá­čom za­bí­ja aj pos­led­né zvyš­ky sur­vi­val ho­ro­ru, kto­ré by sa moh­li v Dead Spa­ce 3 na­chá­dzať.

Dead Spa­ce 3 pri­ná­ša aj ďal­šie no­vin­ky, tie sú však z ka­te­gó­rie drob­nos­tí. V pr­vom ra­de je to uni­ver­zál­na mu­ní­cia, kto­rá auto­ma­tic­ky pa­su­je do kaž­dej zbra­ne. Ďalej je to sys­tém vy­rá­ba­nia ve­cí - po­čas hra­nia zbie­ra­te su­ro­vi­ny a mô­že­te si po­mo­cou nich vy­tvo­riť no­vé pred­me­ty, prí­pad­ne zlep­šiť ob­le­ky, kto­ré sa vám pos­tup­ne od­omy­ka­jú.

Dead Spa­ce 3 nie je zlá hra, do ur­či­tej mie­ry je to však kon­tro­ver­zné pok­ra­čo­va­nie. Vý­vo­já­ri z Vis­ce­ral Ga­mes opäť sta­va­li na os­ved­če­ných zá­kla­doch. Je­den z nich, ho­ro­ro­vú at­mos­fé­ru a hra­teľ­nosť sur­vi­val ho­ro­ru, však vy­me­ni­li za ma­so­vo prí­ťaž­li­vej­šiu ak­ciu. Koo­pe­ra­tív­ny re­žim je dvoj­seč­ná zbraň, kto­rá ni­čí aj zvyš­ky ho­ro­ru, zá­ro­veň však po­nú­ka no­vý her­ný zá­ži­tok. No­vá­či­kov tre­tí Dead Spa­ce nes­kla­me, fa­nú­ši­kom sa však niek­to­ré zme­ny asi ne­bu­dú pá­čiť. Na zá­ver eš­te chvá­li­me veľ­mi dob­ré audio­vi­zuál­ne spra­co­va­nie, 12- až 15-ho­di­no­vú kam­paň, ako aj rôz­ne mož­nos­ti opä­tov­né­ho hra­nia vrá­ta­ne špe­ciál­ne­ho re­ži­mu, kto­rý sľu­bu­je at­mos­fé­ru pô­vod­né­ho Dead Spa­ce.

Hod­no­te­nie: 7,5/10


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Vy­tvor­te si elek­tro­nic­kú kni­hu s Ca­lib­re pre Win­dows, OS X a Li­nux
Vytvoriť elektronickú knihu nie je vôbec zložité, treba však dodržať isté postupy. Tvorbu takejto knihy si ukážeme v našom článku. Na internete sú dostupné platené aplikácie aj služby zadarmo. čítať »
 
Sta­rý no­te­book ako mul­ti­me­diál­ne cen­trum do­mác­nos­ti
Technika zastaráva pomerne rýchlo, ale aj starý notebook nájde svoje využitie. Môžete ho využiť vo forme domáceho multimediálneho servera a my vám poradíme, ako na to. čítať »
 
Náv­rat le­gen­dy, mo­de­ly na dve SIM-ky
Pred sebou máte netradičný test telefónov. Štyri z piatich testovaných modelov majú podporu dvoch SIM kariet a našimi rukami prešiel aj smartfón značky Alcatel. Prichádzajú teda konkurenti pre osvedčené značky, hoci zatiaľ pomerne opatrne, no agresívnou cenovou politikou nasadili vysokú latku a ostatným výrobcom spôsobia vrásky. čítať »
 
Vy­tvá­ra­me webo­vé strán­ky / 9. časť
Poďme sa pozrieť na to, ako rozbehať vlastný redakčný systém. V tejto časti ukážeme, ako krok za krokom na vašom serveri sprevádzkovať WordPress. Inštaláciu slovenskej verzie nájdete na našom Virtual DVD. čítať »
 
Ochráň­te si Gmail aj iné služ­by
Textové heslo je dnes najčastejšie používané zabezpečenie. Či už ide o číselný PIN kód, alebo reťazec znakov, ktorý si zadefinuje používateľ, obyčajne nám stačí iba táto informácia, aby sme sa prihlásili do svojho používateľského konta. čítať »
 
Buď­te in, vy­tvor­te si mo­der­ný web
Dizajn je odraz kultúry, v ktorej žijeme, a zároveň splnenie očakávaní ľudí. Možno to na prvý pohľad nemá nič spoločné s webom, ale opak je pravda. Keby ste chvíľu surfovali webom, zistíte, že čínske stránky sú zásadne odlišné z pohľadu dizajnu od tých amerických či európskych. čítať »
 
Zo­ner Pho­to Stu­dio 15 / Buď­te pán­mi filtrov
V tejto časti sa budeme venovať použitiu filtrov v Zoner Photo Studio (ZPS). Tie výrazným spôsobom zatraktívnia podanie fotografií a ich použitie je veľmi ľahké. Z veľkého množstva filtrov v ZPS vám predstavíme dva, ktoré považujeme za veľmi podarené. čítať »
 
Pok­ro­či­lé nas­ta­ve­nia Win­dows 8
Pri používaní počítača alebo tabletu s operačným systémom Windows 8 sa občas dostanete do situácie, keď potrebujete nastaviť niektoré parametre nad rámec možností, ktoré poskytuje dialóg na nastavenie v desktopovom režime či obrazovka Nastavenie PC v novom používateľskom rozhraní. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter