Gamebox

Strana 2/4

Sni­per: Ghost Warrior 2

Nie kaž­dý hol­du­je ak­čným hrám v štý­le „teh­la na ľa­vú myš a za­pnúť stie­ra­če". Pre tých, kto­rí up­red­nos­tňu­jú skôr tak­tic­ký pos­tup a za­bí­ja­nie pek­ne po­ti­chu, tu bo­la hra Sni­per: Ghost Warrior. Mi­mo­cho­dom, vraj to bo­la naj­pre­dá­va­nej­šia hra s os­tre­ľo­vač­skou te­ma­ti­kou. To by v tom bol čert, aby sa nez­ja­vi­lo pok­ra­čo­va­nie v štý­le „väč­šie, lep­šie a kraj­šie". 

Sniper2_12.png

Hlav­ná pos­ta­va hry bu­de Co­le An­der­son, bez­peč­nost­ný kon­zul­tant. Iba­že mies­to dob­rých rád bu­de skôr roz­dá­vať guľ­ky do če­la. Kon­krét­ne by hra ma­la mať tri čas­ti, kto­ré sa bu­dú od­oh­rá­vať v rôz­nych pros­tre­diach. Pr­vá bu­de tro­pic­ká ob­lasť Fi­li­pín, po­tom Sa­ra­je­vo a na­ko­niec hor­na­tý Ti­bet. Cie­ľom je do pop­ra­vo­va­nia va­šich blíž­nych pri­niesť čo naj­viac realiz­mu. Let stre­ly ov­plyv­ňu­je fy­zi­ka, vzdia­le­nosť, vie­tor, ba aj spô­sob stla­če­nia ko­hú­ti­ka. Ďal­šia ob­lasť, na kto­rej chcú auto­ri za­pra­co­vať, je realis­tic­ká AI. Po no­vom bu­de spô­sob reak­cie na ne­bez­pe­čen­stvo zá­le­žať na poč­te ne­pria­te­ľov. 

Sniper2_13.jpg

Osa­mo­te­ný vo­jak sa rad­šej scho­vá, za­tiaľ čo sku­pi­na sa vás skôr pou­si­lu­je „vy­kú­riť". Z tech­nic­kej strán­ky ta­kis­to doš­lo k re­vo­lú­cii. Auto­ri pokr­kva­li a za­ho­di­li svoj sta­rý en­gi­ne a do pok­ra­čo­va­nia vy­uži­li mo­der­ný CryEn­gi­ne 3. Pre tých, kto­rýich už svr­bí prst na spúš­ti, má­me dob­ré sprá­vy - vy­da­nie sa chys­tá už čos­ko­ro. Ko­neč­ne sa tak doz­vie­me, či pla­tí zná­me prís­lo­vie: „Pred sni­pe­rom je zby­toč­né ute­kať. Aku­rát zo­mrieš una­ve­ný."

Sniper2_14.jpg

Cry­sis

Cry­sis je späť a uka­zu­je, pre­čo sú hry na PC gra­fic­ky naj­lep­ší zá­ži­tok

Cry­sis 1 a 2 sú dod­nes gra­fic­ky nád­her­né hry, kto­ré svoj­ho ča­su pred­sta­vo­va­li to naj­lep­šie, čo ste moh­li vi­dieť na po­čí­ta­čoch. Auto­ri zo spo­loč­nos­ti Cry­tek do­kon­ca nep­lá­no­va­li vy­dať pr­vý di­el na kon­zo­lách, pre­to­že ne­bo­li dos­ta­toč­ne vý­kon­né (roz­hod­nu­tie na­ko­niec zme­ni­li a vy­da­li ho v ob­me­dze­nej kva­li­te). Pr­vý di­el bol v maximál­nom nas­ta­ve­ní kva­li­ty ta­ký ná­roč­ný na har­dvér, že bo­lo tre­ba poč­kať dve či tri ge­ne­rá­cie, aby sme si ho moh­li za­hrať na veľ­kých mo­ni­to­roch v pl­nej kva­li­te s vy­hla­de­ním hrán. Od­tiaľ po­chá­dza aj frá­za z po­čet­ných dis­ku­sií pri tes­toch vý­kon­ných gra­fic­kých ka­riet: „Can it run Cry­sis?" (Pôj­de na tom Cry­sis?) Od tre­tie­ho di­elu sme ča­ka­li len za­vŕše­nie prí­be­hu a nie­koľ­ko no­vých efek­tných scén, no mies­to to­ho sme mož­no dos­ta­li naj­lep­ší di­el do­te­raz. A gra­fic­kú pre­zen­tá­ciu, kto­rá nám vy­ra­zi­la dych, a to na­priek na­šim dl­ho­roč­ným skú­se­nos­tiam s benchmar­ko­va­ním gra­fic­kých ka­riet. Nie­len tech­no­lo­gic­ky či­že kva­li­tou zob­ra­ze­nia, ale aj is­tým ume­lec­kým di­zaj­nom, vďa­ka kto­ré­mu má kaž­dá lo­ka­li­ta svoj­ský ráz, vlas­tnú at­mos­fé­ru, kto­rú si za­pa­mä­tá­te. Hra ok­rem to­ho ren­de­ru­je tvá­re pos­táv neu­ve­ri­teľ­ne de­tail­ne a realis­tic­ky, dos­lo­va na mo­ni­to­re oží­va­jú a pred­vá­dza­jú kva­lit­né he­rec­ké vý­ko­ny. To­to mu­se­lo stáť mno­ho ho­dín strá­ve­ných v štú­diu mo­tion cap­tu­re.

c1.jpg

Prí­be­ho­vo sa v hre po­su­nie­te do ob­do­bia 20 ro­kov po kon­ci dru­hé­ho di­elu. Va­šu pos­ta­vu prí­de z hi­ber­ná­cie pre­bu­diť sym­pa­tic­ký Psy­cho, hlav­ný hr­di­na Cry­sis War­head, už bez svoj­ho na­no­suit a po­riad­ne v ro­koch. Rých­lo zis­tí­te, že na na­no­sui­toch niek­to expe­ri­men­tu­je, rov­na­ko ako na tech­no­ló­gii mi­mo­zem­skej ra­sy Ceph, v kto­rej náv­rat už ok­rem vás Prop­he­ta asi nik­to ne­ve­rí. Aha, a aby sme ne­za­bud­li, z New Yor­ku sa stal je­den ob­rov­ský be­tó­no­vý skle­ník. Pos­ta­po­ka­lyp­tic­ké veľ­ko­mes­to, za­ras­te­né ako džung­ľa, tak spá­ja pros­tre­dia z pr­vých dvoch di­elov.

c2.jpg

Her­ne sa to­ho ve­ľa nez­me­ni­lo. Vás su­per­mo­der­ný ob­lek (či skôr už von­kaj­ší or­gán) na­no­suit je mi­mo­riad­ne moc­ná zbraň. Dá­va vám si­lu na dl­hé sko­ky, vy­ššiu od­ol­nosť pred guľ­ka­mi a pád­mi, tak­tic­ké ale­bo infra­čer­ve­né vi­de­nie a hlav­ne mož­nosť zne­vi­di­teľ­niť sa. Ak sa roz­hod­ne­te vy­uží­vať no­vú zbraň, extrém­ne sil­ný luk ur­če­ný špe­ciál­ne pre pou­ží­va­te­ľa na­no­sui­tu, bu­de­te môcť zos­tať ne­vi­di­teľ­ný aj po­čas ti­chej streľ­by. Tak­mer všet­ky náj­de­né zbra­ne mô­že­te mo­di­fi­ko­vať a me­niť tým ich dos­trel, poš­ko­de­nie či pres­nosť. Všet­ko, čo v hre ob­ja­ví­te, sa za­pí­še do va­šej vrec­ko­vej Cry­sis-pe­die, tak­že po­čas ve­če­re si mô­že­te pre­čí­tať prí­be­ho­vé po­za­die o pos­ta­vách či tech­nic­ké pa­ra­met­re va­šich zbra­ní. S tou­to vý­ba­vou sa vr­há­te do sr­dca ne­pria­teľ­ských síl na po­ľo­vač­ky. Te­da až do nes­kor­ších fáz hry, ale nech­ce­me prez­rá­dzať.

c3.jpg

Kri­ti­ci hre čas­to vy­tý­ka­jú li­nea­ri­tu či men­šiu voľ­nosť, než po­nú­kal pr­vý di­el, no pod­ľa nás by bo­la mož­no na ško­du. Pred­sa len ste Prop­het, má­te pos­led­ný funkč­ný na­no­suit a ľu­bo­voľ­ní opo­nen­ti sú pre vás len lov­ná zver. Va­ša her­ná voľ­ba spo­čí­va len v tom, či bu­dú ve­dieť, čo ich za­bi­lo. Ste príl­iš sil­ná pos­ta­va, tak­že auto­ri na vás mu­se­li na­chys­tať vop­red prip­ra­ve­né si­tuácie, kto­ré sú as­poň tro­chu vý­zvou. Si­tuácie, v kto­rých sú va­ši ne­pria­te­lia nie­len v pre­si­le, ale aj vo vý­hod­nej po­zí­cii a oča­ká­va­jú vás. Sa­moz­rej­me, nej­de o ta­ké sil­né predskrip­to­va­nie ce­lej hry ako v prí­pa­de Call of Du­ty, stá­le pla­tí, že v Cry­sis náj­de­te roz­ľah­lé voľ­né pries­tran­stvá a pre­chod cez ne si mu­sí­te pod­rob­ne nap­lá­no­vať. Od­po­rú­ča­me zvo­liť vy­ššiu ob­ťaž­nosť a hra sa sta­ne veľ­mi na­pí­na­vou - pos­tup me­dzi ne­pria­teľ­mi bu­de­te mu­sieť vo­liť veľ­mi me­to­dic­ky a bu­de­te čas­to mu­sieť pou­ží­vať ich ozna­čo­va­nie po­mo­cou tak­tic­ké­ho roz­hra­nia v na­no­sui­te.

c4.jpg

Cry­sis 3 dos­tá­va poch­va­lu aj za bo­ha­té mož­nos­ti mul­tip­layera, a ho­ci je stá­le veľ­mi po­dob­ný na Call of Du­ty (čo nie je ne­ga­tív­na vlas­tnosť, vô­bec nep­re­ká­ža, že sa ko­pí­ru­jú ná­pa­dy, kto­ré fun­gu­jú), má ko­neč­ne aj niek­to­ré ori­gi­nál­ne re­ži­my. Nap­rík­lad Hun­ter, kde je je­den hráč lov­com v na­no­sui­te s lu­kom a opo­nen­ti sa pros­te sna­žia pre­žiť. Ale­bo As­sault, kde pro­ti se­be hra­jú sku­pi­ny s rôz­ny­mi úlo­ha­mi. Sa­moz­rej­me, ne­chý­ba ani zbie­ra­nie skú­se­nos­tí, od­omy­ka­nie vy­šších hod­nos­tí a s tým zís­ka­va­nie lep­ších zbra­ní, kto­ré si mô­že­te nas­ta­viť do vlas­tných tried vý­ba­vy. Hrá­či CoD bu­dú do­ma, os­tat­ní sa rých­lo zo­rien­tu­jú.

c5.jpg

Je tre­tí di­el ten naj­lep­ší zo sé­rie? Ťaž­ko po­ve­dať, pr­vý di­el a Cry­sis: War­head bo­li nao­zaj vý­bor­né. Troj­ka je krat­šia, li­neár­nej­šia, ľah­šia a pred­ví­da­teľ­nej­šia. Ale má aj naj­lep­šie pre­zen­to­va­ný prí­beh, úžas­né fu­tu­ris­tic­ké sce­né­rie, pre­men­li­vé pros­tre­die a hlav­ne v nej ne­náj­de­te žiad­ne hlu­ché mo­men­ty, kto­ré tak ka­zi­li hra­nie pr­vé­ho di­elu. A gra­fi­ku, vďa­ka kto­rej tech­no­lo­gic­ké de­má hier z PlayS­ta­tion 4 už týž­deň po ich uve­de­ní vy­ze­ra­jú za­sta­ra­ne. Za ce­lú PC plat­for­mu: ďa­ku­je­me, Cry­tek.

Hod­no­te­nie: 9/10


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Vy­tvor­te si elek­tro­nic­kú kni­hu s Ca­lib­re pre Win­dows, OS X a Li­nux
Vytvoriť elektronickú knihu nie je vôbec zložité, treba však dodržať isté postupy. Tvorbu takejto knihy si ukážeme v našom článku. Na internete sú dostupné platené aplikácie aj služby zadarmo. čítať »
 
Sta­rý no­te­book ako mul­ti­me­diál­ne cen­trum do­mác­nos­ti
Technika zastaráva pomerne rýchlo, ale aj starý notebook nájde svoje využitie. Môžete ho využiť vo forme domáceho multimediálneho servera a my vám poradíme, ako na to. čítať »
 
Náv­rat le­gen­dy, mo­de­ly na dve SIM-ky
Pred sebou máte netradičný test telefónov. Štyri z piatich testovaných modelov majú podporu dvoch SIM kariet a našimi rukami prešiel aj smartfón značky Alcatel. Prichádzajú teda konkurenti pre osvedčené značky, hoci zatiaľ pomerne opatrne, no agresívnou cenovou politikou nasadili vysokú latku a ostatným výrobcom spôsobia vrásky. čítať »
 
Vy­tvá­ra­me webo­vé strán­ky / 9. časť
Poďme sa pozrieť na to, ako rozbehať vlastný redakčný systém. V tejto časti ukážeme, ako krok za krokom na vašom serveri sprevádzkovať WordPress. Inštaláciu slovenskej verzie nájdete na našom Virtual DVD. čítať »
 
Ochráň­te si Gmail aj iné služ­by
Textové heslo je dnes najčastejšie používané zabezpečenie. Či už ide o číselný PIN kód, alebo reťazec znakov, ktorý si zadefinuje používateľ, obyčajne nám stačí iba táto informácia, aby sme sa prihlásili do svojho používateľského konta. čítať »
 
Buď­te in, vy­tvor­te si mo­der­ný web
Dizajn je odraz kultúry, v ktorej žijeme, a zároveň splnenie očakávaní ľudí. Možno to na prvý pohľad nemá nič spoločné s webom, ale opak je pravda. Keby ste chvíľu surfovali webom, zistíte, že čínske stránky sú zásadne odlišné z pohľadu dizajnu od tých amerických či európskych. čítať »
 
Zo­ner Pho­to Stu­dio 15 / Buď­te pán­mi filtrov
V tejto časti sa budeme venovať použitiu filtrov v Zoner Photo Studio (ZPS). Tie výrazným spôsobom zatraktívnia podanie fotografií a ich použitie je veľmi ľahké. Z veľkého množstva filtrov v ZPS vám predstavíme dva, ktoré považujeme za veľmi podarené. čítať »
 
Pok­ro­či­lé nas­ta­ve­nia Win­dows 8
Pri používaní počítača alebo tabletu s operačným systémom Windows 8 sa občas dostanete do situácie, keď potrebujete nastaviť niektoré parametre nad rámec možností, ktoré poskytuje dialóg na nastavenie v desktopovom režime či obrazovka Nastavenie PC v novom používateľskom rozhraní. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter