Ako predávať v bazári na internete

Má­te spot­reb­nú elek­tro­ni­ku (mo­bil, no­te­book, tla­čia­reň, her­nú kon­zo­lu), kto­rú už ne­pot­re­bu­je­te a chce­te sa jej zba­viť? Ak ta­ký­to to­var nech­ce kú­piť nik­to zo zná­mych ale­bo jed­no­du­cho ne­vie­te, čo s ním, vy­skú­šaj­te pre­daj cez inter­net pros­tred­níc­tvom inter­ne­to­vé­ho ba­zá­ra. Zá­klad­né in­zer­tné služ­by ba­zá­rov sú bez­plat­né (pár eur za­pla­tí­te ako pop­la­tok za up­red­nos­tne­nie in­ze­rá­tov vo veľ­kých ba­zá­roch) a to­var ih­neď uvi­dia v po­nu­ke de­sať­ti­sí­ce ľu­dí. Po­ra­dí­me vám, ako rých­lo a bez­peč­ne to­var pre­dať, čo­mu sa tre­ba vy­hnúť a čo­ho pridŕžať, aby ste to­var ľah­ko pre­da­li tak, aby ste bo­li spo­koj­ní vy aj ku­pu­jú­ci.

Čo sa pre­dá­vať ne­mô­že

Za ob­sa­hy in­ze­rá­tov sú zod­po­ved­ní in­ze­ren­ti. Kaž­dý zná­my ba­zár má ta­kú­to klau­zu­lu jas­ne uve­de­nú v pod­mien­kach vy­uží­va­nia slu­žieb, pri­čom po­da­ním in­ze­rá­tu s tý­mi­to pod­mien­ka­mi súh­la­sí­te. Ba­zár (inter­ne­to­vý por­tál) je vlas­tne spros­tred­ko­va­teľ kon­tak­tu me­dzi va­mi a ku­pu­jú­cim. Ma­te­riál­ne aj fi­nan­čné ri­zi­ko v na­šich le­gis­la­tív­nych pod­mien­kach ne­sie po­čas pro­ce­su pre­da­ja pre­dá­va­jú­ci a ku­pu­jú­ci (iné je to napr. pri vy­uži­tí niek­to­rých bez­peč­ných fo­riem pre­da­ja na eBay, to je však me­dzi­ná­rod­ný aukč­ný dom úpl­ne inej ka­te­gó­rie). Uve­rej­ne­nie in­ze­rá­tu je na na­mi nav­ští­ve­ných por­tá­loch bez­plat­né, pla­tí sa za prí­pad­né tzv. TO­Po­va­nieTOP in­ze­rát je zvý­raz­ne­ný a umies­tne­ný pred os­tat­ný­mi in­ze­rát­mi. Niek­to­ré por­tá­ly po­nú­ka­jú ďal­šie zvý­raz­ne­nie (napr. inou far­bou po­za­dia, hru­bým rá­mom atď.), ale za ďal­ší príp­la­tok. Za TOP in­ze­rát za­pla­tí­te rá­do­vo nie­koľ­ko eur a plat­ba sa reali­zu­je za­sla­ním SMS sprá­vy. Väč­ši­nu spot­reb­nej elek­tro­ni­ky však pre­dá­te bez zby­toč­ných pop­lat­kov aj bez­plat­ným in­ze­rá­tom, len tre­ba ve­dieť, ako na to. In­ze­ro­vať však ne­mô­že­te čo­koľ­vek. Pre­daj niek­to­rých ve­cí up­ra­vu­je zá­kon, iné ob­me­dzu­jú pre­vádz­ko­va­te­lia ba­zá­rov. Tak­že čo všet­ko sa nes­mie pre­dá­vať pros­tred­níc­tvom inter­ne­to­vých ba­zá­rov? Ne­mož­no in­ze­ro­vať to­var, kto­rý nie je v sú­la­de s plat­ný­mi práv­ny­mi pred­pis­mi, kto­rý je v roz­po­re s pred­pis­mi o ochra­ne prie­my­sel­né­ho a du­šev­né­ho vlas­tníc­tva. Nes­mie­te pre­dá­vať fal­zi­fi­ká­ty, to­var sie­ťo­vé­ho a mul­ti-le­vel mar­ke­tin­go­vé­ho pre­da­ja (Avon, Orif­la­me a pod.), nes­mie­te pre­dá­vať to­var a služ­by ko­mer­čným spô­so­bom. Nes­mie­te ta­kis­to pre­dá­vať lie­ky, pot­ra­vi­no­vé dopl­nky, ci­ga­re­ty, fi­nan­čné či ero­tic­ké služ­by a zbra­ne. No ak ste sa roz­hod­li pre­dať mo­bil­ný te­le­fón či no­te­book, my vám po­ra­dí­me, ako na to.

bazar1.png
Pri pri­dá­va­ní in­ze­rá­tu ne­za­bud­ni­te na správ­ne za­ra­de­nie, ná­zov pro­duk­tu, je­ho de­tail­ný opis a dos­ta­toč­né množ­stvo fo­tog­ra­fií - rad­šej via­cej vlas­tných fo­tog­ra­fií ako jed­na stiah­nu­tá z inter­ne­tu

Vý­ber správ­ne­ho por­tá­lu

Veľ­kých ba­zá­rov je na inter­ne­te viac. Z poh­ľa­du pre­dá­va­ných to­va­rov me­dzi ľuď­mi ve­dú ba­zá­re auto­mo­bi­lov, ob­le­če­nia (naj­mä det­ské­ho), spot­reb­nej elek­tro­ni­ky, špor­to­vých po­trieb či dopl­nkov pre dom a zá­hra­du. Me­dzi naj­zná­mej­šie ba­zá­re na inter­ne­te na pre­daj spot­reb­nej elek­tro­ni­ky na Slo­ven­sku pat­rí pre­daj.sk, avi­zo.sk, ba­zar.sk, ba­zos.sk, ba­zar­ma­nia.sk, in­zer­cia.sk, i-ba­zar.sk či in­ze­ra­ty.sk. Po­kiaľ chce­te prav­de­po­dob­nosť ús­pe­chu pre­da­ja zvý­šiť, in­ze­ruj­te na via­ce­rých por­tá­loch sú­čas­ne. V praxi sme si viac­krát ove­ri­li, že po­kiaľ ide o za­ují­ma­vý to­var za ro­zum­nú ce­nu, pos­ta­čí vám in­ze­rát na niek­to­rom z naj­väč­ších por­tá­lov (napr. ba­zos.sk, ba­zar.sk).

bazar2.png
Kaž­dý ba­zár po­nú­ka ka­te­go­ri­zá­ciu - ak nes­práv­ne za­ra­dí­te to­var pri in­ze­ro­va­ní, ťaž­ko ho náj­de ku­pu­jú­ci, kto­rý ho hľa­dá v tej správ­nej ka­te­gó­rii

Ako na to?

Na in­zer­tnom por­tá­li sa sta­čí za­re­gis­tro­vať, mno­hé po­nú­ka­jú mož­nosť vlo­že­nia in­ze­rá­tu do­kon­ca bez re­gis­trá­cie (pa­mä­ta­jú si vás pod­ľa te­le­fón­ne­ho čís­la). Prv ako sa pus­tí­te do vy­pi­so­va­nia in­ze­rá­tu, ne­za­bud­ni­te to­var od­fo­tiť. Po­tom ho tre­ba za­ra­diť do správ­nej ka­te­gó­rie, vy­pl­niť ko­rekt­ný ná­zov, pri­dať de­tail­ný opis, fo­tog­ra­fie, prí­pad­ne vi­deá. V opi­se má­te dos­ta­tok pries­to­ru na to, aby ste to­var čo naj­lep­šie opí­sa­li. Ak ide o pou­ží­va­ný to­var, je vhod­né uviesť je­ho ak­tuál­ny stav (či všet­ko fun­gu­je, či ne­má škra­ban­ce, ako dl­ho a kde sa pou­ží­val). Ku­pu­jú­ci viac oce­ní sku­toč­né fo­tog­ra­fie to­va­ru ako vy­šper­ko­va­nú pro­duk­to­vú sním­ku, kto­rú ste naš­li pár se­kúnd pred­tým na inter­ne­te. Ne­buď­te le­ni­ví fo­tiť a ne­za­bud­ni­te uviesť ce­nu, kto­rú za to­var po­ža­du­je­te. Ak chce­te to­var spot­reb­nej elek­tro­ni­ky pre­dať rých­lo, poz­ri­te sa, za čo pre­dá­va­jú os­tat­ní in­ze­ren­ti po­dob­ný ale­bo rov­na­ký pro­dukt (sa­moz­rej­me, tre­ba brať do úva­hy amor­ti­zá­ciu to­va­ru). Zníž­te ce­nu o 10 až 20 %, prí­pad­ne uveď­te, že s ce­nou mož­no hý­bať. Tak to­var pre­dá­te s väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou. Ak vám pre­daj ne­sú­ri, za­daj­te po­ža­do­va­nú ce­nu a ča­kaj­te. Nie­ke­dy sa pr­vý in­ze­rent oz­ve do pár ho­dín, nie­ke­dy to tr­vá pár týž­dňov. Vhod­né je v opi­se uviesť aj link na po­rov­ná­va­če cien (heu­re­ka.sk, naj­na­kup.sk, pri­ce­ma­nia.sk) na po­rov­na­nie s ce­na­mi no­vé­ho to­va­ru, prí­pad­ne link na pro­duk­to­vú strán­ku da­né­ho vý­rob­ku. V in­ze­rá­te ne­pou­ží­vaj­te ka­pi­tál­ky, hviez­dič­ky a de­siat­ky vý­krič­ní­kov. A vy­va­ruj­te sa gra­ma­tic­kých chýb. V in­ze­rá­te uveď­te svo­je me­no, te­le­fón­ne čís­lo a e-mai­lo­vú schrán­ku, sa­moz­rej­me, všet­ko ko­rek­tne. Ak má­te na pre­daj viac to­va­ru, zriaď­te si špe­ciál­nu e-mai­lo­vú schrán­ku ale­bo alias na tie­to úče­ly. Na väč­ši­ne in­zer­tných por­tá­lov mô­že­te mať neob­me­dze­né množ­stvo in­ze­rá­tov, a to bez­plat­ne na do­bu 1 až 3 me­sia­cov a mož­nos­ťou ich ďal­šej bez­plat­nej ob­no­vy. Ak in­ze­ru­je­te na sku­toč­ne veľ­kých por­tá­loch, op­la­tí sa za­pla­tiť si za TOP in­ze­rát, aby sa dos­tal v pr­vých dňoch pred všet­ky os­tat­né.

Mám zá­ujem­cu, ako ďa­lej?

Aj keď pre­dá­va­te pr­výk­rát, nik­dy ne­daj­te naj­avo, že sú to va­še pr­vé skú­se­nos­ti s pre­da­jom cez inter­net. V ba­zá­roch sa náj­de množ­stvo špe­ku­lan­tov, kto­rí sa bu­dú sna­žiť s va­mi „vy­bab­rať". Prio­ri­ta všet­kých ku­pu­jú­cich je do­jed­nať čo naj­lep­šiu ce­nu. Ak má­te at­rak­tív­ny to­var za dob­rú ce­nu, tr­vaj­te na svo­jom. Vhod­né je však po­čí­tať s pre­daj­nou ce­nou tak, aby ste bo­li schop­ní ne­ja­kú zľa­vu po­núk­nuť. Jed­no­du­cho na to Slo­vá­ci „le­tia". Na inter­ne­te náj­de­te mno­ho chyt­rá­kov, kto­rí bu­dú chcieť to­var vy­me­niť za úpl­ne iný pro­dukt. Otáz­ne je, či vás po­nu­ka za­uj­me. Dr­vi­vá väč­ši­na ku­pu­jú­cich si bu­de chcieť to­var pred prev­za­tím pre­zrieť, v prí­pa­de to­va­rov, ako je mo­bil či no­te­book, aj de­tail­ne vy­skú­šať. Sa­moz­rej­me, tu tre­ba vy­jsť „zá­kaz­ní­ko­vi" v ús­tre­ty. Ako mies­to stret­nu­tia je naj­vhod­nej­šie veľ­ké ná­kup­né cen­trum, prí­pad­ne mies­to, kde je dos­ta­tok ľu­dí, a zvoľ­te si čas stret­nu­tia cez deň. Nech vám ani ne­na­pad­ne sa stre­tá­vať pre pre­daj svoj­ho no­te­boo­ku o pol­no­ci na od­ľah­lej pum­pe. Čo sa tý­ka spô­so­bu plat­by, v 90 % prí­pa­dov pri pre­da­ji cez ba­zár sa vy­uží­va plat­ba v ho­to­vos­ti. Nie­ke­dy na­ra­zí­te na ku­pu­jú­ce­ho, kto­rý ne­bu­de mať prob­lém ne­chať si to­var za­slať na do­bier­ku, čo je pre vás naj­po­hodl­nej­šia mož­nosť. Plat­ba vop­red by bo­la ta­kis­to rie­še­ním, ale tu vám ku­pu­jú­ci jed­no­du­cho ne­bu­dú dô­ve­ro­vať. Vo veľ­kej väč­ši­ne prí­pa­dov si ku­pu­jú­ci bu­de chcieť to­var pre­zrieť a vy­pla­tiť vám pe­nia­ze v ho­to­vos­ti. Ak ne­dô­ve­ru­je­te ho­to­vos­ti a bo­jí­te sa fal­zi­fi­ká­tov, ideál­ne je ne­chať vlo­žiť ku­pu­jú­ce­ho pe­nia­ze na váš účet v ban­ke po­čas váš­ho stret­nu­tia (aj pre­to je ná­kup­né cen­trum vhod­né mies­to na stret­nu­tie). Pri niž­ších su­mách (rá­do­vo v de­siat­kach až stov­kách eur) za váš to­var si pri pre­da­ji po­dá­te ru­ky, vy od­chá­dza­te s pe­niaz­mi a no­vý ma­ji­teľ s da­ným to­va­rom. Pri väč­ších su­mách (ob­vyk­le nad 1000 eur) však po­čí­taj­te s tým, že ku­pu­jú­ci bu­de vy­ža­do­vať kúp­nu zmlu­vu. Ak pre­dá­va­te to­var se­rióz­ne, ne­ma­li by ste sa tej­to mož­nos­ti obá­vať. A te­raz vám už nič neb­rá­ni pus­tiť sa do pre­da­ja v inter­ne­to­vom ba­zá­ri. Ne­ne­chaj­te sa od­ra­diť pár „exot­mi", kto­rí sa vás bu­dú sna­žiť oš­mek­núť. Skôr sa riaď­te skú­se­nos­ťou - čím se­rióz­nej­ší pre­daj­ca, tým se­rióz­nej­ší ku­pu­jú­ci.

Práv­ne okien­ko

Trest­ný zá­kon č. 330/2005 Z. z. ho­vo­rí jas­ne: Kto na ško­du cu­dzieho ma­jet­ku se­ba ale­bo iné­ho obo­ha­tí tým, že uve­die nie­ko­ho do omy­lu ale­bo vy­uži­je nie­čí om­yl a spô­so­bí tak na cu­dzom ma­jet­ku ma­lú ško­du, pot­res­tá sa od­ňa­tím slo­bo­dy až na dva ro­ky. To len va­ro­va­nie v prí­pa­de, že by ste chce­li vy­užiť pre­daj na inter­ne­te na „pri­vy­ro­be­nie si". Náš člá­nok slú­ži iba tým, kto­rí chcú svoj to­var pre­dať se­rióz­ne a ne­ma­jú žiad­ne boč­né úmys­ly.

Naj­zná­mej­šie ba­zá­re na inter­ne­te na Slo­ven­sku
Me­dzi naj­zná­mej­šie a naj­vyu­ží­va­nej­šie por­tá­ly u nás pa­tria (v abe­ced­nom po­ra­dí): avi­zo.sk, ba­zar.sk, ba­zar­ma­nia.sk, ba­zos.sk, i-ba­zar.sk, in­ze­ra­ty.sk, in­zer­cia.sk a pre­daj.sk


Zdroj: PCR 6/2012


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ku­pu­je­me pro­jek­tor na do­ma a na pre­zen­tá­cie
V tomto článku sa zameriame na najdôležitejšie praktické otázky pri výbere projektora z pohľadu používateľa. Dáme vám niekoľko tipov a prezradíme aj to, čo výrobcovia radšej nezverejňujú. čítať »
 
Práv­nik ra­dí / Ka­ta­ló­gy a re­gis­tre zo si­vej zó­ny
Nedávno médiami opäť prebehli informácie o registroch tváriacich sa síce oficiálne, ale majúcich jediný účel – zarobiť na nevedomosti alebo nepozornosti adresáta, ktorý založil spoločnosť či registroval ochrannú známku. čítať »
 
Ako na to: chcem vy­bu­do­vať vlast­ný kva­lit­ný e-shop
Možno ste už aj vy premýšľali nad možnosťami podnikania na internete. Mať vlastný e-shop je však záväzok, a to predovšetkým voči zákazníkom. čítať »
 
Ako pre­dá­vať v ba­zá­ri na inter­ne­te
Máte spotrebnú elektroniku (mobil, notebook, tlačiareň, hernú konzolu), ktorú už nepotrebujete a chcete sa jej zbaviť? čítať »
 
Smar­tfón in­špi­ro­va­ný prí­ro­dou
Všetky dohady tom, ako bude vyzerať vyzývateľ pre Apple iPhone, sa skončili v máji, keď spoločnosť Samsung prezentovala v Londýne smartfón Samsung Galaxy SIII.  čítať »
 
Do­ko­va­cie rep­ro­duk­to­ry z di­zaj­nér­skych do­mov
V tomto teste máme netradične vyzerajúce zariadenia pre prehrávače Apple s podporou aj pre iné multimediálne zariadenia. Ich vzhľad evokuje retroštýl s modernými prvkami a ako celok každé z nich vyzerá dobre. čítať »
 
Šty­ri si­tuácie, keď cloud po­mô­že v spo­lup­rá­ci
Spoločná práca prostredníctvom moderných nástrojov je dnes už neoddeliteľná súčasť študentského života. čítať »
 
Pre­nos­né ap­li­ká­cie vždy so se­bou
Používanie prenosných aplikácií vám dodá veľkú slobodu a voľnosť. A to nielen preto, že ich môžete mať všade so sebou na flash disku. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter