Softvérový výber PC REVUE

Ochrana pevného disku, multimediálne programy, konverzia do PDF

Strana 3/3

AB­BYY PDF to Word Con­ver­ter

To­to je vý­bor­ná služ­ba na pre­vod do­ku­men­tov z PDF do for­má­tu DOCX a je na ad­re­se apps.fa­ce­book.com/pdf_to_word. Fun­gu­je ako fa­ce­boo­ko­vá ap­li­ká­cia, tak­že ju má­te po­ru­ke vte­dy, keď ju prá­ve pot­re­bu­je­te. Pos­ky­tu­je me­sač­ne za­dar­mo 10 pre­vo­dov a kaž­dý sú­bor PDF mô­že mať veľ­kosť 5 MB. Za­tiaľ nie je dos­tup­né roz­poz­ná­va­nie v slo­ven­skom ale­bo čes­kom ja­zy­ku, tak­že slo­vá sú pre­ve­de­né bez di­ak­ri­ti­ky. 

PDF_online.png

AB­BYY PDF to Word Con­ver­ter: Kon­ver­zia OCR z PDF ako ap­li­ká­cia pre Fa­ce­book

Roz­poz­ná­va­nie vy­uží­va zna­los­ti prog­ra­mu OCR Fi­ne­Rea­der, kto­rý náj­de­te na na­šom Vir­tual DVD z mi­nu­lé­ho me­sia­ca. Ok­rem to­ho exis­tu­je aj on-li­ne ap­li­ká­cia Fi­ne­Rea­der On­li­ne na ad­re­se fi­ne­rea­der.ab­byyon­li­ne.com, kde mô­že­te vy­užiť pok­ro­či­lej­šie roz­poz­ná­va­nie OCR. Tu je pod­po­ro­va­ná aj slo­ven­či­na a vy­be­rať mož­no z via­ce­rých for­má­tov Mic­ro­soft Word, ver­zií PDF, exce­lov­ské­ho for­má­tu ale­bo ODT (Open Do­cu­ment For­mat). Vy­užiť mô­že­te zvý­še­ný li­mit na veľ­kosť sú­bo­ru, a to až do 30 MB. Všet­ky roz­poz­na­né do­ku­men­ty sa uk­la­da­jú v his­tó­rii a má­te ich k dis­po­zí­cii na pou­ži­tie v bu­dúc­nos­ti.

Pá­či­lo sa nám:

Prak­tic­ká služ­ba, za­dar­mo 5 MB li­mit na do­ku­ment

Link: apps.fa­ce­book.com/pdf_to_word
Ce­na: za­dar­mo 10 pre­vo­dov me­sač­ne


Zdroj: PCR 4/2013


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Vy­tvor­te si elek­tro­nic­kú kni­hu s Ca­lib­re pre Win­dows, OS X a Li­nux
Vytvoriť elektronickú knihu nie je vôbec zložité, treba však dodržať isté postupy. Tvorbu takejto knihy si ukážeme v našom článku. Na internete sú dostupné platené aplikácie aj služby zadarmo. čítať »
 
Sta­rý no­te­book ako mul­ti­me­diál­ne cen­trum do­mác­nos­ti
Technika zastaráva pomerne rýchlo, ale aj starý notebook nájde svoje využitie. Môžete ho využiť vo forme domáceho multimediálneho servera a my vám poradíme, ako na to. čítať »
 
Náv­rat le­gen­dy, mo­de­ly na dve SIM-ky
Pred sebou máte netradičný test telefónov. Štyri z piatich testovaných modelov majú podporu dvoch SIM kariet a našimi rukami prešiel aj smartfón značky Alcatel. Prichádzajú teda konkurenti pre osvedčené značky, hoci zatiaľ pomerne opatrne, no agresívnou cenovou politikou nasadili vysokú latku a ostatným výrobcom spôsobia vrásky. čítať »
 
Vy­tvá­ra­me webo­vé strán­ky / 9. časť
Poďme sa pozrieť na to, ako rozbehať vlastný redakčný systém. V tejto časti ukážeme, ako krok za krokom na vašom serveri sprevádzkovať WordPress. Inštaláciu slovenskej verzie nájdete na našom Virtual DVD. čítať »
 
Ochráň­te si Gmail aj iné služ­by
Textové heslo je dnes najčastejšie používané zabezpečenie. Či už ide o číselný PIN kód, alebo reťazec znakov, ktorý si zadefinuje používateľ, obyčajne nám stačí iba táto informácia, aby sme sa prihlásili do svojho používateľského konta. čítať »
 
Buď­te in, vy­tvor­te si mo­der­ný web
Dizajn je odraz kultúry, v ktorej žijeme, a zároveň splnenie očakávaní ľudí. Možno to na prvý pohľad nemá nič spoločné s webom, ale opak je pravda. Keby ste chvíľu surfovali webom, zistíte, že čínske stránky sú zásadne odlišné z pohľadu dizajnu od tých amerických či európskych. čítať »
 
Zo­ner Pho­to Stu­dio 15 / Buď­te pán­mi filtrov
V tejto časti sa budeme venovať použitiu filtrov v Zoner Photo Studio (ZPS). Tie výrazným spôsobom zatraktívnia podanie fotografií a ich použitie je veľmi ľahké. Z veľkého množstva filtrov v ZPS vám predstavíme dva, ktoré považujeme za veľmi podarené. čítať »
 
Pok­ro­či­lé nas­ta­ve­nia Win­dows 8
Pri používaní počítača alebo tabletu s operačným systémom Windows 8 sa občas dostanete do situácie, keď potrebujete nastaviť niektoré parametre nad rámec možností, ktoré poskytuje dialóg na nastavenie v desktopovom režime či obrazovka Nastavenie PC v novom používateľskom rozhraní. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter