Softvérový výber PC REVUE

Ochrana pevného disku, multimediálne programy, konverzia do PDF

Strana 2/3

En­gel­mann i-Stu­dio 6

Ma­ji­te­lia za­ria­de­ní App­le vy­uži­jú ten­to kon­verz­ný nás­troj. Do vy­bra­ných te­le­fó­nov a preh­rá­va­čov mô­že­te kon­ver­to­vať ob­ráz­ky, vi­deo aj zvu­ko­vé sto­py. Naj­viac vy­uží­va­ná fun­kcia bu­de zrej­me kon­ver­tor vi­deo­sú­bo­rov. Pod­po­ro­va­né sú všet­ky dos­tup­né for­má­ty a ok­rem to­ho je prog­ram na­po­je­ný na inter­ne­to­vé vy­hľa­dá­va­če mul­ti­me­diál­nych sú­bo­rov. Vi­deo te­da mô­že­te stiah­nuť a skon­ver­to­vať pria­mo z inter­ne­tu. Pra­cu­je sa s hro­mad­ným spra­cú­va­ním dát, čo je vhod­né, ak si chce­te nap­rík­lad skon­ver­to­vať rôz­ne epi­zó­dy se­riá­lov v jed­nom kro­ku. 

iStudio.png

En­gel­mann i-Stu­dio 6: Se­riá­ly prip­ra­ve­né na kon­ver­ziu

V zoz­na­me uvi­dí­te pod­rob­nos­ti o sú­bo­roch, te­da kla­sic­ké in­for­má­cie o sním­ko­va­ní, roz­lí­še­ní a ich dĺžke. Pria­mo pod zoz­na­mom je vý­be­ro­vé po­le za­ria­de­nia, do kto­ré­ho bu­dú sú­bo­ry ur­če­né. Vy­be­rať mô­že­te z iPod na­no, iPod Clas­sic, touch, te­le­fó­nov s iOS, ale aj App­le TV. Na vý­ber sú tri stup­ne kva­li­ty vý­sled­né­ho vi­dea. Pria­mo cez prog­ram mô­že­te do­kon­ca vy­be­rať na kon­ver­ziu len časť fil­mu a vy­strih­núť tak len pre vás pot­reb­nú ob­lasť. Za­ují­ma­vá nám pri­pa­da­la aj mož­nosť vy­hľa­dať obal na zá­kla­de náz­vu sú­bo­ru. Ak ich ne­má­te po­me­no­va­né pod­ľa ori­gi­nál­ne­ho náz­vu, vý­sled­ky sí­ce ne­bu­dú úpl­ne auto­ma­tic­ké, no ruč­ne up­ra­ví­te re­ťa­zec hľa­da­nia. Ako fun­kcia na­vy­še je tu mož­nosť extra­ho­vať audios­to­pu z fil­mov. Tú­to fun­kciu bež­ne vy­uží­va­me pri rôz­nych do­ku­men­tár­nych vi­deách a dis­ku­siách. Zís­ka­te tým pot­reb­nú ob­sa­ho­vú hod­no­tu a pod­stat­ne men­ší sú­bor, keď­že bu­de za­cho­va­ná len audios­to­pa. Pri kon­ver­zii audia sa dá pou­žiť for­mát AAC, MP3 ale­bo M4R. Na rov­na­kom prin­cí­pe fun­gu­je aj spra­co­va­nie ob­ráz­kov. Sta­čí ich umies­tniť do fron­tu na pra­co­va­nie, vy­brať po­ža­do­va­né roz­lí­še­nie a for­mát.

Na­po­je­nie na vy­hľa­dá­va­nie cez inter­net je pre štan­dar­dné vy­hľa­dá­va­če, te­da Goog­le, Yahoo, špe­ciál­ne po­tom YouTu­be, My­Vi­deo, Me­ta­ca­fe a ďal­šie. Ne­mu­sí­te ich vy­be­rať sa­mos­tat­ne, prog­ram pod­po­ru­je aj hro­mad­né hľa­da­nie kľú­čo­vých slov na všet­kých server­och na­raz. Po kon­ver­zii sa mô­žu sú­bo­ry auto­ma­tic­ky pri­dať do kniž­ni­ce iTu­nes, od­pa­dá tak sta­rosť o do­da­toč­nú or­ga­ni­zá­ciu sú­bo­rov. Roz­hra­ním sa ap­li­ká­cia i-Stu­dio 6 po­do­bá na preh­rá­vač iTu­nes a za­stá­va aj rov­na­kú úlo­hu.

Re­gis­trá­cia

Po spus­te­ní prog­ra­mu sa zob­ra­zí po­žia­dav­ka na re­gis­trá­ciu a zís­ka­nie li­cen­čné­ho čís­la. Sta­čí vy­pl­niť me­no, priez­vis­ko a e-mail. Po potvr­de­ní prí­de pr­vý e-mail na ove­re­nie pra­vos­ti re­gis­trá­cie. V ňom tre­ba klik­núť na link a vzá­pä­tí dos­ta­ne­te dru­hý e-mail s li­cen­čným čís­lom.

Pá­či­lo sa nám:

Pod­po­ra viac­jad­ro­vých CPU, špe­ciál­ne nas­ta­ve­nia za­me­ra­né na iOS, kon­ver­zia z inter­ne­tu, hľa­da­nie oba­lov k fil­mom

Link: www.en­gel­mann.com
Ce­na: za­dar­mo vý­hrad­ne pre či­ta­te­ľov PC RE­VUE

En­gel­mann Vi­deo­Mi­zer

Nie kaž­dý pot­re­bu­je kon­ver­tor pre za­ria­de­nia App­le, a tak sme za­ra­di­li do vý­be­ru aj prog­ram Vi­deo­Mi­zer. Ten pre­vá­dza sú­bo­ry do for­má­tov WMV9, MPEG-2, MP4 a AVI. Pri for­má­te MP4 je pou­ži­tý ko­dek H.264. Nej­de len o oby­čaj­ný pre­vod sú­bo­rov do iných for­má­tov, ale sú tu aj fun­kcie na zlep­še­nie vý­sled­nej kva­li­ty. Prog­ram je ur­če­ný pre pou­ží­va­te­ľov, kto­rí pot­re­bu­jú pre­viesť vi­deo­sú­bo­ry bez zlo­ži­té­ho nas­ta­vo­va­nia. Jed­no­du­cho vy­be­rie­te HDR (high dy­na­mic ran­ge) na zlep­še­nie ob­ra­zu, aby ste vy­tiah­li z ne­ho maximál­ny dy­na­mic­ký roz­sah. 

VideoMizer.png

En­gel­mann Vi­deo­Mi­zer: Kon­ver­zia sú­bo­rov so zlep­še­ním ob­ra­zu

Doos­tre­nie aj úp­ra­va tó­nov je úpl­ne v ré­žii prog­ra­mu, vý­sled­ky vy­ze­ra­jú pod­stat­ne lep­šie ako ori­gi­nál­ne sú­bo­ry. Fun­kcie prog­ra­mu naj­viac vy­uži­je­te pri fil­moch, kto­ré ma­jú vy­so­kú kom­pre­siu dát. Oce­ni­li sme, že všet­ky sú­bo­ry sa da­jú spra­co­vať hro­mad­ne ale­bo sa­mos­tat­ne. Sta­čí za­škr­tnúť mož­nosť sa­mos­tat­né­ho spra­co­va­nia a nas­ta­viť vlas­tnos­ti pre kaž­dé vi­deo zvlášť. Ďal­šia vý­ho­da je pod­po­ra spra­co­va­nia vi­dea z dis­ku DVD. Či­že prog­ram vy­tvá­ra po­ze­ra­teľ­né fil­my aj bez pot­re­by spúš­ťa­nia z DVD. Vý­rob­ca op­ti­ma­li­zo­val sof­tvér pre viac­jad­ro­vé pro­ce­so­ry a de­tek­cia je auto­ma­tic­ká. Pok­ro­či­lí pou­ží­va­te­lia ma­jú voľ­nú ru­ku pri de­fi­no­va­ní vý­stup­né­ho for­má­tu. Ak te­da zvo­lí­te nap­rík­lad ko­dek H.264, vi­deo si pris­pô­so­bí­te pre So­ny PSP, an­droi­do­vé te­le­fó­ny ale­bo tab­le­ty a, sa­moz­rej­me, aj smar­tfó­ny. Ne­za­čí­na­te od nu­ly, pre­to­že v zoz­na­me sa ob­ja­via za­ria­de­nia pod­ľa náz­vu ale­bo ty­pu pod­po­ro­va­né­ho for­má­tu. Vo vý­sled­ku sa po­tom dá up­ra­vo­vať roz­lí­še­nie pre da­ný typ za­ria­de­nia a za­bez­pe­čí­te si tak kom­pa­ti­bi­li­tu pri preh­rá­va­ní. Kto sa chce s pre­vo­dom sku­toč­ne poh­rať, mô­že si vy­brať od­strá­ne­nie pru­hov po zme­ne po­me­ru strán, al­go­rit­my filtrov (Spli­ne, Bi­cu­bix, Lan­czos...).

Re­gis­trá­cia

Po spus­te­ní prog­ra­mu sa zob­ra­zí po­žia­dav­ka na re­gis­trá­ciu a zís­ka­nie li­cen­čné­ho čís­la. Sta­čí vy­pl­niť me­no, priez­vis­ko a e-mail. Po potvr­de­ní prí­de pr­vý e-mail na ove­re­nie pra­vos­ti re­gis­trá­cie. V ňom tre­ba klik­núť na link a vzá­pä­tí dos­ta­ne­te dru­hý e-mail s li­cen­čným čís­lom.

Pá­či­lo sa nám:

Ko­de­ky pre PC aj mo­bil­né za­ria­de­nia, vi­di­teľ­né zlep­še­nie ob­ra­zu

Link: www.en­gel­mann.com
Ce­na: za­dar­mo vý­hrad­ne pre či­ta­te­ľov PC RE­VUE


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Vy­tvor­te si elek­tro­nic­kú kni­hu s Ca­lib­re pre Win­dows, OS X a Li­nux
Vytvoriť elektronickú knihu nie je vôbec zložité, treba však dodržať isté postupy. Tvorbu takejto knihy si ukážeme v našom článku. Na internete sú dostupné platené aplikácie aj služby zadarmo. čítať »
 
Sta­rý no­te­book ako mul­ti­me­diál­ne cen­trum do­mác­nos­ti
Technika zastaráva pomerne rýchlo, ale aj starý notebook nájde svoje využitie. Môžete ho využiť vo forme domáceho multimediálneho servera a my vám poradíme, ako na to. čítať »
 
Náv­rat le­gen­dy, mo­de­ly na dve SIM-ky
Pred sebou máte netradičný test telefónov. Štyri z piatich testovaných modelov majú podporu dvoch SIM kariet a našimi rukami prešiel aj smartfón značky Alcatel. Prichádzajú teda konkurenti pre osvedčené značky, hoci zatiaľ pomerne opatrne, no agresívnou cenovou politikou nasadili vysokú latku a ostatným výrobcom spôsobia vrásky. čítať »
 
Vy­tvá­ra­me webo­vé strán­ky / 9. časť
Poďme sa pozrieť na to, ako rozbehať vlastný redakčný systém. V tejto časti ukážeme, ako krok za krokom na vašom serveri sprevádzkovať WordPress. Inštaláciu slovenskej verzie nájdete na našom Virtual DVD. čítať »
 
Ochráň­te si Gmail aj iné služ­by
Textové heslo je dnes najčastejšie používané zabezpečenie. Či už ide o číselný PIN kód, alebo reťazec znakov, ktorý si zadefinuje používateľ, obyčajne nám stačí iba táto informácia, aby sme sa prihlásili do svojho používateľského konta. čítať »
 
Buď­te in, vy­tvor­te si mo­der­ný web
Dizajn je odraz kultúry, v ktorej žijeme, a zároveň splnenie očakávaní ľudí. Možno to na prvý pohľad nemá nič spoločné s webom, ale opak je pravda. Keby ste chvíľu surfovali webom, zistíte, že čínske stránky sú zásadne odlišné z pohľadu dizajnu od tých amerických či európskych. čítať »
 
Zo­ner Pho­to Stu­dio 15 / Buď­te pán­mi filtrov
V tejto časti sa budeme venovať použitiu filtrov v Zoner Photo Studio (ZPS). Tie výrazným spôsobom zatraktívnia podanie fotografií a ich použitie je veľmi ľahké. Z veľkého množstva filtrov v ZPS vám predstavíme dva, ktoré považujeme za veľmi podarené. čítať »
 
Pok­ro­či­lé nas­ta­ve­nia Win­dows 8
Pri používaní počítača alebo tabletu s operačným systémom Windows 8 sa občas dostanete do situácie, keď potrebujete nastaviť niektoré parametre nad rámec možností, ktoré poskytuje dialóg na nastavenie v desktopovom režime či obrazovka Nastavenie PC v novom používateľskom rozhraní. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter